Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/7 ve 3/10 ayrımı

Yanıt
Old 24-05-2007, 20:04   #1
av. leyla eryılmaz

 
Varsayılan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/7 ve 3/10 ayrımı

Sayın meslektaşlarım, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde 3/7. maddesinde "İthali Kanun gereği yasak olan eşya" kavramı kullanılarak bu eşyaların ithali fiilini işleyen ve eşyanın bu niteliğini bilerek satın alan, satan vs. kişilere hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüş.
Aynı maddenin 10. fıkrasında ise, "Genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı" ithal eden kişiye idari para cezası öngörülmüş.
Bu alanda fazla bilgiye sahip değilim. Kaçakçılıkla ilgili her üç yasayı da inceledim, fakat5607 Sayılı yasada yapılan bu "Kanunla yasaklanan eşya" ve "Genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanan eşya" kavramlarını açıklığa kavuşturabilecek bir bilgiye ne yazı ki ulaşamadım.
Özetle, "İthali yasaklanan eşya" hangi yasa veya yasalarla düzenlenmiştir ve hangi düzenleyici idari işlemle bir eşyanın ithali yasaklanmıştır, sorularıma araştırmamın sonucunda cevap bulamadım.
Bu konuda bilgi sahibi olan bir meslektaşımın yardımına çok acil ihtiyacım var.
Şimdiden teşekkür ederim.
Old 24-05-2007, 22:23   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Aradğınız mevzuatın ismi İthalat Rejimi Kararı olabilir mi? Şu linke gözatın...

http://www.mevzuat.net/demo/ithalat/bk957606.htm

Yine yol gösterebilir diye bir karar aktarıyorum.

Saygılarımla

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
E. 2003/7-151
K. 2003/187
T. 17.6.2003
• SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Dava Konusu Olayın Ceza Genel Kurulu Önüne Gelmesine Neden Olan Uyuşmazlığın Soruşturmanın Genişletilmesinin Gerekli Olup Olmadığı Noktasında Toplanması )
• KAÇAKÇILIK ( Yasa Dışı Yollarla veya Gerçeğe Aykırı Beyanname veya Belge İbrazı İle Gümrüğü Yanıltmak Suretiyle İthali Yasak Bir Eşyayı İthal Etmenin İthal Kaçakçılığı Suçunu Oluşturması )
• İTHAL KAÇAKÇILIĞI ( Yasa Dışı Yollarla veya Gerçeğe Aykırı Beyanname veya Belge İbrazı İle Gümrüğü Yanıltmak Suretiyle İthali Yasak Bir Eşyayı İthal Etmenin İthal Kaçakçılığı Sayılması )
• İTHAL REJİMİ KARARLARI ( Yeni ve Kullanılmamış Olduğu Saptanan Ancak Model Yaşı İtibariyle Eski Olan Eşyanın İthal Rejimi Kararları Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceğinin Kabul Edilmesi )
• DAVA KONUSU BEYANNAME ( Dava Konusu Beyannamede İthali İzne Bağlı Bir Eşyanın Olmadığının ve Sanığın Gerçeğe Aykırı Beyanname Vermediğinin Saptanmış Olması )
• GERÇEĞE AYKIRI BEYANNAME ( Yasa Dışı Yollarla veya Gerçeğe Aykırı Beyanname veya Belge İbrazı İle Gümrüğü Yanıltmak Suretiyle İthali Yasak Bir Eşyayı İthal Etmenin Yasal Olmaması )
• EŞYANIN SİGORTA VE NAVLUN ÜCRETİ ( Gümrük Resmine Esas Olan Gerçek Değerin Düşük Beyan Edilmesi İle Vergi Matrahına Dahil Sigorta ve Navlun Ücretinin Gösterilmemesi )
• GÜMRÜK RESMİ ( Gümrük Resmine Esas Olan Gerçek Değerin Düşük Beyan Edilmesi İle Vergi Matrahına Dahil Sigorta ve Navlun Ücretinin Gösterilmemesi )
• İTHALİ İZNE TABİ OLAN MALLAR ( Eski Kullanılmış Yenileştirilmiş Kusurlu ve Yatık Malların İthalinin İzne Tabi Olması )
4926/m.3,4
ÖZET: Bilirkişi raporu ile yeni ve kullanılmamış olduğu saptanan ancak model yaşı itibariyle eski olan eşyanın İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında değerlendirilemez. 1918 sayılı Yasanın 20. maddesinde; yasadışı yollarla veya gerçeğe aykırı beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak, ithali yasak, Tekel'e veya vergiye tabi bir eşyayı eksik vergi ödemek veya ödememek veya vergiden muafmış gibi göstermek suretiyle gerçekleştirilen ithal kaçakçılığı eylemleri cezalandırılmış, gerçeğe aykırı beyanname kavramından, ithal sırasında gümrüğe verilen beyannamedeki, eşyanın tarife uygulamasını etkileyen cins ve türü, miktarı ve ağırlığındaki değişiklik veya gümrük resmine esas olarak gerçek değerinden düşük beyan veya vergi matrahına dahil sigorta ve navlun ücretinin gösterilmemesi gerektiği ve beyannameye eklenen belgelerden yanlış beyanın anlaşılmamış olması gerektiği, öğretide belirtilmiş, olay tarihinden sonra 29.6.2001 gün ve 4704 sayılı Yasanın 2. maddesi ile değiştirilen ve sanıklar lehine düzenlemeler içeren Ek 2. maddenin 3. fıkrasında ise; ithali veya ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya, standardizasyon kontrolüne veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlik belgesine tabi olan eşyayı her ne şekilde olursa olsun, gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal veya ihraç ile buna teşebbüs eylemleri yaptırıma bağlanmış, 95/7606 sayı İthalat Rejimi Kararının 7. maddesinde ise, "Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu ( defolu ) ve yatık ( zamanla dayanıklılığını yitirmiş ) malların ithalinin izne tabi" olduğu belirtilmiştir.Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, sanık tarafından verilen beyannamenin gerçeğe uygun olduğu, yine bilirkişi raporu ile yeni ve kullanılmamış olduğu saptanan ancak model yaşı itibariyle eski olan eşyanın İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, yapılan bilirkişi incelemesinin yeterli ve dosyadaki diğer kanıtlarla örtüştüğü, suça konu beyannamelerde, ithali istenilen motorun iki yaşında beyan edildiğine ilişkin bir bildirimin yer almadığı, toplanan kanıtların hüküm vermeye yeterli bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, sair yönleri de usul ve yasaya uygun bulunun direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir.

DAVA : 1918 sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanığın beraetine ilişkin Küçükçekmece 1.Asliye Ceza Mahkemesince verilen 30.3.2000 gün ve 78-224 sayılı karar, katılan idare vekilinin temyizi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesince 26.11.2001 gün ve 12354-18382 sayı ile; "İzmir G... Ulaşım Depo ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescilli 3.6.1999 gün ve 55346 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi ile ithali istenilen motor iki yaşında beyan edildiği halde İTÜ öğretim görevlilerince düzenlenen 10.6.1999 tarihli raporda motorun 6-10 yaş grubunda olduğunun belirtildiği dikkate alınıp, yapılan beyan ile eşya arasında imal tarihi bakımından farklılık bulunup bulunmadığının tespiti yönüyle imalatçı, gönderici veya yurtiçindeki mümessil firmalardan motorun model yılını ve seri numaralarına göre imal yılını gösteren kataloglar getirtilip dava konusu motor ile birlikte konunun uzmanı üç kişilik bilirkişi heyetine incelettirilerek suç tarihindeki yaşının kesin olarak tespiti ile beyanın bağlayıcılığı da dikkate alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi" isabetsizliğinden bozulmuştur.

Yerel Mahkeme ise 28.2.2002 gün ve 1516-89 sayı ile; "gümrük giriş beyannamesi ve yine bu konuda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenmiş rapor kapsamından gümrük giriş beyannamesinde belirtilen dizel gemi motorunun kullanılmamış ve 6-10 yaş gurubu içinde bulunduğunun bildirildiği ve bu konuda yine mahkememizce suç konusu motor üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde bilirkişi kurulu tarafından dosyaya ibraz edilen mahkememizce de kanaat verici görülen rapor kapsamından suça konu olan motorun yeni ve kullanılmamış olduğu ithalat rejimine göre de ithali için herhangi bir izne gerek bulunmadan doğrudan gümrükçe ithalinin yapılmasının gerektiği ve yine yeni ve kullanılmamış olduğu halde model yaşı itibariyle eski olan eşyanın ithalinin izne tâbi olacağına dair bir kayıt ve hükmün bulunmadığı, Yargıtayın yerleşmiş içtihatlarına göre eşyanın kullanılmış sayılabilmesi için daha önce bu eşyanın bir süre kullanıldıktan sonra terk edilmesi gerektiği, kullanılmış eşyanın ithalinin bu anlamda değerlendirildiği, suça konu olan dizel gemi motorunun ise tamamen orijinal kapları içinde hiç kullanılmamış ve yeni olduğu bu durum karşısında bu motorun imal edildiği tarihinin de öneminin bulunmadığı ve bu hususun gerek İTÜ, gerekse mahkemece seçilen bilirkişi heyeti tarafından tesbit edilmiş bulunduğu kaldı ki; imal yılı itibariyle bu dizel motorunun hiç kullanılmadığı ve 6-10 yaş gurubu içinde bulunduğu kabul edilse dahi ithalat rejimi kararının 13. maddesine göre %50 nisbetinde fon yatırıldığında ithalinin de mümkün olduğu," gerekçeleri ile ilk kararda direnmiştir.

Bu kararın da katılan idare vekili ve O Yer C.Savcısı tarafından temyizi üzerine, dosya Yargıtay C.Başsavcılığının "onama" istemli 11.4.2003 gün ve 65097 sayılı tebliğnamesi ile Bi-rinci Başkanlığa gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup, düşünüldü:

KARAR : Sanığın beraetine karar verilen somut olayda, Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlık, soruşturmanın genişletilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

İzmir G....Ulaşım Depo ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. adına yönetim kurulu başkan vekili olan sanık tarafından Halkalı Gümrük Giriş Müdürlüğünce tescilli 55346 sayılı 3.6.1999 tarihli giriş beyannamesiyle bir adet gemi motoru ve aksamının ithali için başvurulmuş, ithal konusu giriş beyannamesinde, "sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı motorlar ( dizel ve yarı dizel )-Deniz taşıtları için olanlar- kullanılmamış-gücü 500 kw'ı geçen fakat 1000 kw'ı geçmeyenler-diğerleri olarak beyan edilmiştir.

Müdürlükçe, beyanname muhteviyatı motor ve aksamlarının kullanılmış olup olmadığı ve yaşının tespiti konularında, İTÜ Makine Mühendisliğinden istemde bulunulması üzerine, üç kişilik öğretim üyesi tarafından düzenlenen raporda, motorun kullanılmamış ve 6-10 yaşlarında olduğu bildirilmiştir.

Mahkemece yaptırılan inceleme sonucu düzenlenen 16.11.1999 tarihli raporda; Cinsinin gemi motoru, seri nosunun 9301 M 1539-401 A-2 ( motor bloğu üstten gömme ) tipi V 12 dizel, yeni ve kullanılmamış olduğu, yenileştirilmiş, kusurlu ( defolu ) ve yatık olmadığı, yaşının 6-10 grubunda bulunduğu,

95/7606 sayılı ithalat rejimi kararının 7. maddesinde, münhasıran eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu ( defolu ) ve yatık ( zamanla dayanıklılığını yitirmiş ) malların ithalinin izne tabi olduğunun belirtildiği,

Bu maddede yeni ve kullanılmamış olduğu halde model yaşı itibariyle eski olan eşyanın ithalinin izne tabi olacağına dair bir kayıt ve hükmün bulunmadığı, bu maddede yer almayan uygulamanın Gümrük Müsteşarlığının çıkardığı bir genelgeyle işleme konulduğu,

Bakanlar Kurulu kararında yer almayan bu ek koşulun, 1918 sayılı Yasanın ek 2/ııı. maddesi kapsamında yer alamayacağı,

İthalat rejimi kararı uyarınca ithale konu makine veya motor cinsi eşyanın yeni ve kullanılamış olması halinde, model yaşının evvelki tarihi taşımasının herhangi bir izin alınmadan doğrudan gümrükçe ithalinin yapılması gerektiği,

Faturasında yer alan ve kaçak eşyaya mahsus tespit varakasında yer alan Cif değerin bilirkişi kurulunca da uygun görüldüğü,

Tespiti yapılan motor yeni ve kullanılmamış olduğundan, herhangi bir izne gerek bulunmadan doğrudan gümrükçe ithalinin yapılmasının gerekmekte olduğu, 1918 sayılı Yasanın Ek 2/ııı. maddesine aykırı bir durumun bulunmadığı bildirilmiştir.

1918 sayılı Yasanın 20. maddesinde; yasadışı yollarla veya gerçeğe aykırı beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak, ithali yasak, Tekel'e veya vergiye tabi bir eşyayı eksik vergi ödemek veya ödememek veya vergiden muafmış gibi göstermek suretiyle gerçekleştirilen ithal kaçakçılığı eylemleri cezalandırılmış, gerçeğe aykırı beyanname kavramından, ithal sırasında gümrüğe verilen beyannamedeki, eşyanın tarife uygulamasını etkileyen cins ve türü, miktarı ve ağırlığındaki değişiklik veya gümrük resmine esas olarak gerçek değerinden düşük beyan veya vergi matrahına dahil sigorta ve navlun ücretinin gösterilmemesi gerektiği ve beyannameye eklenen belgelerden yanlış beyanın anlaşılmamış olması gerektiği, öğretide belirtilmiş,

Olay tarihinden sonra 29.6.2001 gün ve 4704 sayılı Yasanın 2. maddesi ile değiştirilen ve sanıklar lehine düzenlemeler içeren Ek 2. maddenin 3. fıkrasında ise; ithali veya ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya, standardizasyon kontrolüne veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlik belgesine tabi olan eşyayı her ne şekilde olursa olsun, gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal veya ihraç ile buna teşebbüs eylemleri yaptırıma bağlanmış,

95/7606 sayı İthalat Rejimi Kararının 7. maddesinde ise, "Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu ( defolu ) ve yatık ( zamanla dayanıklılığını yitirmiş ) malların ithalinin izne tabi" olduğu belirtilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, sanık tarafından verilen beyannamenin gerçeğe uygun olduğu, yine bilirkişi raporu ile yeni ve kullanılmamış olduğu saptanan ancak model yaşı itibariyle eski olan eşyanın İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, yapılan bilirkişi incelemesinin yeterli ve dosyadaki diğer kanıtlarla örtüştüğü, suça konu beyannamelerde, ithali istenilen motorun iki yaşında beyan edildiğine ilişkin bir bildirimin yer almadığı, toplanan kanıtların hüküm vermeye yeterli bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, sair yönleri de usul ve yasaya uygun bulunun direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir.

Çoğunluk görüşüne katılmayan iki Kurul Üyesi Özel Daire ilamında belirtilen nedenlerle direnme hükmünün bozulması yönünde oy kullanmışlardır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Yerel Mahkeme direnme hükmünün ONANMASINA, dosyanın yerine gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, tebliğnamedeki isteme uygun olarak 17.6.2003 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.


Old 25-05-2007, 11:09   #3
av. leyla eryılmaz

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım, öncelikle ilginize çok teşekkür ederim.
Araştırmamın özellikli yanı, ithali yasak olan eşyalardan "taklit olduğu tespit edilen" bölümü olduğu için, bu yönden araştırmaya devam etmem gerekiyordu. 5607 Sayılı yasanın 3/7. maddsinde belirtilen "Kanun gereği itali yasaklalnan eşya" deyimiyle ilgili olarak, yaptığım araştırma çerçevesinde 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabııtası Kanunu, 6326 Sayılı Petrol KAnunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu düzenlemeleri var.
1995/7606 Sayılı İthalat Rejimi Kararının 5. Maddesinde: "Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir." deniyor.
Sinai mülkiyetin korunmasına dair kanuni bir düzenleme yok, 556 Sayılı KHK var sadece, bunun dışında, şu an bulamıyorum ama idari düzenlemeyle taklit ürünlerin ithalinin yasaklandığına dair idari bir düzenleme de var. Öte yandan Kanun Hükmünde Kararnameler idari düzenlemeler değil, yine Kanun gibi algılanacak düzenlemeler çerçevesine giriyor olmalı. Yani, eğer Yurda 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'ye aykırı şekilde taklit ürün sokan kişi ya da satan vs.. kişi de bu fıkraya göre cezalandırılacak.
Bence 5607 Sayılı Yasa "Kast" unsuru aramakla ve "bilerek" deyimini kullanarak lehe hüküm getirmiş diyebiliriz, ama hemen hemen tüm kaçakçılık fiillerini de hürriyeti bağlayıcı cezayla cezalandırarak oldukça sert bir yaklaşımla hazırlanmış, ayrıca, ne yazık ki 4926 Sayılı yasada indirim sebebi yapılan düşük bedele de bu yasada yer verilmemiş...
Son bir soru sormak istiyorum:
Ceza yasalarında lehe olan kanun uygulanması söz konusu olduğunda, bu lehe olan kanunun külliyen uygulanması mı demektir, yoksa her iki kanunda lehe olan hükümlerin uygulanması mı demektir? Yani, ikinci durum da söz konusu olabilir mi?
Old 25-05-2007, 11:28   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Ceza yasalarında lehe olan kanun uygulanması söz konusu olduğunda, bu lehe olan kanunun külliyen uygulanması mı demektir, yoksa her iki kanunda lehe olan hükümlerin uygulanması mı demektir? Yani, ikinci durum da söz konusu olabilir mi?

İki yasa blok olarak uygulanır, hangisi sanığın lehineyse ona göre hüküm kurulur. Bu konuyu aşağıdaki linkte tartışmıştık. Faydalı olabilir.

Saygılarımla

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...lehe+olan+yasa
Old 25-05-2007, 13:23   #5
av. leyla eryılmaz

 
Varsayılan

Sayın Av. Suat Ergin, gönderdiğiniz mesajdan ve linkten çok faydallı bilgiler edindim, çok teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Elkoyma & Alıkoyma 5607 S.k. M. 10/2 - kaçakçılıkça mücadele kanunu carnerion Meslektaşların Soruları 1 04-04-2007 21:47
Kaçakçılıkla mücadele kanununa onay Av.Yüksel Eren Hukuk Haberleri 0 30-03-2007 14:24
5237 Sayılı Ceza Kanununun 86(2) ve 86(3). maddelerinin aynı olayda bulunması sorunu mutlakadalet Hukuk Soruları Arşivi 5 05-12-2006 00:03
Kaçakçılıkla Mücadele Yasası Avukat Kamer Akgül Meslektaşların Soruları 4 06-09-2006 11:51
1177 Sayılı Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4733 Sayılı Kanunda Hüküm Bulunmayan Haller oaygun Hukuk Soruları Arşivi 1 10-03-2002 19:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04271793 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.