Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İş sözleşmesi fesih edilmiş midir?

Yanıt
Old 16-10-2007, 23:46   #1
Av.Ahmet Esat Beyaz

 
Varsayılan İş sözleşmesi fesih edilmiş midir?

Müvekkil belirsiz iş sözleşmesi ile sulama birliğinde çalışmaktadır.Sulama birlik başkanı encümen kararı aldığından bahisle müvekkilin iş sözleşmesini 4 ay süreyle ekonomik tasarruf adı altında iş sözleşmesini askıya alındığını ve son aya ait ücreti ödeyerek müvekkilin 4 ay süreyle çalıştırılmayacağını müvekkile bildiriyor.Henüz S.S.K kayıtları aktif olarak gözüküyor.Ayrıca müvekkil gibi birlikte çalışan bir çok işçi aynı uygulama altında.Bu durumda sizce iş sözleşmesi askıya alınarak fesh edilmiş sayılmalı mıdır?Yada sizin görüş ve önerilerinizi bekliyorum.Şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkürler
Old 17-10-2007, 09:59   #2
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

Ücretsiz izin prosedürüne bakarsanız sanırım cevabınızı bulacaksınız. İşçinin onayı olmadan ücretsiz izne çıkarılamaz. Çıkarıldığı taktirde iş akdinin haklı nedenle feshi sebepleri oluşur. Saygılar
Old 17-10-2007, 10:32   #3
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/1162
K. 2003/11821
T. 23.6.2003
• İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Açıkça Kabulü Olmadan Ücretsiz İzine Çıkarılmasının Fesih Niteliğinde Olduğu )
• KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Açıkça Kabulü Olmadan Ücretsiz İzine Çıkarılmasının Fesih Niteliğinde Olduğu - Hükmedilmesi Gereği )
• ÜCRETSİZ İZİN ( İşçinin Açıkça Kabulü Olmadan Çıkarılmasının Fesih Niteliğinde Olduğu - Kıdem Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
1475/m.13, 14
ÖZET : Dava, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerine ilişkindir. İzin dilekçesinde ücretsiz izin sözcükleri bulunmamakta ise de tanıklar bu yönde beyanda bulunmuşlardır. Davacı izinden iki gün sonra da iş akdinin haksız feshi nedeniyle işçilik haklarının tahsili amacıyla icra takibi yapmıştar. İşçinin kabulü olmaksızın ücretsiz izine çıkarılma fesih niteliğindedir. Bu durum karşısında davanın kabulü gerekir.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile fazla çalışma parasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının 2.11.1999 tarihli dilekçe ile 3.11.1999 - 3.12.1999 tarihleri arasında izin kullanmak istediğini bildirdiği, ancak davacının 5.11.1999 günü iş akdinin haksız feshedildiği düşüncesi ile ihbar ve kıdem tazminatı isteği ile icra takibinde bulunduğu, davalının itirazı üzerine bu kez bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.
Her ne kadar izin dilekçesinde ücretsiz izin sözcükleri yer almamış ise de davalı tanıklarının dahi, davacının ücretsiz izine çıkarıldığını beyan etmiş olmaları karşısında davacının baskı ile ücretsiz izin dilekçesi imzaladığı şeklindeki iddiasının samimi kabul edilmesi gerekir. Nitekim iznin başlangıç tarihi olan 3.11.1999'dan hemen iki gün sonra icra takibinde bulunması da bu düşünceyi açıkca teyid etmektedir. Yasalarımızda işçinin açıkça kabulü olmadan ücretsiz iznin geçerli olacağına dair bir hüküm bulunmaıdığı gibi, Dairemizin yerleşmiş uygulamaları da bu yoldadır. Böyle olunca olayda davalının haksız feshi bulunduğunun kabulü gerekir. Aksi düşünce ile davacının sırf dilekçesine dayandırılarak yazılı şekilde ihbar, kıdem tazminatı isteklerinin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.6.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/22912
K. 2005/13742
T. 18.4.2005
• İŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMASI ( İş Akdinin Feshi Niteliğinde Olduğu )
• İŞ AKDİNİN FESHEDİLMİŞ SAYILMASI ( İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılması )
• ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI ( İş Akdinin Feshi Niteliğinde Olduğu )
1475/m.1, 13, 14
ÖZET : Ücretsiz izin uygulaması Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre fesih niteliğindedir. Diğer yandan taraf iradelerinin iş sözleşmesinin davalı işverence sona erdirilmesi konusunda birleştiği anlaşılmaktadır. Haklı sebep olgusunu ispatla yükümlü olan davalı taraf ispatlayamamıştır. Bu sebeplerden dolayı davacının ihbar tazminatı isteğinin kabulü gerekirken, hatalı, değerlendirme ve yazılı gerekçe ile ret edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir.
DAVA : Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı, işveren tarafından hakslZ olarak iş sözleşmesine son verildiğini belirterek kıdem, ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacakları talebinde bulunmuştur.
Davalı işveren; davacının çay ocağından elde edilen gelirleri zimmetine geçirmesi sebebiyle işine son verildiğini savunmuştur.
Mahkemece; iş sözleşmesinin davacı tarafça emeklilik nedeniyle sona erdirildiği kanaati ile ihbar tazminatı ve hafta tatili dışındaki davacı istekleri karar altına alınmıştır.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacı hakkında 02.04.2001 tarihinde çay paralarını zimmete geçirme iddiası ile tutanak tutulduğu, aynı tarihte davacının emeklilik işlemleri sebep gösterilerek ücretsiz izne çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Ücretsiz izin uygulaması Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre fesih niteliğindedir. Diğer yandan taraf iradelerinin iş sözleşmesinin davalı işverence sona erdirilmesi konusunda birleştiği anlaşılmaktadır. Haklı sebep olgusunu ispatla yükümlü olan davalı taraf ispatlayamamıştır. Bu sebeplerden dolayı davacının ihbar tazminatı isteğinin kabulü gerekirken, hatalı, değerlendirme ve yazılı gerekçe ile ret edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.04.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 06-05-2008, 16:27   #4
avukat erdoğan

 
Varsayılan

Peki işveren ücretsiz izne çıkarmadan önce işçiden zorla onay almışsa işçi daha sonra bunu tanık vasıtasıyla ispat ederek kıdem talep edebilir mi?
Old 06-05-2008, 20:19   #5
Av.Hatice CAN

 
Varsayılan

İyi Günler Sayın Meslektaşlarım,
Ben de bir soru sormak istiyorum. Bir kamu kurumunun sözleşmeli Av. yapmaktayım.Kamu iktisadi teşebbüs desek daha doğru olur. 28.04.2008 tarihinde aynı işyerinde çalışan başka bir işçinin çantasını çaldığından dolayı bir işçinin iş akdinin 25/2 e fıkrası gereği fesh ettik. Kamera kayıtları ve tutanaklar mevcut. 01.05.2008 tarihinde kurum müdürü işçisine görevden uzaklaştırma vermiş. Aynı zamanda da savumasını istemiş. İşçi imzadan imtina etmiş. 05.05.2008 tarihinde sendika disiplin kurulu toplanmış ve işçinin iş akdinin feshine karar vermiş. Aynı gün kurum yönetim kurulu da toplandı ve disiplin kurulunun da kararı doğrultusunda iş akdini fesih kararı aldı. Aynı gün işçi kuruma rapor vermiş. Rapor gelen evraktan geçmiş. 6 iş gününün son günü olan 06.05.2008 tarihinde APS ile, işçinin iş akdinin fesih edildiğini bildirir ihtar gönderdik. Yine aynı tarihte C.Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Tüm tutanaklar mevcut. Sorum şu:
1) Görevden uzaklaştıma ile ilgili her nekadar işçi tebliğden imtina etmişsede bu geçerli olur mu? İmzadan imtinadan sonra rapor getirmesi ve kurum kayıtlarına girmiş olması bu durumu ne şekilde etkiler?
2) Raporlu olduğu süre içerisinde tebligat yapılamıyor olması iş akdinin feshi açısından 6 iş günlük süre kaybına neden olurmu?
3)Gerçekte disiplin kurulu ve kurum yönetim kurulu kararının alındığı tarih iş akdinin feshi için nasıl bir önem arzeder?Aynı tarihte iş akdinin açıklamalı olarak neden fesih edildiğinin yazıldığı ihtar ve C.Savcılığına suç duyurusu yapılması derhal fesih için yeterlimidir?Yoksa raporlu olması feshi geçersiz mi kılacaktır?Çok teşekkür ederim.Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
yerine getirilmeyen ilamlı icra dosyasının infaz edilmiş sayılması tosunkartal Meslektaşların Soruları 1 23-08-2007 16:55
Marka İptal davası ve markanın tescil edilmiş sayıldığı zaman hakanakdag58 Meslektaşların Soruları 3 25-07-2007 17:01
Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fesih Usulleri ad-hoc Meslektaşların Soruları 7 20-06-2007 16:43
haciz ihbarnamesine itiraz edilmiş ama ... ersen Meslektaşların Soruları 3 05-05-2007 22:06
maaşa zam yapılmaması işçi açısından haklı fesih sebebi midir altiokebru Meslektaşların Soruları 5 03-03-2007 15:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03844094 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.