Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

634 Sayılı Kat Mülkiyetine göre Aidat Borçlarının ifşası

Yanıt
Old 12-04-2012, 17:13   #1
Evren Osman

 
Varsayılan 634 Sayılı Kat Mülkiyetine göre Aidat Borçlarının ifşası

Merhaba

Kat Mülkiyeti Hükümlerine göre yönetici aidatlarını ödemeyen maliklerin borçlarını panolar asmak zorunda mıdır ? veya asılması kanuna aykırılık teşkil eder mi ?

Teşekkür ederim
Saygılarımla
Old 13-04-2012, 11:47   #2
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan

Asmak zorunda olmadığı kanaatindeyim sadece kara listedeki insanlar bunlardır utansınlar diye yönetici bunu yapmaktadır uygulamada oysaki öncelikle son ikaz amacıyla kapıcının eline ihtaratlı bir yazı verilse(Avukat a icra takibi yapmak için verileceği icra masrafı vekalet ücreti gecikme faizi ile belinin büküleceği ) daha nitelikli davranış olacağı kanaatindeyim
Old 13-04-2012, 11:53   #3
Evren Osman

 
Varsayılan

Ustad asılması durumunda Yonetim kurulu hukuki anlamda bir sıkıntıya düşer mı ?
Tesekkur ederim
Saygilarimla
Old 13-04-2012, 11:59   #4
iemrah

 
Varsayılan

634 sayılı yasa ile,
II - YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ:
1. GENEL YÖNETİM İŞLERİNİN GÖRÜLMESİ:
Madde 35 -
i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

Yönetim planında borçların panoda asılmak suretiyle ilan edileceği şeklinde hümküm varsa uygulanabilir diye düşünüyorum. 634 sayılı kanunda sadece yaptırım belirtilmiştir.
Old 13-04-2012, 13:19   #5
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan

Hayır düşmemesi gerekir yönetici kat maliklerine karşı vekil gibi sorumludur hak,diğerlerinin haklarını korumakla mükelleftir ve bu amaçla yapmış olduğu tespiti diğer kat maliklerine ilanen duyurmuştur ne gibi sorumluluğu olabilir ki yönetici layıkıyla görevini yapmıştır
Old 13-04-2012, 13:29   #6
ecesaka

 
Varsayılan

Kat Malikleri Kurulunda aylık aidat borcu listelerinin asılması yönünde karar alınması bence bu sıkıntıyı tamamen çözecektir. Genellikle apartman ve sitelerde yöneticiler isim belirtmeden daire numaralarını yazmak suretiyle aidat borçlarını bildirmektedirler. Bu şekilde açık bir ifşa etme durumu söz konusu değildir bana göre. Sn. sebepsiz zenginleşme'nin de dediği gibi, yönetici diğer kat maliklerinin haklarını korumak amacıyla gelir - gider durumundaki aksaklık hakkında tüm kat maliklerine bilgi vermektedir.
Old 13-04-2012, 16:58   #7
Evren Osman

 
Varsayılan

Karar yok, site Yonetim planinda yazmiyor ama astik, hadi hayirlisi
Cok tesekkur ederim
Old 27-06-2015, 17:31   #8
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Kanun apartman yoneticisine aidat borclarini takip edebilmek yetkisini vermistir.

Yine kanunda apartman sakinlerinin borclarinin ilan edilmesi gibi bir yontem tanimlanmamistir.

Bence apartman yoneticisi, aidat borcu olanlarin kisilik
haklarina saldirmistir. Tazminat sorumlulugu dogacaktir.
Old 27-06-2015, 19:57   #9
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Borcunu ödemeyen ve bunu alışkanlık haline getiren vurdumduymaz sakin/sakinler, yükümlülüğünü yerine getiren diğer sakinlerin haklarını zedelemiş olmakla, bunların borcu, üzülmesinler diye sır gibi saklanacak mı? Kaldı ki, kanun yalnız yöneticiye değil, diğer kat maliklerine de yetki tanımıştır.Kanunda açık ve seçik olarak düzenlenmeyen bir ayrıntıda, yönetmelikte de yoksa, kanunun gai yorumuna baş vurulur.
Toplum halinde yaşamanın bir takım asgari kuralları bulunmaktadır. Hem borcunu ödeme, ardından da kişilik haklarım zedelendi diye ortaya çık. Bina girişindeki camlı pano, yalnız yöneticinin adının ve görevlinin aylık sigorta prim alındı fotokopisinin asılmasına mahsus değildir.
Old 28-06-2015, 00:47   #10
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Öncelikle forum içerisinde, paylaştığımız düşünceler nedeniyle -tarafmış- gibi yerilmemiz hoş değil. Foruma her girişimizde burada da cübbemizin bize yüklediği sorumluluğu taşımamız gerektiği hatırlatılıyor.


Meslektaşımın sorduğu soruyu ayrıntılarıyla irdeleyelim.

Apartman Yöneticisinin KMK çerçevesinde görevlerini ve kat malikleri (ve varsa kiracıların) görevlerini dikkate alalım.

Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici
aşağıdaki işleri görür:
a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin
alınması;
c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer,
sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,
her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp
bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların
ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli
tedbirlerin alınması;
h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar
adına alınması;
i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve
kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat
anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.
l) (Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması
amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin
ücretlerin ödenmesi.
(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici
ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur


III - Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :
Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü
anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile
yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı
oranında; (1)
Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün
durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını
ödemekten kaçınamaz.
(Değişik: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden
her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.
Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme
tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1)
Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan
kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep
olanlara rücu hakları vardır.Konuyla ilgili olan "Apartman Panosu"na ilişkin maddeyi de göz önüne alalım.

D) Yönetici:
I - Atanması:
Madde 34 –


"Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir."Bu üç maddenin konumuzla ilgili özetine gelelim ;

Öncelikle ilan panosu diye bir zorunluluğun KMK çerçevesinde bulunmadığı, yalnızca seçilen/atanan yöneticinin isminin vb. bilgilerinin apartman içinde görünen bir yere asılmasının zorunlu olduğu 34 üncü maddeden anlaşılmaktadır.

Apartman yöneticisine verilen görevlerde ise, "Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;" görevinin verildiği görülmektedir.

Apartman sakinin ise aidat borcunu ödememesi halinde gecikme bedeli adı altında tazminat ödemek zorunda olduğu görülmektedir.


Olayımızda, aidat tahsilatını normal yollarla sağlayamayan apartman yöneticisinin, zorunlu olmamasına rağmen duyuru yapabilmek amacıyla taktırmış olduğunu varsaydığımız ilan panosuna, kanunda kendisine verilen "icra takibi ve dava açabilme hakkını" işletmeyerek, apartman sakinini diğer apartman sakinleri önünde sadece ve sadece "RENCİDE ETMEK" ve "TAHSİLATI SAĞLAMAK" amacıyla, borçlunun ismini ve borcun yazması kişilik haklarına saldırı olarak tanımlanır.

Yöneticinin asli görevi aidatı toplamaktır. Kanun yöneticiye toplayamadığı aidatlar için dava ve icra yolunu açmıştır. Ancak olayımızda yönetici dava ve icra yolunu seçmeyerek, ilan panosuna asacağı isim ile rencide olacak borçlunun borcunu ödemesini beklemektedir.

Yönetici hangi apartman sakininin ne kadar borcu olduğunu duyurma gayesinde olsa dahi, kişilerin her ne sebeple olursa olsun ödememiş olduğu aidatların, apartmana giren çıkan kişilerce öğrenilmesi, bu keyfiyetin aleniyet yaratacak şekilde duyurulması haksız bir fiildir. Yönetici herhalükarda apartman sakinine yazılı bildirim yaparak borcunun varlığından haberdar edebilecekken, ilan ile duyurma yolunu seçmesi, yöneticinin asıl gayesinin borçluyu rencide etmek amacı taşıdığı sonucunu doğurmaktadır. Bunun aksine hiç bir savunmanın muteber olamayacağı mantık silsilesinin bir ürünüdür.


Kanunda ve yönetmelikte bu konuda düzenleme yoktur. Aksi yöndeki her türlü uygulama kanun ve yönetmeliğe aykırı olacaktır.


Bu konuyu örneklendirerek doğru yolu bulabiliriz.

Biz avukatlar emeğimiz karşılığında alamadığımız vekalet ücretlerimiz nedeniyle hiç bir müvekkilimizi askıya çıkarmıyorsak,

İcra dairelerinde borçlu gerçek ve tüzel kişilerin isimleri ilan edilmiyorsa,

Hatta icra dairelerinde borçluların dosyaları ALENİ değilse, (uygulamadaki güvenlik zaafiyetleri dışında, avukat, stj.avukat, katip olmayan kişilerin başkalarına ait dosyaları incelemesi hukuken mümkün değildir ve hatta yasaklanmıştır.)

Kanun koyucu aleniyet unsuru taşıyan her türlü durum için kanunlarda özellikle bildirimde bulunmuşsa, (Tapu kaydının aleni olması, duruşmaların aleni yapılması vb.)

Hiç bir kimse, ne suretle olursa olsun, bir diğer kimsenin borcunu açıkça ilan edemez. Bunun aksine tek hüküm, kendisine ulaşılamayan borçluya ilanen tebligat yapılması ve borçlunun (adı dahi belirtilmeden) taşınır ve taşınmazlarının satışının ilanıdır.


Saygılarımla,
Old 28-06-2015, 07:27   #11
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım,
Sizi taraf olarak kabul edip de niye yereyim? Niye alınganlık gösterdiniz ki?

Şimdi, binaya olan borcunu küstüm diyerek ödemeyip ıslık çalarak gezen bir borçlunun borcu ifşa edildiğinde ve kendisi de "efendim ben borcumu ödemedim, alacaklı da borcumu ifşa etmiş ve ben de rencide oldum! tazminat! istiyorum" dediğinde; hâkim, tazminata mı hükmedecek, yoksa bu ne hassasiyet mi diyecektir. Halk deyimiyle; "hem döv, hem de dövüldüm diye bağır".

Parası peşin ödenmeden, doğal gaz verilmemektedir.Bir binayı ya da siteyi günü gününe düzgün yönetebilmenin en önemli şartı da aidatların günü gününe ödenmesidir.Yöneticinin dâva ve icra yoluyla aidatı üç gün içinde tahsil edemeyeceği de bir vakıadır. Yönetici zengin olmayıp da cebinden ödeyemiyorsa, önce, daha pratik yolu da seçebilecektir. Kat malikleri kurulunda, en çok konuşan kişilerin borcunu ödemeyenler olduğu da zaman zaman görülmektedir. Yönetici, isim asmayıp da "eline sağlık" diyemez.

Yanı sıra, aidat (avans) yetişmeyince, yönetici, ek aidat salacaktır; onu da yine aidatını muntazaman ödeyenler ödeyecektir. Zorunlu haller dışında, keyfi olarak borcunu ödemeyen bir kişinin şahsiyet haklarını ileri sürmesi düşündürücüdür. Hukukta alacaklı, cezada mağdur hakları daha önemli olmalıdır. Toplumun takbihi, sosyal bir kural olup, hem ihtiyaca ve hem de hukuka uygundur.
Öte yandan, faydalı bir yöntem ki, daha yeni, Maliye, borçlu isimlerini asma yoluna gitmiştir.
Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa göre Alt İşverenin Sorumluluğu Evren Osman Meslektaşların Soruları 10 19-02-2012 10:16
6100 sayılı HMK'nın 127'nci maddesinde göre cevap süresinin uzatılması talebinin reddi halinde yeni uygulamaya göre dilekçe sunulması Avukat-35 Meslektaşların Soruları 1 12-01-2012 11:44
mirasçılar kat mülkiyetine göre sorumluluğu av.hande85 Meslektaşların Soruları 1 17-01-2011 10:40
5915 sayılı yasa gereği kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında icra suçları law in law Meslektaşların Soruları 2 26-09-2009 18:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08157110 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.