Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Taahhüdü İhlal Suçunda Şikayet Süresinin Başlangıcı

Yanıt
Old 25-01-2008, 16:10   #1
AV.ERKUT

 
Varsayılan Taahhüdü İhlal Suçunda Şikayet Süresinin Başlangıcı

Sayın Meslektaşlarıma saygılarımla.İlgi gösterenlere şimdiden teşekkür ederim.
Borçlu,haciz esnasında yasaya uygun olarak ayrıntılı hesapla hazırlanmış bir tutanakla borcunu 20.07.2007, 20.08.2007 ve 20.09.2007 tarihlerinde ödemeyi taahhüt etmiştir.İlk taksit tam olarak ikinci taksit ise kısmen tarafıma ödendi.Geri kalanı ise kendisinin icra dairesine ödeyeceğini söyledi.22.11.2007 tarihinde borcun kaynağı evi tahliye ettiğine ilişkin bir tutanak düzenleyerek imzaladık.Bu arada borcu ödemediğini de iletti.Süre (22.11.2007 tarihli tutanağı baz alıyorum)dolmadan taahhüdü ihlal şikayetinde bulunmak istiyorum.Ancak,son taksit tarihi olan 20.09.2007 tarihine göre süre geçti,ama ben ödenmemeyi 22.11.2007'de öğrendim.Takip dosyasına talep açarak tahsil harcını yatırsam ve ödeme yapılıp yapılmadığını da sorsam ve neticede icra mahkemesine şikayette bulunsam, tahliyeye ilişkin tutanağı sunarak bu tarihte öğrendiğimi belirtsem şikayet süresi geçirildiği için şikayetim reddedilir mi?
Saygılarımla.
Old 26-01-2008, 08:36   #2
Av.Hüsnü YILDIRIMER

 
Varsayılan

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK. m. 19’da (HUMK. m. 161 ve 162’ye paralel şekilde) düzenlenmiştir.

1- Süreler; gün, ay ve yıl olarak hesaplanır.

a- Gün olarak belirlenen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz, (İİK. m. 19/I; 12. HD. 25.10.2002 T. 13358/21837; 29.06.1999 T. 8379/8903; 08.07.1998 T. 7571/8350; 20.06.1986 T. 13068/7230) örneğin; örnek 163 ödeme emri borçluya 02.02.2004 tarihinde tebliğ edilmişse, 5 günlük itiraz süresi 07.02.2004 günü tatil saatinde sona erer. Ancak, ayrık olarak, yasada ilk günün hesaba katılacağı açıkça belirtilmişse, ilk gün hesaba dahil edilerek süre hesaplanır. Örneğin; “karısı veya kocası ve kan ve sıhriyet itibariyle usul veya fürundan birisi ölen bir borçlu aleyhine, ölüm günüyle beraber 3 gün talik olunur” (İİK. m. 52). Keza, “terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber 3 gün takip geri bırakılır” (İİK. m. 53/II). Bu ayrık durumların dışında, özellikle bütün şikayet ve itiraz sürelerinin hesaplanmasında, sürenin başladığı ilk günün hesaba katılmaması gerekir.

b- Ay ve yıl olarak belirlenen süreler, ayın ya da yılın kaçıncı günü işlemeye başlamış ise, biteceği ay veya yılın aynı gününde (örneğin, 10.02.2004 tarihinde işlemeye başlayan ‘6 aylık süre’ (İİK. m. 67/I) 10.08.2004 günü tatil saatinde; 10.02.2004 günü işlemeye başlayan ‘2 yıllık süre’ (İİK. m. 100/I) 10.02.2006 günü tatil saatinde ve biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son günü (örneğin; 31 Martta başlayan 1 aylık süre (İİK. m. 272/I), 30 Nisanda) biter.

2- Bu süreler, yasanın öngördüğü şekilde bazen tefhim(İİK. m. 65/V, 97/VI, 264/I, II, III, 363 vs.) bazentebliğ(İİK. m. 62/I, 65/II, V vs.) bazenöğrenme (16/I, 96/III, 134/II, IV, 347 vs.) bazen birolayın oluş tarihi ‘ölüm tarihi’ (İİK. m. 52, 53), ‘ihale tarihi’ (İİK. m. 134) bazenilan(İİK. m. 44/II, 235/I, 392/I) bazen bir işlemin yapılması(‘haciz işleminden itibaren’ (İİK. m. 106) tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Öğledensonra tatil olan günler (Ramazan ve Kurban Bayramlarının arefe günleri; 28 Ekim günü) işgünüdür. Sürenin son günü böyle bir güne rastlarsa, süre o gün öğle saatinde sona erer.

Bir sürenin sonuncu günü “resmi tatil günü”ne rastlarsa, süre “tatili izleyen günde” ve o günün tatil saatinde (İİK. m. 19/IV; 12. HD. 01.11.1982 T. 8067/7881) biter (İİK. m. 19/III; 12. HD. 08.11.2002 T. 20910/22881; 15.10.1999 T. 10914/12395; 15.02.1994 T. 1697/2065; 20.06.2002 T. 12213/13285; 21.04.2000 T. 5420/6443; 20.04.2000 T. 5605/6283; 19.04.2002 T. 7043/8237; 09.12.1999 T. 15359/16106; 28.09.1998 T. 8779/9653; 22.09.1997 T. 8594/9086; 20.12.1983 T. 10224/11434; 13.10.1981 T. 5774/7422)


Buna karşın, “resmi tatil günleri” süreye dahildir. Yani, sürenin içinde kalan resmi tatil günleri de hesaba dahil edilir ve bu nedenle süre uzatılmaz. (12. HD. 21.04.1977 T. 7435/7711) Örneğin, borçluya 03.02.2004 pazartesi tarihinde icra emri tebliğ edilmiş ve 05.02.2004-08.02.2004 tarihleri Kurban Bayramına rastlarsa, 7 günlük süre 04.02.2004 salı günü işlemeye başlar, 10.02.2004 pazartesi günü tatil saatinde biter. Görüldüğü gibi bu durumda, borçluya itiraz için sadece 2 gün kalmaktadır. Başka bir deyişle, 7 günlük yasal itiraz süresi fiilen 2 güne inmiş olmaktadır.

3- Resmi tatil günleri nelerdir? 2429 sayılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun”a ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre:

a- Ulusal bayram (Cumhuriyet Bayramı): 28 Ekim günü saat 13:00’den itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
b- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan günü
c- Resmi bayram günleri:
aa-Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs günü
bb-Zafer Bayramı: 30 Ağustos günü
d- Dini bayram günleri:
aa-Ramazan Bayramı :Arefe günü saat 13:00’den itibaren 3,5 gün
bb-Kurban Bayramı :Arefe günü saat 13:00’den itibaren 4,5 gün
e- Yılbaşı: 1 Ocak günü.

Yukarıda belirtilen bu günlerde tüm “resmi daire ve kuruluşlar” tatil edilir.

Hafta tatili cumartesi (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 99/II) ve pazar günüdür.

4- Süreler ya İcra ve İflas Kanununda açıkça belirlenmiştir ya da bu belirlemeyi, yasanın öngördüğü durumlarda icra ve iflas organı (genellikle icra memuru) yapar:

a) İcra ve İflas Kanununda belirlenmiş olan süreler: İcra ve İflas Kanununda belirlenmiş olan süreler çok değişiktir. İcra ve İflas Kanununda düzenlenmiş olan bu süreleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

HEMEN:

İİK. 66/II (imzaya itiraz halinde, alacaklının icra dairesinden, tatbike medar imzaların
celbini isteme süresi)
İİK. 111/I (borcun taksitle ödenme teklifinde; 1. taksitin yatırılma süresi)
İİK. 133/I (taşınmaz ihale bedelinin yatırılma süresi)
İİK. 168/I (kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borçluya senet sureti ile
birlikte ödeme emri gönderilme süresi)
İİK. 178/III (borçlunun, aczini bildirerek iflasını isteme süresi)
İİK. 264/II (ihtiyati haciz kararına dayalı haciz yoluyla takiplerde; itirazın alacaklıya tebliğ
süresi)
İİK. 267/II (ihtiyati haciz kararına dayalı iflas yoluyla takiplerde; itirazın alacaklıya tebliğ
süresi)
İİK. 322 (kesinleşmiş fevkalade mühlet kararının ilanı süresi)
İİK. 353/III (borçlunun maaş ve ücretinde kesinti yapmakla görevli kişiler hakkındaki
malumatın icra dairesine verilme süresi)
İİK. 357 (ilgililerin, icra dairesince yapılan tebliğ ve emirleri yerine getirme süresi)

1 GÜN:

İİK. m.9 (para ve değerli eşyanın tevdii süresi)
İİK. m.56 (sürenin sonunun, talik gününe rastlaması halinde sürenin ne kadaruzayacağı)

3 GÜN:

İİK. m.52 (borçlunun ailesinden birinin ölmesi halinde takibin tatili süresi)
İİK. m.53/I (terekenin borçlarında -ölüm nedeniyle- takibin tatili süresi)
İİK. m.61/I (borçluya ödeme emri gönderme süresi)
İİK. m.62/II (alacaklıya, takibe itiraz edildiğinin bildirilme süresi)
İİK. m.65/II (gecikmiş itirazda bulunma süresi)
İİK. m.75/I (mal beyanında bulunma süresi “genel haciz yolu ile takiplerde; itirazın iptaline
veya itirazın kaldırılmasına veya kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itirazın reddine karar verilmesi halinde”)
İİK. m.79/I (hacze başlama süresi)
İİK. m.89/V (gecikmiş itirazda bulunma süresi)
İİK. m.96/II (istihkak iddiasına itiraz süresi)
İİK. m.103 (haciz tutanağını -davet üzerine- inceleme süresi)
İİK. m.104/III (hacze iştirak halinde davet süresi)
İİK. m.128/I (mükellefiyet listesine itiraz süresi)
İİK. m.133/I (kendisine taşınmaz ihale olunan kimsenin ihale bedelini yatırmaması üzerine,
bu kişiden önce en yüksek teklifte bulunan kimseye taşınmazı teklif ettiği bedelle alıp almayacağını bildirmesi için tanınan süre)
İİK. m.168/I-VI (kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde ödeme emrine itirazın
reddedilmesi halinde, mal beyanında bulunma süresi)
İİK. m.262/II (ihtiyati haciz tutanağının tebliğ süresi)
İİK. m.276/II (kiralanan taşınmazda tahliye sırasında üçüncü kişi ile karşılaşılması halinde
tahliyeyi erteleme süresi)

5 GÜN:

İİK. 26/IV (taşınmazların tahliye ve tesliminde, taşınmaz içinde bulunup da ilama dahil
olmayan eşyanın borçlu tarafından, icra dairesinin teslim ettiği yerden veya alacaklıdan alınma süresi)
İİK. 168/I-3 (kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin
kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde, şikayet süresi)
İİK. 168/I-4 (kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; imzaya itiraz süresi)
İİK. 168/I-5 (kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; borca itiraz süresi)
İİK. 170a (kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin
kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde şikayet süresi)
İİK. 171/II-2 (kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde ödeme süresi)
İİK. 171/II-3 (kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresi)
İİK. 171/II-4 (kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; borçlunun iflasının
istenme süresi)
İİK. 172 (kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresi)
İİK. 173/I (kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayetlerin icra
dairesine bildirilme süresi)
İİK. 286/II (konkordato müddetinin kendiliğinden kalkma süresi)
İİK. 352/I (icra tetkik merciinin, duruşma yaptığı durumlarda, icra suçları hakkında karar
verme süresi)

7 GÜN:

İİK. 16/I (şikayet süresi)
İİK. 24/I (ilamda hükmolunan menkulü teslim süresi)
İİK. 25/I (ilamda hükmolunan çocuğu teslim süresi)
İİK. 26/I (ilamda hükmolunan gayrımenkulü teslim süresi)
İİK. 29/II (gemi veya gayrımenkulde bulunan 3. kişiye tanınan dava açma süresi)
İİK. 31/I (kaldırılmasına veya yerine getirilmesine hükmolunan irtifak hakları ile gemi
üzerindeki intifa haklarına ilişkin ilamların yerine getirilme süresi)
İİK. 32 (para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamlarda; borcun ödenme ve teminatın
verilme süresi)
İİK. 33/I (ilamlı takiplerde icranın geri bırakılmasını isteme süresi)
İİK. 33a/II (ilamın zamanaşımına uğramadığı konusunda genel mahkemede dava açma
süresi)
İİK. 60/2 (genel haciz yoluyla takiplerde; borcun ödenme süresi)
İİK. 60/3 (genel haciz yoluyla takiplerde; imza itirazında bulunma süresi)
İİK. 60/4 (genel haciz yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma süresi)
İİK. 62/I (genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi)
İİK. 65/V (gecikmiş itirazda; mazeretin kabulü kararından itibaren itirazın kaldırılmasını
veya itirazın iptalini isteme süresi)
İİK. 69/II (borçtan kurtulma davası açma süresi)
İİK. 77 (sonradan kazanılan malları beyan süresi)
İİK. 89/II (1. haciz ihbarnamesine itiraz süresi)
İİK. 89/III (1. ve 2. haciz ihbarnamesine itiraz süresi)
İİK. 96/III (borçlu veya 3. kişinin istihkak iddiasında bulunma süresi)
İİK. 97/VI (3. kişinin tetkik merciinde istihkak davası açma süresi)
İİK. 97/IX (3. kişinin, haczedilen şey veya satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemiş
bedel hakkında istihkak davası açma süresi)
İİK. 99 (3. kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında istihkak davası
açma süresi)
İİK. 101/II (hacze iştirak taleplerine iştirak süresi)
İİK. 118/I (satış bedelinin ödenme süresi) “menkullerde”
İİK. 126/I (düzeltme ilan süresi)
İİK. 128a/I (kıymet takdirine şikayet süresi/şikayet tarihinden itibaren gerekli masraf ve
ücretin (yapılacak bilirkişi incelemesi için) merci dosyasına yatırılma süresi)
İİK. 133/I (ihale bedelinin yatırılmaması nedeniyle ihalenin feshinden sonra en yüksek
teklifte bulunan kimsenin taşınmazı almayı kabul etmemesi halinde yeniden yapılacak ihalenin ilan süresi)
İİK. 134/II (ihalenin feshini isteme süresi)
İİK. 135/I (ihale edilen taşınmazın alıcı adına tapuya tescil süresi)
İİK. 142/I (sıra cetveline itiraz davası açma süresi)
İİK. 146/2 (menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde; itiraz süresi)
İİK. 147/I-2 (menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma
süresi)
İİK. 149a/I (ipoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamlı takiplerde; icranın geri bırakılmasını isteme süresi)
İİK. 149b/I-2 (ipoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi)
İİK. 150 (ipoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi)
İİK. 155 (iflas yoluyla takiplerde ödeme süresi)
İİK. 158/II (depo kararının yerine getirilme süresi)
İİK. 173/III (iflas davasında; borcun yatırılması ‘depo edilmesi’ için borçluya tanınan süre)
İİK. 221/IV (iflas bürosunun işlemlerine karşı şikayet süresi)
İİK. 223/III (iflas idaresi toplantıları için çağrı süresi)
İİK. 223/V-1 (iflas idaresinin, alacaklılar toplantısının kararlarına karşı, tetkik merciine şikayet süresi)
İİK. 225 (iflasta alacaklılar toplantısının kararlarına karşı şikayet süresi)
İİK. 228/II (iflas idaresinin üçüncü kişinin istihkak iddialarını reddetmesi halinde, istihkak davası açması için 3. kişiye verdiği süre)
İİK. 264/I (ihtiyati haczi tamamlayan merasim süresi)
İİK. 264/II (ihtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra gönderilen ödeme emrine itiraz edilmesi halinde, itirazın kaldırılmasını isteme veya itirazın iptali davası açma süresi)
İİK. 265/I (ihtiyati haciz kararına itiraz süresi)
İİK. 265/II (3. kişilerin, ihtiyati haciz kararına itiraz süresi)
İİK. 267/II (ihtiyati haciz kararından sonra iflas yolu ile takibe başvurulması halinde itirazın kaldırılmasını isteme süresi)
İİK. 267/III (ihtiyati haciz kararından sonra iflas yolu ile takibe başvurulması ve ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde iflas davası açma süresi)
İİK. 269/II (temerrüt nedenine dayalı ilamsız tahliye takiplerinde ödeme emrine itiraz süresi)
İİK. 272/III (tahliye emrine itiraz süresi)
İİK. 274/I (tahliye emrine itiraz süresi)
İİK. 276/III (tahliye takiplerinde tetkik merciinin tahliye isteyene veya 3. kişiye mahkemeye müracaat için verdiği süre)
İİK. 309ç/II (mal var. terki sur. konkordatoda; tasfiye memurlarının satış kararına karşı alacaklılar kurulu’na itiraz ve bu kurumun kararlarını şikayet süresi)
İİK. 339/I (mal beyanından sonra kazanılan malları ve kazanç ile gelirde meydana gelen artışları icra dairesine bildirme süresi)
İİK. 358/III (yedieminlerin, icra dairesinin tazmin kararına karşı tetkik merciine şikayet süresi)

1 HAFTA:

İİK. 355/I (borçlu memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinin haczedildiği hususunun, ilgili icra dairesine bildirilme süresi)

10 GÜN:

İİK. 18/III (tetkik merciinde duruşma yapılmayan işlerde karar verme süresi)
İİK. 124/II (şartnamenin açık bulundurulma süresi) “gayrimenkul satışlarında”
İİK. 126/II-3 (gayrimenkul satışlarında; birinci arttırma ile ikinci arttırma günü arasında
bulunması gereken süre)
İİK. 128a/III (kıymet takdirine yönelik şikayetlerde, tetkik merciince yetkisizlik kararı
verilme süresi)
İİK. 130 (satış bedelini ödeme süresi) “gayrımenkul satışlarında”
İİK. 133/I (taşınmaz ihale bedelinin yatırılma süresi)
İİK. 134/III (ihalenin feshine ilişkin şikayetlerde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verme
süresi)
İİK. 164/I (iflas kararının temyiz süresi)
İİK. 168/I-2 (kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borcu ödeme süresi)
İİK. 168I-6 (kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; mal beyanında bulunma
süresi)
İİK. 194/I (iflasta; hukuk davalarının durma süresi)
İİK. 219/I (adi tasfiyenin ilan süresi)
İİK. 219/II-5 (iflasın adi tasfiyesinden ilk alacaklılar toplantısının yapılacağı süre)
İİK. 220 (reddedilen miraslarda alacaklıların kayıt süresi)
İİK. 249/I (pay cetveli ile son hesabın iflas dairesine bırakılma süresi)
İİK. 261/I (ihtiyati haciz kararının infazını isteme süresi)
İİK. 269c/III (temerrüt nedenine dayalı tahliye takiplerinde tahliye kararının infazı için
geçmesi gereken süre)
İİK. 271/I (kiralanandan kaçırılan eşyayı geri isteme süresi)
İİK. 286/III (konkordato talebinin reddi kararının temyiz süresi)
İİK. 287/I (konkordato mühletine itiraz süresi)
İİK. 291/III (ilgililerin, konkordato komiseri tarafından kıymeti takdir edilen rehinli
malların kıymetinin yeniden takdirini isteme süresi)
İİK. 292/II (konkordatoda, alacaklıların belgeleri inceleyebilme süresi)
İİK. 294/III (konkordatoya katılma süresi)
İİK. 295/II (konkordatoya muvafakat etmiş alacaklıların müşterek borçlu ile borçlunun
kefillerine haber verme süresi)
İİK. 296/I (konkordatoya ilişkin dosyanın komiserce mahkemeye sunulma süresi)
İİK.299 (konkordato hakkında verilen kararın temyiz süresi)
İİK. 301/I (konkordatonun reddinden sonra iflasa karar verme süresi)
İİK. 302 (konkordatoda alacakları itiraza uğramış alacaklılara tanınan dava açma süresi)
İİK. 307/II (konkordatonun feshi talebi üzerine mahkemece verilecek kararı temyiz süresi)
İİK. 309h (konkordato tasfiye memurlarının hazırladığı pay cetvelinin, iflas dairesinde
incelenmek için hazır bulundurulma süresi)
İİK. 320/I (fevkalade mühlet kararının temyiz süresi)
İİK. 363/II (icra mahkemesi kararlarının temyiz süresi)
İİK. 366/III (icra mahkemesinin hukuk kararlarına karşı, karar düzeltme isteminde bulunma
süresi)

15 GÜN:

İİK. 44/I (ticareti terk edenlerin durumu ticaret siciline bildirim zorunluluğu süresi)
İİK. 68b/I (borçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresi)
İİK. 89/III (3. haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açma süresi)
İİK. 126/II-4 (ipotek sahibi alacaklıların ve diğer ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını
-gayrimenkul satış ilanı üzerine- icra dairesine bildirme süresi)
İİK. 135/II (ihale edilen taşınmazda bulunan kişilerin zorla çıkarılma süresi)
İİK. 146/1 (menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde ödeme süresi)
İİK. 153/I (ipotekli alacaklının gaip olması veya borcu almaktan kaçınması halinde,
ipotek bedelini icra dairesinden alması ve ipoteği çözmesi için kendisine
verilen süre)
İİK. 158/I (genel iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklıların itiraz süresi)
İİK. 173/II (kambiyo senedine mahsus iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer
alacaklıların müdahale ve itiraz süresi)
İİK. 178/II (borçlunun doğrudan doğruya iflas talebine alacaklıların itiraz süresi)
İİK. 235/I (iflas sıra cetveline itiraz davasının açılma süresi)
İİK. 270/III (hapis hakkı için defter tutturmuş olan kiralayana, rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takip yapması için verilecek süre)
İİK. 272/II (kira süresi sona eren taşınmazları tahliye ve teslim süresi)
İİK. 366/I (temyiz incelemesinin yapılma süresi)

20 GÜN:

İİK. 89/III (3. kişinin, üçüncü haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açtığına dair
belgeyi icra dairesine teslim etme süresi)
İİK. 134/II (ihalenin feshine ait ilk duruşmanın yapılma süresi)
İİK. 218/II (iflasın basit tasfiyesinden alacakların -asgari- bildirilme süresi)
İİK. 237/II (2. alacaklılar toplantısının yapılacağı tarihin önceden ilan süresi)
İİK. 292/I (konkordatoda; alacaklıların, alacaklarını bildirmeye davet süresi)
1 AY:

İİK. 68b/II (hesap özetine itiraz süresi)
İİK. 94/III (borçlunun zilyet olduğu ve olağanüstü zamanaşımı ile iktisap ettiği
gayrimenkul hakkında tescil davası açmak üzere alacaklıya verilen süre)
İİK. 112/I (taşınır malların, satış talebinden itibaren satılma süresi)
İİK. 126/I (arttırma ilanı süresi) “gayrimenkul satışlarında”
İİK. 157 (geri alınan iflas talebinin yenilenme süresi)
İİK. 242/I (ilgasın tasfiyesi sırasında satılacak gayrimenkullerin ilan süresi)
İİK. 272/I (tahliye emri göndererek takipte bulunma süresi)
İİK. 336 (iflasın açıldığına dair ilandan sonra müflisin mallarını iflas idaresi emrine
verme veya müflise olan borçları bildirme süresi)

30 GÜN:

İİK. 18/III (tetkik merciindeki duruşmaların -en fazla- ertelenme süresi)
İİK. 26/IV (taşınmazların tahliye ve tesliminde, taşınmaz içinde bulunup da, ilama dahil
olmayan eşyanın borçlu tarafından, icra dairesinin teslim ettiği yerden ve
alacaklıdan alınma süresi)
İİK. 149/II (ipoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamlı takiplerde; ödeme süresi)
İİK. 149b/I-1 (ipoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme süresi)
İİK. 169a/I (kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın
incelenmesi için yapılacak duruşmaya çağırma süresi)
İİK. 217 (tasfiyenin tatili ilanında yer alan süre)

2 AY:

İİK. 44/III (ticareti terk eden tacirlerin haczi kabil malları üzerinde tasarrufta bulunmama
süresi)
İİK. 44/V (ticareti terk eden tacirlerin temlik hakkının sınırlanması konusunda sicile
verilen şerh süresi)
İİK. 84 (yetişmemiş mahsullerin haczedilebilme süresi)
İİK. 123 (satışı talep edilen gayrimenkullerin satışını yapma süresi)
İİK. 218/II (iflasın basit tasfiyesinde alacakların -azami- bildirilme süresi)
İİK. 287/VI (konkordato mühletinin uzatılma süresi)
İİK. 303/III (konkordatonun tasdikinden sonra, görevli kişinin borçlunun durumu hakkında
mahkemeye rapor verme süresi)

3 AY:

İİK. 111/II (borcun -azami- taksitle ödenme süresi)
İİK. 208/III (iflas idaresince; iflas tasfiyesinin yapılma şekli hakkında karar verme süresi)
İİK. 232 (iflas idaresi tarafından, sıra cetvelinin düzenlenme süresi)
İİK. 287/II (konkordato mühlet süresi)
İİK. 347 (icra mahkemesince bakılan suçlarda şikayet süresi)
4 AY:

İİK. 163/II (iflas defterinin hüküm süresi)
İİK. 327/I (fevkalade mühletin uzatılma süresi)

6 AY:

İİK. 68/I (itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresi)
İİK. 68a/I (itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteme süresi)
İİK. 169a/III (kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın
incelenmesi sırasında tetkik merciince “icranın muvakkatten durdurulmasına”
karar verilmesi üzerine, alacaklının tekrar tetkik merciinde dava açma süresi)
İİK. 256 (iflasın tasfiye süresi)
İİK. 269/III (temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde itirazın kaldırılmasını isteme süresi)
İİK. 269a (temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde, tahliye isteme süresi)
İİK. 285/V (konkordatonun feshi halinde; konkordato bilançosunda yazılı mal ve
kıymetleri gösterme süresi)
İİK. 309g/II (mal var. terki sur. konkordatoda; konkordato tasfiye memurlarının, rehinli
alacaklıya, rehni paraya çevirmesi için verdiği süre)
İİK. 318/I (fevkalade mühlet süresi)
İİK. 329/II (fevkalade mühletin bitmesinden itibaren, yeniden fevkalade mühlet
verilemeyecek süre)

1 YIL:

İİK. 7/I (devlet aleyhine tazminat davası açma süresi)
İİK. 44/II (ticareti terk eden tacirler hakkında iflas yoluyla takipte bulunma süresi)
İİK. 67/I (itirazın iptali davası açma süresi)
İİK. 72/VII (istirdat davası açma süresi)
İİK. 78/II (haciz isteme hakkının düşme süresi)
İİK. 106/I (haczedilen menkul malların satışını isteme süresi)
İİK. 125/II (alacaklıların müracaat hakkının mahfuz tutulduğunu bildirim süresi) “ipotekli
borçlarda”
İİK. 128a/II (kesinleşmiş kıymet takdirinin geçerlilik süresi)
İİK. 134/VI (ailenin feshini -azami- isteme süresi)
İİK. 143/III (aciz vesikasına dayalı takipte bulunma süresi)
İİK. 143/VI (borçlunun mirasçılarının, ‘aciz belgesine bağlanmış borcun zamanaşımına
uğradığını’ ileri sürme süresi)
İİK. 150e/I (menkul rehninin satışını isteme süresi)
İİK. 152/III (rehin açığı belgesine dayalı, takipte bulunma süresi)
İİK. 156/IV (iflas yoluyla adi takipte; iflas isteme hakkının bağlı olduğu hak düşürücü süre)
İİK. 179b/IV (iflasın ertelenme süresi)
İİK. 285/V (konkordato mühleti verilmemesi halinde, konkordato bilançosunda yazılı mal
ve kıymetleri gösterme süresi) (konkordato mühletinin kaldırılması veya konkordatonun tasdik edilmemesi halinde, konkordato bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri gösterme süresi)
İİK. 347 (icra mahkemesinde bakılan suçlarda -azami- şikayet süresi)

2 YIL:

İİK. 106/1 (haczedilen gayrimenkullerin satışını isteme süresi)
İİK. 150e/I (ipotekli gayrimenkullerin satışını isteme süresi)

5 YIL:

İİK. 280/I (zarar verme kastından dolayı iptalde, borçlu aleyhine haciz veya iflas yoluyla
takipte bulunma süresi)
İİK. 284 (tasarrufun iptali davasında hak düşürücü süre)
İİK. 309i/II (mal var. terki sur. konkordatoda; hak sahipleri tarafından tahsil edilme süresi)

10 YIL:

İİK. 7/I (devlet aleyhine tazminat davasının açılabileceği azami süre)
İİK. 39/I (ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresi)
İİK. 111/III (borcun, azami taksitle ödenme süresi)
İİK. 362 (icra dairesince saklanmakta olan para ve eşyaları talep hakkının bağlı olduğu
zamanaşımı süresi)

20 YIL:

İİK. 143/VI (aciz belgesine bağlanmış borçların zamanaşımına uğrama süresi)

İcra ve İflas Kanununda yer alan bu süreler yapılacak işlemin niteliği gözönünde tutularak; 3 gün, 7 gün, on gün, 1 ay, 6 ay, 1 yıl vb… şeklinde belirlenmiştir. Özellikle, ilgililer için konulmuş sürelerin çok değişik uzunlukta öngörülmüş olması, ilgililerin bu sürelerin hepsini bilebilmelerini ve dolayısıyla yapılacak işlemi süresinde yapabilmelerini zorlaştırmakta ve pek çok uyuşmazlık bu sürelerin geçirilmesinden (kaçırılmasından) doğmaktadır. Sürelerin daha az çeşitli sürelerin tek süre olarak kanunda yer alması, kanunun ilgililer tarafından daha kolay, daha çabuk, daha az uyuşmazlıklara neden olacak biçimde uygulanmasını sağlayacaktır.

Yasanın öngördüğü bu süreler, kural olarak kesindir. İlgililer bu süreleri sözleşme ile değiştiremezler. Ancak bu kurala ayrık durumun İİK. m. 20’de düzenlenmiş olduğunu da burada belirtelim.

“Sürelerin kesinliği” daha çok “ilgililer için konulmuş süreler” de sözkonusu olur. Buna karşın “icra ve iflas organları için konulmuş süreler” kesin değildir.

Kanunun öngördüğü süreler, ancak yine kanunda öngörülen belirli durumlarda (İİK. m. 256) icra-iflas organlarınca uzatılabilir.

b)İcra ve iflas organlarınca belirlenen süreler: İcra ve İflas Kanunu bazı durumlarda sürenin icra ve iflas organınca (genellikle, icra memurunca) belirlenmesini öngörmüştür. Örneğin İİK. m. 18/III, 30/I, 36/I, 54, 54a, 112/I, 118/III, 130, 169a/I, 218 vd.

İcra ve iflas organınca belirlenen bu süreler de kural olarak kesin’dir. İcra ve iflas organı ancak kanunda açıkça öngörülen durumlarda (örneğin; İİK. m. 96/I, 287/IV, 327 vs.) bu süreleri uzatabilir.

5- İcra ve İflas Kanununda yer alan süreleri “ilgililer için konulmuş süreler” ve “cebri icra organları için konulmuş süreler” şeklinde de iki gruba ayırmak mümkündür.

a-İlgililer için konulmuş süreler; takibin tarafları (alacaklı ve borçlu örneğin İİK. m. 16, 62, 67/IV, 69, 72/VII, 78/I, II, 89/IV, 96/II, 96/III, 99, 106/I vs. ve bazen de üçüncü kişiler örneğin; İİK. m. 89/II, 89/III, 96/III, 97/VI, 97/IX) için öngörülmüştür.

Bu süreler hakdüşürücü niteliktedir. Kanunun öngördüğü işlem belirlenen süre içinde yapılmazsa, bir daha yapılamaz. Örneğin, borca itiraz edilmemişse, (İİK. m. 62) takip kesinleşir, hacizli malın satışı istenmezse (İİK. m. 106) haciz kalkar.

Kanun yapıcı sadece iki durumda öngördüğü sürenin “hakdüşürücü süre” olmayıp “zamanaşımı süresi” olduğunu belirtmiştir. Bunlar,
aa) İİK. m. 5 ve 6 gereğince açılacak tazminat (sorumluluk) davasının bağlı olduğu zamanaşımı süresine ilişkin İİK. m. 7
bb) İlamlı ve ilamsız takiplerin zamanaşımına ilişkin İİK. m. 39

b-Cebri icra organları için konulmuş süreler; takibin tarafları değil, cebri icra organlarının yapacağı işlemler için (örneğin; İİK. m. 18/III, 61/I, 79/I, 96/II, 112/I, 123 vs) öngörülmüştür.

Bu süreler “hak düşürücü” nitelikte değildir. Cebri icra organının süresinden sonra yaptığı işlemler geçerli olur. Ancak, süresi içinde yapılmamış olan işlemden dolayı ilgililer zarar görmüşlerse İİK. m. 5’deki koşullar çerçevesinde Adalet Bakanlığı’na karşı “tazminat davası” açabilirler…

6- Buraya kadar belirtilen süreler -kural olarak- “hak düşürücü süre” olduğundan, Borçlar Kanunundaki nedenlerle kesilmez ve tatil edilemez. Sürelere uyulup uyulmadığını icra dairesi ve tetkik mercii kendiliğinden araştırır. İcra müdürünün belirlediği sürelere karşı tetkik merciine şikayet edilebilir.

7- Sürelerin, ilgililerin istek ve iradesi dışında kaçırılmış olması halinde (HUMK. m. 166-174’de olduğu gibi) “eski hale getirme yolu”na başvurulabilir mi? Kanun, sadece itirazlar için eski hale getirme yoluna benzeyen “gecikmiş itiraz” (mad. 65) yolunu kabul etmiş ve şikayet süresinin zorlayıcı nedenlerle geçirilmiş olması halinde, ilgilinin “eski hale getirme yolu”na başvurma hakkının bulunup bulunmadığını açıkça düzenlemiş değildir.

Yargıtay bu konuya “10 gün olan temyiz süresinin geçirilmiş olması halinde, eski hale getirme yoluna başvurulamayacağı” bakımından değinmiş (12. HD. 28.03.1996 T. 4052/4307; 14.06.1994 T. 7582/7865; 02.04.1991 T. 3365/4259; 29.03.1990 T. 10615/3520; 11.09.1989 T. 8291/10273 vb.) ve “HUMK. mad. 167’deki koşullar çerçevesinde başvurulması halinde, eski hale getirme talebinin kabul edilebileceğini” ifade etmiştir…. Yine Yargıtay (birkaç eski tarihli kararında) “icra hukukunda ‘eski hale getirme’ kurumun bulunmadığını” (12.HD. 18.04.1983 T. 1877/2973; İİD. 16.09.1957 T. 8454/5557; 19.06.1945 T. 258/1653) açıkça belirtmiştir…

8- Adli ara verme, İcra ve İflas Kanunundaki süreleri etkilemez.

İcra ve iflas dairelerinin adli ara verme’ den etkilenip etkilenmeyeceği konusunda kanunlarımızda açık bir hüküm yoksa da, “adli ara vermenin mahkemeler için olduğu” görüşünden hareket edilerek, icra-iflas daireleri adli ara verme dışında tutulmaktadır.

İcra Mahkemeleri ise, “basit yargılama usulünü” uyguladıklarından (İİK. m. 18), bu usule göre yürütülen işlerde de adli ara verme olmadığından (HUMK. m. 176) bu mahkemeler de, adli ara vermede açık bulunmaktadır.

9- İcra ve İflas Kanununun tayin ettiği süreler “kesin” olup (25.10.1992 T. 9771/10508; 12.11.1990 T. 11930/11348; 4. HD. 17.12.1987 T. 9022/9320), bunları değiştiren bütün sözleşmeler hükümsüzdür (İİK. m. 20) (12. HD. 29.11.1983 T. 7922/9626).

Süreler, kamu düzenineilişkin olduğundan, ilgililerce (icra dairesince, tetkik merciince) doğrudan doğruya gözönünde tutulur.

Kural olarak, süreleri değiştiren sözleşmeler hükümsüz ise de, üçüncü kişilerin hakkına etkili olmamak üzere, herhangi bir sürenin geçmesinden yararlanma hakkı olan borçlu, bu hakkından vazgeçebilir. Örneğin; borçlunun mallarının haczinin talep edilebilmesi için, ödeme emrinin itirazsız geçmesi (İİK. m. 78/I) gerekir. Fakat, borçlu izin (onay) verirse (12. HD. 26.05.1988 T. 4723/6782) bu süre içinde de haciz yapılabilir. Ancak, bu vazgeçme üçüncü kişilerin hakkına tesir ediyorsa, onlara karşı hüküm ifade etmeyeceğinden, bu vazgeçme sebebiyle konulan haciz de hükümsüz olur. Yukarıdaki örnekte; daha önce borçluya ödeme emri tebliğ ettirmiş ve süre itirazsız geçtiğinden dolayı, kendisine haciz isteme yetkisi gelmiş bir başka alacaklı varsa, bu alacaklı kendisinden sonra takibe geçen ikinci alacaklıya normal olarak haciz isteme yetkisi gelinceye kadar, borçlunun mallarını haczettirerek ikinci alacaklının önüne geçebilir. Bu nedenle, ikinci alacaklının, borçlunun onayı ile, itiraz süresi geçmeden koydurduğu haciz, birinci alacaklıya tesir etmez.(19. HD. 21.09.2000 T. 5233/5971; 06.07.2000 T. 4586/5458 vb.)

Aynı şekilde, ödeme emrinin, “borcu kabul ettiğini, ödeme emrine itirazı olmadığını” bildiren borçluya icra dairesinde tebliğ edilmiş olması halinde, takip borçlunun ödeme emrini aldığı (ve borcu kabul ettiği) tarihte değil, ödeme emrinin tebliği tarihinin üzerinden borca itiraz süresi geçtikten sonra kesinleşir. Borçlunun malları üzerine değişik kişiler tarafından konulmuş olan ihtiyati hacizlerin kesin hacze dönüşme tarihleri de, aynı şekilde borçlunun “borcu kabul tarihi”ne göre değil, ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihin üzerinden, borca itiraz süresi geçmesinden sonraki tarihe göre belirlenir…(12. HD. 06.07.2000 T. 4586/5458; 17.05.2000 T. 1939/3447 vb.)

Keza, borçlu kanuni müddetin geçmesine rağmen, hacizli malın paraya çevrilmesine muvafakat ederse, bu muvafakat, haczin düşmesinden sonra aynı mal üzerinden, üçüncü bir şahsın haciz koymamış olması halinde hüküm ifade eder. Aksi takdirde, yani üçüncü bir şahsın haczi araya girdiği takdirde, borçlunun muvafakati (onayı) ile yapılan paraya çevrime işlemi hükümsüz olacaktır. İİK. m. 20, c.2’deki bu kural ancak süre “borçlu yararına konulmuşsa” (İİK. 88/I, 123, 166 gibi) geçerli olur. Eğer süre “kamu yararı ile konulmuşsa” (İİK. 16, 96-99, 232, 235, 256 vb) veya sürenin düzenlenmesinde “üçüncü kişilerin çıkarları da gözönünde tutulmuşsa” (İİK. 96, 110 vb.) bu kural uygulama alanı bulmaz…

Ayrıca “sürelerin kesinliği”, ilgililer için konulmuş sürelerdesözkonusu olur. Buna karşın cebri icra organları için konulmuş sürelerkesin değildir…

10- Borçlunun, lehinde olan “süreden faydalanma hakkından feragatı” (süresinde, yapılan muameleye şikayet etmemek suretiyle) zımni olabileceği gibi, (dilekçe ile müracaat şeklinde veya icra dairesine sözlü olarak beyanda bulunmak gibi) sarih de olabilir. İcra dairesinin, bu muvafakatı (onayı) üçüncü kişilerin haklarına tesir edip etmemesi bakımından değerlendirip, alacaklının bu onayına dayanarak istediği işlemi yapması veya yapmaması gerekir.

11- Kanun yalnızca, “herhangi bir sürenin geçmesinden faydalanma hakkı olan borçlunun” bu hakkından vazgeçebileceğini belirtmişse de, aynı durumda olan alacaklı da, “lehine konulmuş olan süreden faydalanma hakkından” vazgeçebilir. Örneğin, alacaklının “takipte bulunduğu borçluya karşı 2 yıl içinde haciz ya da satış istemeyeceğine” dair beyanı, borçluya karşı geçerlidir.Old 26-01-2008, 09:05   #3
AV.ERKUT

 
Varsayılan

Sayın Hüsnü Bey, ilginize gerçekten teşekkür ederim.İİK.'ndaki süreleri toplu halde görme fırsatı oldu benim için.Takıldığım konu şu.Öğrenme tarihim 22.11.2007.Bu tarihten itibaren 3 aylık bir şikayet sürem var ancak, taahhüdün son taksit tarihi 22.09.2007."Bir avukat olarak bu tarihten sonra makul bir süre içinde son taksidin ödenip ödenmediğini kontrol ile yükümlüsün.Makul sürede kontrol etmediğin için şikayet süresini kaçırdın" denebilir mi?
Saygılarımla
Old 26-01-2008, 09:45   #5
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,
Sorduğunuz süre "öğrenme" ile başlar. Bu konuda bir duraksamanız olmasın. Kimse kimseye "Neden daha önce kontrol etmedin? Bunu daha önce öğrenmiş olman gerekirdi vb" diyemez. Sayın Yıldırımer'in yukarıya eklediği Talih Uyar'ın makalesinde de sözkonusu şikayet süresinin "öğrenme" ile başlayacağı yazılıdır. Yine örnek niteliğinde iki Yargıtay kararını ekliyorum. Saygılarımla.

T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
2001/1245 Esas
2001/10118 Karar

Taahhüdü ihlalden sanık B'nin yapılan yargılanması sonunda; İİK. nun 347. maddesi uyarınca şikayetin düşürülmesine dair (K.....) İcra Ceza Mahkemesinden verilen 24.5.2000 gün ve 142 esas, 145 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 18.1.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
KARAR : Taahhüdü ihlal suçunda, suçun işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde şikayet edilmemesi halinde İİK.nun 347. maddesi uyarınca düşme kararı verilebileceği, ancak şikayetçinin suçu öğrenme tarihini gösteren bir kayıt bulunmadığından, şikayetin süresinde yapıldığının kabulü gerekirken yazılı şekilde şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı görüldüğünden hükmün CMUK.nun 321. maddesi g ereğince istem gibi (BOZULMASINA), ancak icra kefili sıfatıyla taahhütte bulunan sanığın icra emri tebliğ edilmeden yapmış olduğu taahhüdün hukuki geçerliliği bulunmaması nedeniyle aynı yasanın 322. maddesi uyarınca sanığın (BERAATİNE), 03.05.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.T.C.
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
2002/17-119 Esas
2002/241 Karar

Taahhüdü ihlal suçundan sanık İ. E. hakkında açılan davada; şikayet süresinin geçtiğinden bahisle İİY.nın 347. maddesi uyarınca şikayet hakkının düşürülmesine ilişkin K... İcra Ceza Mahkemesince verilen 9.5.2001 gün ve 303/1759 sayılı hüküm, şikayetçi vekilinin temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesince 22.11.2001 gün ve 7384/9919 sayı ile; "İİK.nun 347. maddesine göre şikayetin suçun işlendiği öğrenme tarihinden itibaren 3 ay içinde ve her halde suçun işlenmesinden itibaren 1 yıl geçmeden yapılması gerektiğinden; bu durumda, müşteki tarafça suçun daha önce öğrenildiğine dair icra takip dosyasında işlem yapılmamış olması nedeniyle, şikayetin süresi içinde yapıldığı, Ancak; sanığın ödeme taahhüdünü içeren 26.9.2000 tarihli haciz tutanağında, ödenecek toplam borç miktarının bütün fer'ileriyle birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiş olması karşısında da, YCGK.nun 20.2.2001 gün ve 2001/8-19-26 sayılı kararına göre taahhüdün hukuken geçerli olmadığı ve atılı suçun oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine düşme kararı verilmesi;
Yasaya aykırı görüldüğünden, hükmün CMUK.nun 321. maddesi gereğince bozulmasına, ancak bu aykırılığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK.nun 322. maddesi uyarınca sanığın beraatine" karar verilmiştir.
Yerel Mahkemece 4.1.2002 gün ve 1/1 sayı ile CYUY.nın 322. maddesinde belirtilen hallerin bulunmadığı gerekçesiyle ilk hükümde direnilmiştir.
Yargıtay C.Başsavcılığının, dosyanın incelenmeksizin iadesi istekli 6.3.2002 gün ve 11382 sayılı tebliğnamesi ile 16. Hukuk Dairesine, Özel Dairece de 29.3.2002 gün ve 2396/2307 sayılı karar ile Birinci Başkanlığa gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü :
KARAR : Olağan yasa yollarından olan temyiz incelemesinin yapılabilmesi için bir temyiz davasının açılması gerekir. CYUY.nın 310. maddesinde temyiz davasının açılabilmesi için iki koşulun varlığı aranmaktadır. Bunlardan ilki istek, ikincisi ise süre koşuludur. İstek ve süre koşullarına uygun bir temyiz davası bulunmaması, ya da hükmün re'sen temyiz incelemesine tabi olmaması halinde, Yargıtayca temyiz incelemesi yapılması olanaklı değildir. Bu kural Yerel Mahkemelerin ısrar kararlarının Ceza Genel Kurulunca incelenmesi yönünden de geçerlidir.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Taahhüdü ihlal suçundan İİY.nın 347 maddesi uyarınca şikayet hakkının düşürülmesine ilişkin hüküm şikayetçi vekilinin temyiz istemi üzerine Özel Dairece, şikayetin süresinde yapıldığı gerekçesiyle bozulmuş, ancak atılı suçun yasal öğeleri itibariyle oluşmadığı dikkate alınarak, CYUY.nın 322. maddesi uyarınca sanığın beraetine karar verilmek suretiyle uyuşmazlık kesin nitelikteki bu kararla sonuçlandırılmış, Yerel Mahkemece önceki hükümde direnilmiştir.
Bu tür kararlara karşı mahkemenin yeniden yargılama yapması ve direnmeye karar vermesine yasal olanak bulunmayıp, usul ve yasaya aykırı bu hüküm esasen yok hükmündedir.
Hukuken yok hükmünde bulunan direnme hükmünün temyiz edilmemiş olduğu ve re'sen de temyiz incelemesine tabi bulunmadığı saptandığından, dosyanın incelenmeksizin mahalline iadesine karar verilmelidir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; hukuken yok hükmünde olan Yerel Mahkeme direnme kararı temyiz edilmediğinden, re'sen de temyiz incelemesine tabi olmadığından, dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE, 07.05.2002 günü tebliğnamedeki isteme uygun olarak oybirliğiyle karar verildi.
Old 26-01-2008, 11:52   #6
AV.ERKUT

 
Varsayılan

Sayın Av.Hüsnü Yıldırımer ve Sayın Av. Cengiz Aladağ,
İlginize gerçekten çok teşekkür ederim.Cengiz Bey, sunduğunuz Yargıtay kararları gereğince hareket edeceğim.
Saygılarımla değerli Meslektaşlarım.
Old 26-01-2008, 18:04   #7
uye9493

 
Varsayılan

Sayın erkut ılk taksıt ödenmıs ıkıncı taksıt ıse (20/08/2007) tarihinde ödenmesi gerekirken kısmı ödeme yapılmış olmakla 20/08/2007 tarihi itibariyle 3 aylık şikayet süresi başlar .ayrıca son taksit tarihinden degıl ıhlal edilen taksıt tarıhınden ıtıbaren 3 aylık sure başlar.
Old 07-10-2013, 11:08   #8
av.mass

 
Varsayılan

Sayın üstadlarım , 10 taksitli bir icra taahhüdü alınmış ve borçlu ilk 5 taksiti ödememiştir dosyada herhangi bir işlem yapılmamış bu durumda şikayet süremiz ödenmeyen son taksitten mi başlar yoksa ilk taksitten mi ilk taksitten başlaması durumda bir yıllık süreden bahsetmemiz doğru olur mu , öğrenmeyi 5 . ihlalden sayarsak ayrıca şikayet dilekçemizde 5 taksitinde ödenmediğini belirtip son ihlal edilen 5. taksit için mi şikayetçi olmalıyız.
Old 07-10-2013, 11:21   #9
Av.Tuğba Elmas

 
Varsayılan

Sayın av.mass;
Taahhüdü ihlal de suç ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit ile başlamaktadır ve şikayet süresi üç aydır. Sizin olayınız bakımından şikayetçi olmanız gereken taksit ilk taksittir. Taksitler arası süreyi belirtmediğiniz için üç aylık şikayet süresinin geçip geçmediğini kendinizin değerlendirmesi gerekir. 5. taksitte taahhüdün ihlal edildiğini öğrendiğinizi söylemişseniz de, şayet borçlunun taahhüdünü siz ya da alacaklı bizzat kabul etmemiş ise zaten geçerli bir taahhüd söz konusu değildir. Taahhüdü kabul etmiş ama ihlal edildiğini yeni fark etmişseniz ve üç aylık süre de geçmiş ise şikayet hakkınızı kaybetmişsiniz demektir. Saygılar...
Old 07-10-2013, 11:36   #10
av.mass

 
Varsayılan

sayın Tug.capar 30 günlük aralıklarla taahhüd aralıkları belirlenmiş ve takibi yapan meslektaşımın kabulü bulunan geçerli bir taahhüd söz konusu ancak dosya tarafıma yeni geldi bu durumda yukarıdaki yargıtay kararları ışığında bir yıllık süreden bahsetmemiz mümkün değil mi ?
Old 07-10-2013, 11:47   #11
Av.Tuğba Elmas

 
Varsayılan

Sayın av. mass,
İlgili yargıtay kararlarına dayanarak ödenmeyen ilk taksitten şikayetçi olun, zira beşinci taksitten şikeyetçi olduğunuzda ilk dört taksitin ödenip ödenmediği Mahkeme tarafından sorulacaktır. Ancak şikayetçi olurken, icra dosyasını yeni takip etmeye başladığınızı, icra dosyasına vekalet sunduğunuz tarihi ve yargıtay kararlarını da mutlaka ekleyin. Ancak şunu da belirtmeliyim ki, genelde İcra Mahkemeleri ceza vermeme eğilimindeler ve artık taahhüdü ihlal davalarında Yargıtay denetiminin de kalkması nedeniyle taahhüdü ihlalden ceza kararı çıkartmanız oldukça zor olacaktır. Bazen ceza şikayet dilekçesinin borçluya tebliğinde bile sonuç alınabiliyor.Bu nedenle yine de şansınızı denemenizi tavsiye ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Taahhüdü İhlal avslh Meslektaşların Soruları 53 09-06-2017 15:58
KeŞİde Tarİhİnden Önce Bankaya İbraz Edİlerek Arkasi Yazilan Çek Ve Şİkayet SÜresİ kenan iskender Meslektaşların Soruları 7 26-11-2008 14:25
Şİrket Borcundan Dolayi TaahhÜdÜ İhlal Avsibel Meslektaşların Soruları 16 09-11-2007 21:43
İkramİye Haczİnde Şİkayet SÜresİ Av.Hüsnü YILDIRIMER Meslektaşların Soruları 2 07-03-2007 11:29
Taahhüdü İhlal Suçu kaldırıldı mı? Onur dönmez Meslektaşların Soruları 5 31-01-2007 20:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,14236093 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.