Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Üsulsüz Tebligatin İspati ..

Yanıt
Old 23-11-2014, 20:13   #1
av.mucahit

 
Önemli Üsulsüz Tebligatin İspati ..

Öncelikle tüm meslektaşlarima saygılarimi sunarim.
Mesleğe yeni başlamış biri olarak bir sorum olacak.
Bir icra takibi sonucu borclunun evine haciz konup satisi yapılıyor. Borclu bilgisizliğinden dolayı eve yapilan kiymet takdirine satis ilani tebligati aldigi zaman yani aylar sonra itiraz ediyor.

Kiymet takdirine itiraz davasi bu hafta cuma günü karara bağlanacak. Borclu da bana bugunlerde vekalet verdi.Dosyaya baktim ve size birkac sorum olacak

1.Borçlunun eşi okuma yazma bilmiyor tebligatı o teslim almis okur yazar komsu huzurunda parmak basma yerine imza atmis. Esinin Okur yazar olmadigini nasil ispatlarim.

2.Belge veya tanikla ispat yolu olsa bile birkac gun sonra hakim karar verecek , hakim bu delilleri nazara alir mi.
Old 24-11-2014, 19:12   #3
av.mucahit

 
Varsayılan

Ilker bey cevabiniz icin tesekkur ederim öncelikle.
Tebligatin usulsüz oldugu malum. Sorun şu ki ispati nasil yapilacak . Yukarda da söylediğim gibi mahkeme bu hafta karar verecek benim üsülsuz tebligat iddiami ciddiye alir mi yoksa davayi aleyhimize red mi eder
Old 24-11-2014, 21:26   #4
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Esas :2010/29853
Karar:2011/9932
Tarih:23.05.2011

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Borçlu vekili, aleyhlerinde başlatılan ipotekli takipte gayrimenkulün ihale edilmesi üzerine süresinde icra mahkemesinde, kıymet takdiri raporunun ve satış ilanı tebligatının kendilerine usulsüz tebliğ edildiğinden bahisle ihalenin feshini TALEP ETMİŞTİR. Mahkemece ihalede bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun gerçek kişilere işyerinde tebliğe ilişkin 17 nci maddesinde, “ Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.” düzenlenmesi YER ALMAKTADIR.

Satış ilanı tebligatı borçlunun işyeri adresine çıkartılmış ve “muhattapla aynı yerde kardeşi Murat Şener imzasına” TEBLİĞ EDİLMİŞTİR. Tebligat Kanunun 17 nci maddesine göre ilgilinin o yerde bulunup bulunmadığı hususu tespit edilip tebliğ evrakı üzerine şerh verilmeden tebliğ işleminin tamamlanması ve maddede sayılan kişi olup olmadığı anlaşılmayan kardeşi Murat Şener imzasına tebligatın yapılması doğru olmadığından satış ilanı TEBLİGATI USULSÜZDÜR.

İİK'nun 127 nci maddesine göre satış ilanının borçluya usulüne uygun tebliğ edilmesi zorunlu olup, bu husustaki eksiklik tek başına ihalenin FESHİ NEDENİDİR.

O halde mahkemece şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesine yerine, yazılı şekilde reddi yönünde hüküm tesis EDİLMESİ İSABETSİZDİR.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 23.05.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
Old 25-11-2014, 01:00   #5
Av. D. Koca

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, hakim sizin itirazlarınızı dinlemek zorunda, ancak bunun için yardımcı olacak yargıtay kararları ile delilleri de mahkemeye sunmalısınız. Hatta ilgli tebligat kanunu ve tüzüğünün çıktısını da mahkemeye sunabilirsiniz...

Olayınızda usulsüz tebligat var: Tebligat Kanunu'nundaki 24. maddeyi Tebligat Tüzüğü'ndeki 35. madde ile beraber değerlendirmek gerekir:


İmza edemiyecek durumda olmak:

Tebligat Tüzüğü Madde 35 –
Kendisine tebliğ yapılacak kimse, imza edecek kadar yazı bilmez veya körlük, hastalık yaralı olmak vesair sebeplerle imza edemiyecek durumda bulunursa, komşulardan bir kimse,okur yazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan imtina ederse, tebliğ memurunun daveti üzerinegelecek olan o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti veyahut meclisi azasından biri yahutta bir zabıta memuru huzurunda aşağıdaki fıkra hükümleri dairesinde tebligat yapılır.

Bu halde kendisine tebliğ yapılan kimsenin sol elinin baş parmağı, sol elinin baş parmağı bulunmayan kimsenin, aynı elin diğer bir parmağı ve sol eli yoksa sağ elinin baş parmağı ve buda mevcut değilse diğer parmaklarından biri bastırılır.

Tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir.

Tebliğ mazbatasında hangi elin hangi parmağının bastırıldığı ve sebebi, tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de yoksa evrakın kendisine verildiği ve huzurunda tebligat yapılan şahsın hüviyeti yazılarak, hazır bulunan şahsa da imza ettirilir.

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/10303_0.html

*

"...Tebligat,bilgilendirme yanında,belgelendirme özelliği ile bulunan bir usul işlemidir.

Bu nedenle tebligat ile ilgili 7201 sayılı tebligat kanunu ve tebligat tüzüğü hükümleri tamamen şeklidir.


Kanun ve tüzüğün amacı,tebliğin muhatabına ulaşması,konusu ile ilgili olarak kişilerin bilgilendirilmesi ve bu hususun belgeye bağlanmasıdır, hal böyle olunca kanun ve tüzük hükümlerinin en ufak ayrıntısına kadar uygulanması zorunludur.

(1.HD 15.09.1998 T. E.1998/6407 K.1998/9124 )”

(YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TEBLİGAT UYGULAMALARI

Av.M.Lamih ÇELİK
Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdür V.
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_375.htm


Olayınızda posta görevlisi Tebligat Kanunu madde 24 ve Tebligat Tüzüğü 35'e uygun şekilde tebligat yapmamıştır. Bu nedenle tebligat işlemi geçersizdir.


USULÜNE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ:
MADDE 32.
Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır.

Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.


Usulüne aykırı tebliğin hükmü:

Madde 51 –
Tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteberdir. Aksi takdirde tebligat yapılmamış addedilir. Muhatap, her ne suretle olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alır veyahut bunların münderecatını öğrenirse tebliğe muttali olmuş sayılır.

Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.


Muhatabın tebliğe muttali olduğunun ve bunun tarihinin iddia ve ispatına cevaz yoktur.


*
T.C. YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas: 1993/2-757
Karar: 1993/71
Karar Tarihi: 24.02.1993

ÖZET: Medeni Kanununun 483 maddesi okuma yazma bilmeyenlerin şahit sıfatıyla vasiyetnameye katılamıyacakları hükmünü koymuştur. İptali istenen vasiyetnamedeki şahit Sadık Demir imzası ile onaylamıştır.

Böyle bir durumda şahidin okuma yazma bilmediğinin açık seçik, duraksamaya yer vermiyecek biçimde kanıtlanması gerekir.
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=19748

İşbu HGK kararını ve ilgili kanun ve tüzük maddeleri çıktıları ile okuma yazma bilmeyenlere yapılan usulsüz tebligat ile ilgili yargıtay kararlarını mahkemeye delil olarak sunarsınız, duruşmada da, tebligatın usulsüz olduğunu, HGK kararı ışığında müvekkiliniz eşinin okuma yazma bilip bilmediğinin araştırılması gerektiğini beyan edersiniz...

Mahkeme bu araştırmayı ne şekilde yapıyor, tecrübem yok ancak okuma yazma bilmediğinin ispatı için, başka parmak bastığı belgeleri mahkemeye sunmanız işinizi kolaylaştırabilir; Hastane kaydı, taksitle ürün aldı ise sözleşme örneği, sigorta belgeleri, evin faturaları üzerine ise onların sözleşme kayıtları, cep telefonu faturalı ise sözleşmesi, tapu kaydı,resmi dairelerde yapmış olabileceği başka işlemlerle ilgili kayıtlar ...vs


Sizde olmayan kayıtların mahkemece celp edilmesini de isteyebilirsiniz, örneğin kimliğini yenilediğinde, yeni kimliğini alırken verdiği dilekçeye ve alırken aldığına dair imza yerine parmak basmış olmalı, kimliğinde yenileme tarihi yazar. İlgili Nüfus Dairesi'nden kimlik yenileme ile ilgili belgelerini isteyebilirsiniz...

Evde yokken gelen başka bir tebligatı, muhtarlıktan aldıysa ordaki imza kaydı...

Yakın zamanda seçim oldu, oy kullandıktan sonra imza yerine parmak basmış olmalı o kayıtlar duruyorsa isteyebilirsiniz..


Takip Hukuku'nda istisnalar hariç tanık delili kabul edilmediğinden, davanızda tanığa başvurabileceğinizi sanmıyorum, ama yine de araştırabilirsiniz...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukat Sekreterine Yapilan Tebligatin Geçersizliği av.leventuysal Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu 0 10-11-2014 16:19
Kİra SÖzleŞmesİnİnde Tarafin İspati av.sgenc Meslektaşların Soruları 3 10-06-2011 15:47
Tebligatin İptali ,İstihkak İddiası ve Borca Kefillik seyyid el semavi Meslektaşların Soruları 3 20-03-2010 15:48
İdarİ BaŞvurunun İspati Sorunu jeny3435 Meslektaşların Soruları 1 27-04-2009 20:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04288101 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.