Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Usul Hukunda Dipnotlar:1- Hakimin Davaya Bakamaması Ve Hakimin Reddi

Yanıt
Old 03-02-2009, 11:14   #1
halit pamuk

 
Varsayılan Usul Hukunda Dipnotlar:1- Hakimin Davaya Bakamaması Ve Hakimin Reddi

HAKİMİN DAVAYA BAKAMAMASI VE HAKİMİN REDDİ
 • 20. HD’si sulh hukuk hakiminin vasiyi denetlemesinin bir dava olmayıp bir idari işlem olduğundan hakimin reddedilemeyeceğine karar vermiştir. ( 20. HD. 4.5.1995, 7083/9516)
 • Hakimin davaya bakmaktan çekinmesine ilişkin kararların temyiz edilemeyeceği kabul edilmektedir. (4. HD, 16.1.1968, 11611/592)
 • Bir dava hakkında görevsizlik kararı verdikten sonra görevli mahkemeye tayin olunan hakim, daha önce hakkında görevsizlik kararı vermiş olduğu davanın esası hakkında karar vermesi mümkündür. ( Baki Kuru. Cilt 1. Shf.91)
 • Hakimin HSYK’ya şikayet edilmesi, hakimin reddi talebinin kabulü için haklı bir gerekçe değildir. (4. HD, 7.10. 1989, 10327/8516) (20. HUKUK DAİRESİ E. 2003/4241 K. 2003/5639 T. 17.9.2003)
 • Hakimin onu ret eden taraf borcu olması ve hakime ihtar çekilmiş olması halinde ret talebinin kabulü gerekir. (Baki Kuru.Hukuk Muhakemeleri Usulü. 6. Bası. Cilt 1. Sh. 94)
 • Vekil davanın taraflarından olmaması sebebiyle vekil ile hakim arasında geçen olaylar davanın tarafı olan müvekkil için ret sebebi teşkil etmez. (4.HD. 3.12.1982, 10824/11260)
 • Hakimin taraflardan birinin evinde para vermeden ya da az para vererek oturması da ret sebebi olabilir. (Baki Kuru. Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt 1. Sh. 96)
 • Fer’i müdahil de hakimi tek başına ret edebilir. (4.HD 5.4.1976, 2642/3552)
 • Ret dilekçesinde reddedilen hakimin isminin bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde (örneğin asliye hukuk hakimini ret ediyorum şeklinde ise) dilekçe işleme konmaz. (Baki Kuru.Hukuk Muhakemeleri Usulü. Cilt 1. Sh. 102)
 • Toplu mahkemelerde bir üyenin ret edilmesi üzerine, mensup olduğu mahkemece inceleme yapılır. Eğer,Toplu mahkemelerde reddedilen üyenin iştirak edememesinden dolayı mahkeme teşekkül edemezse, diğer ticaret mahkemesinden üye iştirak etmek suretiyle ticaret mahkemesi teşekkül ettirilip karar verilir. (4. HD. 10.11.1988, 9218/9510)
 • Ret talebini incelemeye merciyi nitelendirme açısından; tapulama (kadastro) hakimleri Asliye Hukuk Hakimlerinin refiki değildir. (4. HD. 8.10.1985, 7752/7922)
 • Reddedilen hakim hakkında ret talebinin kabulüne ilişkin kararı temyiz edemez. (Baki Kuru. Cilt 1. Sh. 125. dipnot:135a)
 • Ret talebini inceleyen merci, yalnız ret talebinin kabulüne karar vermekle yetinmelidir. Bunun dışında davaya hangi hâkim tarafından bakılacağına karar veremez.(20. HD. 18.9.1995, 6100/104111) (20. HD, 10.1.2005, 2004/ 14210 E 2005/133 K) asıl yetkili mahkeme hakiminin herhangi bir nedenle yargılamaya katılamadığı hallerde yerine hangi hakimin yetkili olacağı hususu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yetki ve görevlendirmesine göre çözülmesi gerekir. (20. HUKUK DAİRESİ E. 2003/403 K. 2003/1544 T. 11.3.2003)
 • Yasaklı ya da Reddi istenen hakim önünde yapılmış taraf işlemleri geçerlidir, iptal edilemez.( Alangoya- Medeni Usul Hukuku Esasları- 3.bası. sh.48)
 • Yargıtay tetkik hakimleri ret edilebilir. (HGK, 24.12.1980, 3/2797-2808) ancak 2. HD’si aksi görüştedir.(2.HD 29.4.1986, 4098/4548)
 • Yargıtay bozma kararından sonra dosya kapağına “ısrar” yazılması HUMK.m.29/2 anlamında reyini beyan etme anlamında değildir.(20. HD 21.6.2004, 6178/6240)
 • Taraflardan biri hakimin reddi konusunda, gerekli işlemleri yapmak için süre isterse, mahkemece kendisine uygun süre verilmelidir. (8. HUKUK DAİRESİ E. 2005/4711 K. 2005/6042 T. 22.9.2005)
Old 21-05-2009, 17:08   #2
halit pamuk

 
Varsayılan

Tasarıdaki Düzenleme:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukukî Sorumluluğu

BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi

Yasaklılık sebepleri
MADDE 39- (1) Hâkim, aşağıdaki hâllerde davaya bakamaz; talep olmasa bile çekinmek zorundadır:
a) Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu davada.
b) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında.
c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun davasında.
ç) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında.
d) Üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasında.
e) Nişanlısının davasında.
f) İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davada.

Çekinme kararının sonuçları
MADDE 40- (1) Çekinme kararına karşı üst mahkemeye başvurulabilir. Yasaklama sebebinin doğduğu tarihten itibaren, o hâkim huzuru ile yapılan bütün işlemler, üst mahkemenin kararı ile iptal olunabilir. Hüküm ve kararlar ise herhâlde iptal olunur. Bu durumda, hâkim yargılama giderlerine mahkûm edilebilir.
(2) Çekinme kararının ilk derece mahkemesi hâkimince verildiği hâllerde, başvuru üzerine bölge adliye mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Ret sebepleri
MADDE 41- (1) Hâkimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması hâlinde, taraflardan biri hâkimi reddedebileceği gibi hâkim de bizzat çekilebilir. Özellikle aşağıdaki hâllerde, hâkimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir:
a) Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması.
b) Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü açıklamış olması.
c) Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması.
ç) Davanın, dördüncü derece de dahil yansoy hısımlarına ait olması.
d) Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması.

Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli
MADDE 42- (1) Hâkim, reddini gerektiren sebeplerden biri varken bizzat çekilmezse, iki taraftan biri ret talebinde bulununcaya kadar davaya bakabilir

Ret usulü
MADDE 43- (1) Hâkimin reddi sebebini bilen tarafın, ret talebini en geç ilk duruşmada ileri sürmesi gerekir. Taraf, ret sebebini davaya bakıldığı sırada öğrenmiş ise en geç öğrenmeden sonraki ilk duruşmada, yeni bir işlem yapılmadan önce bu talebini hemen bildirmek zorundadır. Belirtilen sürede yapılmayan ret talebi dinlenmez.
(2) Hâkimin reddi, dilekçeyle talep edilir. Bu dilekçede, ret talebinin dayandığı sebepler ile delil veya emarelerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin eklenmesi gerekir.
(3) Hâkimin reddi dilekçesi, reddi istenen hâkimin mensup olduğu mahkemeye verilir.
(4) Ret talebi geri alınamaz.
(5) Hâkimi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa tebliğ ettirir. Karşı taraf yedi gün içinde cevap verebilir. Bu süre geçtikten sonra yazı işleri müdürü tarafından ret dilekçesi, varsa karşı tarafın cevabı ve ekleri, dosya ile birlikte reddi istenen hâkime verilir. Hâkim yedi gün içinde dosyayı inceler ve ret sebeplerinin kanuna uygun olup olmadığı hakkındaki düşüncesini yazı ile bildirerek, dosyayı hemen merciine gönderilmek üzere yazı işleri müdü-rüne verir.
(6) Ret sebebi sabit olmasa bile, merci bunu muhtemel görürse, ret talebini kabul edebilir.
(7) Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamaz.
(8) Hâkimi çekilmeye davet, hâkimin reddi hükmündedir.
(9) Bu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte kanun yollarına başvurulabilir.

Çekilme kararının incelenmesi
MADDE 44- (1) Hâkim, taraflardan birinin ret talebi üzerine veya kendiliğinden çekilme yönünde görüş bildirirse, ret talebini incelemeye yetkili merci, bu çekilmenin kanuna uygun olup olmadığına karar verir.

Ret talebini incelemeye yetkili merci
MADDE 45- (1) Hâkimin reddi talebi, reddi istenen hâkim katılmaksızın mensup olduğu mahkemece incelenir.
(2) Reddedilen hâkimin katılmamasından dolayı mahkeme toplanamıyor ya da mahkeme tek hâkimden oluşuyor ise ret talebi, o yerde asliye hukuk hâkimliği görevini yapan diğer mahkeme veya hâkim tarafından incelenir. O yerde, asliye hukuk hâkimliği görevi tek hâkim tarafından yerine getiriliyorsa, o hâkim hakkındaki ret talebi, asliye ceza hâkimi varsa onun tarafından, yoksa en yakın asliye hukuk mahkemesince incelenir.
(3) Sulh hukuk hâkimi reddedildiği takdirde, ret talebi, o yerdeki diğer sulh hukuk hâkimi tarafından incelenir. O yerde, sulh hukuk hâkimliği görevi tek hâkim tarafından yerine getiriliyorsa, o hâkim hakkındaki ret talebi, bulunma sıralarına göre; o yerdeki sulh ceza hâkimi, asliye hukuk hâkimi, asliye ceza hâkimi, bunların da bulunmaması hâlinde, en yakın yerdeki sulh hukuk hâkimi tarafından incelenir.
(4) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi talebi, reddedilen başkan ve üye katılmaksızın görevli olduğu dairece incelenerek karara bağlanır. Hukuk dairelerinin toplanmasını engelleyecek şekildeki toplu ret talepleri dinlenmez

Ret talebinin geri çevrilmesi
MADDE 46- (1) Hâkimin reddi talebi, aşağıdaki hâllerde kabul edilmeyerek geri çevrilir:
a) Ret talebi süresinde yapılmamışsa.
b) Ret sebebi ve bu sebebe ilişkin inandırıcı delil veya emare gösterilmemişse.
c) Ret talebinin davayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa.
(2) Bu hâllerde ret talebi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla; tek hâkimli mahkemelerde ise reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir.
(3) İlk derece mahkemesinin bu kararlarına karşı istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin başkan ve üyeleri hakkındaki kararlarına karşı da temyiz yoluna ancak hükümle birlikte başvurulabilir.

Ret talebinin incelenmesi
MADDE 47- (1) Hâkimin reddi talebine ilişkin karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak da verilebilir.
(2) Reddi istenen hâkim, ret hakkında merci tarafından karar verilinceye kadar o davaya bakamaz. Şu kadar ki; gecikmesinde sakınca bulunan iş ve davalar bunun dışındadır. Daha önce hakkındaki ret talebi mercice reddolunan hâkimin, aynı durum ve olaylara dayanarak yeniden reddedilmesi hâli, hâkimin davaya bakmasına engel oluşturmaz.
(3) Ret talebinin merci tarafından kabul edilmemesi hâlinde, reddi istenen hâkim davaya bakmaya devam eder.
(4) Ret talebinin, kötüniyetle yapıldığının anlaşılması ve esas yönünden kabul edilmemesi hâlinde, talepte bulunanların her biri hakkında beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına hükmolunur.
(5) Hâkim hakkında aynı davada aynı tarafça ileri sürülen ret talebinin reddi hâlinde verilecek disiplin para cezası, bir önceki disiplin para cezasının iki katından az olamaz.
(6) Disiplin para cezasının tahsili için, davaya bakan mahkeme, dosyanın geliş tarihinden başlayarak onbeş gün içinde gereğini yapar.

Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf
MADDE 48- (1) Esas hüküm bakımından istinaf yolu kapalı bulunan dava ve işlerde, hâkimin reddi talebiyle ilgili merci kararları kesindir.
(2) Esas hüküm bakımından istinaf yolu açık bulunan dava ve işlerde ise ret talebi hakkındaki merci kararlarına karşı tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir; bu hâlde 351 inci madde hükmü uygulanmaz. Bölge adliye mahkemesinin, bu husustaki kararları kesindir.
(3) Ret talebinin reddine ilişkin merci kararının bölge adliye mahkemesince uygun bulunmayarak kaldırılması veya ret talebinin kabulüne ilişkin merci kararının bölge adliye mahkemesince uygun bulunması hâlinde, ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hâkimce yapılmış olan ve ret talebinde bulunan tarafça itiraz edilen esasa etkili işlemler, davaya daha sonra bakacak hâkim tarafından iptal olunur.

Ret talebine ilişkin kararların temyizi
MADDE 49- (1) Esas hüküm bakımından temyiz yolu kapalı bulunan dava ve işlerde, bölge adliye mahkemesi başkan ve üyelerinin reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararları kesindir.
(2) Esas hüküm bakımından temyiz yolu açık bulunan dava ve işlerde ise ret talebi hakkındaki karar, tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde temyiz edilebilir. Bu hâlde 351 inci madde hükmü uygulanmaz. Yargıtayın bu husustaki kararı kesindir.
(3) Bölge adliye mahkemesi hâkiminin reddine ilişkin talebin reddi konusundaki kararın temyizi üzerine Yargıtayca bozulması veya ret talebinin kabulüne ilişkin kararın Yargıtayca onanması hâlinde, ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hâkimce yapılmış olan ve ret talebinde bulunan tarafça itiraz edilen esasa ilişkin işlemler, davaya daha sonra bakacak olan bölge adliye mahkemesi tarafından iptal olunur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hakimin reddi-İhsası rey Av. Halil BEDİR Meslektaşların Soruları 1 01-02-2015 13:26
Yeni CMK'da Hakimin Reddi Tractatus Meslektaşların Soruları 1 01-02-2015 13:16
Avukatın Mahkeme Esas Defterini İncelemesi - Hakimin Talebi Reddi Av. Adil Giray ÇELİK Hukuk Sohbetleri 95 08-07-2011 00:01
Hakimin reddi talebinin reddi veya kabulü halinde bu kararın temyizi ultrantalya Meslektaşların Soruları 14 04-07-2010 14:34
hakimin reddi halinda tazminat av.ayşegül önder Meslektaşların Soruları 5 14-11-2007 10:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04829192 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.