Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

adli arşiv kaydı

Yanıt
Old 12-04-2011, 17:25   #1
AV. HAKAN AHMET BİCE

 
Varsayılan adli arşiv kaydı

Değerli Meslektaşlarım,
1996 yılında işlenen hırsızlık suçu nedeniyle suç tarihi itibariyle 15 yaşını tamamlamamış müvekkilim ile ilgili adli sicil kayıtları silinmiş olmaklabirlikte, adli arşiv kaydı çıkmaktadır.
Adli arşiv kaydının yeni yasadaki düzenleme dışında suç işlendiği tarih itibariyle yaşı küçük suçlularla ilgili silinip silinemeyeceği konusunda bilgilerinizi paylaşmanızı rica ederim.
saygılarımla
Old 12-04-2011, 21:52   #2
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV. HAKAN AHMET BİCE
Değerli Meslektaşlarım,
1996 yılında işlenen hırsızlık suçu nedeniyle suç tarihi itibariyle 15 yaşını tamamlamamış müvekkilim ile ilgili adli sicil kayıtları silinmiş olmaklabirlikte, adli arşiv kaydı çıkmaktadır.
Adli arşiv kaydının yeni yasadaki düzenleme dışında suç işlendiği tarih itibariyle yaşı küçük suçlularla ilgili silinip silinemeyeceği konusunda bilgilerinizi paylaşmanızı rica ederim.
saygılarımla

5352 sayılı yasanın 12. maddesindeki düzenlemeye göre, arşiv kaydının silinebileceği kanısındayım. Bunun dışında bir imkan olmadığını düşünüyorum.
Saygılar.

Alıntı:

Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi
Madde 12- (1) Arşiv bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yılın geçmesiyle tamamen silinir.
(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
Old 13-04-2011, 01:08   #3
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarda, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 9 ve Geçici 2. maddesi hükümlerine göre silinerek arşive alınan kayıtlardan Anayasanın 76. maddesi ile metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan bazı özel kanunlarda (2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 11. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7. maddesi gibi) sayılan suç ve cezalar dışında kalan arşiv kayıtları hakkında ilgililerin silme başvuruları hükmü veren mahkemeye veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine yapılır.
Old 14-04-2011, 17:52   #4
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV. HAKAN AHMET BİCE
Değerli Meslektaşlarım,
1996 yılında işlenen hırsızlık suçu nedeniyle suç tarihi itibariyle 15 yaşını tamamlamamış müvekkilim ile ilgili adli sicil kayıtları silinmiş olmaklabirlikte, adli arşiv kaydı çıkmaktadır.
Adli arşiv kaydının yeni yasadaki düzenleme dışında suç işlendiği tarih itibariyle yaşı küçük suçlularla ilgili silinip silinemeyeceği konusunda bilgilerinizi paylaşmanızı rica ederim.
saygılarımla

Sayın meslektaşım, bağlantıda verilen Anayasa Mahkemesi kararını incelemeniz yaralı olabilir:

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=49738
Old 14-04-2011, 20:53   #5
tiryakim

 
Olumlu Gazete Haberi ...

Alıntı:
Yazan AV. HAKAN AHMET BİCE
Değerli Meslektaşlarım,
1996 yılında işlenen hırsızlık suçu nedeniyle suç tarihi itibariyle 15 yaşını tamamlamamış müvekkilim ile ilgili adli sicil kayıtları silinmiş olmaklabirlikte, adli arşiv kaydı çıkmaktadır.
Adli arşiv kaydının yeni yasadaki düzenleme dışında suç işlendiği tarih itibariyle yaşı küçük suçlularla ilgili silinip silinemeyeceği konusunda bilgilerinizi paylaşmanızı rica ederim.
saygılarımla

Anayasa Mahkemesi, kişilere ilişkin adli arşiv bilgilerinin, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti

Anayasa Mahkemesi, kişilere ilişkin adli arşiv bilgilerinin, ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren 80 yılın geçmesiyle tamamen silinmesini öngören yasa hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Ankara 9. İdare Mahkemesi ve Şanlıurfa 3. Asliye Ceza Mahkemesi, baktıkları davalarda 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (3) numaralı fıkrasının son cümlesi, 10. maddesi,12. maddesi ve geçici 2. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Başvuruda, 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 9. maddesinin l/a bendinde ''adli sicildeki bilgiler cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınır'', aynı maddenin 3. bendinin son cümlesindeki ''Adli para cezasına mahkumiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir'' ve yine aynı Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde yer alan ''Arşiv bilgileri ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren 80 yılın geçmesiyle tamamen silinir'' hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edildi.

Başvuruyu esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, söz konusu Kanun'da adli sicil bilgilerinin silinmesini düzenleyen 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan ve ''cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması'' ile (3) numaralı fıkrasının son cümlesinde yer alan ''Adli para cezasına mahkumiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir'' hükümlerine ilişkin iptal istemini ''itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme'nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bent ve cümleye ilişkin başvurunun Mahkeme'nin yetkisizliği'' nedeniyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi, ''Adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi'' başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ''Arşiv bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren 80 yılın geçmesiyle tamamen silinir'' hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, bu maddeye ilişkin diğer iptal istemlerini ise reddetti.

Kararda, mahkemelerce verilen mahkumiyet kararlarının arşiv kaydına alınmasının gerekçesini oluşturan durumlar, bazı istisnalar dışında, kişi hakkında ömür boyu hak yoksunluğunu getirmediği, ceza kanunlarında ömür boyu hak yoksunluğu durumuna yer verilmediği ve hak yoksunluğunun belli bir süreyle sınırlandırıldığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararında şu değerlendirmeye yer verildi:

''Bir başka ifadeyle, arşiv kaydına alınmanın gerekçesini oluşturan kurumlar ilk mahkumiyet kararından belli bir süre geçtikten sonra kişi hakkında aleyhe bir sonuç doğurmadığı halde, söz konusu kayıtların kişinin ölümüne kadar veya kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yıl süreyle arşivde muhafaza edilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, tüm suçlara ilişkin arşiv kayıtlarının bu kadar uzun süre muhafaza edilmesi, suç ve cezaların nitelikleri veya ağırlıkları dikkate alınmadan tüm suçlar için geçerli tek bir sürenin belirlenmesi, bu sürenin arşiv kaydına alınmayı gerekli kılan amaçla orantılı ve makul olmaması nedeniyle Kural, adil ve hakkaniyete uygun bir düzenleme niteliğinde değildir.

Diğer taraftan, kişinin belli bir tarihte aldığı herhangi bir mahkumiyet kararına ilişkin kaydın kişinin ölümüne kadar ya da seksen yıl süreyle muhafaza edilmesi, Anayasa'nın 5. ve 17. maddelerinde belirtilen kişinin maddi ve manevi varlığının geliştirilmesi ilkesi ve cezaların ıslah edici olma amacı ile bağdaşmamaktadır.''

Söz konusu Kanun'un geçici 2. maddesine ilişkin iptal istemlerini de 1. fıkranın ''Anayasanın 76. maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır'' biçimindeki son cümlesi ve 2. fıkranın ''Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için'' bölümü ile sınırlı olarak yapılmasına karar veren Yüksek Mahkeme, ilgili maddenin bu bölümlerini de Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Mahkeme, geçici 2. maddeye ilişkin iptal kararlarının, ''doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden'', iptal kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine oy birliğiyle karar verdi.

Umarım bu haber işinize yarar ...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adli Sicil Arşiv kaydı silinebilir mi ? Noyan Yiğit Meslektaşların Soruları 11 30-04-2013 17:18
arşiv kaydı dilaykar Meslektaşların Soruları 14 21-01-2011 15:18
Yabancı Ülke Mahkumiyet Kararları Adli Sicil Arşiv Kaydı Nemo Meslektaşların Soruları 0 08-10-2010 16:21
kaçak sigara bulundurmak ve arşiv kaydı aslıhan gültekin Meslektaşların Soruları 3 10-03-2009 16:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04758406 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.