Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tedbir nafakası karar verilmişse ilamlı icra konusu yapılabilir mi

Yanıt
Old 16-02-2007, 00:16   #1
Yeşim Dağgeçen

 
Varsayılan Tedbir nafakası karar verilmişse ilamlı icra konusu yapılabilir mi

Karara çıkan bir boşanma davası ile ilgili olarak yargılama sürecinde ara kararı olarak verilen tedbir nafakasını da ilam konusu diğer alacaklarla birlikte ilamlı icra konusu yaptık ancak karşı taraf takibin iptali davası açtı kararın 3 bendinde tedbir nafakasının devamına denmiş .Kaldı ki artık alacak bana göre ilam konusudur.Usul ekonomisi de bunu gerektirir düşüncesindeyim.Konun ile ilgili karar ihtiyacım var. Ve aynı olay ilgili takip talebinde ilam vekile de tebliğ edilirken av. ibaresi unutulmuş avarkadaş buna da ben borçlu değilim diyerek dava açmış ne dersinizTeşekkürler.
Old 16-02-2007, 00:37   #2
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

"Av" ibaresinin maddi hata olduğu bariz ve bunun mühim olmadığını ve ancak tedbir nafakası ile diğer kalem alacakların ayrı hukuki rejime tabi olmak hasebiyle; tedbir nafakasının ilamsız takip ve ilam konusu alacakların ise ilamlı icraya konu edilebileceğini düşünüyorum. Mevcut halde ödeme emri ve sadece tedbir nafakası miktarınca takibiniz iptal edilir ve kalan kısım ise baki olarak ilamlı icraya devam edilir kanaatindeyim.

Saygılarımla.
Old 16-02-2007, 00:47   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Yine yanlış olarak verilen bir kararın kesinleşmesi durumu ile karşı karşıyayız. Kesinleşen bir ilamda "tedbir nafakasının devamına" diye bir ibarenin bulunması bu kararın icrasına "tedbir" kurumunun mahiyeti itibariyle imkan vermez. Tavzih yoluyla söz konusu ibarenin düzeltilebileceğini düşünüyorum. Cümlede kastedilenin "yoksulluk nafakası olarak devamına" olduğu belli. Açıkçası başkaca bir yol da akla gelmiyor.

ÜÇÜNCÜ FASIL: Hükümlerin tavzihi
Madde 459 - İki tarafın isim ve sıfat ve neticei iddialarına mütaallik hatalar ve esas hükümdeki hesap hataları kendilerinin istimaından sonra mahkeme tarafından tashih olunur. Tashih olunan cihet hüküm zirine yazılır.
Old 16-02-2007, 01:00   #4
Yeşim Dağgeçen

 
Varsayılan

Sözkonusu kararda boşanma davası reddedildi ve tedbir nafkasının devamına şeklinde karar verildi.Bu konuda bir yerlerden ilamlı takip açılabileceğine dair bir bilgi kalmış aklımda ancak bulamıyorum.
Old 16-02-2007, 01:22   #5
ragıp

 
Varsayılan

Boşanma davalarına ilişkin ilamlar kesinleşmeden infaz olunmaz.
Verilen nafaka, tedbir nafakasıdır. İlamsız takip yapılmalı.
Aklınızda kalan bilgileri bizlerle paylaşırsanız memnun oluruz. Bizim bildiklerimiz farklı çünkü.
Old 16-02-2007, 02:13   #6
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Tabiki karar kesinleşmediyse ilamlı takip yapamazsınız. Hakimin günahını aldık. tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına denilmiş olmalı. Aklınızda yanlış kalanın şu olduğunu düşünüyorum. Dava süresince biriken tedbir nafakası icraya konmadı ise kesinleşen ilamla birlikte de icraya konabilir.
Old 16-02-2007, 08:58   #7
Av.Demet

 
Varsayılan

Sayın Yeşim Dağgeçen;
Aynı şekilde boşanma davası reddedildi ve mahkeme tedbir nafasına hükmetti. Biz de tedbir nafasını takibe koymak istedik. Öğrendiğim kadarıyla tedbir nafakasına dair icra takip işlemleri, ilamlı icraya tabi...Ancak buarda Sayın Meslekrtaştlarımızın yazdığı yanıtlar beni tereddüte düşürdü.Aslında bence de tedbir nafakas, nihai karar niteliğinde olmadığından ilamsız icraya konu yapılabilir...Ayrıca İİK md. 38 hükmünde ilam niteliğini haiz belgeler sayılımış olup, tedbir nafası bu kapsamda belirtilmiş değildir.
Old 16-02-2007, 11:54   #8
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Tedbir nafakası mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı niteliğinde olup,infazında bazı icra dairelerinde ihtiyati haciz kararının infazı gibi işlem yapmak mümkün oluyor.( Adana'da )
Old 16-02-2007, 12:30   #9
Av. Levent Kıray

 
Varsayılan Tedbir Nafakası: Bir Ara kararı

Benim araştırmama göre, tedbir nafakası bir ihtiyati tedbir değil, ara karardır. Bu ara karar, dayanak boşanma davasının kesinleşmesi ile kalkar. Bu yüzden ancak ilamsız takip yapılabilir ve itiraz hâlinde, bir âdi takip olarak derhal durur.
İyi çalışmalar dilerim.


"Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Beyhan vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 29.6.1995 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı vekili Bakırköy Altıncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 9.2.1995 tarih, 1994/702 esas sayılı ara kararı ile tayin edilen tedbir nafakasının tahsili için İcra Müdürlüğü’ne başvurmuş ve borçluya muhtıra gönderilmesini istemiştir ve İcra Müdürlüğü’nce talep gibi işlem yapılmıştır. Ara kararı ilam niteliğinde olmadığından harcı ödenmek suretiyle genel haciz yoluyla takip yapılması borçluya 49 örnek ödeme emri tebliği gerekir. Usulüne uygun bir takip yoktur. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup resen gözetilerek muhtıranın iptaline karar verilmek gerekirken, yazılı gerekçeyle hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.7.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi." (12.HD. 1995/010722 E. 1995/010480 K. 07.11.1995 T.)
Kaynak=YKD. Ocak-1996 s: 48


"Ara kararı ile verilen tedbir nafakası HUMK.nun 101 ve takip eden maddeleri gereğince bir ihtiyati tedbir kararı değildir. Kaldı ki, alacaklı mahkeme kararını ilamsız icra takibine konu yapmıştır. İİK.nun 66. maddesine göre süresi içerisinde yapılan itirazla icra takibi durur ve icra müdürü de bu madde hükmü gereğince takibi durdurmuştur. Mercice aksine bir karar verilmedikçe ve şikayet yolu ile bu karar kaldırılmadıkça icra müdürü kendiliğinden verdiği karardan rücu edemez." (HGK 2000/12-1145 E. 2000/001159 K. 20.09.2000 K.)
Old 16-02-2007, 14:53   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yeşim Dağgeçen
Sözkonusu kararda boşanma davası reddedildi ve tedbir nafkasının devamına şeklinde karar verildi.Bu konuda bir yerlerden ilamlı takip açılabileceğine dair bir bilgi kalmış aklımda ancak bulamıyorum.

Soru yukarıdadır. Bazı katılımcılar, davanın başında ara kararla hükmedilen tedbir nafakasını; davanın sonunda ilamda da yer alan tedbir nafakasıyla karıştırmaktadır. Ara kararla hükmedilen tedbir nafakası ilamsız icraya konu edilebilir. Bunda hemfikiriz.

Alıntı:
Mesaj Sahibi:ragıp
Alıntı:
Boşanma davalarına ilişkin ilamlar kesinleşmeden infaz olunmaz.
Verilen nafaka, tedbir nafakasıdır. İlamsız takip yapılmalı.
Aklınızda kalan bilgileri bizlerle paylaşırsanız memnun oluruz. Bizim bildiklerimiz farklı çünkü.

Alıntı:
Mesaj Sahibi:Av. Can DOĞANEL
Alıntı:
Tabiki karar kesinleşmediyse ilamlı takip yapamazsınız. Hakimin günahını aldık. tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına denilmiş olmalı. Aklınızda yanlış kalanın şu olduğunu düşünüyorum. Dava süresince biriken tedbir nafakası icraya konmadı ise kesinleşen ilamla birlikte de icraya konabilir.

Ara kararla hüküm altına alınan tedbir nafakası, son kararla ilama bağlanmıştır. İlamda yer aldığı için ilamlı takip yapılabilir. Kesinleşmesi gerekir diyen Sayın ragıp'a ve Sayın Doğanel'e katılmıyorum.Boşanmanın kabulüne dair kararlarda yer alan maddi ve manevi tazminata ilişkin hükümlerin icraya konu edilmesi için kesinleşme şartı gerekirse de; HUMK 443/3 üncü maddesi çok açıktır:"Nafaka hükümleri müstesnadır."

Sayın Yeşim Dağgeçen,

Doğru hatırlıyorsunuz. İlamlı takip yapabilirsiniz ancak karar kesinleşince nafaka yükümlülüğü kendiliğinden kalkmaktadır. Kararı aşağıya aktarıyorum:

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/18569
K. 2003/21654
T. 4.11.2003
• TEDBİR NAFAKASI ( Tedbir Nafakası Niteliği İtibariyle Hüküm Kesinleşinceye Kadar Devam Edeceğine Göre İlam Kesinleşince Tedbir Nafakasının İstenememesi )
• HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Tedbir Nafakası Niteliği İtibariyle Hüküm Kesinleşinceye Kadar Devam Edeceğine Göre İlam Kesinleşince Tedbir Nafakasının İstenememesi )
743/m.137
4721/m.169
ÖZET: Tedbir nafakası niteliği itibariyle hüküm kesinleşinceye kadar devam edeceğine göre ilam kesinleşince tedbir nafakası istenemez.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : İcra takibinin dayanağı olan ilamda tarafların boşanmalarını ve Medeni Kanunun 137. madde hükmü gereği borçlu eş yararına dava tarihinden itibaren tedbir nafakasını hükmedilmiştir. Medeni Kanunun 137. 4721 Sayılı Medeni Kanunun 169. maddesi gereği hükmedilen tedbir nafakası eşlerin boşanma davası sebebiyle ayrı yaşama hakkını kazanmasının sonucu ve aile birliğini korumaya yönelik tedbir olup bu niteliği itibarıyle hüküm kesinleşinceye kadar devam eder. Hüküm kesinleşince başkaca bir hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Somut olayda bu nitelikte bir tedbir nafakası ilamlı icra takibine konu yapılmış olup, ilamda ayrıca yoksulluk nafakası da hükmedilmediğine göre ilamın kesinleşmesi ile birlikte tedbir nafakası da istenemez. Hükmün kesinleşmesinden sonraki dönem için de takibe devam edildiğine yönelik şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 04.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.Saygılarımla
Old 16-02-2007, 15:56   #11
icra20

 
Varsayılan

Ara kararı üzerine verilen tedbir nafakaları ilamsız takip konusu olur, Buradaki tedbir nafakası, ihtiyati tedbir niteliği taşımaktadır. Boşanma kararı kesinleştiğinde hüküm ifade etmeyecektir. Yeterki mahkemece, boşanmadan sonra da bir süre devam edeceği hususunda karar verilmiş olmasın, Böyle bir karar varsa, kararda gösterilen gün kadar hüküm ifade edecektir.
Bu nedenle daha önceden açılmış bulunan takip boşanma kararı kesinleşinceye kadar devam edecektir. ilamlı takip açmanıza gerek yoktur.
1- Takip dayanağı ilamda, boşanma kararıyla birlikte maddi ve manevi tazminata hükmedilmiştir. HUMK.443/4 maddesi gereğince boşanma ilamında yer alan tazminatların (maddi,manevi) tahsil edilebilmesi için, hükmün kesinleşmesi zorunludur.12 HD.19.2.2004 25817/3321
2- HUMK.nun 443 maddesi hükmü gereğince (boşanma ilamındaki)nafaka ile ilgili bölüm için ilamın kesinleşmesini beklemeden karar tarihinden itibaren faiz isteği ile beraber alacaklının takibe koymasında bir isabetsizlik yoktur.12 HD 20.2.2004 26560/3493
Not. Nafakaların temyizinde tehiri icra talebinde bulunulamayacağı gibi icra müdürüde mehil veremez
Old 16-02-2007, 17:15   #12
NURHANOKURÖZCAN

 
Varsayılan

Bence sorulması gereken sorular var.Mahkeme daha önce bir ara kararında dava devam ederken tedbir nafakasına hükmetmiş mi?Yoksa tedbir nafakasını hükümle birlikte mi açıklamış?Daha önce ara kararında tedbir nafakası bağlamış ve hemen takip yapılmışsa ilamsız takibe konudur.Kararın tebliği beklenmişse ilamlı takibe konudur.Kesinleşmesi gerekmez.Ayrıca açılmış bir boşanma davasından önce açılmış bağımsız bir tedbir nafakası varsa ve bu davalar birleştirilmişse hakim yoksulluk nafakasına çeviremez,tedbir nafakası şeklinde ödemeye de devam kararı verebilir.Bu nafaka kararın kesinleşmesiyle kalkmaz. Ancak tedbir nafakasına açılmış bir boşanma davası nedeniyle hükmedilmişse bu nafaka red kararının kesinleşmesiyle ortadan kalkar.Aslında takibe konu ilamı görmeden ancak olasılıklara göre cevap yazılıyor ve bildiğimiz konulara da yanlış cevap verebiliyoruz.
Old 16-02-2007, 17:46   #13
recepbarlas

 
Varsayılan

Karar kesinleşmemişse ilamsız takip yapılır.Kesinleşmişse ilamlı takip.
(Kararda şöyle diyordur."...karar kesinleştiğinde yoksulluk nafakasına dönüştürülmesine" ) Karar kesinleşince ilamı aynı dosyaya ibraz ediyorsunuz.
Old 16-02-2007, 17:55   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan recepbarlas
Karar kesinleşmemişse ilamsız takip yapılır.Kesinleşmişse ilamlı takip.
(Kararda şöyle diyordur."...karar kesinleştiğinde yoksulluk nafakasına dönüştürülmesine" ) Karar kesinleşince ilamı aynı dosyaya ibraz ediyorsunuz.

Sayın recepbarlas,

Açılan dava red edilmiş ve kararda "yoksulluk nafakasına dönüştürülmesine" şeklinde bir ibare olmadığı soruda açıkça ifade edilmiştir.

Soruyu tekrar alıntılamakta fayda görüyorum. Çünkü sanırım sonradan katılan üyeler, son mesajlara göre yanıt veriyor. Soru şu şekildedir:

Alıntı:
Sözkonusu kararda boşanma davası reddedildi ve tedbir nafkasının devamına şeklinde karar verildi.Bu konuda bir yerlerden ilamlı takip açılabileceğine dair bir bilgi kalmış aklımda ancak bulamıyorum.
Old 16-02-2007, 18:03   #15
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

''tebliğ edilirken av. ibaresi unutulmuş avarkadaş buna da ben borçlu değilim diyerek dava açmış ne dersiniz....''

aynı konuda icra mahkemesinde dava actık dava kazanıldı...
durusmalı olarak yapıldı yargılama kısacası dosya uzerinden de karar verilmedi..
bu yuzden ayrıca vekalet ücreti ve masraflarda davalıya yükletildi...
mahkeme burda ilama aykırılıktan dolayı ödeme emrini iptal etti...


iyi calısmalar...
Alıntı:
Yazan Yeşim Dağgeçen
Karara çıkan bir boşanma davası ile ilgili olarak yargılama sürecinde ara kararı olarak verilen tedbir nafakasını da ilam konusu diğer alacaklarla birlikte ilamlı icra konusu yaptık ancak karşı taraf takibin iptali davası açtı kararın 3 bendinde tedbir nafakasının devamına denmiş .Kaldı ki artık alacak bana göre ilam konusudur.Usul ekonomisi de bunu gerektirir düşüncesindeyim.Konun ile ilgili karar ihtiyacım var. Ve aynı olay ilgili takip talebinde ilam vekile de tebliğ edilirken av. ibaresi unutulmuş avarkadaş buna da ben borçlu değilim diyerek dava açmış ne dersinizTeşekkürler.


Old 12-03-2007, 20:35   #16
Yeşim Dağgeçen

 
Varsayılan

Tüm arkadaşlara ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.Yarın duruşması varsonuçtan sizleri haberdar edeceğim.
Old 12-03-2007, 23:07   #17
Turkmen

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/1104
K. 2004/6484
T. 19.3.2004
• TEDBİR NAFAKASI ( Bu Nafakanın Kararın Kesinleşmesinden Sonra Yoksulluk Nafaksına Dönüşeceğinin Takip Dayanağı İlamda Belirlenmiş Bulunması )
• TAKİP TARİHİ ( Takip Tarihinde Karar Henüz Kesinleşmediğinden Alacaklının Tedbir Niteliğindeki Bu Nafakayı Talep Edebilmesinin Mümkün Olması )
• YOKSULLUK NAFAKASI ( Bu Nafakanın Kararın Kesinleşmesinden Sonra Yoksulluk Nafaksına Dönüşeceğinin Takip Dayanağı İlamda Belirlenmiş Bulunması )
• İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Somut Olayda 2004 Sayılı Yasanın Gereği Olarak İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesinin Gerekli Olması )
2004/m.33
ÖZET : Takip dayanağı ilamda tedbir nafakasına hükmedilmiş olup, bu nafakanın kararın kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakasına dönüşeceği belirlenmiştir. Takip tarihinde karar henüz kesinleşmediğinden alacaklının tedbir niteliğindeki bu nafakayı ilam kesinleşmeden talep etmesinde usulsüzlük bulunmamaktadır. Ayrıca, İİK.nun 33.maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar vermek gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Takip dayanağı ilamda tedbir nafakasına hükmedilmiş olup, bu nafakanın kararın kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakasına dönüşeceği belirlenmiştir. Takip tarihinde karar henüz kesinleşmediğinden alacaklının tedbir niteliğindeki bu nafakayı ilam kesinleşmeden talep etmesinde usulsüzlük bulunmamaktadır. Mahkemece anılan alacak kalemi için şikayetin reddine karar vermek gerekir iken, bu alacak yönünden de şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Ayrıca, İİK.nun 33.maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar vermek gerekir iken, talep de aşılarak, takibin iptaline karar verilmesi de doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 28-01-2008, 17:06   #18
tuba

 
Varsayılan tedbir nafakası

Mahkeme boşanma davası devam ederken müvekkilim lehine tedbir nafakasına karar verdi.Mahkemenin ara kararı ile icrada diğer taraf aleyhine takip başlatacağım. Bu durumda örnek 4 mü geçerli olur yoksa nafaka alacağına özgü bir takip şekli var mı? Bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Old 28-01-2008, 17:27   #19
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tuba
Mahkeme boşanma davası devam ederken müvekkilim lehine tedbir nafakasına karar verdi.Mahkemenin ara kararı ile icrada diğer taraf aleyhine takip başlatacağım. Bu durumda örnek 4 mü geçerli olur yoksa nafaka alacağına özgü bir takip şekli var mı? Bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Sayın tuba,

Sorduğunuz soru hakkında epeyce forum açılmış...Onlardan birisi olan bu foruma taşıdım. Eğer Forum İçi Arama butonunu tıklarsanız diğerlerinden de yararlanabilirsiniz.

Saygılarımla
Old 28-01-2008, 18:47   #20
Av.Hüsnü YILDIRIMER

 
Varsayılan

Nafakaya ilişkin arakarar ilamlı olarak icraya konmalıdır...
Old 28-01-2008, 19:08   #21
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Alıntı:
Nafakaya ilişkin arakarar ilamlı olarak icraya konmalıdır...

Bu görüşe katılmıyorum.

Yargılama devam ederken ,ara karar ile tedbir nafakasına hükmedilmiş ise,bu karar ilamsız takibin konusur.

İlamlı takip için takibe konu edilen İLAM olmalıdır.
Henüz ilam yoksa ,ilamlı takip de mümkün değildir.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/27623
K. 2004/4572
T. 2.3.2004

• ARA KARAR ( İlam Veya İlam Mahiyetinde Olmaması Nedeniyle İlamlı Takip Yapılamayacağı )

• İLAMLI TAKİP ( Ara Karara Dayanılarak Yapılamayacağı )

• İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İlam Veya İlam Mahiyetinde Olmadığı Halde Ara Karara Dayanılarak İlamlı Takip Yapılması Nedeniyle )

2004/m. 38

ÖZET : Ara kararı ilam olmadığı gibi İİK.nun 38. maddesinde yazılı ilam mahiyetinde de değildir. Bu nedenle ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olmadığından ilamlı takip konusu yapılamaz.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Takip dayanağı belge Uzunköprü Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/214 esas sayılı boşanma davasında tedbir nafakası verilmesine ilişkin ara kararıdır. Ara kararı ilam olmadığı gibi İİK.nun 38. maddesinde yazılı ilam mahiyetinde de değildir. Bu nedenle ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olmadığından ilamlı takip konusu yapılamaz. O halde mahkemece icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz olduğu gibi, kabule göre de evrak üzerinde karar verildiği ve alacaklı vekilinin yargılamada herhangi bir emek ve mesaisi bulunmadığı halde alacaklı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi de doğru değildir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 02.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı
Old 28-01-2008, 21:11   #22
pir_i fani

 
Varsayılan

ilamlı takip başlatmadaki kriter, dava konusu olan nafaka olamaz heralde.Böyle olsaydı her ara kararı ilam saymak gerekirdi.Nafaka ara kararı ilamsız takip yapımalıdır.Tedbir kararı diyerekten ödeme emri gönderilmeksizin, muhtıra yazmak , hacze gitmek v.s. gibi uygulamalar da kanuna ve mantığa aykırıdır.Nafaka ara kararlarının icraya konu olabilmesi ancak örn 7 , adi takiple mümkündür.Zaten bu ara kararlar, duruşma tutanağı niteliğinde olup ilam olmadığını herkes bilmektedir.Tarafların isimleri bile belli olmayan öylesine bir tensip tutanağıdır.Boçlunun da itiraz hakkı korunmaktadır bu yollu takiplerde.
Old 06-05-2008, 14:16   #23
eylul83

 
Varsayılan

Ara kararla hükmedilen tedbir nafakasına dava tarihinden itibaren faiz yürütülemiyor,nafaka muaccel hale gelmediği için.Bu durumda ara karardan sonra icraya konulan tedbir nafakalarına ara karar tarihinden sonra işleyecek zaman için yasal faiz yürütülebilir mi?
Old 08-05-2008, 17:18   #24
eke

 
Varsayılan

Ara kararla verilen tedbir nafakası karardan önce borcun bilinemeyeceği için belirttiğiniz gibi muaccel olmadığı için faiz işletilememekte. Ancak borç muaccel olduktan sonra (karar tarihinden sonra) tabiki yürütülecektir.
Old 13-10-2008, 17:07   #25
eylul83

 
Varsayılan

aklıma takılan bir diğer soru.Ara kararla verilmiş tedbir nafakasını icraya koyduk.İlamsız takip yaptık.İlamsız takip olduğu için doğal olarak borçlunun itiraz hakkı var.Ancak ara kararla hakım tarafından takdir edilmiş nafakaya nasıl bir itiraz sözkonusu olabilir?
Old 13-10-2008, 17:09   #26
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan eylul83
aklıma takılan bir diğer soru.Ara kararla verilmiş tedbir nafakasını icraya koyduk.İlamsız takip yaptık.İlamsız takip olduğu için doğal olarak borçlunun itiraz hakkı var.Ancak ara kararla hakım tarafından takdir edilmiş nafakaya nasıl bir itiraz sözkonusu olabilir?
"Nafaka borcunu ödedim" diyebilir.
Old 20-07-2009, 15:12   #27
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Mutsuz tedbir mahiyetindeki kararlar ilamlı icra mı,ilamsız icra konusu mu olmaktadır?

Açtığım bir davada tedbir olarak nafakaya hükmedildi, Aynı zamanda karar da verildi ve kararda da gösterildi. bu nafakayı icraya koymak istiyorum. İlamlı icra mı ilamsız icra mı yapmalıyım. nafakanın bir tedbir olduğu gözönünde tutulursa maddi anlamda kesin hüküm oluşturduğu konusunda doktrinde bir görüş var. karara itiraz edilmemiş olmasının bir anlamı olur mu bilmiyorum ama olayımızda itiraz da edilmemiş. Aynı karar nafaka değil de bir şeyin yapılmasına ilişkin bir karar olsaydı ilamlı icra uygulardık diye düşündüm. Uygulamadan bir örnek verirseniz sevinirim.
Old 20-07-2009, 15:16   #28
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Ekin Ekşi
Açtığım bir davada tedbir olarak nafakaya hükmedildi, Aynı zamanda karar da verildi ve kararda da gösterildi. bu nafakayı icraya koymak istiyorum. İlamlı icra mı ilamsız icra mı yapmalıyım. nafakanın bir tedbir olduğu gözönünde tutulursa maddi anlamda kesin hüküm oluşturduğu konusunda doktrinde bir görüş var. Uygulamadan bir örnek verirseniz sevinirim.

Sayın Ekin Ekşi,

Daha önce tartışıldığı için, mesajınızı bu alana taşıdım. Sanırım yeterince doyurucu yanıtlar vardır.
Old 12-08-2009, 15:05   #29
av.seckinaksoy

 
Varsayılan

"Karar kesinleşene kadar aylık .........TL. tedbir nafakası, kesinleştikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere ve toptan olarak ........TL. yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir" gibi bir karar var elimde. Bu karar henüz kesinleşmemiştir. Tedbir nafakasını, tedbir nafakası olduğu için ilamsız takip mi yapmalıyım, yoksa kararda daha sonra yoksulluk nafakasına da dönüştüğü için (ama toptan olarak) ilamlı takip yapabilir miyim? Çünkü bildiğim ve cevaplardan da anladığım kadarı ile tedbir nafakası, ilam ile beraber yoksulluk nafakasına dönüşmüş ise ilamlı takip yapabilirim. İyi günler dilerim.
Old 14-08-2009, 20:06   #30
icra20

 
Varsayılan

ilamlı takip olarak yapabilirsiniz. ara kararı ile yani dava devam etmekte iken nafaka için karar verilmiş olsaydı bu durumda ilamsız takip yapacaksınız
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İİK Md 344 : Ara Karar Niteliğindeki Tedbir Nafakası İçin Nafaka Yükümlülüğüne Uymama masal Meslektaşların Soruları 32 20-10-2015 12:30
Tedbir Nafakası AVKILIÇ Hukuk Soruları Arşivi 3 28-07-2005 17:58
Tedbir Nafakası glossator Meslektaşların Soruları 0 13-03-2002 22:20
Tedbir Nafakası esma Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 23:29
Tedbir Nafakası esma Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 23:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07052994 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.