Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tebligat Kanunu 35. madde

Yanıt
Old 19-01-2011, 21:56   #31
mehmetsahsimsek

 
Varsayılan

TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6099

Kabul Tarihi: 11/1/2011

MADDE 1- 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.”

MADDE 2- 7201 sayılı Kanuna 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Elektronik tebligat:

MADDE 7/a- Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3- 7201 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.”

MADDE 4- 7201 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra, ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

“Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.”

MADDE 5- 7201 sayılı Kanunun 21 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrada yer alan “fıkra” ibaresi “fıkralar” olarak değiştirilmiştir.

“Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.”

MADDE 6- 7201 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yer alan “yapıldığını” ibaresi “yapıldığını, adreste bulunmama” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (8) numaralı bent eklenmiş ve diğer bent teselsül ettirilmiştir.

“8. Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişkin kaydı,”

MADDE 7- 7201 sayılı Kanunun 25/a maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu maddeye göre kazaî merciler tarafından çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir.”

MADDE 8- 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “ayrıca” ibaresi metinden çıkarılmış ve anılan bentte yer alan “gazetede” ibaresi “gazetede ve ayrıca elektronik ortamda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- 7201 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.”

“Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.”

“Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.”

MADDE 10- 7201 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Celse esnasında veya kalemde tebligat:

MADDE 36- Celse esnasında veya kalemde, soruşturmaya, davaya ya da takibe ait evrakın, taraflara, ilgili üçüncü kişilere, katılana veya vekillerine tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza karşılığında, tebliğ konusu belirtilerek tevdii, tebliğ hükmündedir. Bu durumda ayrıca tebliğ mazbatası düzenlenmesi gerekmez ve masraf da alınmaz.”

MADDE 11- 7201 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49- Tapuda kayıtlı taşınmazların veya miras, istimlak, cebrî icra veya mahkeme ilâmı ile iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirdikleri takdirde yenisini,

bulundukları yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdur. Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son adrese gönderilir. Hak sahiplerinin adres bildirmemeleri hâlinde adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.”

MADDE 12- 7201 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetmelik:

MADDE 60- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13- 7201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Teknik altyapının kurulması, tüzük hükümlerinin uygulanması:

GEÇİCİ MADDE 1- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde kurarak faaliyete geçirir.

60 ıncı maddede belirtilen yönetmelik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde hazırlanır. Anılan yönetmelik yürürlüğe girene kadar Tebligat Tüzüğünün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Mevzuatta, Tebligat Tüzüğüne yapılan atıflar 60 ıncı madde hükmü uyarınca çıkarılacak yönetmeliğe yapılmış sayılır.”

MADDE 14- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 110 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevli ve Yetkili Mahkeme:

MADDE 110- İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. Hemzemin geçitte meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.”

MADDE 15- 2918 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 21- Bu Kanunun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasının göreve ilişkin hükmü, yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargıda ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılmış bulunan davalara uygulanmaz.”

MADDE 16- 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa 36 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kamu tarafından açılan davalarda yargılama giderleri:

MADDE 36/A- Kadastro işlemi ile oluşan tespit ve kayıtların iptali için Devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı kadastro mahkemeleri ile genel mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekâlet ücreti dâhil, yargılama giderine hükmolunmaz.”

MADDE 17- 3402 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanunun 36/A maddesi hükmü, henüz infaz edilmemiş yargı kararlarındaki vekâlet ücreti dâhil yargılama giderleri için de uygulanır.”

MADDE 18- Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesiyle değiştirilen 7201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm yayımı tarihinden bir yıl sonra,

b) 2 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanuna eklenen 7/a maddesinin sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getiren ikinci fıkrası yayımı tarihinden iki yıl sonra, maddenin diğer fıkraları yayımı tarihinden bir yıl sonra,

c) 8 inci maddesi yayımı tarihinden dokuz ay sonra,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Old 29-01-2011, 12:00   #32
mehmetsahsimsek

 
Varsayılan

MADDE 5- 7201 sayılı Kanunun 21 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrada yer alan “fıkra” ibaresi “fıkralar” olarak değiştirilmiştir.

“Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.”
Bu madde kapsamında Mernis adresine çıkarılan tebliğat Posta görevlileri tarafından tebliğat parçası kapıya yapıştrılıp tebligat muhtara verilmek süretiyle tebligat kanunun 21 mad göre işlem yapıla bilecektir
Old 29-01-2011, 12:26   #33
nezahat

 
Varsayılan

Yürürlüe giren 6099 sayılı kanun MADDE 5- 7201 sayılı Kanunun 21 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrada yer alan “fıkra” ibaresi “fıkralar” olarak değiştirilmiştir.

“Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.”
demektedir.Artık icra müdürleri 35'e göre tebliğ yapmıyor mernise tebligat çıkartıyoruz,mernis adresinde muhtara tebliğ yapıyorlar.
Old 29-01-2011, 15:13   #34
av.ilyasmeral

 
Varsayılan

tebligat kanunun 21. maddesinde yapılan değişikliğin olumlu olduğu kanaatindeyim ancak kanun yazma tekniğinden giderek uzaklaşmakta olan parlamentonun çıkardığı yasanın 35/2. maddesinde geçen

''Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.''

ibare uygulamada zorluk yaratacaktır.

davalı veya borçlunun mernis adresinin çıkarılabilmesi için tc kimlık numarasına ihtiyaç vardır. tc kimlik numarası olmadan mernis adresine erişilemiyor. bu durumda tc kimlik numarasını bilmediğimz borçlu veya davalının mernis yerleşim yeri adresi tespit edilememişmi sayılacak yoksa davacı veya alacaklı vekilinden tc kimlik numarasının bildirmes mi istenecektir?

karşı tarafın tc numarasını bilmemek adres kayıt sistemindeki yerleşim yerinin tespit edilememesi durumumudur?
Old 31-01-2011, 15:36   #35
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Diğer yandan kanunun yeni haliyle gerçek kişiler bakımından (özellikle vatandaşlık numarası mevcutsa)35.maddeye göre tebligatın uygulama alanı giderek daralmakta hatta ortadan kalkmaktadır.
Old 19-07-2011, 13:39   #36
pencere

 
Varsayılan

Merhabalar, Tebligat Kanununda Şirketlere tebligat usulünde ne gibi değişiklikler oldu? Tebligat Kanunu 35/4'e göre, "Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır." Yeni eklenen hükmü nasıl yorumluyorsunuz; uygulaması ne yönde?
1.Resmi kayıtlardaki adresten ne anlamalıyız; şirkete 35.maddeye göre ödeme emri tebliğ etmek için Ticaret Sicil Odasından şirket merkezi adresi beklenmeli mi yoksa herhangi başka bir resmi kurumdan -tapu, vergi dairesi vs. yeterli mi?
2. "daha önce tebligat yapılmamış olsa bile" ifadesini nasıl yorumlamalıyız? Yani 35. maddeye göre tebligat yapabilmek için, örneğin bir ödeme emrinin bila dönmesini beklemeli miyiz; yoksa eğer adres resmi kayıtlardaki adresi ise ilk tebligat da olsa 35. maddeye göre yapılabilir mi? Teşekkürler
Old 19-07-2011, 13:59   #37
hülya er

 
Varsayılan

icra dairelerinde benim rastladığım uygulama şöyle oluyor:

- Şahıslarda,direkt mernis adresinin tespitini isteyip bu adrese Tebligat Kanunu 21.maddeye göre tebligat gönderilebiliyor. Öncesinde tebligat göndermek, onun bila dönmesi gibi bir koşul aranmıyor.

- Şirketlerde ise bilinen adresine gönderilen ilk tebligatın bila dönmesi halinde Ticaret Odası ya da Vergi Dairesi'nden bildirilen adresine , bila dönen adresle aynı olması halinde, Tebligat Kanunu m.35'e göre tebligat yapılabiliyor. Bu kurumlardan farklı bir adres geldiğinde ise bu adrese önce normal, onun bila dönmesi halinde 35'e göre tebligat yapmak gerekiyor.
Old 19-07-2011, 15:55   #38
pencere

 
Varsayılan

Yanıtınız için teşekkürler.
Alıntı:
Şirketlerde ise bilinen adresine gönderilen ilk tebligatın bila dönmesi halinde Ticaret Odası ya da Vergi Dairesi'nden bildirilen adresine , bila dönen adresle aynı olması halinde, Tebligat Kanunu m.35'e göre tebligat yapılabiliyor
Vergi Dairesinden gelen adres, şirketin tebligat yapılıp bila dönen ilk adresiyle aynı ise Vergi Dairesinden bildirilen adrese de tebligat yapılabilir değil mi? Yoksa Şirketler bakımından yalnızca ticaret odasında kayıtlı şirket merkezine mi 35'e göre tebligat yapılabilir?
Old 19-07-2011, 16:21   #39
hülya er

 
Varsayılan

Uygulamada bu konuda icra müdürleri arasında farklılıklar oluyor. Kimisi illa Ticaret Odası diye diretiyor. Kimisi Vergi Dairesi'nden gelen cevaba da 35 tebligat yapıyor.Bence ikisi arasında böyle bir ayrım gözetilmemeli.
Ben, müdürle herhangi bir tartışmaya mahal vermemek için öncelikle Ticaret Odası'na adres soruyorum.
Alıntı:
Yazan pencere
Yanıtınız için teşekkürler.
Vergi Dairesinden gelen adres, şirketin tebligat yapılıp bila dönen ilk adresiyle aynı ise Vergi Dairesinden bildirilen adrese de tebligat yapılabilir değil mi? Yoksa Şirketler bakımından yalnızca ticaret odasında kayıtlı şirket merkezine mi 35'e göre tebligat yapılabilir?
Old 25-01-2013, 14:32   #40
Av. Öznur Aktürk

 
Varsayılan 35. Göre Yapılan "Usulsüz" Tebliğ

Yeni başlık açmadan buradan devam etmekte sanırım fayda var.
Sayın Meslektaşlar,
İcra takibi dosyasında borçlu şirketin ticaret sicilde kayıtlı adresine gönderdiğim ilk tebligatın bila iade dönmesi neticesi, Ticaret Sicil Memurluğu ile yazışma yapıldı.
Cevaben, borçluya ilk tebligat gönderilen adresle aynı adres bilgisi geldiğinden Sicilde kayıtlı bu adresine 35. maddeye göre tebliğ istedim.
Tebligat gönderildi, haliyle tebliğ edildi ve dosyaya mazbatası döndü.
Bugün teminat iadesi için icra dairesine başvurduğumda, 35. maddeye göre yapılan tebligatın usulsüz olduğundan bahisle talebim reddedildi.
Şöyle ki; 35. maddeye göre yapılan tebliğ mazbatasında matbu olarak yer alan "Adresinden ayrılmış ve yeni adresi de bulunmadığından 1. ve 2. sahife kapıya asılmıştır." ifadelerinin altına tebliğ memuru kaşe basmış. Kaşede "Teb. Kan. 35. Mad. göre tebliğ yapıldı. Komşusu ............ haber verildi." yazıyor.
Asma (Talik) Tarihi: 03.1.2013

İcra müdürü mazbatadaki ifadelerin usulsüz olduğu "kapıya asıldı" ibaresi olması gerektiği, bu haliyle usulsüz olan tebligat neticesi dosyanın kesinleşmeyeceği gerekçesiyle talebimi reddetti.

Bu durumda memur muamelesini şikayetten netice alacağımı düşünüyorum.
Sizin yorum ve önerilerinizi bekliyorum.
Şimdiden teşekkür ederim.
Old 08-01-2015, 12:36   #41
LetGo

 
Varsayılan

Madde 35 - Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.
(Değişik fıkra: 11.01.2011 - 6099 S.K./9. md.)(*) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.
(Değişik fıkra: 19.03.2003 - 4829 S.K./11. md.)(*) Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.
(Değişik fıkra: 11.01.2011 - 6099 S.K./9. md.)(*) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmi kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.
(Ek fıkra: 11.01.2011 - 6099 S.K./9. md.) Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.
Boşanma davasında davalıya ilk tebligat yapıldıktan sonra diğer tebligatlar TK 35'e göre yapılmış. Davadaki tedbir nafakasını icraya koyduk. Tebligat iade geldi. TK 35 değiştiği için şahıslar yönünden usulüne uygun tebligat yapılmadığı için TK 35'e göre tebliğ talebi kabul edilmiyor. Konu ile ilgili yeni Yargıtay kararı bulamadım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık Kanunu 172. madde uygulaması erdal7 Meslektaşların Soruları 28 22-01-2018 12:59
Avukatlık Kanunu Madde 2 peace Meslektaşların Soruları 8 03-01-2015 02:30
Borçlar Kanunu 366. madde hakkında bir soru ? nephilis Borçlar Hukuku Çalışma Grubu 17 28-12-2012 22:05
Kabahatler Kanunu Madde 43 Av. Galip DAĞTEKİN Hukuk Soruları Arşivi 2 17-10-2006 17:41
İş Kanunu Madde 17/ı-b BERKAN Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 04:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05024195 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.