Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

vekaletnamede kefillik için özel yetki gerekli midir

Yanıt
Old 31-01-2011, 10:41   #1
HASAN CAHİT

 
Mahçup vekaletnamede kefillik için özel yetki gerekli midir

değerli meslektaşlarım.Müvekkil tutuklu bulunduğu sürede a şahsına bir vakletname veriyor.Bu vekaletnamede her konuda verilmiş çok geniş bir vakletname.Bu vekaletnamede "kendi nam ve hesabına bankadan borç para almaya vb yetkiler vermişti.A şahsı kendi adına ve şirketi adına bankadan kredi çekiyor ve müvekkili de vekaletnameye binaen kefil olarak gösteriyor.Buzun üzerine borç ödemiyor ve müvekkile takip yapılıyor.Biz de vekalette kefil için özel yetki verilmediğini belirterek itiraz ediyoruz.Borçla kanununda özel yetki halleri düzenlenmiştir.Fakat kefillik için bu özel yetki sayılmamıştır.Fakat bu özel yetki hallerinin genişletilebileceğini düşünüyoruz.Bu konuda acil yargıtay kararı araıyorum.bulamadım.gçörüşleirniz için teşekkür ederim.....
Old 31-01-2011, 11:17   #2
av.ilyasmeral

 
Varsayılan

umarım işinize yarar.

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/14004
K. 2003/14485
T. 18.12.2003
• ÖZEL VEKALET SÖZLEŞMESİ ( İçeriği İtibariyle Satın Almaya İlişkin İşlerle Sınırlı Özel Vekaletname - Vekaletin Kapsamı Dışında Vekilin Yaptığı Kira Sözleşmesi Vekalet Vereni Bağlamayacağı )
• GENEL VEKALET ( Temsil Belgesinin Başında Re'sen Umumi Vekaletname İbaresinin Yer Alması Vekalet İlişkisini Genel Vekalet Kılmayacağı - Sözleşmenin Tümünün Değerlendirilerek Vekalet İradesinin Belirlenmesi Gereği )
• VEKALETİN KAPSAMI ( Açıkça Gösterilmemiş ise Görülmesi Gereken İşin Niteliğine Göre Belirleneceği - Vekaletin Sınırları Aşılır ve İşgörmenin Sözleşme ile İlgisini Ortadan Kaldırırsa Vekilin Artık Vekaletsiz İşgören Durumuna Girdiği )
• VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Vekaletin Sınırları Aşılarak İşgörmenin Sözleşme ile İlgisinin Ortadan Kaldırılması - Vekaletsiz İşgörenin Kazaen Ortaya Çıkan Zaradan Dahi Sorumlu Olacağı )
818/m. 388/1, 411
ÖZET : Vekaletin kapsamı açıkça gösterilmemişse, görülmesi gereken işin niteliğine göre belirlenir. Vekaletin sınırları aşılacak olursa, aşma önemli ve işgörmenin sözleşme ile ilgisini ortadan kaldırıyorsa, vekil artık vekaletsiz işgören durumuna girer ve işsahibinin sözleşme veya talimatla belirlenen iradesine aykırı hareket etmiş olacağından, BK. mad. 411/111 uyarınca kazaen ortaya çıkan zarardan dahi sorumlu tutulur.

DAVA : Dava dilekçesinde 66.000.000.000 lira ecrimisil, faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, vekiline ( satışa ilişkin )vekalet verdiği halde dava konusu taşınmazın vekili tarafından davalı tarafa kiralandığını iddia ederek ecrimisil talep etmiştir.

Mahkemece; 10.9.1987 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile 50 parselin tamamı davacı Kozma vekili ve davalı D... A.Ş. tarafından ( dava dışı )F.K.'e 20 yıllık süre ile kiralandığını, davacı bu kira sözleşmesinin muvazaa ve hile yolu ile yapıldığını iddia etmişse de iptali için dava açmamış, kira sözleşmesinin muvazaa ve hile yolu ile alındığına dair herhangi bir belge ibraz edememiş ve bu nedenle de kira sözleşmesinin geçersiz olduğu ispat edilememiş bulunması karşısında davanın reddine karar verilmiştir.

BK. mad. 388/1'e göre, vekaletin kapsamı açıkça gösterilmemişse, görülmesi gereken işin niteliğine göre belirlenir.

Vekaletin kapsamı onun gereği gibi ifa edilip edilmediğini saptamak bakımından önem taşır.

Vekaletin sınırları aşılacak olursa, aşma önemli ve işgörmenin sözleşme ile ilgisini ortadan kaldırıyorsa, vekil artık vekaletsiz işgören durumuna girer ve işsahibinin sözleşme veya talimatla belirlenen iradesine aykırı hareket etmiş olacağından, BK. mad. 411/111 uyarınca kazaen ortaya çıkan zarardan dahi sorumlu tutulur ( Tandoğan, Haluk: Özel Borç ilişkileri, C. II, İst. 1989, sh. 392 vd. ile orada anılan: Gautschi, Art. 396, Nr. 1 vd; Becker, H: Borçlar Hukuku, II. Bölüm, Çeşitli Sözleşme ilişkileri, Çev. A. Suat Dura, Ank. 1983. sh. 692 vd ).

Davacı tarafından verilen vekaletname, özel vekaletname olup, içeriği itibariyle ( satın almaya )ilişkin işlerle sınırlıdır. Davalı ( vekil ), böyle sınırlı bir vekaletnameye dayanarak davacı adına kira sözleşmesi yapamaz.

Hernekadar temsil belgesinin başında ( re'sen umumi vekaletname )ibaresi yeralmakta ise de, sözleşmedeki bu kayıt tek başına ele alınmamalı, sözleşmenin tümü dikkate alınarak yorumlanacak bu kaydın diğer kayıtlarla ( sözleşme içeriği ile )bağlantısı gözönünde tutulmalıdır. Zira kullanılan deyimler ve sözleşmenin hükümleri tek başına değil sözleşmenin tümü içinde değerlendirilmek gerekir ( Bkz. Oğuzman/Öz: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İst. 1995, sh. 138 ).

SONUÇ : Vekaletin kapsamı dışında vekilin yaptığı kira sözleşmesi davacıyı bağlamaz. Kendisini hukuksal yükümlülük altına sokmayan böyle bir sözleşmenin ayrıca iptali için bağımsız bir davanın açılmasına, muvazaa ya da hile ile gerçekleştirildiğine dair bir belgenin ibrazına da gerek bulunmamaktadır.

Mahkemece işin esasına girilerek varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmek gerekirken yazılı şekilde davanın reddedilmiş bulunması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA )ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 31-01-2011, 22:39   #3
wellan

 
Varsayılan

Alıntı:
kendi nam ve hesabına bankadan borç para almaya vb yetkiler vermişti.A şahsı kendi adına ve şirketi adına bankadan kredi çekiyor ve müvekkili de vekaletnameye binaen kefil olarak gösteriyor

Vekaletnamenin sınırları aşıldığı için vekaletsiz iş görme hükümlerine gireceğini düşünüyorum.İlyas Bey'in sunmuş olduğu kararda belirtildiği üzere vekaletnamenin genel nitelikte olması o vekaletname ile herşeyin yapılacağı anlamına da gelmez.Bu yönü ile savunmada bulunmanızı düşünüyorum.SAYGILARIMLA.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Old 01-02-2011, 10:49   #4
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HASAN CAHİT
değerli meslektaşlarım.Müvekkil tutuklu bulunduğu sürede a şahsına bir vakletname veriyor.Bu vekaletnamede her konuda verilmiş çok geniş bir vakletname.Bu vekaletnamede "kendi nam ve hesabına bankadan borç para almaya vb yetkiler vermişti.A şahsı kendi adına ve şirketi adına bankadan kredi çekiyor ve müvekkili de vekaletnameye binaen kefil olarak gösteriyor.Buzun üzerine borç ödemiyor ve müvekkile takip yapılıyor.Biz de vekalette kefil için özel yetki verilmediğini belirterek itiraz ediyoruz.Borçla kanununda özel yetki halleri düzenlenmiştir.Fakat kefillik için bu özel yetki sayılmamıştır.Fakat bu özel yetki hallerinin genişletilebileceğini düşünüyoruz.Bu konuda acil yargıtay kararı araıyorum.bulamadım.gçörüşleirniz için teşekkür ederim.....

Borçlar kanunu 388.madde kapsamında özel yetki halleri asaında kefillik sayılmıyor. Ancak burada benim takıldığım nokta şu, borç almaya hakkı olan birisinin, borç almaya kefil olup olamayacağı. Yani ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR, kuralı burada da işleyebilir-mi? Verilen vekaletnamenin bu anlamda bütünlüğünü iyi ele alıp sonuca varmak daha doğru bir sonuç olacaktır, diye düşünüyorum.
Old 04-03-2011, 12:14   #5
Av.Ayşe Öcalan

 
Varsayılan

Vekaletnamede kefalete ilişkin yetki kesinlikle olmalıdır. Borçlar Kanundaki özel yetkileri tahdidi değil tadadi olarak değerlendirmek gerekir.
BK.m.38'e göre Yetkisi olmaksızın veya yetki sınırlarını taşarak başkası adına hukuki işlem yapan kişinin yaptığı akde, yetkisiz temsil olunan tarafından icazet verilmedikçe bu akit temsil olunanı bağlamaz. Bu durumda bu akde dayanarak hak talebinde bulunacak olan tarafın, yetkisiz temsil olunandan muayyen bir müddet içinde akde icazet verilip verilmeyeceğini beyan etmesini talebe hakkı bulunup; bu süre içinde icazet verildiğinin bildirilmemesi durumunda o kimse akitle ilzam olunamaz. Konuya ilişkin Yargıtay kararlarını yakın zamanda ekleyeceğim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
vekaletnamede özel yetki elmas Meslektaşların Soruları 10 07-02-2018 09:29
89/1 Haciz İhbarnamesi için talimat icra dairesine müracaat gerekli midir? krizantem Meslektaşların Soruları 11 17-05-2011 11:44
Yeni Çek Kanunu Kapsamında yapılan taahhüdün vekaletnamede özel yetki yok diye reddi hakikiavukat Meslektaşların Soruları 2 16-04-2010 13:32
İflas davası açmak için vekaletnamede özel yetki olmalı mı? Av.Esra70 Meslektaşların Soruları 3 23-03-2010 17:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04033899 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.