Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Avukatlık bürosu / Ruhsatsız işyeri tespit tutanağı

Yanıt
Old 05-04-2010, 12:04   #1
Av.Özgür ODABAŞ

 
Varsayılan Avukatlık bürosu / Ruhsatsız işyeri tespit tutanağı

Değerli meslektaşlarım,aldığım 5 Nisan hediyesini sizlerle paylaşmak istiyorum.Evet,bugün ofisimde çalışıyorken kendilerini ruhsat ve denetim müdürlüğü yetkilileri olarak tanıtan arkadaşlar geldiler ve Samsun İlkadım Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü adına,işyerimin (Avukatlık Büromdan bahsediliyor) ruhsatsız olduğundan bahisle adıma "ruhsatsız işyeri tespit tutanağı" düzenlediler.Tutanak gereği belediyeden iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı almam için 15 Mayıs'a kadar süre verildi.Aksi halde belediye büromu kapatacak(mış).

Bununla ilgili yasal ve yargısal gelişmelere değinme gereği duymaksızın paylaşmak istedim.Düşüncelerinizi paylaşmanız dileğiyle hepinizin avukatlar gününü kutluyorum.
Old 05-04-2010, 16:34   #3
Av.Cihan Nuri

 
Varsayılan en son karar alınması yönünde

Sayın meslektaşım Av.Armağan Konyalı'nın http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=4626 linkinden alıntıdır. En son kararda "Buna göre, bu bürolar bakımından da işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunluluğuna ilişkin düzenlemede kanuna aykırılık bulunmamaktadır. " denilerek Avukatlık bürolarından işyeri açma ve çalışma ruhsatı almanın hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir.


T.C.

DANIŞTAY

İDARE DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

E. 2007/899

T. 10.1.2008

• AVUKATLARIN İŞ YERİ AÇMASI ( Avukatlık Bürolarının 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Bulunmadığı - Bu Bürolar Bakımından da İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gerektiği )

• İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ( Avukatlık Bürolarının 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Bulunmadığı - Bu Bürolar Bakımından da İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gerektiği )

• AVUKATLIK BÜROLARI ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gerektiği - 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Bulunmadığı )

3572/m. 2, 3, 4


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik/m. 6
ÖZET : Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ruhsatı alınmadan işyeri açılması ve çalıştırılması mümkün değildir. Ancak, 3572 sayılı kanunun 2. maddesinde sayılan müesseseler bu düzenlemenin dışında tutulmuş olup, bu işyerlerinin açılması ve çalıştırılması ile ilgili olarak düzenlemeler mevcuttur. Avukatlık büroları, 3572 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan işyerleri arasında sayılmamıştır. Buna göre, bu bürolar bakımından da işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunluluğuna ilişkin düzenlemede kanuna aykırılık bulunmamaktadır.
İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ve yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin bulunan 19.09.2007 günlü E:2007/2566 sayılı karara davalı idare itiraz etmekte ve kararın kaldırılmasıni istemektedir.
Danıştay Tevkifi Hakimi Gülcan Akyüz’ün Düşüncesi : İtirazın reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Hüseyin Yıldız’ın Düşüncesi : 13.04.2007 günlü 26492 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 8. Dairesinin E: 2007/2566 sayısında açılan davada verilen 19.08.2007 tarihli E: 2007/2566 sayılı yürütmenin durudurulması kararının davalı Başbakanlıkça esasen incelenerek kaldırılması istenmektedir.
Anayasanın 124. maddesinde; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanını ilgilendiren kanunlar ve tüzüklerin uygulamalarını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla yönetmelik çıkarabileceği öngörülmüştür.
Dava konusu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulması, 1683 sayılı Umumi Hıfsızıhha Yasası 2459 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Yasası, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Yasa, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 19.03.2007 tarihinde kararlaştırılmış, 13.04.2007 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
10.8.2005 günlü ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Değişiklikten önceki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin "İşyeri Açılması" başladı 6. maddesinin 1. fıkrasında, "yetkili idarelerden usülüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz" hükmüne yer verilmişken, 13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmeliğin dava konusu edilen 3. maddesi de önceki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1. fıkrası "Yetkili İdarelerden Usulüne Uygun Olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmadan İşyeri Açılamaz, Çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükelliyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan açılan işyerleri yetkili idare tarafından kapatılır..." şeklinde değiştirilmiştir.
Dava konusu Yönetmeliğe dayanak alınan ve yukarıda sözü geçen yasalar arasında yer alan Ruhsatlandırma ile ilgili özel kanun niteliğinde olan, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Yasaca; işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmasında avukatlık bürolarına istisna getirilerek, bir muafiyet tanınmadığı görülmektedir. Yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izin, tescil, ve benzeri işlemlerin ruhsat alma mükellefiyetini kaldırıp kaldırmadığı yönünde, uygulamada çıkan boşlukları doğan tartışmaların ortadan kaldırılmasını teminen getirilen düzenlemede, yetkili idarelerce ruhsatlandırma işlemlerinin yürütülmesinde uygulamanın eşit bir şekilde yapılması amaçlandığından, Anayasa Yasa ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Olayda 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Danıştay Sekizinci Dairesince verilen Yürütmenim Durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kararın kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA,
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:
13.04.2007 gün ve 26492 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ve anılan yönetmeliğin "... işyerlerine bu yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükelliyetini ortadan kaldırmaz..." şeklinde düzenlenen 2. cümlesinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin bulunan 18.09.2007 gün ve E: 2007/2566 sayılı kararına davalı idare itiraz etmekte ve kararın kaldırılmasını istemektedir.
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 1. maddesinde bu kanunun amacının, sanayi, tarım diğer işyerleri ile hertürlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması olduğu belirtildikten sonra 2. maddesinde, bu kanunun hükümlerinin,
a ) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1’nci sınıf gayrisıhhi müesseselere,
b ) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları,
bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,
c ) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine,
d ) 1’inci 2’inci ve 3’üncü sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseselere uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı kanunun 4. maddesinde, 3’üncü maddede belirtilen mercilerin, iznin verilmesi için yapılacak beyan ve incelemelerde:
a ) İnsan sağlığına zarar vermemek,
b ) Çevre kirliliğine yol açmamak,
c ) Yangın, patlama, genel güvenlik, işgüvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak genel kriterlerine göre düzenlenecek yönetmeliği esas alacakları belirtilmiştir.
Bu kanun uyarınca çıkarılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesindeki, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz şeklindeki kural, dava konusu Yönetmeliğin 3. maddesi ile değiştirilmiş ve "Yetkili İdarelerden usülüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz, İşyerlerine ve Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır." Kuralı yer almıştır.
Danıştay Sekizinci Dairesince sözkonusu Yönetmelik değişikliğinin 2. cümlesi bakımından inceleme yapıldığı belirtilmektedir.
Yukarıda belirtilen tün mevzuatın incelenmesinden, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ruhsatı alınmadan işyeri açılması ve çalıştırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak 3572 sayılı kanunun 2. maddesinde sayılan müesseseler bu düzenlemenin dışında tutulmuş olup, bu işyerlerinin açılması ve çalıştırılması ile ilgili olarak düzenlemeler mevcuttur. Avukatlık büroları, 3572 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan işyerleri arasında sayılmamıştır. Buna göre, bu bürolar bakımından da işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunluluğuna ilişkin düzenlemede kanuna aykırılık bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi isteği üzerine, ilgili mercinin incelemesi Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen hususlarla sınırlı olup, bu incelemenin avukatlık büroları için de geçerli olacağı tartışmasızdır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle davalı idare itirazının kabulü ile Danıştay Sekizinci Dairesinin 19.09.2007 gün ve E: 2007/2566 sayılı kararın kaldırılmasına, 10.01.2008 günü oyçokluğu ile karar verildi.

(Kaldırılmasına karar verilen Danıştay Sekizinci Dairesinin 19.09.2007 gün ve E: 2007/2566 sayılı kararı aşağıda sunulmuştur. )

KALDIRILAN KARAR:

T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2007/2566 T. 19.9.2007

• AVUKATLARIN İŞ YERİ AÇMASI ( Özel Mevzuatı Uyarınca Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Dava Konusu Yönetmeliğe Tabi Kılınmasını Öngören Düzenleme Dayanağı Yasa Kurallarına Aykırı Olduğu )

• İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ( Özel Mevzuatı Uyarınca Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Dava Konusu Yönetmeliğe Tabi Kılınmasını Öngören Düzenleme Dayanağı Yasa Kurallarına Aykırı Olduğu )

• YÖNETMELİĞİN YASAYA AYKIRI OLMASI ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 3. Maddesinin 2. Cümlesinin Yürütmenin Durdurulması Gerektiği )

3572/m.
2, 3, 4


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik m.3
ÖZET : Özel mevzuatı uyarınca ruhsatlandırılan işyerlerinin dava konusu Yönetmeliğe tabi kılınmasını öngören düzenleme, dayanağı Yasa kurallarına aykırı olduğu gibi özel yasalarda yer alan kuralların da etkisiz bırakılması sonucunu doğurmaktadır. Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinde öngörülen koşullar oluşmuş bulunduğundan, dava konusu Yönetmelik maddesinin "İşyerlerine bu yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz." şeklinde düzenlenen 2. cümlesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.
Savunmanın Özeti: Usulden; İçişleri Bakanlığının da hasım konumuna alınması gerektiği, esastan; dava konusu Yönetmeliğin dayanağı Yasalara uygun olduğu, Danıştay kararları ile bu gibi işyerlerinin de işyeri izin harcı ödemeleri gerektiğinin hüküm altına alındığı, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Danıştay Tetkik Hakimi M. S. Y. 'nin Düşüncesi: İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı H. Y. 'nin Düşüncesi: Yürütmenin durdurulmasına kaarar verilebilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, 13.04.2007 gün ve 26492 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.
10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz" şeklindeki kural 13.04.2007 gün ve 26492 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 3. maddesi ile değiştirilmiştir.
Yönetmeliğin dava konusu edilen maddesinde ise; "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır." kuralı yer almıştır. Dava dilekçesinin içeriği ile davacının menfaat ihlalini oluşturan sebepler dikkate alındığında, istemin dava konusu edilen Yönetmelik değişikliğinin 2.cümlesine yönelik olduğu kabul edilerek 1. ve 3.cümle inceleme dışında tutulmuştur.
T.C. Anayasasının 124. maddesinde; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunlar ve tüzüklerin uygulanması sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabileceği, öngörülmüştür.
Dava konusu Yönetmeliğin dayanağını, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Yasası, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Yasa, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5302 sayılı il Özel idaresi Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasası, oluşturmaktadır.
Söz konusu Yönetmelik açısından temel dayanak teşkil eden 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Yasanın 2. maddesinde; hangi işyerleri açısından bu Yasanın hükümlerinin uygulanmayacağı sayılmış; 3. maddesinde, ruhsat vermeye yetkili idareler, 4. maddesinde de ruhsatlandırma koşulları belirlenmiştir.
Gerek Yönetmelikte, gerek dayanağı durumundaki Yasalarda ruhsatlandırma için belirlenen amaç, aynı nitelikteki işyerlerinde belli bir standart sağlanması ve ruhsatsız işyeri açılıp çalıştırılmasına engel olunmasıdır. Nitekim, dava konusu Yönetmelikle ruhsatlandırılacak işyerleri için genel nitelikli kriterlerinin yanı sıra özel nitelikler de belirlenmiştir. Yönetmeliğin dayanağı Yasal düzenlemelerde, özel yasalarda ruhsatlandırma konusunda yer alacak düzenlemeleri sınırlandıracak ya da kaldıracak nitelikte bir düzenleme yer almamaktadır. Kaldı ki aynı konuda özel bir yasa kuralının varlığı halinde bu kuralın uygulanması gerektiği hukukun genel ilkelerindendir.
Öte yandan, bir işyerinin niteliği gereği tabi olduğu özel düzenlemelerde, ruhsatlandırma ve denetim koşullarının belirlenmiş olması, Yönetmeliğin ve dayanağı durumundaki Yasaların işyerlerinin ruhsatlandırma amacı ve öngörüsüne uygun bulunmaktadır.
Bu durumda, özel mevzuatı uyarınca ruhsatlandırılan işyerlerinin dava konusu Yönetmeliğe tabi kılınmasını öngören düzenleme, dayanağı Yasa kurallarına aykırı olduğu gibi özel yasalarda yer alan kuralların da etkisiz bırakılması sonucunu doğurmaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinde öngörülen koşullar oluşmuş bulunduğundan, dava konusu Yönetmelik maddesinin "işyerlerine bu yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz." şeklinde düzenlenen 2.cümlesinin yürütülmesinin durdurulmasına, 19.09.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (Kaynak: Kazancı)
Old 15-01-2011, 13:48   #4
Can TATAR

 
Varsayılan

--------------------------------------------------------------------------------
Konuyla ilgili Türkiye Barolar Birliğinin çalışmaları sonuç verdi ve Avukatların İşyeri Açma Ruhsatı alma zorunluluğu olmadığına dair kanun tasarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonundan geçerek TBMM Genel Kurulunun Gündemine geldi.

http://www.barobirlik.org.tr/Detay.a...6043&Tip=Haber
Old 12-12-2013, 23:58   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Aşağıda sunulan Kanun değişikliği ile avukat büroları açılırken İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma zorunluluğu kalmamıştır:

3572 sayılı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
Madde 2 – Bu Kanun hükümleri;
a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1 inci sınıf gayrisıhhi müesseselere,
b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,
c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine,
d) (Mülga: 24/11/2004 – 5259/8 md.)
e) (Ek: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseselere.(2)
f) (Ek: 13/2/2011-6111/201 md.) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık bürolarına,
g) (Ek: 13/2/2011-6111/201 md.) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensuplarınca açılan bürolara,
h) (Ek: 8/8/2011 - KHK- 650/23 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/23 md.) 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine,
Uygulanmaz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık Bürosu "işyeri açma izni harcı" madagaskar Meslektaşların Soruları 10 12-12-2013 23:52
kaza tespit tutanağı KOÇ Meslektaşların Soruları 12 28-01-2010 22:31
Belediyenin ruhsatsız yapı tutanağı sumeyra Meslektaşların Soruları 2 15-10-2009 10:44
sehven yanlış düzenlenen kaza tespit tutanağı atak Meslektaşların Soruları 4 03-03-2009 14:08
Avukatlık mesleğini öğrenebileceğim avukatlık bürosu aramaktayım!!!!!(İstanbul) Kivana Adliye Duvarı 1 25-10-2007 09:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05097890 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.