Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Alacak davası mı- Sebepsiz Zenginleşme Davası mı- Maddi Tazminat mı açılmalı

Yanıt
Old 16-11-2007, 14:46   #1
sarissa

 
Soru Alacak davası mı- Sebepsiz Zenginleşme Davası mı- Maddi Tazminat mı açılmalı

Merhabalaar
Yeni mükekkilim Botaş ın kamulaştırma yaptığı 3 adet tarlasına, babası da müşterek göründüğü için tapu iptali tescil davası açmış ve kazanmış bu karar kesinleşmiştir.

Karar kesinleşinceye kadar Botaş kamulaştırma bedellerini ismi tapudan iptal edilen ölü babasının mirasçıları adına yatırmıştır. Bu kararın çıkmasından sonra müvekkil bankaya bedelleri kendi üzerine geçirmesini istemiş ama banka mahkeme kararının olması gerektiğini bildirmiştir.
Bugün bu mirasçılardan bir kısmı paralarını çekmiş bir kısmı da çekmemiştir.

Bu parayı müvekkilin alabilmesi için ne davası açmamız gerekiyor. Davalı olarak bankayı mı şahıslarımı göstermeliyiz.

TEşekkürler..
Old 16-11-2007, 15:29   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Burada borcun sebebi ne bir akit ne de bir haksız fiildir.Borcun kaynağı "sebepsiz zenginleşme"dir.(BK 61 / sona eren neden).Davalılar, sebepsiz zenginleşen şahıslardır.Sebepsiz zenginleşmede iyiniyet asıl olsa da, davalının borcu bir miktar para olduğundan haksız zenginleşmeden itibaren temerrüt faizinden mesuldur."Gaspeden daima temerrüt halindedir".

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2003/13-787
K. 2003/774
T. 17.12.2003
• MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Yanlışlıkla Aldığı Kamulaştırma Tazminatını Temerrüt Faiziyle Birlikte Ödemek Zorunda Kalması Nedeniyle Ödediği Paradan Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti )
• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Zenginleşmenin İyiniyetli Olduğu Hallerde Fakirleşenin İade İsteminde Bulunduğu Zamandaki Durumunun Dikkate Alınması )
• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN DAĞAN TAZMİNATIN YANLIŞLIKLA FAZLA ALINMASI ( Sebepsiz Zenginleşmenin Söz Konusu Olması )
• TEMERRÜT FAİZİ ( Sebepsiz Zenginleşmenin Gerçekleştiği Tarih ile Ana Para Borcunun Ödendiği Tarih Arasındaki Sürede Temerrüt Faizinden Sorumlu Olunması )
• İYİNİYETLİ OLARAK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Zenginleşmenin İyiniyetli Olduğu Hallerde Fakirleşenin İade İsteminde Bulunduğu Zamandaki Durumunun Dikkate Alınması )
• ZENGİNLEŞME KONUSU ŞEYİN ZENGİNLEŞENİN KİŞİSEL İHTİYACI İÇİN HARCANMASI ( İktisaden Yararlanma Söz Konusu Olduğundan Geri Verme Borcunun Var Olması )
• İKTİSADEN YARARLANMA ( Sebepsiz Zenginleşme Konusu Şeyin Zenginleşenin Kişisel İhtiyacı İçin Harcanması )
818/m.61,63,64,101/1-2,107/1
ÖZET: Kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı tazminat davasının konusunu oluşturan taşınmaz payının davacı adına yanlışlıkla tescil edilmiş ve dolayısıyla, davacının aldığı tazminatın gerçekte maliki bulunmadığı bir taşınmaza ilişkin bulunması karşısında, davalı tarafından davacıya yapılan ilama bağlı ödemenin, davacı yönünden bir sebepsiz zenginleşme oluşturduğu açıktır.
Yine, davacının hatalı tescilden haberdar olduğu, hakkının bulunmadığını bilmesine rağmen anılan taşınmaz payıyla ilgili olarak kamulaştırmasız el atma hukuksal nedenine dayalı tazminat davası açtığı ve ilama bağlanan parayı davalıdan bu şekilde aldığı; böylece kötüniyetli olduğu hususu davalı tarafından iddia ve ispat edilmemiştir.
O halde, somut olayda davacının sebepsiz zenginleşmenin iyiniyetli olduğunun ( davacının iyiniyetli müktesip durumunda bulunduğunun ) kabulü gerekir.
Sebepsiz zenginleşenin iyiniyetli olduğu hallerde, zenginleşmesini geri vereceği ( fakirleşenin iade isteminde bulunduğu ) zamandaki durumu dikkate alınmalıdır: Sebepsiz zenginleşmesinde iyiniyetli olan ( iyiniyetli müktesip ), sabit olan zenginleşme miktarının sonradan ( istek tarihine kadar geçen zaman içerisinde ) azaldığını ( veya tamamen ortadan kalktığını ) ispat ederse, zenginleşmesinden sadece elinde kalanı geri vermekle yükümlüdür. Bu yolda bir ispatın bulunmadığı hallerde ise, varlığı sabit olan zenginleşme miktarını geri vermek zorundadır.
Önemle belirtilmelidir ki, sebepsiz zenginleşenin elinden çıktığını ispat ettiği miktarı geri vermekle yükümlü olmaması kuralı, sadece, iktisaden yararlanmadığı miktar yönünden geçerlidir; geri verme yükümlülüğünün sınırlandırılması, ancak zenginleşme konusunun harap olma, kaybolma, hasara uğrama veya bağışlama gibi, sebepsiz zenginleşenin ondan iktisaden yararlanmadığı hallerde söz konusu olabilir. Buna karşılık, zenginleşme konusunun satılması suretiyle elden çıkması veya yanmasından dolayı sigortadan tazminat alınması gibi hallerde, satış bedeli veya sigorta tazminatı malın yerine geçeceği için, geri verme yükümlülüğü devam eder. Bunun gibi, sebepsiz zenginleşmeye konu şeyin kısmen veya tamamen, zenginleşenin kişisel ihtiyacı için harcandığı hallerde de, iktisaden yararlanma söz konusu olacağı için, geri verme borcu yine vardır.
Davacı, sebepsiz zenginleşmesinin gerçekleştiği ( ilama bağlı tazminatı davalıdan taksitler halinde aldığı ) tarihler ile, ana para borcunu davalıya ödediği tarih arasındaki sürede, temerrüt faizi oranları üzerinden tahakkuk eden faiz miktarıyla sınırlı olarak, davalıya karşı borçludur. Görülmekte olan davadaki menfi tespit istemi, bu çerçevede saptanacak faiz miktarına göre karara bağlanmalıdır.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 1983/230
K. 1983/666
T. 7.2.1983
• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN İADESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Fazladan ve Nedensiz Ödenmesi )
• DAVACILIK SIFATI
• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORCUN ALACAKLISI
818/m.61
Gerçekten uyuşmazlığın nedeni ve geri alma istemi, kamulaştırma bedeli ödendikten sonra, kamulaştırmaya esas tutulan tapulama tesbiti tapularındaki miktarın bir bölümünün Hazine'ye ait olduğuna dair Hazine tarafından davalı aleyhine açılmış olan mülkiyetin tesbiti davasının, Hazine lehine hükme bağlanıp, kararın kesinleştiği ve böylece Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce davalıya bir kısım kamulaştırma bedelinin fazladan ve nedensiz ödenmiş olduğu iddiasına dayandırılmıştır.

Old 16-11-2007, 16:10   #3
sarissa

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Bülent S. Akpunar
Burada borcun sebebi ne bir akit ne de bir haksız fiildir.Borcun kaynağı "sebepsiz zenginleşme"dir.(BK 61 / sona eren neden).Davalılar, sebepsiz zenginleşen şahıslardır.Sebepsiz zenginleşmede iyiniyet asıl olsa da, davalının borcu bir miktar para olduğundan haksız zenginleşmeden itibaren temerrüt faizinden mesuldur."Gaspeden daima temerrüt halindedir".

Sayın Akpunar bu durumda benim, parayı çeksin çekmesin tüm varislere mi davayı yöneltmem gerekiyor. Bunda Botaş da davalı görünmeli midir. Ayrıca banka hesabına tedbir koydurmayı istesem ve ödenmeyen bedellerin müvekkile ödenmesine karar verilmesini istesem nasıl olur. Teşekkür ederim.
Old 16-11-2007, 16:29   #4
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Haksız iktisap olunan bir bedel sözkonusu olduğundan tüm varisleri davalı göstermeniz, tahsil edilen paraların iadesi, tahsil edilmeyen paraların ise tedbiren davalılara ödenmesinin durdurulmasını istemelisiniz.Ödenmeyen bedellerin müvekkile ödenmesini de isteyebilirsiniz tabii hakim ikna olursa teminat karşılığında buna tedbiren de hükmedebilir.Bence Botaş'ın davalı olarak gösterilmesine gerek yok.Tabii daha önce kamulaştırma bedellerinin davalılara ödenmemesi, mülkiyet ihtilafı olduğu ve aksi halde sorumluluk doğacağına dair bir ihtar çekmiş idiyseniz Botaş'a karşı da uğrranılmış olan kar kaybından dolayı ---tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla- tazminat davası açılabilir.
Old 19-11-2007, 16:00   #5
sarissa

 
Varsayılan

sayın Akpunar ilginize binaen bir soru daha sormak istiyorum. Kamulaştırılan taşınmaz Sivasın ilçesindedir. davalılardan bir kısmı sivas merkez de bir kısmı ilçededir. ben kolaylık olsun diye merkezde dava açmayı düşünüyorum. Açacağım "sebepsiz zenginleşmeye dayanan istirdat davası" gayrimenkulün aynına ilişkin bir dava değildir diye düşünüyorum. kanıt göstereceğim dosyalar ve yazılar ilçe adliyesinde ve kurumlarındadır sizce yetki itirazı olur mu. bu husus resen gözetilir mi. Çok teşekkür ederim.
Old 19-03-2009, 14:04   #6
hukukcu1985

 
Varsayılan

Aslında konu tartışalı bayağ olmuş ama benzer bir olay için yeni konu açmak istemedim.
Bizim olaydada aynen şahsın mülkiyeti kamulaştırma öncesi olduğu için tespit edilememiş.Botaş da yaptığı kamulaştırmada taşınmazlar, hazineye aitttir diye kamulaştıma bedellerini hazineye yatırıyor.Bu yıl taşınmazın olduğu yere kadastro geldi ve şahısların adına tapular alındı.Botaş müracat sonrası, biz hazineye ödedik diye ödemeyeceğine dair bir yazı göndermiş.Bu durumda husumeti sadece hazineye mi yöneltmeliyiz?tarafın hazine olması durumu değiştir mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
yasal sürede istirdat davası açılmaması halinde tazminat ya da sebepsiz zenginleşme . altiokebru Meslektaşların Soruları 22 22-01-2017 13:46
Sebepsiz zenginleşme davası ve somut örnek üzerinden ispat sorunu Av.Bülent Özkan Meslektaşların Soruları 20 13-07-2013 15:11
alacak davası mı sebebsiz zenginleşme davası mi açmalı? sendurhukuk Meslektaşların Soruları 5 03-09-2007 18:08
Alacak Davası vs. Sebepsiz Zenginleşme Av.Eren Şener Meslektaşların Soruları 4 07-06-2007 16:36


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03117704 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.