Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Çek İptali - Çekler Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Sorunların Çözümü – Tartışmalar

Yanıt
Old 12-09-2013, 11:09   #31
Yeşim Dağgeçen

 
Varsayılan

Derlemeniz çok faydalı olmuş teşekkürler ben de bloke konulan parayı ödemeyen bankaya takip ya da dava açmayı düşünüyorum. Zira boş çek koçanlarının kaybolduğuna dair elimde kesinleşmiş ilam olmasına rağmen ödememekte direniyorlar.
Old 23-05-2014, 08:44   #32
pallanco

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan oyku
yargı yeri belirlenmesi için gönderilen dosyada sulh hukuk mahkemeleri görevli sayılmıştır.Yargıtay 17.hukuk dairesi 2013/2014 E.5759K.

Bu kararı paylaşabilir misiniz acaba ?
Old 10-07-2014, 14:09   #33
ncoban

 
Varsayılan

Sayın Yeşim DAĞGEÇEN,
Boş çek koçanlarının kaybolduğuna ilişkin davayı çek sahibi mi açmıştır?Eğer çek sahibi açtıysa rica etsem aldığınız kararı paylaşabilir misiniz?
Old 24-03-2015, 16:40   #34
Av.ubudak

 
Varsayılan

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2013/1263
Karar No : 2013/2537DAVA : Kıymetli evrakın iptali ve ödeme yasağı konulmasına dair talep hakkında Hatay 1. Sulh Hukuk ile Hatay 3. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi,gereği düşünüldü:

KARAR : Talep,kıymetli evrakın (çek) zayii nedeni ile iptali ve ödeme yasağının konulmasına ilişkindir.

Sulh Hukuk Mahkemesi,çek iptali davalarının TTK.'da düzenlenmiş olması ve TTK.'da zayii sebebiyle çek iptallerinin Ticaret Mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm bulunması sebebiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Asliye Ticaret Mahkemesi ise,6100 Sayılı HMK.'nın 382. ve 383 maddeleri gereğince uyuşmazlığa Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılacağından bahisle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesinde (6102 Sayılı TTK in. 4),bu kanundan doğan hukuk "davalarının" ticari dava sayıldığı,aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında (6102 Sayılı TTK m. 5/11},bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan "davalara",ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

Diğer taraftan,1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK' nın 382. maddesinde,"çekişmesiz yargı işleri" düzenlenmiş,aynı maddenin 2. fıkrasının (e) bendinde,"ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri başlığı altında 6. madde olarak "kıymetli evrakın iptali"ne dair taleplerin "çekişmesiz yargı işi” olduğu belirtilmiştir,

Yasanın 383. maddesinde de,çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte ancak aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece bu çekişmesiz yargı işinin sulh hukuk mahkemesinde görüleceği belirtilmiştir.

1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı TTK.nun 818/I-S maddesi,poliçenin iptale ilişkindir. 757 ila 763. Madde hükümlerinin çek yönünden de uygulanacağı yönünde düzenleme sevk etmiş olup,6102 Sayılı TTK.nun 757/1. maddesi ve 30.6.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren ve 6102 Sayılı TTK'nun 4 ve 5. maddelerinde değişiklik öngören 6335 Sayılı Kanun gereğince açıkça bu tür işlerde Ticaret Mahkemesi yetkili kılınmıştır. Ancak 30.6.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6335 Sayılı Kanunun 38. maddesiyle 6102 Sayılı TTK' na eklenen geçici 9.maddesi "bu kanunun göreve dair hükümleri,bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalarda uygulanmaz. Bu davalar,açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan Kanun hükümlerine tabidir" hükmünü içermektedir.

Somut olayda uyuşmazlık 6100 Sayılı HMK'nun yürürlüğe girmesinden sonra ve 6102 ve 6335 Sayılı Yasaların yürürlüğe girmesinden önce mahkemeye getirilmiştir.

Bu durumda,kıymetli evrakın zayii sebebiyle iptaline dair uyuşmazlık,6100 Sayılı HMK'nın 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra ve 6102 Sayılı TTK ve 6335 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.'nm 21. ve 22. maddeleri gereğince Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yargı yeri olarak belirlenmesine,23.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 05-08-2015, 09:25   #35
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Müvekkil şirketi adına kendisine verilen ve kendisi tarafından şirket yetkilisi olarak cirolanan bir çeki kaybediyor. Bizde çekin iptali için dava açacağız. Ancak davayı açmak yetkisinin kimde olduğu hususu kafamı karıştırdı. Müvekkilin çeki elinde bulundurma sebebi şirket yetkilisi olması ancak şirket tüzel kişi olduğundan şirket kaybetmiş sayılır mı? Kısacası davayı şirket adına mı açmalıyım yoksa kaybeden müvekkil adına mı?
Old 05-08-2015, 09:30   #36
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Bir de böyle bir karar var. Burda da ticaret mahkemeleri görevlidir diyor. Çıkın işin içinden çıkabiliyorsanız?Yargıtay


11. Hukuk Dairesi Kararı
Esas No:2012/404, Karar No:2012/12243, T:11.07.2012

Kıymetli Evrakın Zayii
İptal Davası
Ticari İş
Ticari Dava
Çekişmesiz Yargı İşleri
Özet:

Ticaret hukukunda yer alan çekişmesiz yargı işleri bakımından asıl görevli mahkeme asliye mahkemesidir.
Kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali davalarına asliye ticaret mahkemesinde bakılır.
TTK’nun 4 ve 5. maddeleri özel nitelikte bir usul hükmüdür.
————O————

DAVA: Davacı vekili, müvekkilinin İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösterdiğini, bu faaliyet nedeniyle müşterisinden ciro yolu ile aldığı Şekerbank Çankaya/Ankara şubesine ait, 31/12/2011 keşide tarihli, 10000914 numaralı, 13.000,00 TL’lık çeki tahsil edemeden zayi etmesi nedeni ile mağdur olduğunu belirterek bu çekin zayi nedeni ile iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK’nun 382.e/6 ve 383. maddesi gereğince kıymetli evrak iptali davalarına bakma görevinin sulh hukuk mahkemelerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmedilmiştir.

Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

İstem, kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptaline ilişkindir.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK’nun 383. maddesinde çekişmesiz yargı işleri ile ilgili olarak “aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece” sulh hukuk mahkemesinin görevli olacağı öngörülmüştür. Bu bağlamda konuya yaklaşıldığında, TTK’nun 563 vd. maddelerinde düzenlenen kıymetli evrakın zayi nedeniyle iptaline ilişkin davaların gerek 1086 sayılı Kanun’un yürürlükte kaldığı süreçteki yargısal uygulama ve gerekse de 6100 sayılı HMK’nun 383/2-e/6 maddesi uyarınca ticaret hukukuna dahil çekişmesiz yargı işi niteliğinde olduğu açıktır. Bu nedenle, ilk bakışta, bu nitelikteki davaların da sulh hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği ileri sürülebilecektir. Ancak bu nitelikteki davalar ve/veya HMK’da tercih edilmiş tanımıyla işlerin, aynı zamanda TTK’nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca ticari dava ve/veya iş niteliğinde bulunduğu da kuşkusuzdur. TTK’nun 4 ve 5. maddesinin özel nitelikte birer usul hükmü niteliğinde bulundukları düşünüldüğünde, bu davalar ve esasen ticaret hukukuna dahil ve mahkemece görülecek olan çekişmesiz yargı işlerinin tümü bakımından görevli mahkemenin tayininde, HMK’nun 383. maddesinde belirtilen hükmün aksine ve özel bir düzenlemenin var olduğunda duraksanmamalıdır. Bu durumda TTK’nun 5. maddesi başlığı ile birlikte nazara alındığında, ticaret hukukunda yer alan çekişmesiz yargı işleri bakımından asıl görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi

olduğu, ticaret mahkemesinin bulunmadığı yerler bakımından ise asliye hukuk mahkemesinin görevli kabul edilmesi gerektiği açıktır. Nitekim, 6100 sayılı HMK ile aynı tarihte kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 757/1. maddesinde bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olduğunun belirtilmiş olması da yasakoyucunun iradesinin de Dairemizin yorumu yönünde olduğunu göstermektedir.

Tüm bu nedenlerle, mahkemece yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmiş olması doğru olmamış, davacı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile yerel mahkeme kararının BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 11/07/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 10-08-2015, 16:07   #37
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Musa TAÇYILDIZ
Müvekkil şirketi adına kendisine verilen ve kendisi tarafından şirket yetkilisi olarak cirolanan bir çeki kaybediyor. Bizde çekin iptali için dava açacağız. Ancak davayı açmak yetkisinin kimde olduğu hususu kafamı karıştırdı. Müvekkilin çeki elinde bulundurma sebebi şirket yetkilisi olması ancak şirket tüzel kişi olduğundan şirket kaybetmiş sayılır mı? Kısacası davayı şirket adına mı açmalıyım yoksa kaybeden müvekkil adına mı?

Ciro sadece "Müsamettin Kesekağıdı'na ödeyiniz" şeklinde mi, yoksa "Bedavadan Daha Ucuz San.ve Tic.ltd.Şti'ne ödeyiniz" şeklinde mi? Ciroda nasıl geçiyorsa onun adına açmalısınız. Çeki elinde bulundurma sebebini(ve kaybetme sebebini) dilekçede yazabilirsiniz.
Old 10-08-2015, 16:13   #38
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Musa TAÇYILDIZ
Bir de böyle bir karar var. Burda da ticaret mahkemeleri görevlidir diyor. Çıkın işin içinden çıkabiliyorsanız?Yargıtay


11. Hukuk Dairesi Kararı
Esas No:2012/404, Karar No:2012/12243, T:11.07.2012

Kıymetli Evrakın Zayii
İptal Davası
Ticari İş
Ticari Dava
Çekişmesiz Yargı İşleri
Özet:

Ticaret hukukunda yer alan çekişmesiz yargı işleri bakımından asıl görevli mahkeme asliye mahkemesidir.
Kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali davalarına asliye ticaret mahkemesinde bakılır.
TTK’nun 4 ve 5. maddeleri özel nitelikte bir usul hükmüdür.
————O————

DAVA: Davacı vekili, müvekkilinin İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösterdiğini, bu faaliyet nedeniyle müşterisinden ciro yolu ile aldığı Şekerbank Çankaya/Ankara şubesine ait, 31/12/2011 keşide tarihli, 10000914 numaralı, 13.000,00 TL’lık çeki tahsil edemeden zayi etmesi nedeni ile mağdur olduğunu belirterek bu çekin zayi nedeni ile iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK’nun 382.e/6 ve 383. maddesi gereğince kıymetli evrak iptali davalarına bakma görevinin sulh hukuk mahkemelerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmedilmiştir.

Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

İstem, kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptaline ilişkindir.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK’nun 383. maddesinde çekişmesiz yargı işleri ile ilgili olarak “aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece” sulh hukuk mahkemesinin görevli olacağı öngörülmüştür. Bu bağlamda konuya yaklaşıldığında, TTK’nun 563 vd. maddelerinde düzenlenen kıymetli evrakın zayi nedeniyle iptaline ilişkin davaların gerek 1086 sayılı Kanun’un yürürlükte kaldığı süreçteki yargısal uygulama ve gerekse de 6100 sayılı HMK’nun 383/2-e/6 maddesi uyarınca ticaret hukukuna dahil çekişmesiz yargı işi niteliğinde olduğu açıktır. Bu nedenle, ilk bakışta, bu nitelikteki davaların da sulh hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği ileri sürülebilecektir. Ancak bu nitelikteki davalar ve/veya HMK’da tercih edilmiş tanımıyla işlerin, aynı zamanda TTK’nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca ticari dava ve/veya iş niteliğinde bulunduğu da kuşkusuzdur. TTK’nun 4 ve 5. maddesinin özel nitelikte birer usul hükmü niteliğinde bulundukları düşünüldüğünde, bu davalar ve esasen ticaret hukukuna dahil ve mahkemece görülecek olan çekişmesiz yargı işlerinin tümü bakımından görevli mahkemenin tayininde, HMK’nun 383. maddesinde belirtilen hükmün aksine ve özel bir düzenlemenin var olduğunda duraksanmamalıdır. Bu durumda TTK’nun 5. maddesi başlığı ile birlikte nazara alındığında, ticaret hukukunda yer alan çekişmesiz yargı işleri bakımından asıl görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi

olduğu, ticaret mahkemesinin bulunmadığı yerler bakımından ise asliye hukuk mahkemesinin görevli kabul edilmesi gerektiği açıktır. Nitekim, 6100 sayılı HMK ile aynı tarihte kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 757/1. maddesinde bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olduğunun belirtilmiş olması da yasakoyucunun iradesinin de Dairemizin yorumu yönünde olduğunu göstermektedir.

Tüm bu nedenlerle, mahkemece yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmiş olması doğru olmamış, davacı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile yerel mahkeme kararının BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 11/07/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Alıntısını yaptığım mesajınızın iki mesaj öncesi(34.no.lu mesaj)mesajda aktarılan Yargıtay kararına bakarsanız
Alıntı:
Ancak 30.6.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6335 Sayılı Kanunun 38. maddesiyle 6102 Sayılı TTK' na eklenen geçici 9.maddesi "bu kanunun göreve dair hükümleri,bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalarda uygulanmaz. Bu davalar,açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan Kanun hükümlerine tabidir" hükmünü içermektedir.

30.06.2012 tarihinden itibaren kargaşa çözülmüş olup, görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.
Old 10-08-2015, 16:29   #39
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Ciro sadece "Müsamettin Kesekağıdı'na ödeyiniz" şeklinde mi, yoksa "Bedavadan Daha Ucuz San.ve Tic.ltd.Şti'ne ödeyiniz" şeklinde mi? Ciroda nasıl geçiyorsa onun adına açmalısınız. Çeki elinde bulundurma sebebini(ve kaybetme sebebini) dilekçede yazabilirsiniz.

"Bedavadan Daha Ucuz San.ve Tic.ltd.Şti'ne ödeyiniz" şeklinde ve bende öyle düşünerek şirket adına açtım davayı.

Ayrıca söylediğiniz gibi kararı ben tama okuamdıüımdan bir yanlışlık oluşmu, görevli mahkeme asliye ticaret mahkemeleri.

Çok teşekkür ederim
Old 14-08-2015, 09:23   #40
Av. Öznur Aktürk

 
Varsayılan Ödenmiş çek yapraklarının ziyaı

Bütün meslektaşlara iyi çalışmalar diliyorum.
Müvekkil ticaret yaptığı kişilere verdiği çekleri elden ödeyip teslim alıyor fakat sonrasında kaybediyor veya tam hatırlamamakla birlikte yırtıp atmış olabileceğini de söylüyor. Aynı bankaya ait 5 farklı koçandan 6 adet çek yaprağı bu şekilde ortada yok. İşin kötüsü ticaret konusunda tecrübesiz ve bilgisiz olan müvekkil, dip koçana da bu çeklerin içeriğini yazmıyor. Dolayısıyla çeklerin vadeleri, lehdarları, tutarları tarafımızca bilinmiyor. Bildiğimiz tek şey çeklerin seri numaraları. Anılan çeklere ilişkin çek karneleri 2008-2012 yılları arasında bankadan teslim alınmış müvekkil tarafından. Şimdi müvekkil bankadaki hesabını kapatmak istiyor fakat banka çek yapraklarını talep ediyor yahut iptaline dair mahkeme kararı istiyor. Bu durumda nasıl bir yol izlemek gerektiği hususunda yardımcı olabilecek meslektaşların değerli görüşlerine ihtiyacım var.
Old 24-12-2015, 15:22   #41
Hazal Zeybek

 
Varsayılan

Öncelikle herkese iyi çalışmalar diliyorum ve bu faydalı paylaşımlarınız için teşekkür ediyorum.
Müvekkil bir şirketin muhasebe bölümünde çalışmakta ve kendi sorumluluğunda bulunan keşidecisi çalıştığı şirket olan 4 adet çeki henüz günü gelmediğinden kasada muhafaza ediyor.Ancak bir süre sonra çeklerin yerinde olmadığını fark ediyor.Bu nedenle ticaret mahkemesinde tedbir talepli olarak çekin iptali istemiyle dava açılıyor. Ancak mahkeme dava konusu çeklerin ve tedbir talebinin çek fotokopisi veya zilyedi olduğuna ilişkin belgeler ibraz etmesini istiyor, ibraz edilemediği içinde çeklerin hamili olduğuna dair belge ibraz edilemediğinden davanın reddine karar veriyor. Bu hususta nasıl bir yol izlenmesi gerekir acaba ? Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim ...[/quote]
Old 12-05-2016, 16:46   #42
tangela

 
Varsayılan

herkese selamlar
müvekkilim ödenmiş bir ceki sahibine iade edeceği sırada çeki kaybetmiştir. çekin ödenmiş olması çek iptal davası açmasına engelmidir?
Old 17-05-2016, 12:06   #43
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tangela
herkese selamlar
müvekkilim ödenmiş bir ceki sahibine iade edeceği sırada çeki kaybetmiştir. çekin ödenmiş olması çek iptal davası açmasına engelmidir?

Çek hesabının bulunduğu banka, çek aslının iadesini talep etmeyecek mi?
Old 29-06-2017, 15:18   #44
Av.Pembe Nur Develioğlu

 
Varsayılan

Çek iptali davasında mahkeme çekin bedelinin ödenmesine karar verdi. Karar kesinleşmeden icraya koyabilir miyiz?
Old 30-11-2018, 15:17   #45
MiMi

 
Varsayılan

[quote=Av. Ali YILMAZKARA]Çek İptali - Çekler Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Sorunların Çözümü – Tartışmalar

Herkese merhaba. Öncelikle konu başlığını açan ve içeriğinde katkıları olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Özellikle Ali beye bu başlık altında konu hakkındaki merak edilenleri derlediği için.

12. Soru olarak eklediğiniz konu hakkında bir sorum olacak;

Soru 12-) Çek iptali için başvurmuştuk çeki bulduk davamızdan feragat mi etmeliyiz?
* Bu durumu mahkemeye bildirdiğinizde davanın konusuz kaldığından düşmesine karar verecektir. Teminat karşılığı tedbir kararı aldırdıysanız kaldırılmasına ve teminatın iadesine karar verecektir.


Müvekkilimin keşidecisi olduğu çek lehdara ulaştıktan sonra çekin son hamili kaybettiğini söylüyor. Hamil Çek zayi davasını açıyor. Ödemeden men kararı alınıyor. Vadesinden çok sonra ve dosya karar aşamasına gelmek üzereyken çekin bir şekilde ortaya çıktığı hamil tarafından müvekkile bildiriliyor. Çeki bulan son hamil çek görüntüsünü gönderdiğinde, çekin tam da vadesi tarihinde bankaya ibraz edildiği anlaşılıyor. Banka men kararı gerekçesiyle ödeme yapmıyor ve hesap bakiyesinin sıfır olduğunu not ediyor. Ancak ibrazdan 10 ay sonra çek ortaya çıkıyor ve arada yapılan iki ciro da karalanarak iptal ediliyor. Davacı hamil mahkemeye davadan feragat beyanında bulunuyor ve feragat nedeniyle dava düşüyor.

Normal şartlarda kesinleşmeden sonra men kararının kaldırılması ile çekin müvekkil şirketçe ödenmesi gerekecek. Ancak şaibeli cirolar ve men kararının verilmesinden kısa bir süre sonra ve üstelik vade tarihinde (günü gününe) bankaya ibrazı çekin ödenmesi konusunda tereddüt uyandırdı.

Böyle bir çekin ödenip/ödenmemesi konusunda müvekkilimi nasıl yönlendirmeliyim?

Değerleri görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
CMK avukatlığı hakkında deneyimler/dikkat edilmesi gerekenler/tavsiyeler GECE Hukuk Sohbetleri 69 09-01-2017 14:52
çek bedeli ve imha edilen çekler ; zamanaşımına uğramış çekler için bankaca talep edilen çekler av.şükran topak Meslektaşların Soruları 2 04-05-2012 13:25
Ödemeden men talimatı verilen çekler hakkında da karşılıksız çek suçu oluşabilir! Av. Teknail Özderyol Hukuk Sohbetleri 2 19-09-2007 12:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07620811 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.