Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Takibi - Yetkili İcra Dairesi- Menfi Tespit ve İstirdat Davası

Yanıt
Old 16-11-2007, 17:29   #1
av.sinem

 
Varsayılan İcra Takibi - Yetkili İcra Dairesi- Menfi Tespit ve İstirdat Davası

Alacaklının X Ltd.Şti olduğu tanzim edenin Y Ltd. Şti olduğu bono ( X tarafından Z ye sonrada K ya) ciro yolu ile geçmiştir(K aslında X Limited şirketinin eski ortaklarındandır)K tarafından Y Ltd. Şti.,X Ltd.Şti ve Z şahsına icra takibi başlatılmıştır.Bunun üzerine X Limited Şirketi önce takibe itiraz etmiş ,talebin red edilmesi üzerine menfi tespit davası açmış ve dava devam ederken borcun tamamını ödemiş dava istirdat davasına dönüşmüştür.
Öncelikle senette yetkili kılınan icra dairesi Kayseri'dir. Borçluların her biri farklı şehirlerde ikamet etmektedir.Takip borçlulardan birinin ikametgat icra dairesinde yapılmıştır.(istanbul)
- Bizim müvekkilimiz Kayseri'dedir.Yetki itirazında bulunulabilir mi?
- X tarafından borcun tamamı ödenmiş olduğundan ve istirdat davasına devam olunduğundan bu noktada itirazda mı bulunmamız gerekir?
- Bizimde yeni bir menfi tespit davası açmamız gerekir mi?
- X Limited şirketi istirdat davasını kaybederse bize müracaat edecektir.
Ne gibi yol izlenebilir.Yardımlarınız için teşekkürler.Umarım çok karışık olmamıştır.
Old 16-11-2007, 18:26   #2
sailor1981

 
Varsayılan

Meslektaşım borçlulardan biri için yetkili olan yer diğer borçlular içinde yetkili sayılır..Bununla ılgılı yargıtay kararı mevcut bulursam eklıcem..
Bıde ufak bır not tarafınıza protesto keşide edildi mi.Cirantalara süresi içinde protesto çekilmemiş olması bence işinize yarar.Sorunun devamını içerik olarak analayamadım.Açarsanız sevınırım..Sizin itirazdan kastınız nedir?
Old 16-11-2007, 23:27   #3
Av. Canan EKE

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
E : 2000/6610
K : 2000/8115
T : 27.11.2000

MENFİ TESPİT DAVASI
YETKİLİ MAHKEME
· · ÖZETİ :
İİK.nin 72/son fıkrasına göre menfi tesbit davaları takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde veya davalının ikametgahı mahkemesinde açılabilir.

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili, davalıdan 13.10.1998 tarihli sözleşme ile taşınmaz satın alıp karşılığında nakit ve bono verdiklerini, ancak taşınmazın tapuda intikalinin yapılmadığını bu nedenle bononun bedelsiz kalmış olmasına rağmen icra takibine konulduğunu iddia ederek borçlu olmadıklarının tespitini talep ve dava etmiştir.
Davalı savunmasında yetki itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece davalının yetki itirazının reddi ile satışı vaad edilen taşınmazın intikalinin davacıya sağlanamadığı ve bononun karşılıksız kaldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava hukuki nitelikçe İİK'nun 72.maddesi hükme bağlanan bir menfi tespit davasıdır. Anılan maddenin son fıkrasına göre ise, menfi tespit davaları takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde veya davalının ikametgahı mahkemesinde açılabilir. Somut olayda davalının ikametgahı Taşova'da bulunduğu gibi, icra takibi de Taşova'da yapılmıştır. Bu durumda haklı bulunan yetki itirazının kabulüne karar verilmek gerekirken aksine düşüncelerle yetki itirazı reddedilerek işin esasına girilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün davalı yararına BOZULMASINA,
bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin
harcın istek halinde iadesine, 27.11.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Old 16-11-2007, 23:28   #4
Av. Canan EKE

 
Varsayılan

YETKİ İTİRAZI İÇİN, SÜREYİ UNUTMAYIN. Anladığım kadar, olayınızda artık mümkün değil.
Old 09-03-2009, 21:15   #5
fırat kılıç

 
Varsayılan

Hamile yazılı çek kaybolmuş.Rıza dışı elden çıktığı için davalının kim olduğu belli değil.Herhangi bir icra takibi de henüz başlamamış.Burada yetkili mahkeme nasıl belirlenir?Keşidecinin şirket merkezi yetkili yer olabilirmi?
Old 21-11-2012, 15:48   #6
elif34

 
Varsayılan yetki durumu

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/7392
K. 2010/11166
T. 12.10.2010
• MENFİ TESPİT İSTEMİ ( İcra Takibinden Önce Açıldığına Göre Genel Yetki Kurallarının Uygulanması Gerektiği )
• YETKİLİ MAHKEME ( Menfi Tespit İstemi - İcra Takibinden Önce Açıldığına Göre Genel Yetki Kurallarının Uygulanması Gerektiği )
• İCRA TAKİBİNİ BAŞLATMA ( Her Ne Kadar Takipten Bir Tarih Önce İhtiyati Haciz Kararı Alınmış İse de İcra Takibi Takip Talebi İle Başladığından İhtiyati Haciz Kararının Alınmasının Tek Başına İcra Takibini Başlatmayacağı )
• PARA BORCU VE TEMİNAT İÇİN İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( Her Ne Kadar Takipten Bir Tarih Önce İhtiyati Haciz Kararı Alınmış İse de İcra Takibi Takip Talebi İle Başladığından İhtiyati Haciz Kararının Alınmasının Tek Başına İcra Takibini Başlatmayacağı )
2004/m.42,72
ÖZET : Dava, menfi tespit istemidir. Dava, keşide yeri Gaziantep olan çekten dolayı borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkindir. Dava konusu çek sebebiyle aynı tarih icra takibine girişilmiş ise de, gerek davaya ilişkin, gerekse icra takibine ait ilaçlandırma belgelerindeki saat bilgilerinden icra takibinin menfi tesbit davasından sonra yapılmış olduğu, başka bir anlatımla davanın takipten önce açıldığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar takipten bir tarih önce ihtiyati haciz kararı alınmış ise de, İİK.nun 42. maddesi uyarınca icra takibi takip talebi ile başladığından ihtiyati haciz kararının alınmasının tek başına icra takibini başlatmayacağı açıktır.

İİK.nun 72/son maddesinde ön görülen yetki kuralları icra takibinden sonra açılan menfi tesbit davalarında uygulanır, icra takibinden önce açılan menfi tesbit davalarında ise; genel yetki kuralları uygulanmaktadır. Menfi tesbit davası icra takibinden önce açıldığına göre, genel yetki kurallarının uygulanması gerekmektedir. Bu halde mahkemece dava konusu çekin keşide yerinin Gaziantep olması sebebiyle Gaziantep mahkemelerinin de yetkili olduğu gözetilerek, yetki itirazının reddi ile işin esasına girilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı sebeplerden dolayı dava dilekçesinin yetki yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili müvekkilinin 8 adet çekini boş olarak kaybettiğini, bu çeklerden 1139953 no.lu çekin boş bölümleri doldurularak ibraz edildiğini ileri sürerek bu çekten dolayı borçlu olmadığının tespitine ve davalıların %40 tazminata mahkum edilmelerine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Haci Ş. ve V... Ltd. Şti vekili bütün davalıların ikametgahının Adana olduğunu, ihtiyati haciz kararının alındığı ve takibin başladığı yerin Adana olması sebebiyle yetkisizlik kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece dosya kapsamına göre davalıların ikametgahı Adana olduğu gibi, çekle ilgili takibe de Adana İcra Dairesinde girişildiği gerekçesiyle dava dilekçesinin yetki yönünden reddi ile mahkemenin yetkisizliğine kararın kesinleşmesine müteakip ve talep halinde dosyanın yetkili Adana Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, keşide yeri Gaziantep olan çekten dolayı borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkindir. Dava konusu çek sebebiyle aynı tarih icra takibine girişilmiş ise de, gerek davaya ilişkin, gerekse icra takibine ait ilaçlandırma belgelerindeki saat bilgilerinden icra takibinin menfi tesbit davasından sonra yapılmış olduğu, başka bir anlatımla davanın takipten önce açıldığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar takipten bir tarih önce ihtiyati haciz kararı alınmış ise de, İİK.nun 42. maddesi uyarınca icra takibi takip talebi ile başladığından ihtiyati haciz kararının alınmasının tek başına icra takibini başlatmayacağı açıktır.

İİK.nun 72/son maddesinde ön görülen yetki kuralları icra takibinden sonra açılan menfi tesbit davalarında uygulanır, icra takibinden önce açılan menfi tesbit davalarında ise; genel yetki kuralları uygulanmaktadır.

Somut olayda, menfi tesbit davası icra takibinden önce açıldığına göre, genel yetki kurallarının uygulanması gerekmektedir. Bu halde mahkemece dava konusu çekin keşide yerinin Gaziantep olması sebebiyle Gaziantep mahkemelerinin de yetkili olduğu gözetilerek, yetki itirazının reddi ile işin esasına girilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeden yazılı gerekçelerle yetkisizlik kararı verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Yukarda açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istem halinde iadesine, 12.10.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Çek-Yetkili İcra Dairesi köktaş Meslektaşların Soruları 21 16-07-2013 08:56
Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşme(me)si- Tespit İlamının İnfazı halit pamuk Meslektaşların Soruları 9 14-10-2007 16:08
Boşanma Davası Devam Eden Eşler Arasında İcra Takibi - Mal Beyanı me_as Meslektaşların Soruları 4 26-06-2007 12:21
Elatmanın Önlenmesi Davası - Kesinleşme - İcra Takibi av.mustafapak Meslektaşların Soruları 4 12-03-2007 18:03
Bağkur Alacaklarının Takibinde Yetkili İcra Dairesi Av.Bülent Özkan Meslektaşların Soruları 5 09-12-2006 02:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05627108 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.