Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ilamlı icra-ilamın aslı-harç ve tebligat

Yanıt
Old 05-04-2007, 12:31   #1
*sinequanon*

 
Varsayılan ilamlı icra-ilamın aslı-harç ve tebligat

Sayın meslektaşlarım yardımlarınız ve görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.


Yardım nafakası için açtığımız davada dosya karara çıktı.Kısmi kabul kısmi red verildi.Kabul edilen kısmı icraya koymak istiyoruz ancak mahkeme kalemi harç ödenmeden (ki bu harç bizim değil davalının ödemesine hükmedilmiş olan harç)tebliğ edemeyeceklerini belirtiyor.Dolayısıyla ilamın aslını alamıyoruz.Ancak elimizde fotokopisi var.

1-İlamın aslı olmadan yani fotokopisiyle ilamlı icra yapabilir miyiz?
2-Davalının ödemesi gereken harç ödenmeden tebliğ yapılamayacağına göre temyiz için davalının harcı yatırmasını bekleyecek olmak sizce de saçma değil mi?Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?

Saygılar...
Old 05-04-2007, 13:01   #2
TABUOSMAN

 
Varsayılan

1- Esasen harç ödenmeden kararın fotokopisini dahi almanız mümkün değil.
2- İlamın tasdiksiz foftokopisiyle ilamlı takip yapılamayacağı kanaatindeyim.
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/10464
Karar: 2005/13717
Karar Tarihi: 24.06.2005

ÖZET : Alacaklı vekilinin icra takibine dayanak yaptığı belgeleri takip talebine ekleyip icra dosyasına ibraz ettiği halde, bunların ödeme emri ekinde borçluya tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. İİK.nun 58/3. maddesi gereğince alacak bir belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümesilli tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir. Ayrıca, Hukuk Genel Kurulunun 02.02.2000 tarih ve 2000/12-50 esas ve 2000/47 karar sayılı İlamında da açıklandığı üzere İİK.nun 61/1. maddesi 2. cümlesi gereğince takip bir belgeye dayanıyor ise onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunlu bulunmaktadır.

(2004 S. K. m. 58/3, 61/1)

Dava : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 22.03.2004 tarih, 904/6619 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İcra takibinin dayanağı olan belgelerin ödeme emri ekinde borçluya gönderilmediğine ilişkin iddialar İİK.nun 58/3 ve 61/1. maddelerine dayalı ve şikayet niteliğinde olup, aynı kanunun 16. maddesi gereğince doğrudan İcra Hakimliğine başvurulmasında bir usulsüzlük yoktur. Bu nedenle Mahkemenin konuyu itiraz olarak belirlemesi ve icra dairesine sunulması gerektiğine yönelik gerekçesi yasaya uygun bulunmamıştır.

Alacaklı vekilinin icra takibine dayanak yaptığı belgeleri takip talebine ekleyip icra dosyasına ibraz ettiği halde, bunların ödeme emri ekinde borçluya tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. İİK.nun 58/3. maddesi gereğince alacak bir belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümesilli tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir. Ayrıca, Hukuk Genel Kurulunun 02.02.2000 tarih ve 2000/12-50 esas ve 2000/47 karar sayılı İlamında da açıklandığı üzere İİK.nun 61/1. maddesi 2. cümlesi gereğince takip bir belgeye dayanıyor ise onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunlu bulunmaktadır. O halde, ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Mahkeme kararı açıklanan nedenlerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

Sonuç: Borçlular vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile, Dairemizin 22.03.2004 tarih, 2004/904-6619 sayılı onama kararının kaldırılarak, mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK 366. ve HUMK 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 24.06.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
3- Davalıya yüklenen harcı siz ödeyebilir ve ödediğiniz miktarı açacağınız icra takibinde karşı taraftan isteyebilirsiniz.
Old 05-04-2007, 13:20   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
2-Davalının ödemesi gereken harç ödenmeden tebliğ yapılamayacağına göre temyiz için davalının harcı yatırmasını bekleyecek olmak sizce de saçma değil mi?Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?


Mantıklı olmayabilir ama mevzuat bakımından açıklaması bulunmaktadır. Aşağıda verdiğim linkleri takip edersiniz hem mantığını hem de mevzuatı epeyce tartışmışız.

Saygılarımla

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...t=ilam+harc%FD

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...ight=har%E7lar

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...ight=har%E7lar
Old 05-04-2007, 15:32   #4
*sinequanon*

 
Varsayılan

Sayın Tabu ve Sayın Ergin cevaplarınız için teşekkürler.İlamın fotokopisi aslında bir yanlışlık sonucu elime geçti.Bazı meslektaşlarım bu şekilde takip yaptıklarını bazıları ise yapılamayacağını söyledi.Kafam karıştı,bir de sizlere danışmak istedim.İkinci sorum açısından galiba forum bölümünü boş yere meşgul etmişim.Bu kadar etraflıca tartışıldığını görmedim.Kusura bakmayın.

Saygılar...
Old 05-04-2007, 15:37   #5
Av. BNK

 
Varsayılan

Harcı ödeyin icra takibine harcı da dahil edin
Old 16-05-2007, 09:19   #6
ad-hoc

 
Varsayılan

Davalıya tebligat yapılamadı fakat siz gidip elden tebliğ ettiniz, ve diyelim ki icra emrine de iliştirip gönderdiniz bu durumda icra emrinin/takibinin iptali istenebilir mi?
Old 12-12-2007, 22:35   #7
concept

 
Varsayılan İlam Harcini Yatirmadan Karari Alabİlİr Mİyİz ?

Asliye Hukuk Makemesindeki davayı davacı olarak kazandık. Davalı aleyhine yüklü miktarda da karar harcına hükmedildi. Ancak meblağın fazla oluşu nedeniyle karar harcını yatıramadığımız için ilamı alamıyoruz ve tebliğe çıkaramıyoruz.
Old 13-12-2007, 08:20   #9
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Sayın bertali,

Mahkeme ilamını alabilmeniz için ne yazık ki yüklü miktarda olduğunu belirttiğiniz karar harcını yatırmak zorundasınız, Sayın Aladağ'ın dediği gibi, keşke dediğiniz gibi olsaydı. Saygılarımla...
Old 13-12-2007, 08:42   #10
üye18721

 
Varsayılan

Aynı olay her duruşma bitiminde benim de başıma geliyor.Davalı yerine karar karar harcını yatırıp tebliğ yaptırabiliyorum.Daha sonra ilamlı icraya geçtiğimde bildiğiniz üzere bu harcı da alacak kısmına ekliyoruz.Müvekkilerinize bu paranın geri döneceğini belirtip olanaklarını zorlamaları konusunda açıklama yaparsanız,ne yapıp edip bu miktarı temin edeceklerdir diye düşünüyorum.
Old 13-12-2007, 09:22   #11
ISTANAZ

 
Varsayılan

Harçlar K. 28/a Kara ve ilam harcı:
Karar ve ilam harçlarının 1/4 i peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir.

Madde 130: Zamanında ödenmeyen Harçlar:
Bu kanunda ödenmeleri için belli bir süre tespit edilmiş olan harçlar süresi içinde ödenmemiş ise, ilgili makam ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde müzekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir. Müzekkerede harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ikametgahı gösterilir.

Bu hükümlerden hareketle mahkeme karar tarihinden itibaren 2 ay bekleyecek ve harcın tahsili için vergi dairesine müzekkere yazacaktır. Vergi dairesi harcı davalı taraftan tahsil etme yoluna gidecektir. Harcın tarafınızdan ödenmesi olanağı yoksa harcın davalıdan bu yolla tahsilini beklemelisiniz. Kalemden de iki aylık süre sonunda hemen müzekkere gönderilmesi hususunu takip etmelisiniz.
Old 13-12-2007, 09:38   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan bertali
Asliye Hukuk Makemesindeki davayı davacı olarak kazandık. Davalı aleyhine yüklü miktarda da karar harcına hükmedildi. Ancak meblağın fazla oluşu nedeniyle karar harcını yatıramadığımız için ilamı alamıyoruz ve tebliğe çıkaramıyoruz.

3 No.lu mesajda vediğim linklerde yeterince tartışmışız.

Saygılarımla
Old 15-12-2007, 09:46   #13
concept

 
Mutlu Bakiye İlam Harcını Ödemeden İlamı Almak Hukuken Mümkün

Kural olarak; davayı kazanan davacı, ilam harcı karşı tarafa hükmedilse bile bakiye ilam harcını yatırmadan kararı alamaz. Nitekim Harçlar kanunun 28. maddesine göre "Karar ve ilâm harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki
Ancak ay içinde ödenir. Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez." denilmektedir.

Ancak Harçlar kanunun 37. maddesine göre "Bu kanunda ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmiyenler, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesince tahsil olunur." denilmektedir.

Davayı kazandığı halde ilam harcı yüksek olduğu için kararı alamayanlar için pratik çözüm şudur: Kararın yazılmasından iki ay sonra mahkemece vergi dairesine, ilam harcının ilgiliden tahsil edilmesi için resen yazı yazılır. Vergi dairesi de ilgiliden yargı harcını tahsil eder. Harç tahsiline ilişkin yazı mahkeme kalemine ulaştığında ilam ilgiliye verilir. Dolayısıyla biraz geç de olsa davayı kazanan kişi; hukuken önünde engel kalmadığı için yüksek meblağlı bakiye ilam harcını yatırmadan kararı almış olur.
Old 04-02-2009, 00:37   #14
kapgan

 
Varsayılan

Aklıma takılan husulardan biri şudur; takip talebinde ilamda açıkça gösterilmeyen( sadece rakam değil,tebliğ masrafından da bahsedilmiyor) posta pulu ücretinin de ilamlı takipte ilamdaki diğer hususlarla birlikte istenmesi mümkün müdür?
Old 05-06-2009, 11:49   #15
Av. Rıdvan

 
Varsayılan Harçsız karar alabilmek

Alıntı:
Yazan bertali
Asliye Hukuk Makemesindeki davayı davacı olarak kazandık. Davalı aleyhine yüklü miktarda da karar harcına hükmedildi. Ancak meblağın fazla oluşu nedeniyle karar harcını yatıramadığımız için ilamı alamıyoruz ve tebliğe çıkaramıyoruz.Alıntı:
Yazan Av. Cengiz Aladağ
Keşke öyle olsaydı...


Alıntı:
Yazan Av. Bülent AKÇADAĞ
Sayın bertali,

Mahkeme ilamını alabilmeniz için ne yazık ki yüklü miktarda olduğunu belirttiğiniz karar harcını yatırmak zorundasınız, Sayın Aladağ'ın dediği gibi, keşke dediğiniz gibi olsaydı.artık harçsız karar alabilmek mümkün!
Bu konu şu sayfada yeterince tartışılmış http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=37103
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tedbir nafakası karar verilmişse ilamlı icra konusu yapılabilir mi Yeşim Dağgeçen Meslektaşların Soruları 52 17-10-2013 16:54
Bila tebliğ/ icra dosyasının işlemden kalkması/harç Av.Kenan Metin Meslektaşların Soruları 16 24-07-2013 12:21
icra dosyasındaki paranın tahsili ve harc oranı... Av.Ayse E. Meslektaşların Soruları 2 18-03-2007 00:38
iyiniyet kuralı ve ilamlı icra özspartaküs Meslektaşların Soruları 4 25-02-2007 08:06
ilamlı icra - yıkım kararını uygulayamıyoruz antalya Meslektaşların Soruları 4 19-02-2007 14:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05342388 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.