Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

birden çok davalı bulunması halinde yetkili mahkeme

Yanıt
Old 25-05-2006, 00:54   #1
seyyah7272

 
Varsayılan birden çok davalı bulunması halinde yetkili mahkeme

Merhabalar. Ölümlü trafik kazasından dolayı destek yoksun kalma tazminatı davası açtım. bu davamızda üç davalı var . davayı yetkili olmayan mahkemede açmak zorunda kaldım .ama iki davalı yetki itirazında bulunrken bir davalı yetki itirazında bulunmamıştır. Böylece bu davalı açısından şu anda davayı bakan mahkeme yetkili olmuştur.
Bizde HUMK 9 'Davalı birden fazla ise, dava bunlardan birinin ikametgahı mahkemesinde açılır.' atıfta bulunarak diğer davalılar açısından da artık mahkemenin yetkili olduğu savunmasını yaptık yetki itirazlarına karşı.
Bu konuda sizin de görüşlerinizi bekliyorum.İlginiz için şimdiden teşekkür ederim
Merhaba
Old 25-05-2006, 12:48   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın seyyah7272,

Yetki itirazında bulunan davalılar, yetkili mahkeme olarak haksız filin meydana geldiği yer mahkemesini mi gösterdiler?

Saygılarımla
Old 25-05-2006, 12:57   #3
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Sayın mesklektaşım,

Davalılar birden fazla ise dava bunlardan birinin ikametgahında açılabilir (HMUK 9/II)Bu kuralın istisnası ise davalıların hepsi için ortak yetkili mahkeme bulunmasıdır.Siz eğer davanızı tüm davalılara karşı karşı haksız fiilden dolayı açmışsanız kanunda ortak yetkili mahkeme gösterilmiş olduğu için yetkili mahkemenin haksız fiilin vuku bulduğu yer olması gerekir.Olay eğer bu merkezdeyse ve ortak yer açısından yetki itirazında bulunulmuşsa tüm davalılar için yetkisizlik kararı verilmesi gerekir (bir kişi itiraz etse dahi)

Eğer dava örneğin sigorta şirketileriyle haksız fiil mağduruna karşı "hepsi için" yetkisiz yerde açılmışsa, yetki itirazında bulunmayanlar açısından mahkemenin yetkisi kesinleşmiştir.İtiraz da bulunan kişinin davasının yetkili mahkemeye gönderilmesi gerekir.Bir kişi için yetkisiz olan mahkemenin sonradan zımnen yetkili hale gelmiş olması HMUK 9/II'deki kuralın uygulamasına yol açmaz.Zira zımnen yetkili hale gelen mahkeme sadece o dava ve davalı için yetkilidir ve genel yetkiye sahip değildir.
Old 25-05-2006, 14:58   #4
av.tuğbabal

 
Varsayılan

Birden fazla davalıya karşı davalılardan birinin ikametgahı mahkemesinde dava açılabileceği kuralının(humk m.9) istisnalarından biride ortak yetkilki mahkeme bulunmasıdır.olaynızda haksız fiile bağlı bir tazminat vardır.bu kişilere karşı açılacak tazminat davası(BK m.41 vd) için ortak yetkili mahkeme haksız fiilin işlendiği yer mahkemesidir(HUMK m.21)bu nedenle birden fazla kişiye karşı açılacak tazminat davası için yetkili mahkeme davalılardan birinin ikametgahı mahkemesi değil ortak yetkiyi taşıyan haksız fiilin işlendiği yer mahkemesidir.yetkiye itiraz edenler bu nedenden dolayı itiraz ettilerse bence mahkeme itirazı kabul edecektir.ayrıca bütün davalılar için yetkili yer mahkemesi ortak olacaktır.davalılardan birinin yetki itirazında bulunmaması durumu değiştirmez
başarılar
Old 25-05-2006, 17:03   #5
Av.Levent

 
Varsayılan

Haksız fiilin yapıldığı yer mahkemesi tüm davalılar için ortak yetkili mahkemedir. Bu nedenle yetki ilk itirazında bulunmamış davalı için dahi mahkeme yetkisizlik kararı vermesi gerekirdi. Kanısındayım. Bu doğrultuda bir yargıtay kararı buldum. Bilmem yardımcı olur mu?

HD 13, E: 2002/013870, K: 2003/002405, Tarih: 06.03.2003

Haksız fiilin birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde, haksız fiilin işlendiği yer mahkemesinin taraflar için ortak yetkili mahkeme olduğunu kabul etmesi ve haksız fiile dayalı olarak aleyhlerine dava açılan ancak yetkisizlik itirazında bulunmayan davalılar içinde yetkisizlik kararı vermesi ilke olarak doğrudur
Old 25-05-2006, 17:30   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/8738
K. 2004/9550
T. 15.7.2004
• YETKİ ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Tazminat Davasında Eylemin Gerçekleştiği Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Davalılar Ayrı Ayrı Yetki İtirazında Bulunduklarından Yetkili Mahkemeyi Tercih Hakkının Davacıya Geçtiğinin Kabulü Gereği )
• HAKSIZ EYLEM ( Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yerin Ortak Yetkili Mahkeme Olduğunun Kabulü Gereği - Birden Fazla Davalı Ayrı Ayrı Yetki İtirazında Bulunduklarından Yetkili Mahkemeyi Seçme Hakkının Davacıya Geçtiğinin Kabulü Gereği )
1086/m.9, 21
ÖZET : Dava haksız eylemden kaynaklanmış olması itibariyle ortak yetkili mahkeme Maden Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu bakımdan davalıların yetki itirazı yerinde değildir. Bu haliyle yetkili mahkemeyi seçmede tercih hakkı davacıya geçmiştir.

DAVA : Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili Avukat Funda Altun tarafından, davalı Erdal H. ve diğerleri aleyhine 8.5.2003 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem sonucu uğranılan zararın haksız eylem sorumlularından alınmasının istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin yetkisizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine dair verilen 18.3.2004 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı idare, köprüden düşen askeri araçta bulunan görevli kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle onun yakınları tarafından açılan dava sonucu ödenen tazminatın aracın bakım sorumluları olan davalılardan alınması isteminde bulunmuştur.

Davalılardan Nihat L., davanın ikametgahı olan Doğubeyazıt Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerektiğini ve yetkili mahkemenin Doğubeyazıt Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu; diğer davalı Metin Hazar ise, yetkiye itiraz ettiğini, davanın ikametgahı asliye hukuk mahkemesinde açılması gerektiğini, yetkili mahkemenin Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu ileri sürerek yetki itirazında bulunmuşlar; diğer davalı Tarkan A. yetki itirazında bulunmamıştır.

Mahkemece, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası'nın 9. ve 21. maddeleri gereğince yetkili mahkemenin davalıların ikametgahı mahkemesi ile olayın meydan geldiği yer mahkemesi olduğu, olayın Maden İlçesi'nde meydana geldiği, davalıların birden fazla olması nedeniyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası'nın 9/2. maddesi gereğince bunlardan birinin ikametgahı mahkemesinin yetkili olduğu, Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkili olmadığı, Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkili olduğu benimsenerek, mahkemenin yetkisizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmiştir.

Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalıların hukuka aykırı eylemleriyle uğradığı zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur. Davaya konu edilen haksız eylem Maden İlçesinde sonuçlarını doğurmuştur. Dava ise Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmıştır. Davalılardan bir kısmı oturdukları yerlerin yetkili olduğunu belirterek mahkemenin yetkisiz olduğu itirazında bulunmuşlardır. Davanın haksız eylemin gerçekleştiği yerde açılmadığı belirgindir. Bu haliyle davalıların yetki itirazında bulunmaları doğrudur. Ancak, dava haksız eylemden kaynaklanmış olması itibariyle ortak yetkili mahkeme Maden Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu bakımdan davalıların yetki itirazı yerinde değildir. Bu haliyle yetkili mahkemeyi seçmede tercih hakkı davacıya geçmiştir. Tercih hakkını kullanan davacı, davayı Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesinde açmıştır. Yerel mahkemenin bu ilkeleri gözeterek yetki itirazını reddetmesi gerekirken kabul etmiş olması doğru olmadığı gibi davalıların ayrı ayrı yetki itirazında bulunduğu gözetilmeyerek davalılardan birinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğuna karar vermiş olması da doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA 15.7.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 26-05-2006, 23:33   #7
seyyah7272

 
Varsayılan

ilginize tşk ederim.
Suat bey ; davalılar kendi ikametgahları mahkemelerinin yetkili olduğundan bahisle itiraz ettiler. sunmuş olduğunuz yargıtay kararının olayımıza uyduğunu düşünüyorum .zira bugün dosyanın duruşması vardı .yargıtay kararını mahkemeye sundum .mahkeme yetki itirazı hakkında gelecek celse karar verecek.
Bülent bey ,levent bey ,tugba hanım ;sizede çok teşekkür ediyorum.
arkadaşlar hepinizi sonuçtan haberdar edeceğim. sağolun.görüşmek üzere
Old 15-05-2007, 20:17   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan seyyah7272
ilginize tşk ederim.
Suat bey ; davalılar kendi ikametgahları mahkemelerinin yetkili olduğundan bahisle itiraz ettiler. sunmuş olduğunuz yargıtay kararının olayımıza uyduğunu düşünüyorum .zira bugün dosyanın duruşması vardı .yargıtay kararını mahkemeye sundum .mahkeme yetki itirazı hakkında gelecek celse karar verecek.
Bülent bey ,levent bey ,tugba hanım ;sizede çok teşekkür ediyorum.
arkadaşlar hepinizi sonuçtan haberdar edeceğim. sağolun.görüşmek üzere

Sonuç???

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
yetkili mahkeme Nuriye Değer Meslektaşların Soruları 10 04-01-2012 16:30
İtirazın İptali Yetkili Mahkeme hamburabi42 Meslektaşların Soruları 6 12-10-2010 12:43
Boşanma davasında yetkili mahkeme askeri hakim Meslektaşların Soruları 5 17-01-2008 15:09
İzale-i Şüyuuda Yetkili Mahkeme hamburabi42 Meslektaşların Soruları 12 11-10-2006 16:45
Boşanmada Yetkili Mahkeme Murat^^ Hukuk Soruları Arşivi 2 07-06-2002 00:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04178309 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.