Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

THS Mesleki Hukuk Rehberi / (Elimizin Altında Olması Gereken Faydalı Hukuk Bilgileri)

Yanıt
Old 27-11-2008, 01:32   #31
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

2008 yılı yeniden değerleme oranı %12 olarak açıklanmış olup, bu oranın etkilediği HUMK, İİK ve İYUK'a ilişkin parasal sınırlar hesaplanarak, ilgili tablolarına eklenmiştir.
Old 22-12-2008, 20:00   #32
Av. Ferhat BÜYÜKADA

 
Varsayılan Düzeltme

Bölüm I.'de bahsi geçen "Görevsiz mahkemede açılan davanın görevsizlik kararı kesinleşmeden görevli mahkemede açılması mümkündür. Derdestlik iddiasında bulunulamaz. 13.HD 1993 9059-8632" ifadesi HUMK'un 5326 s. kanunla değişik 193/3. maddesi karşısında geçerliliğini yitirmiştir. Bu nedenle diğer meslektaşlarımızın yanlış bilgilendirilmemesi amacıyla gerekli düzeltmenin yapılmasını saygılarımla iletirim... Stj. Av. Ferhat BÜYÜKADA
Old 22-12-2008, 23:57   #33
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Yasanın önceki ve sonraki hali arasında bu durumu etkileyecek bir fark yok. Esasen değişikliğin ne amaçla yapıldığını anlamak da mümkün değil. Sadece kelime kalabalığı giderilmiş. Yargıtay'ın bu konuda yasa değişikliğinden sonra verilmiş bir kararını da bulamadım. Ancak Yargıtay görüşünü etkileyecek bir değişiklik değil.
Old 23-12-2008, 16:59   #34
Av. Ferhat BÜYÜKADA

 
Varsayılan Hukuk Genel Kurulu kararı

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
Yasanın önceki ve sonraki hali arasında bu durumu etkileyecek bir fark yok. Esasen değişikliğin ne amaçla yapıldığını anlamak da mümkün değil. Sadece kelime kalabalığı giderilmiş. Yargıtay'ın bu konuda yasa değişikliğinden sonra verilmiş bir kararını da bulamadım. Ancak Yargıtay görüşünü etkileyecek bir değişiklik değil.

Sayın Av. Can Doğanel, araştırmam sonucunda 2006 tarihli bir Genel Kurul kararı buldum. Verilen kararda asıl olarak 'görevsizlik-kesinleşme' problemi tartışılmıyor olsa da bu hususa ışık tutacak bilgiler mevcut. Ayrıca olayda 'yetkisizlik'ten bahsedilmiş ama kanun hükmü yetkisizlik ve görevsizliği birlikte değerlendirdiğinden sonuç değişmeyecektir kanaatindeyim. Karar şöyle:

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

E:2006/15-343
K:2006/367
T:14.06.2006

1086 s. Yasa m. 23,193
6762 s. Yasa m. 5

Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Asliye 8. Ticaret Mahkemesi'nce davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 14.12.2004 gün ve 2004/618-1575 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 20.09.2005 gün ve 2005/2131-4794 sayılı ilamı ile;
( ... Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13.11.2003 tarihli yetkisizlik kararının davacı vekiline 16.04.2004 tarihinde tebliğ edildiği karar altındaki mahkemenin şerhinden anlaşılmaktadır. Davacı vekili 16.04.2004 tarihinde dosya içerisinde bulunan dilekçeyi Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'ne vermiş, dosyanın yetkisizlik kararı uyarınca İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesini istemiştir. Davacı vekilinin 16.04.2004 tarihli bu dilekçesinde hakim havalesinin bulunduğu, bu havalenin de 16.04.2004 tarihli olduğu, dosyanın gönderilmesi ve tebligat yapılması için gerekli giderlerin alındığı şerhini taşıdığı anlaşılmaktadır. Kararın
kesinleşmesinden sonra dosya Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 07.05.2004 tarihli yazı ekinde İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmiş, 02.06.2004 tarihinde yapılan dağıtım sonucu 8. Ticaret Mahkemesi'ne düşmüştür. Bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Davanın açılmamış sayılmasına karar verilme gerekçesi süresinde başvurunun yapılmamasıdır. Ancak davacı vekili tarafından 16.04.2004 tarihinde Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi' ne verilen dilekçe gözden kaçırıldığından ve davacı vekili tarafından dosyanın gönderilmesi için süresinde gerekli başvurunun yapıldığı ve giderlerin ödendiği anlaşıldığından kararın bozulması gerekmiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesine dayalı alacak istemine ilişkindir.
Dava, davacı/iş sahibi tarafından edimini yerine getirmediği iddiasıyla davalı/yüklenici aleyhine Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılmıştır.
Davalı, bu mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunmayarak sadece işbölümü itirazında bulunmuş; mahkemece önce bu talep reddedilmiş, sonraki celse bu karardan sarfınazar olunarak yetkisizlik nedeniyle dosyanın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.
13.11.2003 tarihli bu karar davacı vekilinin yüzünde davalı vekilinin yokluğunda verilmiş; gerekçeli karar davalı vekiline 28.04.2004 tarihinde, davacı vekiline de kararın üstüne alınan imzası ile 16.04.2004 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davacı vekili mahkemeye verdiği 16.04.2004 tarihli dilekçede yetkili mahkemeye dosyanın gönderilmesini istemiş ve dilekçe altına yapılan açıklama ile de masrafları yatırmıştır. Mahkemece 07.05.2004 tarihli üst yazı ile dosya İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmiş; 02.06.2004 tarihinde yapılan tevziatla dosya İstanbul Asliye 8. Ticaret Mahkemesi esasına alınmıştır.
İstanbul Asliye 8. Ticaret Mahkemesi, kararın bir gönderme kararı olup kesin olduğu ve süresinde mahkemeye gönderilmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir. Davacı vekilinin temyizi üzerine özel dairece, süresinde başvuru oldugu gerekcesiyle hüküm bozulmuş; mahkemece onceki kararda direnilmistir.
Hükmu temyize davacı vekili getirmektedır.
Uyuşmazlık; Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen ve "yetkisizlik" olarak sonuca bağlanıp kesinleşen kararın, karar yerinde gösterilen yetkili mahkemece, davalı yanın sadece işbölümü itirazında bulunduğu gerekçesiyle "gönderme kararı" olarak nitelenip, buna göre işlem yapılmasına olanak bulunup bulunmadığı ve dosyanın mahkemesine gönderilmesi başvurusunun 10 günlük yasal sürede yapılıp yapılmadığı noktasında toplanmaktadır.
Öncelikle belirtmekte yarar vardır ki, kesinleşmiş mahkeme kararları, kesinleştikleri şekliyle hukuksal sonuç doğurur ve gereklerine tüm mercilerin uyması zorunludur.
Eldeki dava, Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılmıştır.
Bu mahkemece, davalı yanca yetkiye itiraz edilmemesine ve işbölümü itirazının da süresin de yapılmamış olmasına karşın 13.11.2003 tarihinde verilen kararla aynen;
"Mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın talep halinde bu davaya bakmaya yetkili bulunan İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine..." karar verilmiş ve karar bu şekliyle kesinleşmiştir.
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesinde;
"Davacı, iptaline karar verilen dilekçenin yerine yeni bir dilekçe düzenleyip vermek zorundadır.
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa gorevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur.
( Değişik fıkra: 26/02/1985 - 3156/7 md.; Değişik fıkra: 26/09/2004 - 5236 S.K. 13.mad. ) Her iki halde kararın
kesinleşmesi tarihinden itibaren on gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kağıdı teblig ettirilmesi gerekir.
Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Kanunda belirtılen ayrık hükümler saklıdır" hükmü yer almaktadır.
Yukarıda aynen alınan acık yasa hükmu karsısında yetkisizlik kararlarının
kesinleşmesi gerekmekte olup; kesinleşme tarihinden itibaren on gün içinde de yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kağıdı tebliğ ettirilmesi zorunludur.
Somut olayda da; "mahkemece verilen karar "yetkisizliğe" ilişkin olup, usulünce yapılan tebliğler sonucu kesinleşmiştir. Kararının açıklanan eksiklere dayanmış olması
kesinleşme olgusu karşısında sonuca etkili olmayıp; yetkisizlik kararı olma vasfını ortadan kaldırmaz. Kaldı ki, gönderme başvurusu kesinleşme tarihinden önce yapılmış; mahkeme kesinleşmeyi bekleyerek dosyayı "yetkili olduğunu karar yerinde gösterdiği" mahkemeye göndermiştir.
Kesinleşmiş yetkisizlik kararının süresinde yapılan başvuru üzerine gönderildiği mahkemece başka bir nitelemeye tabi tutulması ve açık "yetkisizlik" hükmüne rağmen "gönderme kararı" olarak ele alınıp, işlem yapılması da olanaklı değildir.
Durum bu olunca; kesinleşen "yetkisizlik kararı" üzerine yetkili mahkemeye gönderme başvurusu da 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesinde öngörülen "10 günlük yasal sürede" yapılmış bulunmaktadır.
Yerel mahkemece; tüm bu olgular gözetilmeden, aksine düşüncelerle kararın kesin nitelikteki gönderme kararı olarak nitelenmesi ve 10 günlük yasal sürede gönderme başvurusu olmadığından bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun bulunmamış; direnme kararının açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 14.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 13-01-2009, 22:47   #35
arbitrator

 
Varsayılan İflas ve Konkordato

İflasa ilişkin olarak genel mahkemelerden verilen kararlara karşı temyiz süresi tebliğden başlamak kaydıyla 10 gündür (İİK.m.164).
Konkordatoya ilişkin olarak genel mahkemelerden verilen kararlara karşı temyiz süresi (duruşmada bulunulmasa dahi) tefhimden başlayıp 10 gündür (İİK.m.299)
Yasa maddeleri, halen uygulanmakta olan hükümleri göstermektedir.
Old 18-04-2009, 23:13   #36
Ufuk Uysal

 
Varsayılan Ticari temerrüt faiz oranları

TC Merkez Bankası tarafından 09.04.2009 tarihinde yayımlanan tebliğ ile ticari temerrüt (avans) faiz oranı % 20'ye düşürülmüştür.
Old 19-04-2009, 19:54   #37
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

TCMB'nin açıkladığı faiz oranı 3095 sayılı yasa gereğince 01.07.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yasa hükmü açıktır. Sitemizde çeşitli konular altında defalarca tartışılmıştır. TCMB'nin ticari işlerde temerrüt faizini belirlemek gibi bir yetkisi yoktur. Aşağıdaki yasa maddesindeki atıf nedeniyle Bankalar arası işlemler için belirlediği faiz oranlarının 31 Aralık ve 30 Haziran günü kaç olduğuna bakılarak ticari işlerde temerrüt faizi, ilgili dönem için yasa gereğince tespit edilir. Bu tarihler haricinde TCMB her gün tebliğ yayınlayarak faiz açıklasa da bizim uygulamamız gereken faiz oranı değişmez.

Alıntı:
Temerrüt faizi

Madde 2 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 18.12.1999 RG NO: 23910 KANUN NO: 4489/2) (YÜR. TAR.: 01.01.2000)
Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.
Old 22-04-2009, 14:37   #38
av_ozguroguz

 
Varsayılan Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

9 Nisan 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27195
TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK
FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 19, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 20 olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Old 30-04-2009, 19:17   #39
üye18721

 
Varsayılan Adres sorgulama

www.ysk.gov.tr adresinden adresini öğrenmek istediğiniz kişi ile ilgili gereken bilgileri giriyorsunuz.Site kişilerin hangi İl,ilçe,semt ve sandık'ta oy kullandığını veriyor.Cadde, sokak, kapı numarası verilmiyor.Gerisi ise gerek muhtarlıkta gerekse de kişinin oy kullandığı seçim kuruluna gidip adresi araştırmanıza kalıyor.
Old 22-05-2009, 11:58   #41
_karahanlı_

 
Varsayılan

09.04.2009 itibariyle avans ve temerrüt faizinde değişiklik oldu sanırım...
Old 15-06-2009, 15:10   #42
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Bilindiği üzere, Mart-2009 seçimlerinden önce bazı ilçelerin sınırlarında değişiklik yapıldı. Örneğin Eminönü İlçesi, Fatih İlçesine bağlandı. Sultahmet'te mukim borçlu/davalı için yetkili mahkeme/icra müdürlüğü hala İstanbul(Sultanahmet) Adliyesi mi? Yoksa Fatih Adliyesi mi?

Bilgisi olan meslektaşımız açıklama yaparsa seviniriz.
Old 02-07-2009, 13:32   #43
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan Avans faiz oranı yüzde 19 olmalı

Avans faiz oranı %27'den %19a düşmeli kanaatindeyim.
Old 02-07-2009, 16:02   #44
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Bilindiği üzere, Mart-2009 seçimlerinden önce bazı ilçelerin sınırlarında değişiklik yapıldı. Örneğin Eminönü İlçesi, Fatih İlçesine bağlandı. Sultahmet'te mukim borçlu/davalı için yetkili mahkeme/icra müdürlüğü hala İstanbul(Sultanahmet) Adliyesi mi? Yoksa Fatih Adliyesi mi?

Bilgisi olan meslektaşımız açıklama yaparsa seviniriz.

İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğunu öğrendim. Ancak, düzenlemeye ulaşamadım.
Old 03-07-2009, 07:47   #45
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

01.07.2009 tarihinden itibaren değişen Ticari Temerrüt Faiz Oranı ilgili sayfaya işlenmiştir.
Old 15-08-2009, 00:10   #47
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranları T.C. Merkez bankası sitesinden bulunabilse de Yargıtay'ın kıdem tazminatına ilişkin olarak bankaların fiilen uyguladıkları en yüksek faizin uygulanması gerektiği yönündeki kararları nedeniyle bu faizlere ulaşmakta yaşanan sıkıntıları biraz olsun giderebilecek olan T.C. Ziraat Bankası faiz tablosu linkine diğer konular sayfasından ulaşabilirsiniz.
Old 18-08-2009, 09:02   #48
erolkara

 
Varsayılan AtaŞehİr KadikÖy Adlİyesİ SorumluluĞunda

Ataşehir yeni ilçe olan yerlerden. Burası listede yoktu. Bu ilçenin adli sorumluluk alanı Kadıköy adliysine ait. Ayrıca listenin tekrar gözden geçirilip yeni ilçelerin yerleşmesiyle değişeceğini sanırım
Old 21-08-2009, 15:04   #49
erolkara

 
Varsayılan ÜskÜdar Fetİh Mahallesİ KadikÖye BaĞlanmiŞ

ÜSKÜDAR FETİH MAHALLESİ KADIKÖYE BAĞLANMIŞ. Bugün yapılacak haciz esnasında bunu öğrendik.
Old 06-10-2009, 08:28   #50
elevent

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğunu öğrendim. Ancak, düzenlemeye ulaşamadım.


Suat Bey,

Ben de bu düzenlemeden sonra ilk defa Beyazıt'ta ki bir borçlu için icra takibi açacağım. Düzenlemeye ben de ulaşamadım ama İstanbul Mahkemeleri'nde açmamız halinde sorun olmaz herhalde. Uygulama da bu şekilde mi acaba ? Teşekkürler...
Old 07-10-2009, 16:41   #51
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan elevent
Suat Bey,

Ben de bu düzenlemeden sonra ilk defa Beyazıt'ta ki bir borçlu için icra takibi açacağım. Düzenlemeye ben de ulaşamadım ama İstanbul Mahkemeleri'nde açmamız halinde sorun olmaz herhalde. Uygulama da bu şekilde mi acaba ? Teşekkürler...

Beyazıt İstanbul(Sultanahmet)un yetkisi dahilindedir.
Old 08-10-2009, 09:55   #52
S.Orhan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Beyazıt İstanbul(Sultanahmet)un yetkisi dahilindedir.

Yeni kurulan ilçelerin yargı alanları HSYK.nun 08.05.2008 tarih ve 189 sayılı kararı ile belirlenmiştir.Söz konusu kararı bulduğumda sana iletirim.
Saygılarımla.
Old 16-10-2009, 15:51   #53
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan S.Orhan
Yeni kurulan ilçelerin yargı alanları HSYK.nun 08.05.2008 tarih ve 189 sayılı kararı ile belirlenmiştir.Söz konusu kararı bulduğumda sana iletirim.
Saygılarımla.

İlettin, teşekkür ederim. Ben de yayınlıyorum.


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 08.05.2008 gün ve 189 sayılı kararı ile;
Adli yönden;

Arnavutköy ve Sultangazi İlçelerinin Gaziosmanpaşa,

Esenyurt ve Beylikdüzü İlçelerinin Büyükçekmece,

Başakşehir İlçesinin Küçükçekmece,

Çekmeköy İlçesinin Ümraniye,

Ataşehir İlçesinin Kadıköy,

Sancaktepe İlçesinin Kartal,

Başiskele, İzmit ve Kartepe İlçelerinin Kocaeli,

Çayırova, Darıca ve Dilovası İlçelerinin Gebze,

Karabağlar ve Bayraklı İlçesinin İzmir,

Çukurova ve Sarıçam İlçelerinin Adana,

Pursaklar İlçesinin Ankara,

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı va Muratpaşa İlçelerinin Antalya,

Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir İlçelerinin Diyarbakır,

Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir İlçelerinin Mersin,

Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan İlçelerinin Sakarya,

Atakum, Canik ve İlkadım İlçelerinin Samsun,

Palandöken ve Yakutiye İlçelerinin Erzurum,

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçelerinin Eskişehir,

Asliye hukuk ve ceza mahkemeleri yargı alanına dahil edilmelerine karar verilmiştir. Bilgi edinilmesini rica ederim.
Old 11-11-2009, 12:19   #54
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

Sn. Ergin , Gaziosmanpaşa adliye sınırları içerisinde bulunan arnavutköy ilçesi sınırlarına dahil edilen hadımköyde faaliyetine devam eden işveren aleyhinde ücret alacakları talebine yönelik açılacak iş davasında yetkili mahkeme son durumda Bakırköy iş mahkemelerimidir?
Sizinde bildiğiniz üzere , Gaziosmanpaşa adliyesi sınırları içinde ki iş davaları eyüp iş mahkemelerinde açılmaktaydı akabinde eyüp iş mahkemelerinin bakırköy adliyesinde birleşmesi sonucu yetki hususunda durum değişmişmidir?
Old 20-11-2009, 18:46   #55
elevent

 
Varsayılan ceza mahkemeleri temyiz süresi

Merhaba,

Ceza temyiz süresinin yasal dayanağı olarak 1412 sayılı eski kanun gösterilmiş. Bunun 5271/291 olması gerekiyor sanırım.

İyi çalışmalar...
Old 20-11-2009, 21:13   #56
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

İstinaf mahkemeleri kurulup faaliyetine başlayana kadar 1412 sayılı yasanın ilgili maddesi uygulanmaya devam edilecektir. Geçici madde nedeniyle 5271/291 ve istinaf ve temyiz ile ilgili maddelerin yürürlüğü askıdadır.
Old 25-12-2009, 09:31   #57
derdest3334

 
Varsayılan faiz değişikliği

22.12.2009 tarihinde temerrüt faizi % 16 oldu.
Old 25-12-2009, 09:40   #58
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Olmadı.
Alıntı:
Temerrüt faizi

Madde 2 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 18.12.1999 RG NO: 23910 KANUN NO: 4489/2) (YÜR. TAR.: 01.01.2000)
Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.
Merkez Bankası 31.12.2009 günü itibariyle yeni bir oran açıklamazsa 01.01.2010 tarihinde ticari temerrüt faizi %16 olacak. Merkez Bankasının açıkladığı oranlar bankacılık işlemleri için yürürlüğe girmiştir.
Old 07-01-2010, 11:21   #59
Av. Can DOĞANEL

 
Dikkat

Mesleki Hukuk Rehberimizde 2010 yılına ilişkin tüm değişiklikler ilgili tablolarına işlenmiştir.
Old 07-01-2010, 18:32   #60
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan Mevduata uygulanan en yüksek faiz (Kıdem tazminatı alacakları)

Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranları bilgimiz eksik.TCMB nin linkindeki olması gereken tutarları da Yargıtay benimsemediği için, en yüksek faizi veren bankayı tespit edip en azından 5-10 yıllık faiz bilgisi girdisi işlenmeli. (Şu an Halk Bankasının oranı yıllık %8,75. Yasal faizin de altında...)

Elinde bu tür bir döküman bulunan var mı?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hukuk eğitimi sırasında yapılan sınavların test şeklinde olması ne kadar faydalı? Özge Özbakır Hukuk Lisans Eğitimi 35 14-04-2012 11:31
Elimizin Altında Olması Gereken Faydalı Hukuk Bilgileri Admin Site Hakkında Yazışmalar 111 10-10-2007 20:06
olan ve olması gereken açısından hukuk Av.Denizhan Erbek Hukuk ve Felsefe 44 29-07-2007 21:14
Bazı Faydalı Hukuk Programları symbazz Hukuk ve Bilgisayar Yazılımları 1 22-03-2007 06:14
Hukuk Ayaklar Altında Av.Suat Ergin Hukuk Haberleri 2 07-11-2006 00:04


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08476496 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.