Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

TARSİM'e açılacak davada yetkili ve görevli mahkeme

Yanıt
Old 13-08-2020, 23:16   #1
Av.m.elif

 
Varsayılan TARSİM'e açılacak davada yetkili ve görevli mahkeme

Sayın meslektaşlarım, müvekkil tarlasındaki ürünler için Tarsim'e sigorta yaptırmıştır. Zararın poliçe tutarında karşılanacağına ilişkin dava için görevli ve yetkili mahkeme neresidir?
Old 14-08-2020, 08:34   #2
Av.Fatih Kurucu

 
Varsayılan

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLAR
C.8.Tahkim ve Yetkili Mahkeme
(1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın
üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir.
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 12’nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan
kararlar her iki taraf için de kesindir.
(2) Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak
davalarda yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin
ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu
ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin
il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara
başvuramaz.
Old 20-08-2020, 10:38   #3
Av.m.elif

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatih Kurucu
DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLAR
C.8.Tahkim ve Yetkili Mahkeme
(1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın
üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir.
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 12’nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan
kararlar her iki taraf için de kesindir.
(2) Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak
davalarda yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin
ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu
ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin
il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara
başvuramaz.
sayın meslektaşım Tarsim'den olan tazminat alacağı için arabuluculuğa başvuru zorunlu mudur?
Old 20-08-2020, 19:17   #4
Av. Suat

 
Varsayılan

Konu hakkında sözleşmede özel bir hüküm yoksa .....
Hemen aşağıdaki karara konu olay da sigorta sözleşmesinden kaynaklanmış.
Fakat taraflardan biri tüketici..
Sizin olayınızda zirai yani mesleki bir üretim var anlaşıldığı kadarı ile.
Bu nedenle sizin olayınızda ticaret mahkemeleri görevli olacaktır kanımca

da T.C.YARGITAY11. HUKUK DAİRESİE. 2017/1841K. 2018/6187T. 10.10.2018
GÖREVLİ MAHKEME - Sigorta Sözleşmelerinin Tüketici Kanunu'nda Düzenlenmiş Olması Sebebiyle Davanın Mutlak Ticari Dava Olduğunun Kabulüyle Davanın Ticaret Mahkemesinde Görülmesine İmkan Bulunmadığı/Tüketici Konumundaki Davacı Tarafından Açılan İşbu Davada Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu Gözetilerek Mahkemenin Görevsizliği Sebebiyle Davanın Usulden Reddi Gerektiği

6502/m. 3, 73, 83

ÖZET : Dava, Gelir Koruma Sigortası Poliçesine dayalı olarak sigorta tazminatının tahsili istemine ilişkindir. Sigorta sözleşmelerinin Tüketici Kanunu'nda düzenlenmiş olması sebebiyle davanın mutlak ticari dava olduğunun kabulüyle davanın ticaret mahkemesinde görülmesine imkan bulunmadığı açıktır. Bu itibarla, mahkemece; ilgili yasa hükümleri uyarınca tüketici konumundaki davacı tarafından açılan işbu davada tüketici mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek mahkemenin görevsizliği sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 13/06/2016 tarih ve 2015/558-2016/482 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı ile gelir koruma sigorta sözleşmesi imzaladığını, davacının üzerine düşen edimleri ifa etmiş olup sigorta primleri süresinde ödendiğini, müvekkilinin 19/03/2007 yılından beri çalıştığı ... Otomotiv A.Ş. isimli şirketten 20/06/2014 tarihinde çıkarıldığını, işsizlik tazminatını alabilmek adına davalı şirkete yazılı başvuruda bulunduğunu, davalı şirketin davacının kendi isteğiyle istifa suretiyle görevinden ayrıldığı gerekçesiyle davacının talebini reddettiğini, müvekkilinin işten çıkarıldığını ileri sürerek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 4.500,00 TL'ik sigorta tazminatının dava tarihinden işleyecek ticari faizi birlikte davalı şirketten tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Emeklilik A.Ş. vekili, davacının çalıştığı projenin sona ermesi nedeni ile görevin sona erdiğinin bildirilerek yeni bir görevin önerildiği, davacı sigortalının bu görevin kendisine uygun olmadığını belirterek şirketten iş akdinin feshini kendisi talep ettiğini, davacı sigortalının talebi yönetim tarafından olumlu karşılanarak talebin kabul edildiğini, davacı sigortalının istifa ettiği, en nihayetinde bozma akdi yaparak ayrıldığının ortada olduğunu, sigorta teminatı kapsamında bulunmadığını savunrak davanın reddini talep etmektedir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasındaki ilişkinin ikale olarak değerlendirilmesi gerektiği, söz konusu durumun poliçe özel şartlarının 5.3.2-e bendinde düzenlenen haklı veya geçerli sebeple fesih olmadığı, bu sebeple davanın poliçe kapsamındaki tazminat talebinin reddinin yerinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1-) Dava, Gelir Koruma Sigortası Poliçesine dayalı olarak sigorta tazminatının tahsili istemine dair olup, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 3/1-k maddesinde tüketicinin; “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” ifade edeceği, 3/1-l maddesinde ise tüketici işleminin; “mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi” ifade edeceği düzenlenmiş, aynı Kanun'un 73/1 maddesinde de; tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara dair davalara bakmaya tüketici mahkemelerinin görevli olduğu belirtilmiştir.

Aynı Yasa'da görev ve yetkiye dair hükümlerin niteliğine ve zaman bakımından uygulanmasına dair hükümlere de yer verilmiş, Kanun'un 83/2. maddesinde, taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemlerle ilgili diğer kanunlarda hüküm olması halinde dahi, 6502 Sayılı Kanun'un görev ve yetkiye dair hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek, maddenin özel hüküm niteliğinde olduğu vurgulanmış ve 6502 Sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinde Kanun'un yürürlüğü sonrası açılacak davalarda usul kurallarının derhal uygulanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Belirtilen düzenlemeler karşısında, sigorta sözleşmelerinin Tüketici Kanunu'nda düzenlenmiş olması sebebiyle davanın mutlak ticari dava olduğunun kabulüyle davanın ticaret mahkemesinde görülmesine imkan bulunmadığı açıktır.


Bu itibarla, mahkemece; yukarda belirtilen yasa hükümleri uyarınca tüketici konumundaki davacı tarafından açılan işbu davada tüketici mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek mahkemenin görevsizliği sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenip yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
Old 21-08-2020, 10:04   #5
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.m.elif
Tarsim'den olan tazminat alacağı için arabuluculuğa başvuru zorunlu mudur?
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk Kanunu Madde/18-A/(18) "Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz."

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m. 30'a göre " sigorta işlerinde Tahkim Komisyonuna başvurma " talepçinin ihtiyarına bırakılmıştır. Tarsim sigorta genel şartları m.C-8'de ihtiyarı tahkim şartı tekrarlanmıştır.

Ortada zorunlu tahkim şartı bulunmadığı cihetle, davacının tahkime gitmeyip Ticaret Mahkemesine başvuru şıkkını tercih ettiğinde arabuluculuk hükümleri uygulanacaktır. Diyebiliriz.
Old 21-08-2020, 18:43   #6
Lord Mozart

 
Varsayılan

Tarsime karşı açtığım yakın zamandada karara çıkan dosyam ticaret mahkemesinde görüldü.Görev ile ilgili bir uyuşmazlıkta oluşmadı.Bunun dışında tüketici mahkemesi görevli olsa dahi tüketici mahkemelerindede artık zorunlu arabuluculuk olması sebebiyle arabuluculuk her türlü başvurulacak müessesedir dosyanızda.
Old 02-09-2020, 12:50   #7
Av.m.elif

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Lord Mozart
Tarsime karşı açtığım yakın zamandada karara çıkan dosyam ticaret mahkemesinde görüldü.Görev ile ilgili bir uyuşmazlıkta oluşmadı.Bunun dışında tüketici mahkemesi görevli olsa dahi tüketici mahkemelerindede artık zorunlu arabuluculuk olması sebebiyle arabuluculuk her türlü başvurulacak müessesedir dosyanızda.

Sayın meslektaşım, bilgilendirme için çok teşekkürler. Yetkili mahkeme konusunda davanızı nerede açmıştınız? Müvekkilin olayında riziko ilçe sınırları içerisinde gerçekleşti. Bu durumda o yer ilçe merkezinde mi dava açmalıyım yoksa şartnameye uyarak il merkezinde mi açmalıyım?
Old 02-09-2020, 13:21   #8
Lord Mozart

 
Varsayılan

HMK 15.madde

"Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki

MADDE 15 - (1) Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.

(2) Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.

(3) Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz.


Yukarıdaki hüküm doğrultusunda tarsim tarafından yapılan sözleşmenin zarar sigortası niteliğinde olduğunu ve taşınmazın bulunduğu yerde dava açılabileceğini düşünüyorum.Ben sonuçlanan davamda aynen bu şekilde yaptım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Taşerona açılacak davada görevli mahkeme detay82 Meslektaşların Soruları 4 19-07-2013 15:57
Gsm Şirketine Açılacak Davada Görevli Mahkeme Av. Engin EKİCİ Meslektaşların Soruları 40 06-12-2012 10:45
Gıda Zehirlenmesi Sebebiyle Açılacak Olan Davada Görevli Ve Yetkili Mahkeme blackripe Meslektaşların Soruları 3 15-07-2009 19:53
bağ kura karşı açılacak davada görevli mahkeme saadet Meslektaşların Soruları 3 09-11-2007 16:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04416394 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.