Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Harç tamamlama için kesin süre - adli tatil

Yanıt
Old 25-07-2019, 16:46   #1
tegese

 
Varsayılan Harç tamamlama için kesin süre - adli tatil

Sayın Meslektaşlarım

Harç tamamlama için tarafımıza 2 haftalık kesin süre verilmiştir. Ve kesin sürede yatırılmaması halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı ihtar edilmiştir. 2 haftalık kesin sürenin son günü adli tatile denk gelmektedir.
1)Harç tamamlama Süresi adli tatilin bitimine kadar uzar mı?
2) Harcı gelecek celseye kadar yatırsam dosyanın işlemden kaldırılması kararı verilir mi?
3) Dosyanın işlemden kaldırılması kararı gelecek celse mi verilir yoksa 2 haftalık süreden sonra mahkeme resen işlemden kaldırır mı?
Şimdiden teşekkürler
Old 26-07-2019, 08:11   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba sayın meslektaşım,

Sitemizde araştırma yaptınız mı?

Örneğin...

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=30864
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=109394
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=75749

Kesin süre
HMK.
m.94- (1) Kanunun belirlediği süreler kesindir.
(2) Hâkim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilir. Aksi hâlde, belirlenen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilir. Bu şekilde verilecek ikinci süre kesindir ve yeniden süre verilemez.
(3) Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar.

Adli tatilde görülecek dava ve işler (m.103)

Saygılar
Old 26-07-2019, 08:19   #3
tegese

 
Varsayılan

Sayın Hulusi Metin


Evet sitede araştırma yaptım. Ancak sürenin kanundan kaynaklı olması veya hakimin tayin etmiş olması halinde birbirinden farklı yorumlar var.
Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Merhaba sayın meslektaşım,

Sitemizde araştırma yaptınız mı?

Örneğin...

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=30864
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=109394
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=75749

Kesin süre
HMK.
m.94- (1) Kanunun belirlediği süreler kesindir.
(2) Hâkim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilir. Aksi hâlde, belirlenen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilir. Bu şekilde verilecek ikinci süre kesindir ve yeniden süre verilemez.
(3) Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar.

Adli tatilde görülecek dava ve işler (m.103)

Saygılar
Old 26-07-2019, 08:27   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Adli tatilin sürelere etkisi

HMK.m. 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Davanın konusu ?

Old 26-07-2019, 08:38   #5
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Harç ve avans ödenmesi

HMK. MADDE 120- (1) Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

(2) Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması hâlinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir.

Old 26-07-2019, 08:38   #6
tegese

 
Varsayılan

Tapuyu iptal etmesi nedeni ile hazine aleyhine TMK 1007 gereğince tazminat talepli belirsiz alacak davası. Hakim harç ikmali için iki hafta kesin süre verdi. Fakat müvekkiller harcı tamamlayamıyorlar. Ben de zaman kazanabilir miyim diye çözüm arıyorum.
Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Adli tatilin sürelere etkisi

HMK.m. 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Davanın konusu ?

Old 26-07-2019, 08:47   #7
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

m.90/2 - "Hâkim, kendisinin tespit ettiği süreleri, haklı sebeplerle artırabilir veya eksiltebilir; gerekli gördüğü takdirde, bu konudaki kararından önce tarafları da dinler."

Ne dersiniz?
Old 26-07-2019, 08:52   #8
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Yargıtay

T.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/12336
K. 2014/445
T. 31.1.2014

• KANUNİ SÜRELER / HAKİMİN BELİRLEDİĞİ SÜRELER ( Kanuni Sürelerin Açıkça Belirtilen Ayrıcalıklar Dışında Kesin Olduğu Hakim Tarafından Azaltılıp Çoğaltılamayacağı - Hakimin Belirlediği Sürelerin Kesin Olmadığı Azaltılıp Çoğaltılabileceği Süre Geçtikten Sonra Tarafın İstemi Üzerine Yeni Bir Süre Tanıma Yoluna Gidilebileceği Bu Takdirde Verilen Sürenin Kesin Olduğu )

• TARAFIN İSTEMİ ÜZERİNE YENİ SÜRE TANIMA ( Verilen Sürenin Kesin Olacağı - Hakimin Kendi Belirlediği Sürenin Kesin Olduğuna Karar Verebileceği Kesin Sürenin Tayin Edilmesi Halinde Karşı Tarafın Yararına Kazanılmış Usulü Hak Doğacağı )

• KESİN SÜRE İÇİNDE YERİNE GETİRİLMEYEN İŞLEM ( İster Kanun İster Hakim Tarafından Tayin Edilmiş Olsun Kesin Süre İçinde Yerine Getirlmeyen İşlemin Kesin Süre Geçtikten Sonra Yerine Getirilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Tarafın İstemi Üzerine Verilen Yeni Sürenin Kesin Olduğu )

• KESİN SÜREYE DAİR ARA KARAR ( Kesin Süreye Dair Ara Kararı Her Türlü Yanlış Anlaşılmayı Önleyecek Biçimde Açık ve Kesin Yazılması Yapılacak İşlerin Teker Teker Belirtilmesi Gereği - Yeterli Süre Verilmesi Emredilen İşlerin Gerekli ve Yapılabilir Nitelik Taşıması ve Hakimin Süreye Uyulmamanın Sonuçlarını Açıkça Anlatması Tarafları Uyarması Gereği )

6100/m. 90, 94
1086/m. 159, 163

ÖZET : Kanuni süreler açıkça belirtilen ayrıcalıklar dışında kesindir. Bu sebeple kanunun tayin ettiği süreler hakim tarafından azaltıp çoğaltılamaz. Buna karşın, hakimin belirlediği süreler ise kural olarak kesin değildir. Hakim tayin ettiği süreyi henüz dolmadan azaltıp çoğaltacağı gibi, süre geçtikten sonra tarafın istemi üzerine yeni bir süre tanıma yoluna da gidebilir. Bu takdirde verilen 2. süre kesindir. Ancak, hakim kendi belirlediği sürenin kesin olduğuna da karar verebilir. Kesin sürenin tayin edilmesi halinde, karşı taraf yararına usulü kazanılmış hak doğacağı da kuşkusuzdur. İster kanun, isterse hakim tarafından tayin edilmiş olsun kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesine yasal olanak yoktur.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı; kayden maliki olduğu 440 ada 13 ve 24 parsel sayılı taşınmazlarında Kargı Belediyesi tarafından imar uygulaması yapıldığını, ancak anılan uygulamanın idari yargı yerinde iptal edildiğini, böylece imar parsellerinin sicil kayıtlarının hukuki dayanağının kalmadığını ve yolsuz tescil durumuna düştüğünü ileri sürerek, tapu iptali ve kadastral mülkiyet durumunun ihyası suretiyle tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda "davacının davasının usul yönünden reddine" karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kadastral parselin ihyasına yönelik tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı H. D.'in nüfus ve adres bilgilerinin kesin süre içerisinde bildirilmediği, kaldı ki adı geçen davalının dava tarihinde ölü olduğu gerekçesiyle davanın usul yönünden reddine karar verilmiştir.

Bilindiği üzere; davaların kısa zamanda sonuçlandırılması, adaletin bir an önce tecellisi için, taraflarca veya Mahkemelerce yapılması gereken bir kısım adli işlemler sürelere bağlanmıştır. Bilindiği üzere bu sürelerin bazılarını kanun bizzat belirlerken bir kısmını işin özelliğine, tarafların durumlarına göre belirlemesi için hakime bırakmıştır. Kanuni süreler açıkça belirtilen ayrıcalıklar dışında kesindir. Bu sebeple 6100 Sayılı H.M.K.nın 90. ( 1086 Sayılı H.U.M.K.nın 159. ) maddesinde açık hükmünde belirtildiği gibi kanunun tayin ettiği süreler hakim tarafından azaltıp çoğaltılamaz. Buna karşın, 6100 Sayılı H.M.K.nın 94. ( 1086 Sayılı H.U.M.K.nın 163. ) maddesine göre hakimin belirlediği süreler ise kural olarak kesin değildir. Hakim tayin ettiği süreyi henüz dolmadan azaltıp çoğaltacağı gibi, süre geçtikten sonra tarafın istemi üzerine yeni bir süre tanıma yoluna da gidebilir. Bu takdirde verilen 2. süre kesindir.

Ancak, hakim kendi belirlediği sürenin kesin olduğuna da karar verebilir. Kesin sürenin tayin edilmesi halinde, karşı taraf yararına usulü kazanılmış hak doğacağı da kuşkusuzdur. Hemen belirtmek gerekir ki, ister kanun, isterse hakim tarafından tayin edilmiş olsun kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesine yasal olanak yoktur. Böylece kesin sürenin kaçırılması; o delile veya hakka dayanamamak gibi ağır sonuçları birlikte getirmekte, bazen davanın kaybedilmesine dahi neden olmaktadır. Bu itibarla geciken adaletin de bir adaletsizlik olduğu düşüncesinden hareketle, davaların yok yere uzamasını veya uzatılmak istenmesini engellemek üzere konan kesin süre kuralı, kanunun amacına uygun olarak kullanılmalı, davanın reddi için bir araç sayılmamalıdır. Öncelikle, kesin süreye dair ara kararı her türlü yanlış anlaşılmayı önleyecek biçimde açık ve eksiksiz yazılmalı, yapılacak işler teker teker belirtilmelidir. Bunun yanında verilen süre yeterli, emredilen işler, gerekli ve yapılabilir nitelik taşımalı, ayrıca hakim süreye uyulmamanın sonuçlarını açıkça anlatmalı, tarafları uyarmalıdır. Öte yandan, kesin süre tarafların yanında hakimi de bağlayacağından uyulmaması halinde gereği hakim tarafından hemen yerine getirilmelidir.

Somut olaya gelince mahkemece; davacı tarafa verilen kesin sürenin yukarda açıklanan ilke ve olgulara uygun olduğu söylenemez. Ayrıca; eldeki dava, üç kişi aleyhine açılmış, H. dışındaki davalılara dava dilekçesini içerir ve duruşma gününü bildirir şekilde tebliğler yapılmış ve davalı M. kendisini vekille temsil ettirmiş, davalı H.'ye çıkan tebligat ise adres yetersizliğinden iade olmuş; mahkemece Tapu Sicil Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüğü dahil resmi kurumlardan adres araştırması yapılmaksızın yukarda açıklandığı üzere sonuçları dahi hatırlatılmaksızın H.'nin adres ve nüfus bilgilerini bildirmesi yönünde davacı vekiline kesin süre verilmiş ve sonraki oturumda, davacı vekili, H. D.'in ölü olduğunu haricen ve yeni öğrendiklerini, taraf ıslahı yapacaklarını beyan etmiş, ancak bu talebi mahkemece reddedilmiş olup; öncelikle usulüne uygun olarak tebligat yapılan davalılar bakımından işin esasının incelenmesi gerekirken tüm davalılar bakımından davanın usul yönünden reddine karar verilmesi doğru olmadığı gibi; dosya kapsamında mevcut davalı M.'nın aile nüfus kayıt tablosuna göre de, davalı H.'nin diğer davalıların annesi olduğu ve böylece H.'nin ölü olup olmadığı, ölmüşse ölüm tarihi ve diğer davalılar dışında başkaca mirasçısının bulunup bulunmadığının tespit edilebileceği ve ondan sonra taraf teşkilinin tamamlanıp tamamlanmadığının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin, noksan soruşturmayla yetinilerek yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması da isabetsizdir.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazları açıklanan sebeplerle yerinde bulunduğundan kabulüyle, hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edene iadesine, 31.1.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 26-07-2019, 13:30   #10
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tegese
Sayın Meslektaşlarım

Harç tamamlama için tarafımıza 2 haftalık kesin süre verilmiştir. Ve kesin sürede yatırılmaması halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı ihtar edilmiştir. 2 haftalık kesin sürenin son günü adli tatile denk gelmektedir.
1)Harç tamamlama Süresi adli tatilin bitimine kadar uzar mı?
2) Harcı gelecek celseye kadar yatırsam dosyanın işlemden kaldırılması kararı verilir mi?
3) Dosyanın işlemden kaldırılması kararı gelecek celse mi verilir yoksa 2 haftalık süreden sonra mahkeme resen işlemden kaldırır mı?
Şimdiden teşekkürler

Burada Harçlar Kanunu Madde 30 üzerinden değerlendirme yapılması uygun olur diye düşünüyorum.

NOKSAN TESPİT EDİLEN DEĞER ÜZERİNDEN HARCIN ÖDENMESİ :
Muhakeme sırasında tespit olunan değerin, dâva dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça dâvaya devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409'uncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır.

Kanunun açık hükmüne aykırı kesin süre de bir anlam ifade etmemelidir. Hakim kanunda belirtilen sürelerden az süre veremez.

Diye düşünüyorum.

Saygılarımla,
Old 26-07-2019, 15:27   #11
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan İlişki

Merhaba sayın meslektaşlarım


Alıntı:
tegese
Alıntı:
...tazminat talepli belirsiz alacak davası

...Hakim harç ikmali için iki hafta kesin süre verdi....

Alıntı:
... Ve kesin sürede yatırılmaması halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı ihtar edilmiştir. 2 haftalık kesin sürenin son günü adli tatile denk gelmektedir.


Alıntı:
Av.Ufuk Bozoğlu
Alıntı:
Burada Harçlar Kanunu Madde 30 üzerinden değerlendirme yapılması uygun olur diye düşünüyorum.

NOKSAN TESPİT EDİLEN DEĞER ÜZERİNDEN HARCIN ÖDENMESİ :
Muhakeme sırasında tespit olunan değerin, dâva dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça dâvaya devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409'uncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır.

Kanunun açık hükmüne aykırı kesin süre de bir anlam ifade etmemelidir. Hakim kanunda belirtilen sürelerden az süre veremez.

Diye düşünüyorum.


HUMK.m. 409 - İŞLEMDEN KALDIRMA VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

HMK.m.150 - Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması


soru bağlamında

492 s. Harçlar K.m.30 - (Mülga) 1086.HUMK m.409 - HMK.M.150 ilişkisi

SORU:
Dosya hali hazırda "işlemden kaldırılmış" değilken...
Harçlar K.m.30'un yollama yaptığı (mülga) HUMK.m.409 ya da maddenin HMK.'deki karşılığı olan m.150/4 olaya uygulanabilir mi?

Saygılar
Old 26-07-2019, 15:58   #12
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tegese
Sayın Meslektaşlarım

Harç tamamlama için tarafımıza 2 haftalık kesin süre verilmiştir. Ve kesin sürede yatırılmaması halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı ihtar edilmiştir. 2 haftalık kesin sürenin son günü adli tatile denk gelmektedir.
1)Harç tamamlama Süresi adli tatilin bitimine kadar uzar mı?
2) Harcı gelecek celseye kadar yatırsam dosyanın işlemden kaldırılması kararı verilir mi?
3) Dosyanın işlemden kaldırılması kararı gelecek celse mi verilir yoksa 2 haftalık süreden sonra mahkeme resen işlemden kaldırır mı?
Şimdiden teşekkürler


Meslektaşım Hulusi Beyin HMK.m. 104 ve diğer konulardaki açıklamalarına ek olarak; ayrıca bir dilekçe ile mahkemeye başvurmak suretiyle ek süre talep edin.

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/ 10338
Karar: 2018 / 2047
Karar Tarihi: 15.02.2018

YARGITAY KARARI


YARGITAY KARARI
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasıdır. Davacı kadının dava dilekçesinin diğer tarafa tebliği üzerine davalı erkek tarafından süresinde cevap dilekçesi sunulmak üzere süre uzatım talebinde bulunulmuş; mahkemece süre uzatım talebini içeren dilekçenin üzerine atılan paraf ile karşı tarafa tebliğine karar verilmiş ancak süre uzatım talebi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiştir. Dava devam ederken, karşı tarafa tebliğ edilen bu beyana karşı davacı kadın tarafından bir cevap verilmiş ve bu cevap dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilmeden önce davalı erkek tarafından 12.02.2015 havale tarihli cevap dilekçesi sunulmuş, davalı tarafça dosyaya ibraz olunan bu beyan dilekçesinin erkek tarafından davaya sunulmuş cevap dilekçesi olduğunun kabulü zorunlu hale gelmiştir. Zira, davalının süre uzatım talebi hakkında davalı olumlu ya da olumsuz bir süre uzatım kararı olmadığından, davalının davaya cevap verme süresinin başlamayacağı bu nedenle yargılama sırasında hangi tarihte olursa olsun sonradan sunulan cevap dilekçesinin de süresinde olduğu kabul edilmelidir. Öyleyse, erkeğin işbu cevap dilekçesi mahiyetindeki dilekçesine karşı kadının verdiği dilekçenin cevaba cevap dilekçesi olarak kabulü ile davalı tarafa tebliğ de zorunlu hale gelmiştir. Şu hale göre, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasının usulünce tamamlandığından bahsedilemeyeceğinden, yapılan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama duruşmaları da usule aykırı hale gelmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 136. maddesinde davacının, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi; davalının da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceği, 137. maddesinde, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılacağı, ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemeyeceği ve tahkikat için duruşma günü verilemeyeceği hükme bağlanmıştır, ön inceleme duruşmasına davet ve ön inceleme duruşmalarının usulü ve yapılacak işlemler ise Hukuk Muhakemeleri Kanununun 139. ve 140. maddelerinde düzenlenmiştir. Mahkemece yasanın bu amir hükümlerine riayet edilmeksizin, usulüne uygun şekilde dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlanıp yine usulüne uygun şekilde ön inceleme yapılmadan tahkikata geçilerek işin esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

O halde mahkemece yapılacak iş; davalı erkek tarafından sunulan 12.02.2015 havale tarihli cevap dilekçesinin karşı tarafa tebliği ve dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasının tamamlanmasından (HMK m.136) sonra ön inceleme duruşması ve devamında tahkikata geçilerek gerçekleşecek sonucu uyarınca karar vermekten ibarettir. Bu husus gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi, doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalı tarafın sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.02.2018(Prş.)
Old 15-10-2019, 23:10   #13
tycheminerva

 
Varsayılan

Merhaba,
Bu konuda net bir sonuç alabildiniz mi acaba?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
şufa Davasi-bilirkişi Raporuna Itiraz- Harç Tamamlama Kararindan Harç Yatirildiktan Sonra Dönülebilir Mi? jonturk Meslektaşların Soruları 0 17-09-2014 11:51
kesin süre-adli tatil cmuk Meslektaşların Soruları 1 21-07-2014 11:56
Kesin Süreler-Adli Tatil-HMK ElifŞimşek Meslektaşların Soruları 9 12-04-2013 14:43
adli yardım,6100 hmk,adli tatil,süre işlemesi egemen48 Meslektaşların Soruları 13 09-08-2012 22:48
İş Mahkemesi + Adli Tatil Ve Kesin Süre avukatRMK Meslektaşların Soruları 6 10-08-2009 13:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05858707 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.