Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ACİL Satış Müdürünün Satıştan Sonra Haczi Kaldırmaması

Yanıt
Old 04-06-2009, 16:14   #1
pallanco

 
Varsayılan ACİL Satış Müdürünün Satıştan Sonra Haczi Kaldırmaması

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda shm satış müdürünce taşınmaz satılıyor. Satışın hacizlerle yükümlü olarak yapıldığına dair ilanda hiçbir ifade yok.

İhale alıcısı tapuya tescil yazısı istiyor. Müdür de veriyor ama satın alınan hisselerdeki hacizlerin kaldırılması için tescil yazısına bir şerh düşmüyor. Nedeni sorulduğunda ise müfettişlern tenkidi sonucu böyle yaptıklarını ve haciz koyan kimse kaldıranın da o olması gerektiğinin söylendiğini iletiyor.

Hacizler arasında kamu hacizleri de var ve üstelik hacizli hissede birden fazla
haciz olduğu için paya düşen para bütün hacizleri karşılamaya yetmiyor.

Bu tenkit ve satış müdürünün yaptığı işlem doğru mudur ? Gerçekten de haciz kim koyduysa onun mu kaldırması gerekir ? Eğer öyle ise ihaleden hacizle yükümlü olmadan taşınmazı satın alan ihale alıcısına daire daire dolaşıp haciz kaldırtmak gibi gereksiz bir külfet çıkarılmış olmaz mı ? Sıra cetveline itirazlar söz konusu olursa ihale alıcısı haczin kalkması için bu davanın sonucunu beklemek zorunda kalacağı için mağduriyeti doğmaz mı ?

Bugüne kadar sonuçlandırdığım tüm satışlarda satış müdürleri tescil yazısında hacizleri de kaldırmıştı. İlk defa karşılaşıyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Memur işlemini şikayet yoluna gitmek istesem, tescil yazısında hakimin de imzası var. Bu durumda Şikayet yoluna gitmek garip olur. İtiraz ve talep dilekçesi versem bunun üzerine verilen karar temyiz edilebilir mi acaba ?

Acilen görüşlerinizi bekliyorum.

Şimdiden teşekkürler...
Old 04-06-2009, 17:32   #2
Av.Şentürk DURSUN

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşım,
Tamamen haklısınız. Cebri icra satışı sonucu alıcı tüm takyidatlardan azade olarak taşınmazı iktisap eder. Takyidatlı olarak satışa çıkarıldıysa, bunun şartnamede belirtilmesi gerekirdi. O zaman hangi aklı başında insan müşteri olurdu? Bu nedenle, idari olarak memura verildiği iddia olunan bir talimat, hiç bir zaman yasal uygulamanın üzerine çıkamaz. Yapılması gereken, icra müdürünün usulsüz işlemine karşı şikayet yoluna gitmektir. İcra Mahkemesi talebinizi reddederse temyiz yolunu denersiniz. Yargıtay yanlışlığı düzeltecektir.
Selam ve başarı dileklerimle... 04.06.09
Old 04-06-2009, 17:37   #3
pallanco

 
Varsayılan

Öncelikle ilginize çok teşekkür ederim. Ancak, sorun şu ki:

1- Elimde dayanak gösterebileceğim bir Yargıtay kararı yok

2- Satış Sulh Hukuk Mahkemesi'nden yapıldı ve son aşama olan tesicl yazısında hem hakimin hem de satış müdürünün imzası var. Sadece satış müdürünün imzası olsaydı şikayet yoluna giderdim elbette, ama hakimin de imzası olunca hakimi kendi işlemi için kendisine şikayet olmuş gibi olacağım. Talep şeklinde yapsam ve ret kararı verirse de bu kararı tek başına temyiz edebilir miyim acaba ???
Old 04-06-2009, 19:57   #4
Av.Şentürk DURSUN

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşım,
Satış, İcra İflas Kanunu hükümlerine tevfikan yapıldığı için izlenecek prosedür İ.İ.K.'ndakidir. Burada her ne kadar hakimin yazıda imzası varsa da, işlemi yapan hakim değil, memurdur. Memurun yanlış işlemine karşı bir başvuru yolu olmalı değil midir? Açılacak davanın hukuki mahiyeti memurun işlemini şikayettir. Şikayet nereye yapılacaktır? Zannımca icra hukuk hakimliğinden başka bir yer yoktur. Sulh Hakiminin imzasının işlemde bulunmasının bir zorunluluğu olduğunu düşünmüyorum. İcra dairesi satışı yaptığı takdirde ne olacak idiyse şimdi de olması gereken odur. O zaman nasıl ki tescil yazısını icra müdürü yazacak ve icra hakiminin imzası gerekmeyecek idiyse, satış memurunun da hakimin imzasını alma zorunluluğu yoktu. İmzanın olması sizin başvuru hakkınızı hiç bir şekilde ihlal edemez. Naçiz kanaatim bu yöndedir. Elbette yanılabilirim. Arkadaşların katkısını isteyebilir miyiz? Zaman darlığından karar araştıramadım. İlk fırsatta yardımcı olmaya çalışırım. Selamlar...04.06.09
Old 05-06-2009, 18:32   #5
Av.Şentürk DURSUN

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşım,
Bugün vakit bulunca konuya tekrar baktım. Aşağıdaki en son Yargıtay kararlarından da görüleceği üzere şikayet Sulh Hukuk Mahkemesine yapılacak. Yanlış yorumum nedeniyle sizden özür dilerim. Merci dışında diğer görüşlerim değişmedi. Selamlar... 05.06.09

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/10290
K. 2005/14246
T. 30.6.2005
• ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Satış Memuru Davaya Bakan Sulh Hukuk Mahkemesince Tayin Edildiğinden Onun İşlemlerine Karşı Şikayetleri İnceleme Görevi De Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
• SATIŞ MEMURUNUN İŞLEMİNE KARŞI ŞİKAYET ( Ortaklığın Giderilmesi İstemiyle Açılan Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Nedeniyle Şikayetleri İnceleme Görevi De Bu Mahkemeye Ait Olduğu )
• GÖREV ( Ortaklığın Giderilmesi İstemiyle Açılan Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Nedeniyle Satış Memurunun İşlemlerine Karşı Şikayetleri İnceleme Görevi De Bu Mahkemeye Ait Olduğu )
1086/m.569,570,571
ÖZET : Ortaklığın giderilmesi istemiyle açılan davada HUMK.nun 570.maddesine göre; satış memuru davaya bakan Sulh Hukuk Mahkemesince tayin edildiğinden, onun işlemlerine karşı şikayetleri inceleme görevi de Sulh Hukuk Mahkemesine aittir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : HUMK.nun 569.maddesi uyarınca ortaklığın giderilmesi istemiyle açılan davaya Sulh Hukuk Mahkemesince bakılır ve aynı kanunun 571.maddesine göre de; ihale işlemleri İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yürütülür. HUMK.nun 570.maddesine göre; satış memuru davaya bakan Sulh Hukuk Mahkemesince tayin edildiğinden, onun işlemlerine karşı şikayetleri inceleme görevi de Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. Satışın İcra Müdürlüğünce yapılması, işlemin bir icra takibinden kaynaklanmaması ve İcra Müdürünün satış memuru sıfatıyla görevlendirilmiş olması nedeniyle bu duruma etkili değildir.

Ayrıca, satışı gerçekleştirilen taşınmazın tahliyesi de satışı tamamlayan bir işlem niteliğinde olduğundan olayda İİK.nun 135.maddesinin de uygulanması zorunludur. Dairemizin yerleşmiş içtihadı öteden beri bu şekildedir. O halde Mahkemece, işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 30.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

***********
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/460
K. 2008/3343
T. 25.2.2008
• ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kararına Dayalı Satışlarda Şikayetler Kararı Veren Sulh Hukuk Mahkemesince İnceleneceği )
• ŞİKAYET ( Ortaklığın Giderilmesi Kararına Dayalı Satışlarda Şikayetler Kararı Veren Sulh Hukuk Mahkemesince İnceleneceği )
• YETKİLİ MAHKEME ( Kıymet Takdir Raporuna İtiraz - Ortaklığın Giderilmesi Kararına Dayalı Satışlarda Şikayetler Kararı Veren Sulh Hukuk Mahkemesince İnceleneceği )
• KIYMET TAKDİR RAPORUNA İTİRAZ ( İcra Mahkemesine Değil Kararı Veren Mahkemeye Yapılması Gerektiği )
1086/m. 7,27,571
ÖZET : Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen hallerde satış işlemleri sulh hukuk hakiminin atayacağı satış memuru tarafından yapılır. Somut olayda, satışın icra müdürlüğünce yapılmasına karar verilmiştir. Ortaklığın giderilmesi kararına dayalı satışlarda şikayetler kararı veren sulh hukuk mahkemesince incelenir. Açıklanan nedenlerle kıymet takdir raporuna itirazın icra mahkemesine değil, kararı veren mahkemeye yapılması gerekir. Mahkeme satışa ilişkin şikayetleri İİK'ya göre ve icra mahkemesi sıfatıyla inceler.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : HUMK.'nun 571. maddesine göre ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilen hallerde satış işlemleri sulh hakiminin atayacağı satış memuru tarafından yapılır. Somut olayda sulh hukuk mahkemesince satışın Ankara Gayrimenkul İcra Müdürlüğü'nce yapılmasına karar verilmiş ve şikayete konu kıymet taktiri işlemi Ankara Gayrimenkul Satış 22. İcra Müdürlüğü'nce yapılmıştır. Şikayetçi N.A tarafından 17.07.2007 tarihli kıymet taktir raporuna karşı Ankara ( 2 )İcra Mahkemesi nezdinde şikayette bulunulmuş, icra mahkemesince keşif yapılarak yazılı şekilde ( şikayetin reddine )karar verildiği tespit edilmiştir. Ancak, sulh hukuk mahkemesinin şüyuun satış suretiyle giderilmesi kararı üzerine satışa ilişkin şikayetler ( icra mahkemesi tarafından değil )şüyuun giderilmesine karar verilmiş olan sulh hukuk mahkemesi tarafından incelenir. ( HUMK.'nun 571. m. göre )sulh hukuk mahkemesi satışa ilişkin şikayetleri İİK.'na göre ve icra mahkemesi sıfatıyla inceler. İcra mahkemesince re' sen görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esası incelenerek yazılı biçimde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Satıştan Sonra Tasarrufun İptali Av.Nuri YENİÇERİ Meslektaşların Soruları 6 16-02-2009 17:58
Satıştan Sonra Ihtiyadi Tedbir awogad Meslektaşların Soruları 1 08-07-2007 15:04
Araç Haczi 1 yıl sonra satış istenemediği için düşer mi? intepe Meslektaşların Soruları 7 08-02-2007 18:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04776192 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.