Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İdari Yargıda Bozmadan Sonra Hesaplanan Tazminat Miktarının Yükselmesi

Yanıt
Old 10-05-2019, 09:27   #1
nesrintat

 
Önemli İdari Yargıda Bozmadan Sonra Hesaplanan Tazminat Miktarının Yükselmesi

Merhabalar;

Müvekkillerimizin babası/eşi 2009 yılında idarenin kusurlu hizmeti sonucunda vefat etmiştir. Tarafımızca açılan maddi ve manevi tazminata ilişkin tam yargı davasında davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiş,karar taraflarca temyiz edilmiştir. Bozma sonrasında mahkeme yeniden bilirkişi raporu almış,yeni raporda hükmedilen maddi tazminat miktarından fazla bir maddi tazminat hesaplaması yapılmıştır. Olayın 2009 yılında olması sebebiyle 1 ve 5 yıllık süreleri geçirmiş bulunmaktayız. Fazla hesaplanan maddi tazminat miktarı için idari yargıda yapabileceğimiz bir şey var mıdır acaba?Ek dava açıp birleştirme talep etsem ek dava 1 ve 5 yıllık süreler sebebiyle reddedilir mi?
Old 15-05-2019, 19:26   #2
Mgul

 
Varsayılan

Merhabalar,
Talepleriniz bilirkişi raporunda belirtilen miktarı aşmamış ise davanızın kabulünü talep edebilirsiniz diye düşünüyorum;ancak taleple bağlılık ilkesi gereğince taleplerinizi aşan bİr tazminat bedeli hesaplanmış ise eklemiş olduğum Danıştay kararı yardımcı olacaktır.

DANIŞTAY
15. Daire
2014/302
2016/6318
Karar Tarihi: 20.12.2016

TAZMİNAT DAVASI - TEMYİZE KONU İDARE MAHKEMESİNCE
HÜKMEDİLEN MADDİ TAZMİNAT MİKTARINDA İSTEMİN AŞILMIŞ
OLMASI NEDENİ İLE HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ
ÖZET: Dava; … tarihinde Kayseri Pınarbaşı Malatya karayolunun 11+700 km’sinde meydana gelen
trafik kazasında davacının yaralanması, eşi ve üç çocuğunun hayatını kaybetmesinde, kazanın
meydana geldiği yolda gerekli bakım ve onarım ile işaretlemeler yapılmadığı, idarenin hizmet kusuru
bulunduğundan bahisle, uğranıldığı iddia edilen davacının yaralanmasından dolayı ….-TL maddi…-TL
manevi, eşi Çiçek Candar'ın ölümünden dolayı …-TL maddi, ….-TL manevi, çocukları .........'ın
ölümünden dolayı ayrı ayrı …-TL maddi, …-TL manevi, toplamda …-TL maddi ve …-TL manevi olmak
üzere …-TL zararın, … tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminen ödenmesine karar
verilmesi istemiyle açılmıştır. Davacının … tarihli feragat dilekçesi dikkate alındığında eşinin ve
çocuklarının ölümü nedeniyle istenilen maddi tazminat miktarının toplam …-TL olmasına karşın, idare
mahkemesince davacının isteminden fazla olarak …-TL maddi tazminatın davacıya ödenmesine
hükmedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, temyize konu idare mahkemesince hükmedilen maddi
tazminat miktarında istemin aşılmış olması nedeni ile hukuki isabet görülmemiştir. Davalı idarenin
vekalet ücretine ilişkin temyiz istemi incelendiğinde; Bozmadan dolayı vekalet ücretinin yeniden hesap
edileceği açık olup, davalı idarenin vekalet ücretine yönelik temyiz isteminin şimdilik incelenmesine
gerek olmadığı görülmüştür.
(2577 S. K. m. 49)
İstemin Özeti: Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin 19/01/2010 tarih ve E:2007/1158; K:2010/21 sayılı
kararının taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek, temyizen
incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Taraflarca savunma verilmemiştir.
Düşüncesi: Mahkeme kararının, maddi tazminata ilişkin kısmının, istemin aşılmış olması nedeniyle
bozulması, diğer kısımlarının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce; tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip dosyadaki belgeler
incelenerek gereği görüşüldü:
Dava; 11.08.2006 tarihinde Kayseri Pınarbaşı Malatya karayolunun 11+700 km’sinde meydana gelen
trafik kazasında davacının yaralanması, eşi ve üç çocuğunun hayatını kaybetmesinde, kazanın
meydana geldiği yolda gerekli bakım ve onarım ile işaretlemeler yapılmadığı, idarenin hizmet kusuru
bulunduğundan bahisle, uğranıldığı iddia edilen davacının yaralanmasından dolayı 30.000,00-TL
maddi, 20.000,00-TL manevi, eşi Çiçek Candar'ın ölümünden dolayı 20.000,00-TL maddi, 85.000,00-
TL manevi, çocukları.........'ın ölümünden dolayı ayrı ayrı 5.000,00-TL maddi, 60.000,00-TL manevi, toplamda 65.000,00-TL
maddi ve 285.000-TL manevi olmak üzere 350.000,00-TL zararın, 11.08.2006 tarihinden itibaren
işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminen ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Kayseri 2. İdare Mahkemesince, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 2007/309 esasında görülmekte
olan dava dosyasında Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı raporu, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ulaştırma Ana Bilim Dalı'ndan alınan bilirkişi raporu ve mahkemelerinin E:2008/41 esasına kayden
açılan dava dosyasında bir başka bilirkişiye yaptırılan inceleme raporuna istinaden kazanın meydana
gelmesinde davalı idarenin %50, davacı sürücünün %37.5, diğer sürücünün %12.5 kusurlu olduğunun
anlaşıldığı; kusur oranları dikkate alınarak yaptırılan destekten yoksun kalma maddi tazminat
hesabında, davacının eşinin vefatı nedeniyle 35.783,86-TL, çocuklarından Hakan'ın vefatı nedeniyle,
4.465,83-TL, Okan'ın vefatı nedeniyle 58,52-TL olmak üzere toplam 40.308,21-TL maddi zararının
oluştuğu göz önüne alınarak, davacının yaralanması nedeniyle 30.000,00-TL maddi tazminat
ödenmesi istemi yönünden, feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına, diğer maddi ve
manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne, eşinin ve çocuklarının ölümü nedeniyle 40.308,21-TL
maddi ve kendisi için 5.000,00-TL, eşi için 16.000,00-TL, 3 çocuğunun her biri için ayrı ayrı 20.000,00-
TL olmak üzere toplam 81.000,00-TL manevi olmak üzere toplam 121.308,21-TL tazminatın, idareye
başvuru tarihinden işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine, fazlaya ilişkin maddi ve manevi
tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.
Taraflarca, anılan mahkeme kararının aleyhlerine olan kısımlarının hukuka aykırı olduğu ileri
sürülerek, temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Temyize konu kararın, davacının yaralanması nedeniyle 30.000,00-TL maddi tazminat ödenmesi
istemi yönünden feragat nedeniyle karar vermeye yer olmadığına ve manevi tazminat isteminin
kısmen kabulü, kısmen reddi kısımlarında 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen bozma
nedenleri bulunmadığından, tarafların bu kısımlara ilişkin temyiz istemleri yerinde görülmemiştir.
Kararın kabul edilen maddi tazminat kısmına gelince;
İdari yargıda, ilgililer tarafından uğranıldığı ileri sürülen zarar miktarı ile bağlı kalınmak şartıyla, bir
başka deyişle yargısal içtihatlarla geliştirilen ''istemle bağlı kalma'' kuralı çerçevesinde zararın tazmini
yoluna gidilmektedir.
Dosyasının incelenmesinden, davacının 29.04.2009 tarihli feragat dilekçesi dikkate alındığında eşinin
ve çocuklarının ölümü nedeniyle istenilen maddi tazminat miktarının toplam 35.000,00-TL olmasına
karşın, idare mahkemesince davacının isteminden fazla olarak 40.308,21-TL maddi tazminatın
davacıya ödenmesine hükmedildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, temyize konu idare mahkemesince hükmedilen maddi tazminat miktarında istemin
aşılmış olması nedeni ile hukuki isabet görülmemiştir.
Davalı idarenin vekalet ücretine ilişkin temyiz istemi incelendiğinde;
Bozmadan dolayı vekalet ücretinin yeniden hesap edileceği açık olup, davalı idarenin vekalet ücretine
yönelik temyiz isteminin şimdilik incelenmesine gerek olmadığı görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulü ile Kayseri 2. İdare
Mahkemesi'nin 19/01/2010 tarih ve E:2007/1158; K:2010/21 sayılı kararının; kabul edilen maddi
tazminata ilişkin kısmının BOZULMASINA, davacının temyiz isteminin reddi, davalı idarenin temyiz
isteminin kısmen reddi ile anılan kararın diğer kısımlarının ONANMASINA, dosyanın bozulan kısım
bakımından yeniden bir karar verilmek üzere adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı
Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54.
maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdari Yargıda Bozma Kararından Sonra Tazminat Rakamının Yükselmesi nesrintat Meslektaşların Soruları 1 15-07-2019 14:19
İdari Yargıda Maddi-Manevi Tazminat Koşulları gerol Meslektaşların Soruları 1 28-02-2008 00:56
İdari Yargıda Maddi ve manevi Tazminat beliktay Hukuk Soruları Arşivi 4 02-02-2007 22:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03912306 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.