Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İşyerinin devri tazminat sorumluluğu

Yanıt
Old 25-03-2009, 16:11   #1
Av.Hatice Sarıbardak

 
Varsayılan İşyerinin devri tazminat sorumluluğu

İyi çalışmalar... Mart 2008'de devredilen bir işyeri var. Bu işyerinde 10 senedir çalışan işçiler ücretleri ödenmediği için sözleşmelerini feshederek kıdem,ihbar ve diğer işçilik alacaklarını dava etmek istiyorlar. Tazminatların tamamı için her iki işvereni davalı olarak mı göstereceğiz,yoksa devir tarihine göre devirden önceki tazminatlardan eski işveren,devirden sonraki tazminatlardan yeni işveren mi sorumlu olacak,dolayısıyla davalılar devir tarihine göre değişecek mi ? Şimdiden teşekkür ederim.
Old 25-03-2009, 16:48   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/7300
K. 2008/7706
T. 7.4.2008
• İŞYERİNİN DEVRİ ( Kıdem Tazminatı İşyeri Devri Öncesi ve Sonrasında Geçen Sürenin Tamamı İçin Hesaplanmalı Ancak Devreden İşveren veya İşverenler Bakımından Kendi Dönemleri ve Devir Tarihindeki Ücret İle Sınırlı Sorumluluk Belirlenmesi Gerektiği )
• İŞYERİNİ DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Feshe Bağlı Diğer Haklar Olan İhbar Tazminatı ve Kullanılmayan İzin Ücretlerinden Sorumluluk İse Son İşverene Ait Olmakla Devreden İşverenin Bu İşçilik Alacaklarından Sorumluluğunun Bulunmadığı )
• İŞYERİNİ DEVREDEN İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞU ( Devreden İşveren veya İşverenler Bakımından Kendi Dönemleri ve Devir Tarihindeki Ücret İle Sınırlı Sorumluluk Belirlenmesi Gerektiği )
• KIDEM TAZMİNATI ( İşyerini Devreden İşveren veya İşverenler Bakımından Kendi Dönemleri ve Devir Tarihindeki Ücret İle Sınırlı Sorumluluk Belirlenmesi Gerektiği )
1475/m.14
4857/m.6
ÖZET : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir.

Feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin ücretlerinden sorumluluk ise son işverene ait olmakla devreden işverenin bu işçilik alacaklarından sorumluluğu bulunmamaktadır. Devralan işveren ihbar tazminatı ile kullandırılmayan izin ücretlerinden tek başına sorumludur.

DAVA : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı;İş sözleşmesinin davalı-işverence nedensiz fesih edilmesini takiben bir başka işveren nezdinde çalışmaya başladığını, iş akdinin feshinden yaklaşık 1 yıl sonra davalı işverenin bir ihtarname keşide ederek çalıştığı işyerinde geçici olarak istihdam edildiği iddiası ile kendisine ait işyerinde çalışmaya davet ettiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacakları talep etmiştir.

Davalı; davacının, davalı işverene ait işyerinde çalışmakta iken aynı adreste kurulan Marmer Petrol Ür. Ot. Nak. İnş. Gıda Mad. Ltd. Şti firmasında çalışmasının geçici işçi konumunda devam ettirildiğini, böylelikle davacının çalışma sistemi oluşturuluncaya kadar yeni firmada daha sonra da tekrar davalı firmada çalışmasının amaçlandığını, davacının geçici olarak istihdam edildiği firmadan paydaşlar arasında uyuşmazlık çıktığını, daha sonra davacıya bildirimde bulunularak Marmer Ltd. Şti. firmasındaki geçici istihdamlarının sona erdiğinin, davalı firmada çalışmaya başlamaları gerektiğinin, aksi halde iş akitlerinin fesih edileceğinin bildirildiği, bu bildirime rağmen davacının işine dönmediğini, iş akdinin bu nedenle fesih edildiğini savunmuştur.

Mahkemece davacı isteklerinin kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.

İşyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik alacaklarından sorumluluk bakımından taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

İşyerinin tamamının veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devri, işyeri devri olarak tanımlanabilir.

İşyerinin önceleri gerçek kişi ya da kişilerce işletilmesinin ardından şirketleşmeye gidilmesi halinde, bu işlem de bir tür işyeri devridir. Önceki işverenlerin devralan tüzel kişi işverenin ortakları olması bu devir ilişkisini ortadan kaldırmamaktadır.

Aynı şekilde daha önce tüzel kişi şirket olan işverenin işyerini bir başka şirkete devretmesi de mümkündür.

İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenmesi mümkün olmaz. Aynı zamanda işyeri devri kural olarak işçiye haklı fesih imkanı vermez.

İşyeri devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 1475 sayılı yasanın 14/2. maddesinde devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı İş Kanununun 6.maddesinde sözü edilen devreden işveren için 2 yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olmaz. O halde kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir.

Feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin ücretlerinden sorumluluk ise son işverene ait olmakla devreden işverenin bu işçilik alacaklarından sorumluluğu bulunmamaktadır. Devralan işveren ihbar tazminatı ile kullandırılmayan izin ücretlerinden tek başına sorumludur.

Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin ilk olarak İbrahim Merze/Lastik Servisi işyerinde çalışmaya başladığı, bu işyerindeki istihdamının işyerinin limitet şirkete dönüşmesi ile bir dönem davalı-işveren limitet şirket nezdinde devam ettiği bilahare işyerinin dava dışı Marmer Ltd. Şti. firmasına devri ile anılan firmada istihdam edildiği anlaşılmaktadır. Dosya içeriğinden davacının halen dava dışı Marmer Ltd.Şti.de çalışıp çalışmadığı anlaşılamamaktadır. Davacının çalışması devam ediyorsa devralan firmanın davacının iş sözleşmesini feshi söz konusu olmadığından feshe bağlı kıdem ve ihbar tazminatı istenmesi mümkün değildir. Anılan isteklerin reddine karar vermek gerekir. Davacının iş sözleşmesi devir alan dava dışı firmada çalışır iken kıdem tazminatına hak edecek şekilde sona ermiş ise davalı şirket kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumlu tutulmalıdır. Açıklanan gerekçeler ışığından yeni bir değerlendirme yapılarak sonuca gitmek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 25-03-2009, 23:25   #3
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Hatice Çolak
İyi çalışmalar... Mart 2008'de devredilen bir işyeri var. Bu işyerinde 10 senedir çalışan işçiler ücretleri ödenmediği için sözleşmelerini feshederek kıdem,ihbar ve diğer işçilik alacaklarını dava etmek istiyorlar. Tazminatların tamamı için her iki işvereni davalı olarak mı göstereceğiz,yoksa devir tarihine göre devirden önceki tazminatlardan eski işveren,devirden sonraki tazminatlardan yeni işveren mi sorumlu olacak,dolayısıyla davalılar devir tarihine göre değişecek mi ? Şimdiden teşekkür ederim.

Sayın Meslektaşım;

Şu hususu da hatırlatmak isterim ki, işçi iş akdini haklı da olsa kendisi feshettiğinde ihbar tazminatına hak kazanamaz.


Alıntı:
İşyerinin veya bir bölümünün devri
MADDE 6. - İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.
Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.
Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.
Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.
Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.
Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.Saygılar,
Old 26-03-2009, 10:36   #4
korayoz

 
Varsayılan

Kıdem tazminatının özelliği gereği tamamı yeni işverenden istenmeli. Mart 2008 den önceki ücret ve diğer işçi alacakları, müteselsilen sorumlu oldukları için her iki işverenden birlikte istenebilir. Mart 2008 den sonrakiler ise yeni işverenden istenmeli.
Old 26-03-2009, 10:58   #5
Adli Tip

 
Varsayılan

Esasen benim düşünceme göre de kıdem tazminatından sadece son işveren sorumlu olmalıdır. Zira kıdem tazminatı, feshe bağlı bir hak olmakla birlikte asıl olarak fesih nedenine bağlıdır. Kıdem tazminatı işyerinin devri tarihinde doğmuş ve ödenmesi gereken bir hak olmadığı gibi devreden işverenin eyleminden de kaynaklanmamıştır.

Öte yandan, 4857 sayılı yasanın 6. maddesi ile 1475 sayılı yasanın 14. maddesi bu konuda bence çelişmektefir ve yeni tarihli düzenlemeye itibar edilmelidir.

Ama bu davayı işçi vekili olarak takip etsem ben de Yargıtay gibi düşünürdüm.

Saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yıkama Sırasında Yanan Araç - İşyerinin Sorumluluğu hera2274 Meslektaşların Soruları 3 24-10-2008 14:37
Tebligattan Sonra İşyerinin Devri kenan iskender Meslektaşların Soruları 4 25-03-2008 18:01
devri gerçekleştirmeyen maliğin hukuki sorumluluğu ipky Meslektaşların Soruları 1 25-02-2008 14:18
İşyerinin devri nedeniyle işten çıkarma hukukcu15 Meslektaşların Soruları 4 20-09-2007 17:15
Limited şirketin devri durumunda vergi borcu sorumluluğu doLi Hukuk Soruları Arşivi 3 06-07-2006 12:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04329109 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.