Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karar Kesinleşmeden Karşı Vekalet Ücreti İcra Takibine Konulabilir mi?

Yanıt
Old 12-01-2010, 17:59   #31
er_han49

 
Varsayılan

kesinleşmeden icraya konulabilecek kararlarda vekalet ücretine faiz işletilebilir mi?
Old 14-01-2010, 12:23   #32
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

İnfazı için kesinleşmesi beklenmeyecek bir ilam hükmünde yeralan vekalet ücretinin tahsili için yapılan takipte, karar tarihinden itibaren faiz işletilmesine engel bir durum olmadığını düşünüyorum.
Kolay gelsin
Old 04-02-2010, 11:29   #33
Arif Aydın

 
Varsayılan

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili (aidiyeti)davasında aidiyet yönünden kesin, muhdesat bedeli yönünden temyizi kabil karar verildir. lehimize takdir edilen vekalet ücretini kesinleşmeden icraya koyabilir miyiz.
Old 04-02-2010, 15:42   #34
Av. Eyüp KATI

 
Varsayılan

işçi alacaklarına dair ilamın icraya konulması için kesinleşme şartı bulunmamaktadır.
Old 11-05-2010, 17:13   #35
Onay_

 
Varsayılan

Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davasında hükmedilen miktarları ve vekalet ücretini 2 ayrı takip yapmak istediğimde icra müdürü vekalet ücretini ilam kesinleşmeden takibe koyamayacağımı aynı karara ilişkin diğer kalemleri içeren takip talebimi ise bu haliyle takibe koyduğumda vekalet ücreti hakkımdan vazgeçmiş olacağımı söyledi.aynı durumu iki farklı icra müdürü ayrı ayrı takip yapabilirsin dedi.bu çelişki karşısında kesinleşmesi gerekmeyen ilamlarda vekalet ücretinin ayrı takibe konulabileceğine dair elinde yargıtay kararı olan meslektaşlarım bu kararı ekleyebilir misiniz.gerekirse şikayet yoluna başvuracağım.
Old 06-07-2010, 22:44   #36
KOÇ

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşlarım benimde bir sorum olacak sulh hukuk mahkemsinde açmış olduğumuz bir alacak davası kısmen kabul ve kısmen ret olarak sonuçlandı.Bu kararı kesinleşmeden icraya koymam mümkün mü?Kesinleştirme şerhi almama gerek var mı ve harç konusu da bir sorun teşkil ediyor.Harç davalıdan alınmasına şeklinde karar.Harcı biz yatırmak istemiyoruz işin açıkcası.
Old 04-04-2011, 13:00   #37
yukselayca

 
Varsayılan

Merhaba,
aleyhimize olumsuz menfi tespit davası açılmış ve davacının davasını takip etmemesi nedeni ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ve lehimize vekalet ücretine hükmedilmiştir.Karar kesinleşmeden vekalet ücreti tarafımızca icraya konulmuş ve davacı/borçlular kararın kesinleşmeden icraya konulmayacağı gerekçesi ile takibin iptali istemi ile icra mahkemesinde dava açmıştır.Sorum şu;karar esastan değil de usulden verilmiş olsa dahi kesinleşmesi mi beklenir?Ayrıca davacı/borçlu karar tarafımıza tebliğ edilmiş olsa idi kararı temyiz edecektik gibi bir ifade kullanmıştır.İcra emri ekinde gönderilen karar,kararı veren mahkeme dosyası açısından da kesinleşme ifade eder mi?
syg.
Old 05-12-2012, 09:45   #38
aykutyigit

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım müvekkile hakaret nedeniyle ceza davasında davalı mahkum oldu. Bunun üzerine haksız fiil nedeniyle tazminat davası açtık ve davamız gider avansını kesin sürede yatıramamamız nedeniyle usulden reddedildi. Karşı taraf vekalet ücretini icraya koydu. Bizim açmış olduğumuz dava şahıs hukukuna(kişilik haklarına saldırı ) ilişkin olduğundan dolayı kesinleşmeden icraya koyulamaz diye biliyorum. Ancak tam emin değilim. Burada şikayet yoluyla icra takibinin iptalini sağlayabilir miyiz ? Teşekkür ederim.
Old 29-07-2013, 12:52   #39
Av. Burçin Özenli

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım,

Benim de bu konuda bir sorum olacaktı; "nafaka davaları hariç tüm aile mahkemesi davaları kesinleşmeden icraya konulamaz" denilmiş. Açmış olduğumuz yardım nafakası davası kabul edildi ve lehimize karşı vekalet ücreti ile yargılama giderine hükmolundu.

Dava salt yardım nafakasına ilişkindir. Bu durumda aynı takip içerisinde hem yardım nafakasını (dava tarihinden itibaren) hem de vekalet ücreti ve yargılama giderini talep edebilir miyim?

Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Old 30-12-2014, 16:06   #40
UNLUTURK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.pınar
karar hakkında bilgi vermek istedim. icra hukuk mahkemesi "kanunda özel bir düzenleme olmadığı" gerekçesi ile şikayetimizi red etti.Temyiz ettik sonucu bekliyoruz.

Pınar Hanım,
Dosyanın akıbeti hakkında bilgi verebilir misiniz?
Old 02-04-2015, 11:53   #41
UNLUTURK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.pınar
karar hakkında bilgi vermek istedim. icra hukuk mahkemesi "kanunda özel bir düzenleme olmadığı" gerekçesi ile şikayetimizi red etti.Temyiz ettik sonucu bekliyoruz.
Merhaba Pınar Hanım,
Temyizinizin sonucu hakkında bizi bilgilendirir misiniz? İşe iade davalarındaki ücreti vekaletin icraya konması hakkında güncel gelişmeleri merak ediyorum.

Av. Ali Yaşar Ünlütürk
Old 07-04-2015, 12:54   #42
Av.İlkerAnkara

 
Varsayılan

Adliyelerde İdari ve mali işler büroları olur.İcraya koymak yerine buralara başvurmanızı tavsiye ederim.Daha çabuk sonuç alırsınız
Old 17-12-2015, 19:50   #43
Avukat2017

 
Varsayılan

Aşağıdaki kararda da tespit hükmü ile vekalet ücretine ilişkin hükmü ayırıp, vekalet ücretine ilişkin kısmın eda hükmü olduğundan bahisle kesinleşmeksizin icra edilebileceğinden bahsetmiş yargıtay

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2010 / 16924
Karar: 2010 / 29087
Karar Tarihi: 07.12.2010

MENFİ TESPİT DAVASI - İLAMIN ESASI KESİNLEŞMEDEN FERİ NİTELİĞİNDEKİ VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ İNFAZ EDİLEBİLECEĞİ - ŞİKAYETİN İLAM VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI DIŞINDAKİ KISIMLAR YÖNÜNDEN KABULÜ YERİNE TÜMDEN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Borçlunun menfi tespit davasının kabulü halinde işin esası ile ilgili olarak icranın kısmen veya tamamen eski hale iadesi ilamın kesinleşmesine bağlanmıştır. Menfi tespit davasının reddi, (borçlu aleyhinde sonuçlanması) durumu da kesinleşme şartı düzenlenmemiştir. Bu nedenle ilamın esası kesinleşmeden eda hükmü içeren fer'i niteliğindeki vekalet ücreti alacağı infaz edilebilir, hükmün kesinleşmesi gerekmez. O halde mahkemenin, şikayetin ilam vekalet ücreti alacağı dışındaki kısımlar yönünden kabulü yerine tümden kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
(2004 S. K. m. 72)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İcra takibinin dayanağı olan İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27.12.2007 tarih ve 2007/23 Esas, 2007/851 Karar sayılı ilamı, takip borçlularının takip alacaklısına borçlu olmadıklarının tespiti talebinin reddine ilişkindir. Alacaklı, ilamda öngörülen avukatlık ücreti ile öngörülmeyen alacak ve işlemiş faizin tahsili için de takip başlatmıştır.

Borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak için açtığı olumsuz tespit davası sonunda davanın reddine (alacaklıya borçlu olmadığının tespiti talebinin reddini) hükme bağlayan bölümü tespit niteliğinde olduğundan ayrıca takip konusu yapılamaz. Ancak, alınan ilamda alacaklı yararına hükmedilen vekalet ücretine ilişkin bölüm (ilamda yazılı miktarın davalıdan alınmasına ilişkin) eda hükmü niteliğinde olduğundan, ilamlı takibe konu yapılması mümkündür.

İİK'nun 72/5. maddesinde, borçlunun menfi tespit davasının kabulü halinde işin esası ile ilgili olarak icranın kısmen veya tamamen eski hale iadesi ilamın kesinleşmesine bağlanmıştır. Menfi tespit davasının reddi, (borçlu aleyhinde sonuçlanması) durumu da kesinleşme şartı düzenlenmemiştir. Bu nedenle ilamın esası kesinleşmeden eda hükmü içeren fer'i niteliğindeki vekalet ücreti alacağı infaz edilebilir, hükmün kesinleşmesi gerekmez.

O halde mahkemenin, şikayetin ilam vekalet ücreti alacağı dışındaki kısımlar yönünden kabulü yerine tümden kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.12.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 06-01-2016, 15:34   #44
tangela

 
Varsayılan

Haksız tutuklama nedeni ile aılan tazminat davasında kararın icrası ve vekalet ücreti için kesinleşme gerekmektemidir?
Old 06-01-2016, 17:28   #45
Fatih Kabadayı

 
Varsayılan

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/19187
K. 2011/26516*
T. 2.12.2011

• HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Konusu İlamın Ceza Mahkumiyeti İçermediğinden Takibe Konulması için Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığı – Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Tesis Edilen Tazminatın Takibi )
• CEZA MAHKUMİYETİ İÇERMEYEN İLAM ( Takibi İçin Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığı – Borçlunun Şikayetinin Reddedileceği )
5275/m. 4

ÖZET : Dava, haksız tutuklama nedeniyle alacaklı tarafından borçlu hakkında maddi ve manevi tazminatistemlerine ilişkindir.Dava konusu ilam ceza mahkumiyeti içermediğinden takibe konulması için kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır.Mahkemece borçlunun şikayeti reddedilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü :

KARAR : Takibe konu Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3.3.2011 tarih ve 2010/354 E., 2011/45 K. sayılı “haksız tutuklama sebebiyle tazminata” dair kararına istinaden, alacaklı tarafından borçlu hakkında maddi ve manevi tazminat istemiyle yapılan takip üzerine borçlu takibe konu ilamın kesinleşmediğinden ve dolayısıyla takibe konulamayacağından bahisle icra mahkemesine şikayette bulunmuş, mahkemece istemin kabulüyle takibin iptaline karar verilmiştir.

Ceza mahkemelerinin, tazminata ve yargılama giderlerine dair hükümleri ilamlı icra takibine konu edilebilir. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz. Mahkumiyet kararının eklentisi olarak hükmolunan tazminat, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin de hüküm kesinleşmedikçe asla tabi olarak infazı istenemez.
Somut olayda ise takibe konu edilen Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yukarda anılan ilamının konusu ceza mahkumiyeti içermeyen, haksız tutuklama nedenine dayalı olarak tesis edilen tazminata dair olup, takibe konulabilmesi için kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır. O halde mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 02.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 05-11-2018, 10:21   #46
didem kunal

 
Varsayılan evlat edinmenin iptali

Evlat edinme işleminin iptaline dair açılan davayı kazandık. Karşı vekalet ücretini icraya koyabilmek için kesinleşmeyi beklemeli miyim?
Old 15-01-2019, 10:41   #47
didem kunal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan didem kunal
Evlat edinme işleminin iptaline dair açılan davayı kazandık. Karşı vekalet ücretini icraya koyabilmek için kesinleşmeyi beklemeli miyim?

yanıtlayacak bir meslektaş bulamadım vallaha
Old 15-01-2019, 12:56   #48
Av. Erdem Akçay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan didem kunal
Evlat edinme işleminin iptaline dair açılan davayı kazandık. Karşı vekalet ücretini icraya koyabilmek için kesinleşmeyi beklemeli miyim?

Meslektaşım, HMK 350/2 uyarınca aile hukukuna ilişkin kararlar kesinleşmeden yerine getirilemezler. Evlat edinmeye ilişkin hükümler TMK'nın aile hukuku kitabı içerisinde yer almakta malumunuz. Dolayısıyla karar kesinleşmeden vekalet ücreti icra takibine konu edilemeyecektir. Önceki yorumlarda, esasın eklentilerinin karar kesinleşmeden icraya konulamayacağı ile ilgili karar örneği paylaşılmış.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karşı Vekalet Ücretinin Takibinde İcra Vekalet Ücreti Sorunu mslmklvz Meslektaşların Soruları 13 06-01-2017 01:43
İcra hakimliği kararları kesinleşmeden icraya konulabilir mi? nihanbil Meslektaşların Soruları 19 14-11-2016 16:07
karşı vekalet ücreti av.doanjan Meslektaşların Soruları 4 25-09-2012 15:18
İcra vekalet ücreti Av.Barış Meslektaşların Soruları 6 14-03-2007 14:24
Terditli Davada Karşı Ücreti Vekalet ismail aksu Meslektaşların Soruları 2 28-01-2007 23:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05896592 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.