Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ayıplı Mal taşıma sözleşmesi

Yanıt
Old 05-04-2012, 09:02   #1
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan Ayıplı Mal taşıma sözleşmesi

bir mobilya mağazasından baza alan tüketici eve kadar teslimi talep etmiştir ve apartman merdivenleri dar olduğu için bizim görevimiz eve kadar teslimdir ve bu apartman merdivenleri dar bu şekilde çıkarırsak baza zarar görür demesine rağmen tüketici 2 parça haline getirilip yeniden sevkiyatın yapılmasını öneren şirket yetkilisine zaman kaybetmeyelim iple çekelim gerek yok biz daha önceden de eşyalarımızı bu şekilde iple çektik diyerek malın iple çekilmesi sırasında eşya zarar görmüştür.Hakem heyeti de tüketici lehine karar vermiştir Şirketi bu durumdan nasıl kurtarabilirim savuma donem neler olmalıdır
Old 05-04-2012, 10:56   #2
egemen48

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

11.Hukuk Dairesi
Esas: 1987/5569
Karar: 1987/6086
Karar Tarihi: 10.11.1987


TAZMİNAT DAVASI - MOBİLYALARIN TAŞIMA SIRASINDA YANMASI - MEYDANA GELEN HASARIN ALICIYA AİT OLMASI GEREKTİĞİNİN İTİRAZEN İLERİ SÜRÜLMÜŞ OLMASI - DAVA HAKKININ NEYE DAYANDIĞININ BELİRLENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Taşıma sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davalarında da öncelikle davacı tarafın bu davayı açmakta hukuki yararının mevcut olması zorunludur. Nitekim, davalı taraf da yargılama aşamasında mal bedelinin davacı satıcı tarafından alıcısından peşin alındığı ve taşıma sırasında meydana gelen hasarın alıcıya ait olması gerektiğini itirazen ileri sürmüş bulunmaktadır. Böyle bir durumda mahkemece davacı taraftan bu ilişkiden ne şekilde bir zarara uğradığı sorulup, araştırılmadan diğer bir deyişle, dava hakkının neye dayandığı karar yerinde tartışılıp bir sonuca bağlanmadan mücerret TTK.nun 785. maddesine dayanılarak davanın kabul edilmiş olması eksik incelemeye dayandığından kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.


(6762 S. K. m. 785, 1138)

Dava: Taraflar arasındaki davadan dolayı, (İstanbul 3. Asliye Ticaret mahkemesi)nce verilen 6.5.1987 tarih ve 566-253 sayılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla; dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işina gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilince ihraç olunacak mobilyaların davalıya ait TIR aracına yüklendiğini, yolda emtianın yandığını ileri sürerek malların fatura tutarı 7186 U$ karşılığı 3.098.926 TL. ile vergi iadesi tutarı 301.870 TL.'nın faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında, yolda yük içinde yangın çıktığını, olayda taşıyıcının kusurlu bulunmadığını, avizelerin yanıcı olduğunu, hatalı yükleme sebebiyle yangın çıktığını, ayrıca emtianın sigortalanmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere, eşyanın değerine itiraz edilmemiş olmasına, alınan bilirkişi raporuna göre yanmanın eşyanın mahiyetinden ileri gelmemesine dayanılarak 3.098.926 TL.'nın 19.12.1984 tarihinden itibaren % 52 faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar vermiştir.

Hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı tarafından yurt dışında bulunan dava dışı alıcıya, davalı tarafından yapılan taşıma sırasında hasarlanan malın FOB esasına göre satıldığı ve bedelinin döviz olarak peşin alındığı dava dosyasına ibraz edilmiş bulunan ihracat tescil beyannamesi, fatura ve hamile senedi kapsamlarından anlaşılmaktadır.

Davacı vekili bu davada mezkur taşıma nedeniyle mallarda oluşan hasardan dolayı mal bedeli olarak 3.098.926 TL.'nin davalı taşıyıcıdan tahsilini talep ve dava etmiş bulunmaktadır. Oysa, uluslararası nitelikli FOB esasına göre yapılan satışlarda TTK.nun 1138. maddesi hükmü uyarınca, satım konusu malların taşıma yapılan araca fiilen yüklendiği tarihten itibaren, nefi ve hasarı alıcıya ait olacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Her davada olduğu gibi taşıma sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davalarında da öncelikle davacı tarafın bu davayı açmakta hukuki yararının mevcut olması zorunludur. Nitekim, davalı taraf da yargılama aşamasında mal bedelinin davacı satıcı tarafından alıcısından peşin alındığı ve taşıma sırasında meydana gelen hasarın alıcıya ait olması gerektiğini itirazen ileri sürmüş bulunmaktadır. Böyle bir durumda mahkemece davacı taraftan bu ilişkiden ne şekilde bir zarara uğradığı sorulup, araştırılmadan diğer bir deyişle, dava hakkının neye dayandığı karar yerinde tartışılıp bir sonuca bağlanmadan mücerret TTK.nun 785. maddesine dayanılarak davanın kabul edilmiş olması eksik incelemeye dayandığından kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına BOZULMASINA, ve 24.800 lira duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 10.11.1987 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Old 05-04-2012, 10:57   #3
egemen48

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

11.Hukuk Dairesi
Esas: 2002/2280
Karar: 2002/5092
Karar Tarihi: 23.05.2002


OTEL MOBİLYALARINDA TAŞIMA SIRASINDA HASAR OLUŞMASI - TAŞIMA HASARI TUTANAĞI - HASAR TUTANAĞININ BİLİRKİŞİ RAPORU İLE ÇELİŞMESİ - HASAR TESBİTİ

ÖZET : Kaza sonrası yükün içinde bulunduğu konteynerin davalı taşıyıcı yetkilisinin de hazır bulunduğu sırada açılarak tutanak düzenlenmiştir. Düzenlenen bu tutanakta hasarlı mobilya cins ve miktarları belirlendiği gibi aynı tarihte yapılan ekspertiz incelemesinde de hasarlı emtia tek tek belirtilmiştir. Mahkemece yaptırılan ve sözü edilen emtianın % 25 oranında hasarlı olabileceğinin kabul edildiği bilirkişi raporunun, aradaki çelişki giderilmeden karara esas alınması isabetsizdir. Yeni bilirkişi kuruluna otel işletmesi ve otel mobilyası imalatı ile uğraşan kimselerin de katılımı sağlanmalıdır.

(6762 S. K. m. 781, 1301)

Dava: Taraflar arasında görülen davada İzmir Asliye 3.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 1.6.2001 tarih ve 1999/839 - 2001/461 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, süresinde verildiği anlaşıldıktan sonra Dava dosyası için Tetkik Hakimi Harun Kara tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkili tarafından nakliyat rizikolarına karşı sigortalanan otel mobilyalarının İzmir Limanı'ndan Belek'teki otele taşıma işinin davalılarca gerçekleştirildiğini, taşıma sırasında eşyaların bulunduğu TIR aracının yaptığı kaza neticesi meydana gelen hasar nedeniyle sigortalıya ( 14.232.300.000.- ) TL tazminat ödendiğini ileri sürerek, bu meblağın faizi ile rücuan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı Arslan Nak.A.Ş. vekili, olayda sürücünün kusursuz olduğunu, talebin fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı da, davanın reddini istemiştir.

Davacı vekili, yargılama sırasında davalı Arslan Nakliyat A.Ş.ne yönelttiğini açıklamıştır.

Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, olayda sürücünün kusurlu olup, taşıyıcıyı sorumluluktan kurtaran şartların bulunmadığı, dosyadaki fotoğraflar, ekspertiz raporu ve benimsenen bilirkişi raporuna göre sigortalı emtiada meydana gelen hasar miktarının % 25 oranında olup, buna göre tespit edilen zarardan davalı taşıyıcının sorumlu olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, ( 3.950.000.000.- ) TL.nın 25.3.1999 tarihinden yürütülecek reeskont oranındaki temerrüt faizi ile davalı Arslanlı Nakliyat A.Ş.den tahsiline karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, davalılar tarafından taşınan mobilya emtiasının taşıma sırası hasarlandığı ve sigortalıya tazminat ödendiği iddiasına dayalı rücuan tazminata ilişkin sigortalı mobilya emtiasını taşıyan TIR aracının yaptığı kaza neticesi bir kısım emtianın hasarlandığı ihtilafsız olup, uyuşmazlık, hasar miktarı hususunda toplandığı anlaşılmaktadır. Kaza sonrası yükün içinde bulunduğu konteyner'in davalı taşıyıcı yetkilisinin de hazır bulunduğu sırada açılarak 4.2.1999 tarihli "TUTANAK" düzenlenmiştir. Düzenlenen bu tutanakta hasarlı mobilya cins ve miktarları belirlendiği gibi, aynı tarihte yapılan ekspertiz incelemesinde de hasarlı emtia ayrı ayrı belirtilmiş, ilk düzenlenen tutanak ile paralellik taşıdığı görülen hasar belirlemesinin teker teker sayım döküme ve görgüye dayalı olduğuna işaret edilmiştir. Mahkemece, hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda ise, yükün mükemmel ambalajlı olması ve kısmen onarılabileceğinden söz edilerek emtianın ancak % 25 oranında hasarlı olabileceği kabul edilmiştir. Davacı taraf, bu rapora ciddi itirazlarda bulunmuş, hasar tespitinin bire bir sayım ve tespite dayalı olduğunu, tamir mümkün olmayacağını belirtmiştir.

Bu durumda mahkemece, hasar gören emtianın otel mobilyaları olduğu da gözetilerek, aralarında bir otel işletmesi ve özellikle bu cins otel mobilya imalatı ile uğraşan bilirkişilerin de dahil edilecek bilirkişi kurulundun taraf itirazlarını karşılayacak rapor alınması kısmen hasarlı bazı eşyaların tamir ile kullanımının mümkün olup olmadığının tespiti ve elde edilecek sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, kararın davacı yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
şirketler arası kargo taşıma sözleşmesi - kargonun teslim edilip edilmediği sorunu - ispat yükü svejk Meslektaşların Soruları 0 05-03-2012 12:24
satım sözleşmesi, yan borç, ayıplı ifa mı? emrahcevik Meslektaşların Soruları 3 17-01-2011 11:12
Öğrenci Taşıma Sözleşmesi Av.bozkara Meslektaşların Soruları 2 12-09-2007 00:56
Ayıplı Konut & Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Bahadır Turan DURMAZ Meslektaşların Soruları 21 28-04-2007 20:10
Taşıma Sözleşmesi mehri Meslektaşların Soruları 2 29-09-2006 09:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03880906 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.