Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Eşi ölen kadının soyadı??

Yanıt
Old 06-11-2006, 19:48   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Eşi ölen kadının soyadı??

Merhaba

Ölümle sona eren evlilikte kadının soyadına özgü olarak yapılmış düzenlemeler konusunda bilgiye ihtiyacım var.

Çocukların soyadı,evli kadının soyadı ve boşanan kadının soyadı düzenlemesini TMK da açıkç düzenlenmiş.Bunlardan başka bu konuda yapılmış özel veya genel bir düzenleme var mı?

Ben göremiyor muyum?

Yoksa bir boşluk mu var?

Yardım ve paylaşımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Saygılar
Old 07-11-2006, 11:45   #2
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Sayın Kayar, malumunuz ölüm hukuki bir olaydır ve kişiliin son bulma halidir. Bu kişilik son bulması ile baraber evlilikde kendiliğinden son bulur, bunun içi zaten mahkemeye gidip evliliğin son bulduğuna dair bir kararda almaya gerekde yokdur, zira bu sonuç zaten kendiliğinden doğar. Bu durumları gözeten kanunkoyucu haklı olarak evliliğin ölümle son bulacağına dair özel bir hüküm koymasına lüzum görmemiştir. Bu kanunda boşluk olduğunu göstermez. Saygılarımla
Old 07-11-2006, 11:50   #3
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Habibe Hanım, aşağıdaki kararı yolluyorum.
Saygılar.

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/7965
K. 1995/8869
T. 18.9.1995
• NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Davanın Davacının Soyadının Kızlık Soyadı ile Tashihi İstemine İlişkin Olması )
• SOYADININ TASHİHİ ( Haklı Sebebin Kanıtlanması Halinde Soyadının Değiştirilmesine Her Zaman Yasal Olanak Olması )
• SOYADINDA EŞİN ÖLÜMÜNDEN SONRA DEĞİŞİKLİK ( Haklı Sebebin Kanıtlanması Halinde Soyadının Değiştirilmesine Her Zaman Yasal Olanak Olması )
• HAKLI SEBEBİN İSPATI ( Medeni Kanun Gereğince Haklı Sebebin Kanıtlanması Halinde Soyadının Değiştirilmesine Her Zaman Yasal Olanak Olması )
743/m.26
1587/m.44
ÖZET : Haklı sebebin kanıtlanması halinde soyadının değiştirilmesine her zaman yasal olanak vardır.

DAVA : Dava dilekçesinde davacının soyadının kızlık soyadı olan Özkul olarak tashihi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı; evlenmekle iktisap ettiği kocasının soyadını, kocası öldükten sonra da kullanmaya devam ettiğini, ancak aradan geçen süre içerisinde manevi baskıya uğradığını, buna kocasının bir trafik kazası neticesinde yaşamını yitirmesinin neden olduğunu bildirerek soyadının, kızlık soyadı olan Özkul olarak düzeltilmesini istemiştir.

Dava bu niteliği itibarı ile Medeni Kanunun 26. maddesi kapsamında olup bu maddeye göre, haklı sebebin kanıtlanması halinde soyadının değiştirilmesine her zaman yasal olanak vardır.

Mahkemece dava Nüfus Kanununun 44 ve Soyadı Nizamnamesinin 17. maddesine dayanılarak reddedilmiş ise de, sözü edilen maddeler Nüfus İdaresince doğrudan ilgilinin başvurması üzerine yapılacak işlemleri ve koşulları düzenlemekte olup, yukarıda açıklandığı üzere Medeni Kanunun 26. maddesinin uygulanmasına etkili değildir.

Dava dilekçesinde "her türlü delil’e" dayanılmış olduğu dikkate alınarak davacıya delillerini belirleyip mahkemeye ibraz edilmek üzere mehil verilmeli, bu deliller toplandıktan sonra Medeni Kanunun 26. maddesindeki koşulların mevcut olup olmadığı değerlendirilip hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.

Davanın hukuki niteliğinin belirlenmesinde hataya düşülerek yazılı olduğu şekilde reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.9.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 07-11-2006, 11:51   #4
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Balku

Benim sorum ölümün tespiti değildir.Ölüm nedeni ile kadının soyadının nasıl düzenleneceğine ilişkin bir düzenleme olmamasıydı.

Evlilik boşanmayla da son buluyor,bu durumda boşanan kadın bekarlık soyadını kullanabılır veya şartları varsa eşinin soyadını taşımaya devam edebilir.

Benzer bir düzenlemenin ölüm durumunda da yapılması gerekmez mi? Ola ki sağ kalan eşin bekarlık soyadına dönmek veya eşinin soyadını kullanmaya devam etmekte menfaati olsun.

Saygılarımla
Old 07-11-2006, 11:54   #5
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Mülga nüfus kanununda aşağıdaki madde vardı. Bu kanun 2006'da 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunu ile kaldırıldı. Yeni yasada benzer bir düzenleme bulamadım.

MADDE 44-Kocanın ölümünde kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalabilir. Dilediğinde babasının aile kütüğüne döner veya ayrı bir sayfa açtırabilir.
Old 07-11-2006, 11:59   #6
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Bende bunu ifade etmeye çalışıyorum. Evliliğin ölümle son bulması durumunda, çocukların veya eşin soyadıyla ilgili bir düzenlemeye girmesinin ne gibi bir hukuki faydası olabilir. Eş dilerse ölen eşinin soyadını kullanabiliyor zaten, yada TMK 130 da zikredildiği gibi sona ermeyi ispat edip, başkasıyla evlenip soyadınıda taşıyabiliyor. Kısacası bence sorun yok, bu hususla ilgili ortaya çıkabilecek sorunları biraz daha açarsanız, daha etkili olur kanısındayım...
Old 07-11-2006, 12:01   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Selamlar,

Tam Sayın Yılmaz'ın kararını ben de aktaracaktım ki, kendisi benden önce davranmış.

Aşağıdaki Yargıtay kararı soruya ışık tutacak gibi...

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/10149
K. 2004/960
T. 17.2.2004
• SOYADIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Kesinleşmiş Mahkeme Hükmü Olmadıkça Nüfus Kütüklerinin Hiçbir Kaydının Düzeltilemeyeceği - Nüfusa İşlenen Kızlık Soyadının Silinmesi Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olduğu )
• KIZLIK SOYADININ SİLİNMESİ ( Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olduğu - Kesinleşmiş Mahkeme Hükmü Olmadıkça Nüfus Kütüklerinin Hiçbir Kaydının Düzeltilemeyeceği )
• EVLİLİKLE KAZANILAN SOYADINA KIZLIK SOYADININ İLAVESİ ( Nüfusa İşlenen Kızlık Soyadının Silinmesi Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olduğu )
• NÜFUS KÜTÜKLERİNDE DÜZELTME ( Kesinleşmiş Mahkeme Hükmü Olmadıkça Hiçbir Kaydının Düzeltilemeyeceği - Nüfusa İşlenen Kızlık Soyadının Silinmesi Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olduğu )
1587/m.11
4721/m.39

ÖZET : 1587 sayılı Nüfus Yasası'nın 11. maddesinde "kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça Nüfus Kütüklerinin hiçbir kaydının düzeltilemeyeceği..." belirtilmiştir. Nüfusa işlenen kızlık soyadının silinmesi ancak mahkeme kararı ile mümkündür.

DAVA : Dava dilekçesinde soyadının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, dava dilekçesinde asıl soyadının "Doğan" olduğunu her nasılsa nüfus aile kaydına soyadının "Selek Doğan" olarak tescil edilmiş olduğunu belirterek "Selek Doğan" soyadının "Doğan" olarak değiştirilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece dava, davacının kendi verdiği dilekçe üzerine soyadına kızlık soyadını ekletmiş olduğu, işlemin idari işlem ile halledilmesi gerektiği gerekçesiyle reddedilmiştir.

Dosyada bulunan davacıya ait nüfus kaydında kızlık soyadının "Selek" olduğu evlenmekle "Doğan" soyadını aldığı, 26.6.2003 tarihli dilekçeyle Altındağ Kaymakamlığı'na yapmış olduğu başvuru üzerine evlilik soyadına kızlık soyadının eklendiği ve nüfus kütüğüne de bu şekilde tescil edildiği anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Yasası'nın 39. maddesinde "Mahkeme kararı olmadıkça kişisel durum sicilinin hiçbir kaydına düzeltme yapılamayacağı..." yine 1587 sayılı Nüfus Yasası'nın 11. maddesinde "kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça Nüfus Kütüklerinin hiçbir kaydının düzeltilemeyeceği..." belirtilmiş olmakla, nüfusa işlenen kızlık soyadının silinmesi ancak mahkeme kararı ile mümkün olacağından davacının göstereceği deliller toplanıp hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, olaya uygun düşmeyen gerekçeyle karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 17.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benim anladığım, eş ölse de soyadı değişikliği için yine de bir mahkeme kararına ihtiyaç vardır.

Saygılarımla
Old 07-11-2006, 12:23   #8
medenikal

 
Varsayılan

3-SOYADI NİZAMNAMESİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 24.12.1934, No:2/1759
Dayandığı Kanunun Tarihi: 21.6.1934, No:2525
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 27.12.1934, No:2891
Madde:17-Kadın evlenince babasının soyadını bırakıp kocasının soyadını alır.

Kocası ölen kadın isterse kocasının soyadını kullanmakta devam eder, isterse babasının soyadına döner. Babasının soyadına dönmek isteyen kadın bunu bir yıl içinde nüfus kütüğüne yazdırmaya mecburdur.
Old 07-11-2006, 12:45   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

KANUN NO: 5490
NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
Kabul Tarihi: 25 Nisan 2006
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 29 Nisan 2006 - Sayı: 26153

Evlenmenin bildirilmesi ve tescili

MADDE 23- (1) 22 nci madde uyarınca evlendirme işlemini yapanlar; evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde düzenlenecek evlenme bildirimini nüfus müdürlüğüne göndermekle, nüfus müdürlüğü de tescil etmekle yükümlüdür.
(2) Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır.

Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir.

(3) Dış temsilciliklerce yapılan evlenmeler, evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde nüfus müdürlüklerine bildirilir.

(4) Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğe girdiği 4/10/1926 tarihinden önce eski hükümlere göre yapılıp da halen nüfus kütüklerine tescil edilmemiş olan evlenmeler ilgililerin mahkemeden karar almaları suretiyle aile kütüğüne tescil edilir.

Yurt dışında yapılan evlendirmeler
Old 07-11-2006, 14:37   #10
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Evlilik süresince hem bekarlık hem de evlilik soyadını birlikte kullanan kadın,eşin ölümü ile birlikte her iki soyadını ancak "haklı" sebebe bağlı olarak mahkeme kararı ile taşıyabilecek gibi görünüyor.

Katkıda bulunan herkese teşekkürler

Saygılar
Old 20-08-2008, 22:39   #11
Av. Süleyman Özbayhan

 
Varsayılan

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KOCASI ÖLEN KADIN

Madde 67 - (1) Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır ve kocasının soyadını taşımaya devam eder. Yazılı talebi halinde bekârlık hanesine dönerek bekârlık soyadını alıp kapanmış olan nüfus kaydı açılabilir. Bu durumda nüfus kaydının taşınmasına ilişkin form kullanılır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Soyadı Değişikliği, Yeni Soyadı Seçimi Av.Nebi Meslektaşların Soruları 16 12-02-2013 21:54
Kadının Hakkı Var Mı? Gemici Kadın Hakları Çalışma Grubu 1 17-01-2010 17:28
Kadının ezilmişliği Begüm ÇELİKKOL Kadın Hakları Çalışma Grubu 4 19-10-2006 19:25
Ölen Avukatin Vekalet Ücretİ yazoglu Hukuk Soruları Arşivi 20 03-10-2006 07:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05809903 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.