Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

vekalet ücreti, haksız azil, içtihat ihtiyacı

Yanıt
Old 30-04-2007, 16:28   #1
üye14072

 
Varsayılan vekalet ücreti, haksız azil, içtihat ihtiyacı

iki üç yıldır büyük bir özveri ile hizmet sunduğum müvekkilim sonunda yapacağını yaptı,
gördüğü lüzum üzerine beni azletti.

kanımca hatalı bir davranışım yok ve azil haksız.

yardımınıza sunduğum nokta şu,
yasal düzenlemeye göre,
açtığım dava ve takiplerde
1. karşı vekalet ücretini,
2. ve anlaşma olmadığı için vekil edenin vekalet ücretini alabileceğim,

ancak,
açtığım davayı (henüz bitmedi)
kazanmış olsaydım, birde icra karşı vekalet ücreti alacaktım.
bunu da dava edebilirmiyim?

yeni tarihli içtihatlara ihtiyacım var,

saygılar
av. m. emin öztürk
Old 30-04-2007, 18:09   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Mahkeme karar verir vermez; (Henüz ilamlı icraya başvurulmadan) davalı-borçlunun, borcunu ödeme ihtimalini bertaraf edecek bir Yargıtay kararı varsa, hakkaniyete aykırı olacaktır; diye düşünürüm.

Saygılarımla
Old 30-04-2007, 18:41   #3
üye14072

 
Varsayılan

öngördüğünüz ihtimalde dahi, eğer takip açılmışsa vekalet ücreti tahakkuk edeceği tartışmasızdır,

beni bu fikre götüren,
"haksız azille yitirdikerimin tümü" nedir sorusudur.

sayglarımla
Old 30-04-2007, 19:44   #4
Av.Turan

 
Varsayılan

sayın meslektaşım müvekkilinizden yasal vekalet ücretini alırsınız.bunu haketmişsiniz.ama doğma ihtimali olan vekaletleri talep edemezsiniz.yani karşı taraf vekalet ücretini ve daha sonra onları takibe koyacaktım takip vekalet ücretini ver diyemezsiniz.doğmuş olanla sorumludur sadece.
Old 30-04-2007, 21:24   #5
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

HD 13 Esas : 1974/001288 Karar: 1974/001290 Tarih: 25.05.1974
* AVUKATLIK ÜCRETİ

Taraflar arasında yapılan, Avukatlık Yasasının 163 ve 164. maddeleri uyarınca geçerli taahhüdnamede, vekalet ücretinin tahakkuku davanın kazanılması şartına bağlanmıştır. Davalı savunmasında kararın kesinleşmediğini, Yargıtay´ca bozulduğunu iddia etmiştir. Mahkemece iş Mahkemesi dosyası getirtilip kararın kesinleşip kesinleşmediği araştırılmak, gerektiğinde bu bir bekletici sorun olarak kabul edilerek davanın sonucu beklenmelidir.
(1136 s. AK. m. 163, 164)
Taraflar arasındaki vekalet ücretinden alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerden dolayı 1260 liranın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesi hakkındaki hükmün süresi içinde davalı avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.
Dava haksız azil nedeniyle ödenmeyen vekalet ücretinin alınması isteğine ilişkindir.
Davacı, davalının vekili olarak Ankara iş Mahkemesinde 6.300 lira ikramiyenin alınması için dava açarak takip etmiş ve 30.6.1972 tarihinde davanın kabulüne karar verilmiştir. Karşı tarafın temyizi nedeniyle dosya Yargıtayda iken davalı davacıyı neden göstermeksizin azletmiştir. Azlin haksız olduğunda uyuşmazlık yoktur.
Davada, biri davalının taahhütname uyarınca ödemeyi kabul ettiği vekalet ücreti diğeri mahkemece karşı tarafa yargılama gideri olarak yükletilen vekalet ücreti olmak üzere iki bölüm halinde vekalet ücreti isteği var olup bunların gerçekleşme koşulları değişik bulunduğundan ayrı ayrı incelenmeleri gerekir.
l - Taraflar Avukatlık Kanununun 163 ve 164. maddeleri hükmünce geçerli bulunan 17.2.1972 tarihli taahhütnameye dayandıklarına göre, davacının istediği birinci bölüm vekalet ücreti uyuşmazlığının bu belge uyarınca çözümlenmesi gerekir.
Taahhütnamede ücretin tahakkuku davanın kazanılması şartına bağlanmıştır. Davalı savunmasında kararın kesinleşmediğini, hatta Yargıtay 9. Hukuk Dairesince bozulduğunu iddia etmiş olmasına rağmen mahkemece bu konuda herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Az yukarıda da belirtildiği gibi davacı avukatı ancak davanın kazanılması halinde ücret isteyebilecektir.
O halde mahkemece, İş Mahkemesi dosyası getirtilerek kararın kesinleşip kesinleşmediği araştırılmak, gerektiğinde bunun bir bekletici sorun olduğu kabul edilerek davanın sonucu beklenmek, ikramiyenin kısmen veya tamamen alınmasına karar verilmesi halinde taahhütnamede belirtilen oranda vekalet ücretine hükmedilmek aksi takdirde dava reddedilmek gerekirken, bu yönler araştırılmadan davanın kabul edilmiş olması bozmayı gerektirir.
2 - Davacının istediği ikinci bölüm vekalet ücreti alacağı mahkemece karşı tarafa yargılama gideri olarak yükletilen vekalet ücretidir. Avukatlık Kanununun 164. maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca avukatla iş sahibi arasında aksine yazılı sözleşme bulunmadıkça tarifeye dayanarak karşı tarafa yüklenecek avukatlık ücreti avukata aittir. HUMK.nun 417. maddesinde de belirtildiği gibi bir davada taraflardan birine vekalet ücreti yükletilebilmesi ancak aleyhine hüküm verilmesi şartına bağlıdır. Davanın henüz sonuçlanmadığı ve hatta Yargıtayca aleyhe bozulduğu davalı tarafından savunulduğuna göre bu savunmanın incelenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Bu yönün gözetilmemiş olması dahi usul ve kanuna aykırıdır.
Sonuç: Temyiz olunan kararın 1 ve 2. bentlerde gösterilen nedenlerle (BOZULMASINA) ve aşağıda yazılı peşin harcın istek halinde iadesine 25.5.1974 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 01-05-2007, 07:48   #6
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

Sayın, ismini bulamayan meslekdaşım,
sorduğunuz hususta, daha sorunuzu okurken aklıma geliverenleri söylemek istiyorum.
1- Avukatlık ücreti sözleşmeyle üstlenilen iş için doğar. Sözleşmeniz varsa ve icra aşamasını da kapsıyorsa böyle bir talepte (icra vekalet ücreti) bulunmaya hakkınız olabileceğini, en azından denemeye değeceğini düşündüm. Çünkü sözleşme ile üstlenilen iş için, sözleşmeden haklı bir neden olmaksızın dönen tarafın, karşı tarafın sözleşme konusu edinimlerini tazmin etme yükümlülüğü doğacaktır.
2-Eğer yazılı sözleşme yapılmamışsa, veya sözleşmede icra aşamasının da sizin tarafınızdan üstlenildiği yazılı değilse, azil anına kadar üstlenilen görevler nedeniyle doğmuş avukatlık ücretinden başka bir avukatlık ücreti talep edilemeyeceğini düşünüyorum.
3- Eğer sözleşmeniz icra aşamasını da kapsıyorsa, bu kez icra vekalet ücreti için, icraya konu bir alacak doğup doğmayacağının da belirlenmesi açısından dava sonucunun da bekletici mesele yapılması olasıdır diye düşünüyorum.
Saygılar.
Old 17-11-2007, 04:15   #7
JUDAS

 
Varsayılan

Bu konudaki pek çok soruyu yanıtlayan güzel bir içtihattır..
Buyrunuz.. Saygılarımla..

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006
Haksiz Azil • Azil Tarihinde Geçerli Olan Ücret Tarifesi Üzerinden Hesaplama Yapilacaği
(Avukatlık K. m. 164/4)
Özet: Haksız olarak azledildiği saptanan avukatın Avukatlık Yasası uyarınca hak kazandığı vekalet ücretinin, azil tarihinde geçerli olan vekalet ücreti tarifesine göre belirlenmesi gerekir.(*)
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacılar, davalı şirket aleyhine açılan davaları, davalının avukatı olarak takip ettikleri sırada haksız olarak 27.08.2004 tarihli ihtarla azledildiklerini, bu durumda Avukatlık Kanununun 174/2. maddesi gereğince Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hesaplanacak vekalet ücretlerinin tamamının ödenmesi gerektiğini ileri sürerek, toplam 10.592.000.000. TL. vekalet ücretinin yasal faizi ile birlikte ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, azlin haksız olduğu kabul edilerek, davacıların davalının vekili olarak takip ettikleri davaların açıldığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri gereğince hesaplanan toplam 690.000.000 vekalet ücreti alacağının tahsiline, fazla talebin ise reddine karar verilmiş, hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığı, davacıların, davalı şirket aleyhine açılan Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 2003/573 E. 2004/175 K. ve Gaziantep 2. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 2004/175 E. 2005/416 K. sayılı davaları, davalının vekili olarak takip ettikleri sırada davalı tarafından 27.08.2004 tarihli ihtarla haksız olarak azledildikleri, herhangi bir vekalet ücretinin ödenmediği anlaşılmakta olup,
bu husus mahkemenin de kabulündedir. Bu durumda Avukatlık Kanununun 164/4. maddesi gereğince ve davacının da tarife üzerinden vekalet ücreti talep ettiği dikkate alınarak, azil tarihinde yürürlüket bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davacılarn takip etmiş oldukları davaların, değerleri üzerinden nisbi olarak hesaplanacak olan vekalet ücreti miktarlarının tahsiline karar verilmesi gerekirken, mahkemece, taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığından bahisle, davacılar tarafından takip edilen davaların açıldığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri gereğince toplam 690.000.000 vekalet ücretinin tahsiline karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 15.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 17-11-2007, 08:09   #8
Av.Hüsnü YILDIRIMER

 
Varsayılan

Azil sebebinde müvekkil haklıysa, vekalet ücreti alamazsınız. Ama haksız ise vekalet ücretine hak kazanabilirsiniz.
Old 17-11-2007, 22:24   #9
ali ekmekçi

 
Varsayılan

ben bu konuyu araştırmıştım...doğma ihtimali olan karşı taraftan alınacak ücreti almanız zor sadece aranızda bir ücreti vekalet sözleşmesi varsa onu isteyebilirsiniz hatta sözleşme yoksa da istenebilmelidir
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
haksız azil durumunda vekalet ücreti ismailonder Meslektaşların Soruları 26 16-10-2014 14:27
Avukatın Haklı ((haksız??)) Azli Ve Ücreti Vekalet Av.Ayse E. Meslektaşların Soruları 10 06-07-2012 14:32
azil halinde icra vekalet ücreti tahsilatı nasıl olacak? meryem kalay Meslektaşların Soruları 12 14-05-2007 18:27
dava açılmadan azil halinde vekalet ücreti alacağı ruze Meslektaşların Soruları 2 19-01-2007 12:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05130601 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.