Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TCK. 321] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 321.– Madde, savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir ve kararlarına bilerek aykırı harekette bulunulmasını cezalandırmaktadır. Savaş zamanında herkesin yetkili makam ve mercilerin emir ve kararlarına uymalarını gerektiren zorunluluk çok açıktır. Esasen yetkili makam ve merciin emir ve kararının söz konusu olabilmesi için bunların kanuna uygun bulunmaları gerekir.
(Şerh No: 1431 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:24)

 Bilgi  [TCK. 320] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 320.– Ülkede ne nedenle olursa olsun vatandaşlardan asker toplamak veya vatandaşları silâhlandırmak, Devletin tekelinde olan bir iştir. Ancak Hükûmetin izniyle vatandaşlar arasında bir yabancı veya yabancı devletin hizmetinde veya lehinde çalışmak üzere, asker toplamak veya vatandaşları silâhlandırmak olanaklıdır. İşte madde, Hükûmetin müsaadesi olmadan ülkede vatandaşlar arasında asker yazmayı veya bunları silâhlandırmayı cezalandırarak Devletin söz konusu yarar ve tekelini korumaktadır. ...
(Şerh No: 1430 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:24)

 Bilgi  [TCK. 319] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 319.– Silâhlı kuvvetlerin vatan savunması bakımından kanunlar çerçevesindeki görevlerini gereğince yerine getirebilmeleri için, mensuplarının kanunlara itaat etmeleri ve yeminlerine sadık kalmaları, askerî disiplini sıkı bir şekilde muhafaza etmeleri zorunluluğuna ilişkin toplum yararını korumak amacıyla bu madde getirilmiş bulunulmaktadır. Maddede bu maksatla iki suç yer almaktadır. Her iki suçun faili asker veya sivil olabilir. Bu suçlarla, millî savunma ile ilgili toplum yararı ihlâl e...
(Şerh No: 1429 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:24)

 Bilgi  [TCK. 318] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 318.– Madde, halkı askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte, teşvik veya telkinde bulunmayı veya propaganda yapmayı cezalandırmaktadır. Vatanın düşman güçlerine karşı korunması bakımından her Türk vatandaşının askerlik hizmetini severek ve isteyerek yerine getirmesi şarttır. Esasen askerlik hizmetine yönelik duygu, vatandaşlığın zorunlu gereği olan vatana sadakat borcunun bir parçasını oluşturur. Söz konusu duyguyu tahrip etmek veya zayıflatmak maksadıyla vatandaşları askerlik hizmetlerin...
(Şerh No: 1428 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:24)

 Bilgi  [TCK. 317] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 317.– Madde metninde gösterilen yerlerin komutanlıklarını yetkisiz gasbedenleri veya makamların emir ve izniyle işgal ettikleri komutanlıkları terk etmeleri için verilen emirlere uymayanları cezalandırmakta ve böylece memuriyetin gaspı suçları bakımından özel bir hâli kabul etmiş bulunmaktadır. Ancak bu hâlde millî savunma bakımından özel ve vahim tehlike meydana geleceğinden suç, “Millî Savunmaya Karşı Suçlar” Bölümü içine alınmıştır. Böylece söz konusu suç ile korunan hukukî yarar, ülken...
(Şerh No: 1427 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:21)

 Bilgi  [TCK. 316] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 316.– Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine, birliğine ve Anayasa düzenine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere gerçekleştirilecek birleşmeleri önlemek maksadıyla caydırıcı bir tehlike suçunu meydana getirmiş bulunmaktadır. Bu maddede yer alan suç sadece bir anlaşmanın gerçekleştirilmesiyle oluşmaktadır. Anlaşmadan maksat, iki veya daha fazla kişinin madde metninde gösterildiği üzere, maddî olgularla belirlenen bir biçimde, bir irade birleşmesine varmış olmalarıdır. Suçun işlenm...
(Şerh No: 1426 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:21)

 Bilgi  [TCK. 315] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 315.– Madde metninde, silâhlı örgüt suçu kapsamına giren örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere silâh, cephane veya benzerî maddelerin sağlanmasını, imal veya icat veya bunların naklini veya bu maddelerin hazırlanmasını veya bu maksatla yabancı memleketlerden Türkiye’ye söz konusu maddelerin sokulmasını veya saklanması ve taşınmasını ayrıca cezalandırmaktadır. Suçun manevî unsuru, söz konusu fiillerin, örgütlerin amaçları bilinerek gerçekleştirilmesidir. Söz konusu maddelerin kull...
(Şerh No: 1425 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:21)

 Bilgi  [TCK. 314] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 314.– Maddenin birinci fıkrasında, bu fıkra kapsamına giren suçları işlemek amacıyla silâhlı örgüt kurmak veya yönetmek, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise, bu nitelikleri taşıyan örgüte üye olmak, ayrı bir suç olarak yaptırım altına alınmıştır. Maddede geçen temel kavram örgüttür. Dikkat edilmelidir ki, genel olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgüte üye olmak, kanunda yaptırım altına alınmış olmasına rağmen; bu maddede, işlenmesi amaçlanan su...
(Şerh No: 1424 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:21)

 Bilgi  [TCK. 313] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 313.– Madde metninde halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyana tahrik, suç olarak tanımlanmaktadır. Silâhlı isyan, Devlet otoritesini yok etmek amacını ifade eder. Suçun oluşması bakımından önemli olan husus, halkı “silâhlı olarak” maddî bir fiile kışkırtmaktır. Suçun oluşması için, isyana tahrik fiili yeterlidir; isyanın gerçekleşmesi şart değildir. Zira maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, yapılan kışkırtma sonucu isyanın gerçekleşmesi hâlinde buna katılanla...
(Şerh No: 1423 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:20)

 Bilgi  [TCK. 312] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 312.– Madde metninde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluştuğu üç güçten yönetim gücünü temsil eden Hükûmetin ortadan kaldırılmasına veya böyle olmamakla birlikte görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç tanımında da, Anayasa düzeninin temel organlarından biri olan Hükûmetin ortadan kaldırılmasına veya görevlerinin engellenmesine yönelik teşebbüse ait icra hareketlerini tam suç gibi cezalandırılmaktad...
(Şerh No: 1422 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:20)

 Bilgi  [TCK. 311] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 311.– Anayasayı ihlâl suçu, Anayasa düzenine hâkim olan ilke ve sistemleri koruma amacını güderken; bu madde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini ve yasama gücünü oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa kurallarına uygun bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi yeteneğini korumaktadır. Anayasa düzenini ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme amacını gerçekleştirmek ...
(Şerh No: 1421 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:20)

 Bilgi  [TCK. 310] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 310.– Madde metninde, Cumhurbaşkanına karşı suikastte bulunulması, kasten öldürme suçuna nazaran özel bir suç olarak tanımlanmıştır. Hatta, bu suça teşebbüs, tamamlanmış suç gibi cezalandırılmaktadır. Bizim mevzuat geleneğimizde Cumhurbaşkanlığı veya Devlet Başkanlığı gibi, Devletin en yüksek makamını işgal eden zatın “öldürülmesi” gibi bir sözcüğe kanunda da yer vermemek için bu hususta öteden beri kullanılmasına alışılmış “suikast” sözcüğü tercih edilmiştir. Bilindiği gibi suikast Devlet...
(Şerh No: 1420 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:20)

 Bilgi  [TCK. 309] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 309.– Anayasanın Başlangıç Kısmında aynen “Millet iradesinin mutlak üstünlüğü; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiç bir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk dışına çıkamayacağı; Hiç bir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevî değerlerini, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve i...
(Şerh No: 1419 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:20)

 Bilgi  [TCK. 308] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 308.– Madde, savaş hâlinde vatandaşın veya Türkiye’deki yabancıların, düşmanla her türlü ticarî veya iktisadî ilişkilerde bulunmalarını yasaklamakta ve böylece Devletin savaş çabalarına, ne suretle olursa olsun, engel olunmamasını sağlamak amacını gütmektedir. Maddenin birinci fıkrasında yazılı suçun maddî unsuru, savaş zamanında düşman devlete savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her türlü eşyanın verilmesidir. Bu şeylerin verilmesi ister doğrudan doğruya ols...
(Şerh No: 1418 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:20)

 Bilgi  [TCK. 307] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 307.– Bu madde ile; a) Askerî tesislerin tahribi, b) Savaş zamanında düşman askerî hareketlerini kolaylaştırma ve bu suçlarla ilgili diğer fiiller, cezalandırılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasında Devletin silâhlı kuvvetlerine ait veya bu kuvvetlerin hizmetine verilmiş kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının, yolların, müesseselerin, depoların, diğer askerî tesislerin kısmen veya tamamen tahribi veya kullanılmayacak hâle getirilmesi suç hâline getirilmiştir. Bu fıkrada tanımlanan su...
(Şerh No: 1417 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:17)

 Bilgi  [TCK. 306] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 306.– Madde, Türkiye’yi savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak fiilleri önlemek ve böylece Türkiye bakımından dış barışı korumak amacını gütmekte ve barışa karşı işlenen özel bir suç meydana getirilmiş olmaktadır. Birinci fıkrada yer alan birinci seçimlik hareket, ülkede yabancı bir devlete karşı asker toplamaktır; diğeri ise, yabancı devlete karşı hasmane hareketlerde bulunmaktır. Asker toplama fiilinin Türkiye Devletini savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak şekilde olması ger...
(Şerh No: 1416 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:17)

 Bilgi  [TCK. 305] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 305.– Madde, genel olarak temel millî yararları korumakta ve bunlara karşı fiillerde bulunmak üzere yarar elde edilmesini cezalandırmaktadır. “Temel millî yarar” kavramının gerek içerik gerek kapsamı itibarıyla çok geniş olabileceği bilinmektedir. Bu bakımdan maddenin son fıkrası kısıtlayıcı bir ölçüt olarak kaleme alınmıştır. Bu nedenle, “kanunsuz suç olmaz” ilkesini kabul etmiş bulunan Türk ceza hukuku sisteminde “temel millî yarar”a karşı eylemde bulunma maksadının belirlenmesi bazen d...
(Şerh No: 1415 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:17)

 Bilgi  [TCK. 304] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 304.– Maddenin koruduğu hukukî yarar, esas itibarıyla, Türkiye bakımından dış barışın korunmasıdır. Bu itibarla, yabancı bir devletin Türkiye’ye savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerinin tahrik edilmesi veya bu maksada yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapılması, birinci fıkrada belirtilen suçu oluşturmaktadır. Fıkrada geçen “hasmane hareket”, barış ilişkileriyle bağdaşması olanağı bulunmayan fiil ve hareketleri ifade etmekted...
(Şerh No: 1414 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:17)

 Bilgi  [TCK. 303] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 303.– Madde metninde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş hâlinde olan devletin ordusunda hizmet kabul etme veya düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silâhlı mücadeleye girmek suç olarak tanımlanmaktadır. Bu suçun faili ancak vatandaş olabilir. Uluslararası askerî ittifaklar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş hâlinde bulunduğu devlet ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan bir diğer devletin ordusunda hizmet kabul eden vatandaşın, Türkiye ...
(Şerh No: 1413 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:17)

 Bilgi  [TCK. 302] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 302.– Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine ve birliğine karşı cürümlerden en ağırını cezalandırmaktadır; korunan hukukî yarar Devletin ülkesinin bütünlüğü ve egemenliğidir. Söz konusu suç, serbest hareketli bir suçtur. Bu suçun oluşabilmesi için belli amaca yönelik fiillerin işlenmesi gerekir. Bu amaç, madde metninde, 1. Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, 2. Devletin birliğini bozmak, 3. Devletin egemenliği altında buluna...
(Şerh No: 1412 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:16)

 Bilgi  [TCK. 301] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 301.– Maddenin birinci fıkrasında, Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamak, suç olarak tanımlanmıştır. Maddede geçen Türklük deyiminden maksat, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasınlar Türklere has müşterek kültürün ortaya çıkardığı ortak varlık anlaşılır. Bu varlık Türk Milleti kavramından geniştir ve Türkiye dışında yaşayan ve aynı kültürün iştirakçileri olan toplumları da kapsar. Cumhuriyet deyiminden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlaşılmalıdır. Suçun...
(Şerh No: 1411 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:16)

 Bilgi  [TCK. 298] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 298.– Bu maddeyle, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların haberleşmesini, ziyaretçileriyle görüşmesini, iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum tabibince muayene ve tedavilerini, avukat atamalarını veya bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileriyle görüşmelerini veya salıveril...
(Şerh No: 1410 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:16)

 Bilgi  [TCK. 294] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 294.– Maddenin birinci fıkrasında, gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlamak, suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrasında ise, hükümlünün kaçmasını sağlamak fiili ceza yaptırımı altına alınmış ve failin ne suretle cezalandırılacağı gösterilmiştir. Söz konusu suçlar, kaçmaya imkan sağlamakla oluşur. Ancak, suçun tamamlanabilmesi için, kaçmanın gerçekleşmesi gerekir. Örneğin, suçluya yol göstermek, talimat vermek, kılık ve kıyafet değiştirmesini sağlamak gibi kaçmanın kolaylık...
(Şerh No: 1409 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:13)

 Bilgi  [TCK. 300] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 300.– Madde metninde, Türk Bayrağını alenen tahkir fiili cezalandırılmaktadır. Suçun konusu Türk Bayrağıdır. Türk Bayrağından maksat, Anayasanın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere “şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır”. Ancak, Türk Bayrağının yanı sıra, Anayasa’da belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaretin de bu suçun konusunu oluşturacağı ka...
(Şerh No: 1408 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:12)

 Bilgi  [TCK. 296] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 296.– Madde metninde hükümlü veya tutukluların ayaklanması suçu tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1407 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:12)

 Bilgi  [TCK. 295] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 295.– Maddenin birinci fıkrasında, hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın muhafaza veya nakli ile görevli kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri hâliyle ilgili olarak, görevi kötüye kullanma suçuna atıfda bulunulmuş ve bu suça ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri, başka bağımsız bir suçu oluşturmadığı takdirde, genel nitelikteki görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. İ...
(Şerh No: 1406 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:12)

 Bilgi  [TCK. 293] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 293.– Madde metninde, gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlüler açısından etkin pişmanlık düzenlenmiştir. Etkin pişmanlık hükmünün uygulanabilmesi için, teslim olgusunun “kendiliğinden” gerçekleşmesi gerekir. Yani teslim olgusu serbest irade ürünü olmadığı takdirde, etkin pişmanlık hükmünden yararlanılamayacaktır.
(Şerh No: 1405 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:12)

 Bilgi  [TCK. 284] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 284.– Madde metninde, hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yerin ihbar edilmemesi, suçu ihbar etmemekten bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Belli bir suçun işlenmiş olması dolayısıyla başlatılan soruşturma ve kovuşturma kapsamında bu suçu işlediğinden bahisle hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kişinin bulunduğu veya saklandığı yerin yetkili makamlara bildirilmemesi, suç oluşturacaktır. Bunun için, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeye...
(Şerh No: 1404 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:12)

 Bilgi  [TCK. 283] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 283.– Madde metninde, işlenmiş olan bir suçun failine, suçun işlenişine herhangi bir şekilde iştirak etmeksizin, yardımda bulunulması cezaî müeyyide altına alınmıştır. Bununla güdülen amaç, suç işlendikten sonra failin herhangi bir şekilde yardım görmesini engellemektir. Bu suretle ceza adaletinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ceza muhakemesinin amacını oluşturan maddî gerçeğin araştırılıp ortaya çıkarılması ve bu suretle adil bir yargıya varılması, suç şüphesi altında bulunan kişinin ...
(Şerh No: 1403 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:11)

 Bilgi  [TCK. 282] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 282.– Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine meşruiyet görüntüsü verilerek ekonomik sisteme sokulması, suç işlemenin kazanç elde etme açısından cazip bir yol olarak görülmesine neden olmaktadır. Suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan ekonomik değerlerin meşruiyet görüntüsü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulması, aynı zamanda suç delillerinin değiştirilmesi, gizlenmesi ve dolayısıyla, suçlunun kayrılması sonucunu doğurmaktadır. Bu düşüncelerle, suçtan kaynaklanan...
(Şerh No: 1402 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:11)

 Bilgi  [TCK. 299] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 299.– Cumhurbaşkanının Devleti temsil etmesi ve Anayasada belirtilen görev ve yetkileri göz önüne alınarak onun kişiliğine yöneltilen hareketin bir bakıma Devlet kuvvetleri aleyhine cürümlerden sayılması gerektiği düşüncesinden hareketle bu madde kaleme alınmış ve Cumhurbaşkanına karşı hakaret müstakil bir suç hâline getirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, cumhurbaşkanına hakaretin alenen ya da basın ve yayın yoluyla işlenmesi, bu suçun bir nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. Üç...
(Şerh No: 1401 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:09)

 Bilgi  [TCK. 297] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 297.– Madde metninde bazı eşyaların yetkisiz olarak ceza infaz kurumlarına sokulması veya bulundurulması, suç hâline getirilmiştir. Birinci fıkrada, infaz kurumu veya tutukevine sokulan veya bulundurulan eşyanın silâh, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı olması hâlinde verilecek ceza belirlenmiştir. Ancak, bunlardan silâhın, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin temin edilmesi ya da bulundurulması esasen suç teşkil etmektedir. Bu durumda fikri içtima hükümlerine gör...
(Şerh No: 1400 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:08)

 Bilgi  [TCK. 292] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 292.– Madde, kanun dairesinde gözaltına alındıktan veya tutuklandıktan sonra kaçan kimseleri cezalandırmaktadır. Kanunen gözaltına alındıktan sonra kaçan kimseler de maddenin kapsamına alınmış, böylece, örneğin, karakol nezarethanesinden kaçan kimse hakkında da maddenin uygulanması sağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında, suçun kişilere karşı cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir neden olarak kabul edilmiştir. Üçüncü fıkrada ise, b...
(Şerh No: 1399 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:08)

 Bilgi  [TCK. 291] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 291.– Madde, kendisini hükümlü veya tutuklunun yerine koyarak, onun yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girmeyi cezalandırmaktadır.
(Şerh No: 1398 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:08)

 Bilgi  [TCK. 290] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 290.– Maddenin birinci fıkrasında, hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkonulması suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise, muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim edilen taşınır malların alınması veya tahrip edilmesi veya ortadan kaldırılması hâlinde, nasıl cezaya hükmedileceği belirtilmiştir. Keza, bu fıkrada, kişinin bu malın sahibi olması hâlinde verilecek cezada yapılacak olan indirim oranı belirlenmiştir.
(Şerh No: 1397 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:08)

 Bilgi  [TCK. 289] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 289.– Madde metninde tanımlanan suç, esas itibarıyla güveni kötüye kullanma suçunun özel bir şeklini oluşturmaktadır. Ancak, malın kişiye özel bir görevin gereği olarak teslim edilmiş ve kişinin bunları olduğu gibi muhafaza ile ödevlendirilmiş olması nedeniyle, fiil aynı zamanda bir görevin kötüye kullanılmasını da ifade etmektedir. Birinci fıkraya göre, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunulması, bu suçu oluşturacaktır. Teslim amacı muhafaza olduğu...
(Şerh No: 1396 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:08)

 Bilgi  [TCK. 288] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 288.– Madde, kesin bir yargı kararı verilmeden önce tanıkların beyanlarını veya bilirkişi mütalâalarını ve hüküm ve kararları etkilemek amacıyla baskıcı ve kötü niyetli yayınlar yapılmasını ve bunların açıklanmasını cezalandırmaktadır. Adalet cihazının yansızlığını sadece iktidarlara karşı koruyucu güvenceler yeterli değildir; kamuoyunda, “kapıları tutanların” etkisinden de adaleti kurtarmak ve sükûnetle çalışılmasını sağlamak gereklidir. Kitle iletişim araçlarıyla yürütülen ve “yargısız...
(Şerh No: 1395 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:07)

 Bilgi  [TCK. 287] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 287.– Madde metninde hukuka aykırı biçimde genital muayene yapılması, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1394 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:07)

 Bilgi  [TCK. 286] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 286.– Madde metninde, soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki işlemlerin yapılışı sırasındaki ses ve görüntülerin yetkisiz olarak kayda alınması veya nakledilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Hâkim veya savcı tarafından uygun görülmesi durumunda, kayıt alma işleminin yapılmasının suç oluşturmayacağı muhakkaktır. Bu nedenle, madde metninde bu kayıt ve nakletme işlemlerinin “yetkisiz olarak” yapılmasının, söz konusu suçu oluşturacağı kabul edilmiştir.
(Şerh No: 1393 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:07)

 Bilgi  [TCK. 285] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 285.– Hukukun genel kurallarından birisi, soruşturmanın gizliliğidir. Soruşturma evresinin içeriği ve sınırları, bu evrenin ne suretle cereyan edeceği, aktörleri ve yetkileri kanunla saptanmıştır. Soruşturma evresi genel olarak ve esas itibarıyla kamuya karşı gizli biçimde cereyan eder. Soruşturma evresinin gizliliği, bir defa ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaşma ilkelerine uyulması için bir zorunluluktur. Ancak, her şeyden önce suçsuzluk karinesinin sağlam tutulabilmesi y...
(Şerh No: 1392 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:07)

 Bilgi  [TCK. 281] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 281.– Ceza muhakemesinin amacı, maddî gerçeğin araştırılması ve bu suretle adil bir yargıya varılmasıdır. Maddî gerçeğin araştırılıp ortaya çıkarılması ve bu suretle adil bir yargıya varılması, suç şüphesi altında bulunan kişinin dahi esasta menfaatine bir husustur. Çünkü insan şahsîyetinin tekâmülü, ancak hakikat ve adaletle mümkün olabilecektir. Yargı kararlarının gerçeğe uygunluğu, hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının vazgeçilmez şartıdır. Yargı kararları, gerçeğe uygunluğu ölçü...
(Şerh No: 1391 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:06)

 Bilgi  [TCK. 280] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 280.– Madde, mesleklerini icra ettikleri sırada tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerin öğrendikleri suçları ihbar yükümlülüklerini getirmiş bulunmaktadır. Söz konusu ihbar yükümlülüğü, madde metninde sayılan sağlık mesleği mensupları ile sınırlı değildir. Örneğin, bir tıbbi tahlil laboratuarında görev yapan kişiler açısından da mevcuttur. Devlet eliyle işletilen sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık mesleği mensupları, kamu görevlisi sıfatını t...
(Şerh No: 1390 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:06)

 Bilgi  [TCK. 279] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 279.– Kamu görevlileri, görevlerini yaptıkları sırada ve göreve ilişkin olarak bir suçun işlendiğini öğrendiklerinde bunu yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler. Madde metninde, bu yükümlülüğe aykırı davranış, suç olarak tanımlanmaktadır. Suçun maddî unsuru, bildirimde bulunmak hususunda ihmalde bulunmak veya gecikme göstermektir. Ancak, bu suçun oluşabilmesi için, bildirim konusu suçun kamu görevlisinin yürüttüğü görevle bağlantılı olması gerekir. İşlenen suçun görevle bağlantısının ...
(Şerh No: 1389 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:06)

 Bilgi  [TCK. 278] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 278.– Barış esasına dayalı hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devletten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep hakkına sahiptir. Suç teşkil eden bir fiilin işlendiğini öğrenen bireyin, bununla ilgili olarak yetkili makamlar nezdinde bildirimde bulunma hakkı vardır. Bu bakımdan, belli bir suç vakıasıyla ilgili olarak bildirimde bulunmak, hukuka uygunluk nedeni olarak bir hakkın kullanılmasından ...
(Şerh No: 1388 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:06)

 Bilgi  [TCK. 277] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 277.– Madde, bir davada taraflardan birinin veya birkaçının ve sanıkların, katılanların veya mağdurların leh veya aleyhine yargı görevi yapanlara emir vermeyi veya baskı yapmayı veya nüfuz icra etmeyi veya yargı görevleri yapanları ne suretle olursa olsun etkilemeye teşebbüs etmeyi cezalandırmaktadır. Emir verildiği, baskı yapıldığı veya nüfuz icra edildiği veya etki yapılmasına girişildiği anda cürüm tamamlanmış olur. Suç, herhangi bir yargı görevi yapana karşı işlenebilir. Teşebbüs il...
(Şerh No: 1387 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:05)

 Bilgi  [TCK. 276] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 276.– Madde, bilirkişi ve tercümanların kasten gerçeği yanlış olarak yansıtmalarını, yanlış tercüme yapmalarını cezalandırmaktadır. Bilirkişinin, kendi bilgi ve değerlendirmesine göre vereceği mütalâanın sadece hatalı olması, kastın bulunmaması hâlinde suç oluşturmayacaktır.
(Şerh No: 1386 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:05)

 Bilgi  [TCK. 275] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 275.– Madde, hukuk davalarında taraflara kanuna uygun olarak ve sübut vasıtası oluşturmak üzere yöneltilen yeminin yalan yere icrasını cezalandırmaktadır. Suçun oluşması, teklifin kanunî şekil ve koşullara uygun olmasına ve yemin önerilmesinin kanunen olanaksız bir konuya ilişkin bulunmamasına bağlıdır. Dava hakkında hüküm verilmeden yalan yere yeminden dönülmesi hâlinde, fail hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. Buna karşılık, hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeği...
(Şerh No: 1385 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:05)

 Bilgi  [TCK. 274] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 274.– Madde metninde, yalan tanıklıkla ilgili etkin pişmanlık düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1384 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:05)

 Bilgi  [TCK. 273] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 273.– Madde metninde yalan tanıklık suçu ile ilgili şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler hakkında düzenleme yapılmıştır. Birinci fıkraya göre; belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişiler aleyhine yalan tanıklık yapılması hâlinde ya da tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen bu hakkı kendisine hatırlatılmadan gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kişi hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Maddenin ikinc...
(Şerh No: 1383 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:05)

 Bilgi  [TCK. 272] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 272.– Madde metninde yalan tanıklık suçu tanımlanmıştır. Birinci fıkraya göre, hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapılması, bu suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Suçun temel şekli açısından tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurulun yemin verdirmeye yetkisinin olmaması gerekir. İkinci fıkraya göre ise, yalan tanıklık suçunun mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinl...
(Şerh No: 1382 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:05)

 Bilgi  [TCK. 271] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 271.– Madde, suç uydurma hâlini cezalandırmaktadır. Bu suretle adlî makamları gereksiz olarak işgal etmek veya yanlış yollara yönlendirerek gereksiz yere uğraştırmak cezalandırılmış olmaktadır.
(Şerh No: 1381 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:04)

 Bilgi  [TCK. 270] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 270.– Madde metninde suç üstlenme suçu tanımlanmıştır. Kişi, gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş olan bir suçu kendisinin işlediğinden bahisle, bildirimde bulunmuş olabilir. Bu durumda, suç üstlenme suçu oluşur. Madde metnine göre; bu suçun belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişilerin cezadan kurtulması amacıyla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
(Şerh No: 1380 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 01:04)

 Bilgi  [TCK. 269] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 269.– Madde metninde iftira suçu açısından etkin pişmanlıkla ilgili düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 1378 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:52)

 Bilgi  [TCK. 268] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 268.– Madde metninde iftira suçunun özel bir işleniş biçimi hakkında düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 1377 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:52)

 Bilgi  [TCK. 267] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 267.– Madde metninde, iftira suçu tanımlanmıştır. İftira, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesiyle oluşur. İftira suçunun konusunu hukuka aykırı fiil oluşturabilir. Bu fiilin suç oluşturması şart değildir. Disiplin yaptırımını veya başka bir idari yaptırımı gerekli kılan fiiller de bu suçun konusunu oluşturabilir. Bu isnadın yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunmak...
(Şerh No: 1376 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:51)

 Bilgi  [TCK. 266] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 266.– Madde metninde, kamu görevlisinin görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanması, ilgili suç açısından daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Ancak, bunun için, kanunda kamu görevlisi sıfatının ilgili suçun bir unsuru olarak öngörülmemiş olması gerekir.
(Şerh No: 1375 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:51)

 Bilgi  [TCK. 265] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 265.– Madde metninde, görevini yaptırmamak için kamu görevlisine direnme fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Birinci fıkrada, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanılması hâlinde verilecek ceza belirlenmiştir. Bu suçun oluşması için kullanılan cebrin kasten yaralama suçunun temel şekli veya daha az cezayı gerektiren hâli kapsamında değerlendirilebilecek boyutta olması gerekir. Aksi takdirde, dördüncü fıkra hükmüne göre uygulama yapmak gere...
(Şerh No: 1374 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:51)

 Bilgi  [TCK. 264] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 264.– Maddenin birinci fıkrasında, bir rütbe ya da kamu görevinin veya mesleğin resmî elbisesini yetkisi olmadan alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giymek veya hakkı olmadığı hâlde belirli nişan veya madalyaları takmak suç olarak tanımlanmıştır. Elbisenin ait olduğu kamu görevine ilişkin işlerin yapılmasına teşebbüs edilmesi, ayrı bir suç oluşturur. Bu durumda ayrıca yukarıdaki madde hükmüne göre cezaya hükmetmek gerekir. Maddenin ikinci fıkrasında, haksız olarak giyilen elbiseni...
(Şerh No: 1373 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:51)

 Bilgi  [TCK. 263] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 263.– Madde metninde kanuna aykırı eğitim suçu tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1372 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:51)

 Bilgi  [TCK. 262] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 262.– Madde metninde, bir kamu görevinin hukuka aykırı bir şekilde üstlenilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suç, hukuka aykırı olarak, kamu görevini yerine getirmeye teşebbüs etmek veya bu görevden ayrılması kendisine bildirilmiş olduğu hâlde, görevi sürdürmeye çalışmak suretiyle oluşmaktadır. Suçun oluşması için göz önünde bulundurulması gereken husus, kişinin kamu görevinin verdiği yetkileri kullanmaya teşebbüs etmesidir.
(Şerh No: 1371 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:51)

 Bilgi  [TCK. 261] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 261.– Madde metninde, kamu görevlilerinin maddede gösterilen fiilleri icra suretiyle kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerindeki tasarruf haklarını ortadan kaldırmaları veya sınırlandırmaları suç olarak tanımlanmaktadır. Madde, aynı zamanda kamulaştırma hususundaki kurallara uymadan kişilerin mallarına elkonulmasını da cezalandırmaktadır.
(Şerh No: 1370 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:51)

 Bilgi  [TCK. 260] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 260.– Madde metninde, kamu görevlilerinin toplu olarak görevlerini terk etmesi, görevlerine gelmemesi, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmaması veya yavaşlatması suç olarak tanımlanmıştır. Bir hizmetin kamu adına yürütülmesine karar verilmesi, bu hizmetin düzenli ve aksamaksızın yürütülmesini gerektirir. Madde metniyle bir kamu hizmetinin aksamasına neden olacak toplu hareketler ceza yaptırımı altına alınmıştır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için maddede belirtilen hare...
(Şerh No: 1369 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:44)

 Bilgi  [TCK. 259] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 259.– Madde metninde kamu görevlilerinin ticareti suçu tanımlanmıştır. Bu hükümle, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle başkalarına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisinin cezalandırılması öngörülmüştür. Suçun tamamlanması için, mal veya hizmetin satılmış olması gerekmemektedir. Söz konusu suç tanımıyla amaçlanan, bir kamusal faaliyetin yürütülmesine katılan veya bir kamu hizmetinden yararlanan kişilerin, kamu görevlisinin görevinin gereklerine uygun işlem tesis ...
(Şerh No: 1368 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:43)

 Bilgi  [TCK. 258] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 258.– Maddede, kamu görevine ilişkin sırrın ifşası cezalandırılmaktadır. Söz konusu suç, gizli kalması gereken hususları açıklamak, yayınlamak veya ne suretle olursa olsun bunlardan başkasının bilgi edinmelerini kolaylaştırmak suretiyle oluşacaktır. Suçun faili, bir kamu görevlisi olacaktır. Suçun konusu, ifa edilen kamu göreviyle ilgili olan ve gizli tutulması yani sır olarak saklanması gereken bilgilerdir. Kamu görevlisinin, ifa ettiği göreve ilişkin sırları bu görevi sona erdikten son...
(Şerh No: 1367 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:43)

 Bilgi  [TCK. 256] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 256.– Bazı kamu görevlileri, görevlerinin gereği olarak zor kullanma yetkisiyle donatılmışlardır. Örneğin emniyet görevlileri, suç şüphesi altında bulunan kişiyi yakalamak yetkisiyle donatılmıştır. Yakalanan kişi, gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için, emniyet görevlisinin görevinin gereği olarak ve mevzuattan kaynaklanan talimatlarına uygun davranmak yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüğe aykırı davranan kişinin örneğin hâkim veya savcı huzuruna çıkarılmamak için direnmesi hâ...
(Şerh No: 1366 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:43)

 Bilgi  [TCK. 255] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 255.– Kamu görevlisinin görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceğinden bahisle kişiden menfaat temin etmesi, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, menfaati temin eden kişinin, yapılmasını arzuladığı işin kamu görevlisinin görevine girmediğini ve bu hususta yetkisi olmadığını bilmesi gerekir. Ancak, kamu görevlisi, özel ilişkileri nedeniyle bu konuda yetkili olan kişilere işi yaptırabileceğine veya herhangi bir şekilde işi y...
(Şerh No: 1365 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:43)

 Bilgi  [TCK. 254] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 254.– Maddede rüşvet suçunda etkin pişmanlık hâline ilişkin hükme yer verilmiştir. Cezayı ortadan kaldıran bir şahsî sebep hâlini düzenleyen bu hükümden yararlanabilmesi için; kamu görevlisinin, rüşvet suçundan dolayı hakkında soruşturmaya başlanmadan önce, durumu soruşturmaya yetkili makamlara haber vererek, rüşvet konusu şeyi aynen teslim etmesi gerekir. Keza, rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin soruşturma başlamadan önce durumu yetkili makamlara haber vermesi hâli...
(Şerh No: 1364 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:43)

 Bilgi  [TCK. 253] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 253.– Madde metninde, rüşvet suçunun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir. Ancak, bunun için rüşvet suçunun işlenmesiyle tüzel kişi lehine haksız bir yararın sağlanması gerekir.
(Şerh No: 1363 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:43)

 Bilgi  [TCK. 252] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 252.– Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmez ve “satın alınamaz” oldukları hususunda toplumda hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. Rüşvete ilişkin suç tanımı, bu güveni korumayı amaçlamıştır. İzlenen suç siyaseti gereğince, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması,...
(Şerh No: 1362 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:42)

 Bilgi  [TCK. 251] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 251.– Madde metninde denetim görevinin ihmali, ceza yaptırımına bağlanmıştır. Birinci fıkrada zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman kamu görevlisinin, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, kamu görevlisi, zimmet veya irtikap suçunun işlendiğinden haberdardır ve buna rağmen denetim görevini kasten ihmal etmektedir. Buna karşılık, denetimle yükümlü kamu görevlisinin bu görevini ihmal etmesinden yararlanılarak zimmet v...
(Şerh No: 1361 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:42)

 Bilgi  [TCK. 257] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 257 – Bir kamu göreviyle görevlendirilen kişi, bu kamu faaliyetinin yürütülmesi sırasında, görevinin gerekli kıldığı yükümlülüklere uygun hareket etmek zorundadırlar. Öyle ki; kamu faaliyetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü hususunda toplumda hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. Bu yükümlülükle bağdaşmayan davranışlar, belli koşullar altında suç olarak tanımlanmıştır. Görevi kötüye kullanma suçu, bu bakımdan genel, tali v...
(Şerh No: 940 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 22-11-2009 00:42)

 Bilgi  [TCK. 250] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 250.– Madde metninde çeşitli şekillerde gerçekleştirilen irtikap fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. İrtikabın varlığı için, kamu görevlisinin kişilerden kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekir. Ancak, bu yarar sağlama olgusu çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Madde metninde bu yararlanma olgusunun gerçekleştiriliş şekilleri göz önünde bulundurularak suç tanımlaması yapılmıştır. Maddenin birinci fıkrasında icbar suretiyle irtikap suçu tanımlanmıştır. İcbar suretiyle irtikâp suç...
(Şerh No: 1360 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:39)

 Bilgi  [TCK. 249] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 249.– Suç konusu malın değerinin az olması durumunda da zimmet suçu oluşur. Ancak, bu durumlarda zimmet suçundan dolayı verilecek cezada belli bir oranda indirim öngörülmüştür. Söz konusu madde metninde bu indirimin oranı belirlenmiştir. Zimmete geçirilen malın değerinin çok az olması durumunda, bu tasarruf, hoşgörüyle karşılanabilir. Suç konusu malın değerinin çok düşük olmasına rağmen, bunun zimmete geçirilmesi bir haksızlık oluşturmakla beraber, fiilin ifade ettiği haksızlık muhtevası...
(Şerh No: 1359 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:39)

 Bilgi  [TCK. 248] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 248.– Maddede zimmet suçunda etkin pişmanlık hâline ilişkin hükme yer verilmiştir. Zimmet suçunda etkin pişmanlık hâli, sadece cezada indirim yapılmasını gerektiren neden olarak kabul edilmiştir. Ancak, cezada yapılacak olan indirim oranları, etkin pişmanlığın gösterildiği zamana göre belirlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasına göre, zimmet suçundan dolayı soruşturmaya başlanmadan önce, durumu soruşturmaya yetkili makamlara haber vererek, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya u...
(Şerh No: 1358 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:39)

 Bilgi  [TCK. 247] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 247.– Kamu görevlisi, bu görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu mallar üzerinde ancak görevinin gerektirdiği şekilde tasarrufta bulunabilir. Madde metninde, kamu görevlisinin bu mallar üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaşmayan bir surette tasarrufta bulunması, bu malları kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi suç olarak tanımlanmıştır. Zimmet suçunun konusu, taşınır veya taşınmaz maldır. Bu malın zilyetliğinin kamu gör...
(Şerh No: 1357 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:39)

 Bilgi  [TCK. 246] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 246.– Madde metninde, bu Bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1356 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:39)

 Bilgi  [TCK. 245] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 245.– Madde, banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle bankaların veya kredi sahiplerinin zarara sokulmasını, bu yolla çıkar sağlanmasını önlemek ve failleri cezalandırmak amacıyla kaleme alınmıştır. Banka kartı, bankanın kurduğu sisteme hukuka uygun olarak girmeyi sağlamaktadır. Bu kart, saptanan ve kart sahibince bilinen bir numara marifetiyle, banka görevlisinin yardımı olmadan, kart sahibinin kendi hesabından para çekmesini sağlamaktadır. Kredi kartları...
(Şerh No: 1355 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:39)

 Bilgi  [TCK. 244] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 244.– Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme, erişilmez kılma, değiştirme ve yok etme fiilleri, suç olarak tanımlanmaktadır. Böylece sistemlere yöneltilen ızrar fiilleri özel bir suç hâline getirilmiştir. Aracın fizik varlığı ve işlemesini sağlayan bütün diğer unsurları, söz konusu suçun konusunu oluşturmaktadır. Fıkrada seçimlik hareketli bir suç meydana getiri...
(Şerh No: 1354 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:39)

 Bilgi  [TCK. 243] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 243.– Bilişim sistemlerine karşı suçların düzenlendiği bölümde yer alan bu maddede bilişim sistemine girme fiili suç olarak tanımlanmıştır. Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek fiili suç hâline getirilmiştir. Sisteme, hukuka aykırı olarak giren ...
(Şerh No: 1353 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:38)

 Bilgi  [TCK. 242] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 242.– Madde metninde, bu Bölümde yer alan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı öngörülmüştür. Ancak, bunun için, tüzel kişi lehine haksız bir yararın sağlanması gerekir.
(Şerh No: 1352 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:38)

 Bilgi  [TCK. 241] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 241.– Madde metninde tefecilik fiili suç olarak tanımlanmıştır. Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi, tefecilik suçunu oluşturur. Tefecilik suçu, iktisadi hayatımızda, “senet kırdırma” denen usulle de işlenebilir. Örneğin henüz vadesi gelmemiş bir bononun vadesinden önce başkasına verilerek karşılığında bono üzerinde yazılı meblağdan daha az bir paranın alınması durumunda tefecilik suçu oluşur. Çünkü, bu durumda bononun el değiştirmesi...
(Şerh No: 1351 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:38)

 Bilgi  [TCK. 240] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 240.– Madde metninde, belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınmak fiili suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu suçtan dolayı failin cezalandırılabilmesi için, belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınmak suretiyle kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması gerekir. Böylece, kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması, söz konusu suçun bir objektif cezalandırılabilme şartını oluşturmaktadır. Örneğin, özel hukuk tüzel kişileri eliyle verilen sağlık hizmetlerini aksatarak, belli bir güzerga...
(Şerh No: 1350 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:38)

 Bilgi  [TCK. 239] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 239.– Maddenin birinci fıkrasında ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bir bilgi veya belgenin bu nitelikte olup olmadığı, ilgili kanunda belirlenen bu hususa ilişkin ölçütler göz önünde bulundurularak hâkim tarafından belirlenir. Maddenin ikinci fıkrasında, fennî keşif ve buluşlar ile sınaî uygulamaya ilişkin bilgiler koruma altına alınmıştır. Genel anlamda fennî vey...
(Şerh No: 1349 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:36)

 Bilgi  [TCK. 238] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 238.– Madde, taahhüt olunan işin yapılmaması suretiyle kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veyahut genel bir felâketin önlenmesi için zorunlu eşya veya gıda maddelerinin ortadan kalkmasına veya bu sonucu doğuracak derecede azalmasına neden olunmasını suç hâline getirmiş bulunmaktadır. Suçun maddî unsuru, taahhüt olunan işin yapılmamasıdır. Elbette ki, bu yapmamanın kasta bağlı bulunması suçun oluşması için gereklidir. Suçun oluşması için herhangi bir taahhüdün yerine getirilmemes...
(Şerh No: 1348 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:36)

 Bilgi  [TCK. 237] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 237.– Madde, esasta işçi ücretlerinin veya besinler veya başka malların değerlerinin artıp eksilmesini sağlamak maksadıyla yalan haber veya havadis yayınlanmasını veya aynı maksatla diğer bir takım hileli yollara başvurulmasını cezalandırmaktadır. Böylece maddenin esasta korumak istediği hukukî yarar, serbest rekabet koşulları çerçevesinde fiyatların belirlenmesini ihlâl edici hareketleri engellemektir. Borsalarda kabul edilen belge ve senetler hakkında sermaye piyasası araçlarının değeri...
(Şerh No: 1347 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:35)

 Bilgi  [TCK. 236] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 236.– Bu maddede, edimin ifasına fesat karıştırma suçu tanımlanmıştır. Sözleşmenin imzalanmasıyla ihale süreci sona ermekte ve edimin ifası süreci başlamaktadır. Bu süreçte edimin ifasına fesat karıştırılması bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suç, kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı t...
(Şerh No: 1346 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:35)

 Bilgi  [TCK. 234] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 234.– Maddenin birinci fıkrasında, velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece bu maddeyle çocuk üzerindeki velâyet veya vesayet hakları korunmaktadır. Söz konusu suç, onbeş yaşını bitirmemiş olan çocuğun kaçırılması veya alıkonulması suretiyl...
(Şerh No: 1345 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:35)

 Bilgi  [TCK. 233] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 233.– Maddenin birinci fıkrasında, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşması için terk olgusunun gerçekleşmemesi gerekir. Aksi takdirde, terk suçu oluşur. Aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün kapsamını, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlemek gerekir. Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, şikâyete tabi tutulmuştur. Maddenin ikinci fık...
(Şerh No: 1344 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:35)

 Bilgi  [TCK. 232] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 232.– Madde, aynı konutta birlikte yaşayan kişilerden birine kötü muamelede bulunulmasını cezalandırmaktadır. Ancak, her türlü kötü muamele, suçun oluşmasını olanaklı kılmaz. Kötü muamelenin merhamet, acıma ve şefkatle bağdaşmayacak nitelikte bulunması gereklidir. Ancak, bu muamele biçimi kişide basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçünün ötesinde bir etki meydana getirmiş ise, artık kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmedilmelidir. Yarı aç veya susuz bırakma, uyku uyutma...
(Şerh No: 1343 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:35)

 Bilgi  [TCK. 231] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 231.– Madde, bir çocuğun soybağının değiştirilmesini veya gizlenmesini suç hâline getirmiştir. Bu netice, yetkili mercilere gerekli bilgileri vermemek veya yanlış bilgiler vermek suretiyle gerçekleştirilecektir. Kişilerin aileleriyle olan ilişkileri, doğum, evlât edinme, tanıma veya babalığa hükmolunması yolları ile hukuken oluşur. Doğumla meydana gelen ilişkinin maddede belirtilen suretlerle değiştirilmesi suç hâline getirilmiştir. Suçun oluşması için failde, çocuğu soybağını değiştir...
(Şerh No: 1342 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:34)

 Bilgi  [TCK. 230] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 230.– Maddenin birinci fıkrası, birden çok evlenme fiilini suç hâline getirmiştir. Suçun faili kadın veya erkek olabilir. Bu fiilin suç olarak tanımlanmasıyla, aile düzeninin korunması amaçlanmıştır. Suçun oluşması için, evli olan kimsenin kanuna ve usulüne uygun olarak ikinci bir nikâh işlemi yaptırmış bulunması gerekir. Birinci evliliğin Türkiye’de veya yabancı bir ülkede yapılmış olmasının önemi yoktur. Birinci evlilik ölüm, boşanma veya iptal suretiyle ortadan kalkmadığı sürece iki...
(Şerh No: 1341 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:34)

 Bilgi  [TCK. 235] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 235.- Madde metninde ihaleye fesat karıştırma suçu tanımlanmıştır. Bu hükümle korunmak istenen hukukî değer, kamusal faaliyetlerin dürüstlük ilkesine uygun olarak yürütüldüğüne dair ve özellikle, kamu adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımı gibi ihale işlemlerinin yapılmasıyla ilgili olarak, kamu görevlilerine duyulan güvendir. Suçun konusu, mal veya hizmet alım veya satımına ilişkin ihale ya da kiralama ihalesidir. İhalenin konusunun, suçun oluşması açısından bir önemi yoktur. ...
(Şerh No: 870 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 22-11-2009 00:33)

 Bilgi  [TCK. 222] TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN Kanun Numurası: 1353 Kabul Tarihi: 01/11/1928 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/11/1928 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1030 Madde 1 - Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir. Madde 2 - Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve müesseselerinde ve bilcümle şi...
(Şerh No: 1340 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:30)

 Bilgi  [TCK. 222] ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN
ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 671 Kabul Tarihi: 25/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 28/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 230 Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder. Madde 2 - İşbu kan...
(Şerh No: 1339 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:29)

 Bilgi  [TCK. 229] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 229.– Çocukları, fiziksel veya zihinsel engellileri dilencilikte araç olarak kullanmak suretiyle başkalarının diğerkamlık ve acıma duyguları istismar edilmekte ve haksız kazançlar elde edilebilmektedir. Bu durumun kişilerdeki kimsesizlere, yoksullara yardım etme yönündeki hasletlerin zayıflamasına yol açtığı, bilinen bir gerçektir. Bu düşüncelerle, çocukların, fiziksel veya zihinsel engellilerin dilencilikte araç olarak kullanılması, suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1338 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:27)

 Bilgi  [TCK. 228] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 228.– Madde metninde kumar oynanması için yer veya başka surette imkan sağlanması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suça ilişkin düzenlemede, kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike ve doğurması olası facialar göz önüne alınmıştır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, aleniyet şartı aranmamıştır. Söz konusu suç, başkalarının kumar oynaması için yer veya başka surette imkan sağlamakla oluşur. Maddenin ikinci fıkrasında, çocukların kumar oynaması için yer veya başka surette im...
(Şerh No: 1337 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:27)

 Bilgi  [TCK. 227] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 227.– Madde metninde, kişilerin ve özellikle çocukların fuhşa teşviki, sürüklenmesi fiillerinin hangi koşullarda suç oluşturduğu hususunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken, Türkiye’nin fuhuşla mücadele ile ilgili olarak milletlerarası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri göz önünde bulundurulmuştur. Türkiye’nin fuhuşla mücadele konusundaki milletlerarası yükümlülüklerini ihtiva eden anlaşmalardan 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris’te imzalanmış olan “Beyaz Kadın Tica...
(Şerh No: 1336 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:27)

 Bilgi  [TCK. 226] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 226.– Madde metninde, müstehcenlik ve çocukların bu tür zararlı yayınlara karşı korunmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Normatif (değerlendirilebilir) bir unsur niteliğini taşıyan müstehcenlik kavramının içeriğinin belirlenmesinde, toplumda egemen olan değer ölçüleri ve yukarıdaki madde gerekçesinde hayasızca hareketler kavramına yönelik olarak yapılan açıklamalar, göz önünde bulundurulmalıdır. Maddenin birinci fıkrasında müstehcenlikle ilgili çeşitli davranışlar, suç olarak tanımla...
(Şerh No: 1335 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:27)

 Bilgi  [TCK. 225] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 225.– Madde metninde, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının, edep törelerinin ihlâli, incitilmesi ve her ne suretle olursa olsun edep ve ahlâk temizliğine alenen saldırı niteliği taşıyan hareketler, tutum ve davranışlar ve takınılan durumlar suç olarak tanımlanmıştır. Bu hükme göre, genel olarak edep ve iffete saldırı niteliği taşıyan davranışlar, suç oluşturmaktadır. Böylece, halkın ar ve haya duygularının, toplumun ortak edep ve ahlâk temizliğinin korunması amaç...
(Şerh No: 1334 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:27)

 Bilgi  [TCK. 224] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 224.– Maddenin birinci fıkrasında kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir platformun cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçirilmesi, zaptedilmesi veya kontrol altına alınması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamada, Türkiye’nin de imzalamış bulunduğu “Kıt’a Sahanlığındaki Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Fiillerin Tenkili Hakkında Sözleşme” hükümleri göz önünde bulundurulmuştur. “Sabit bir platfor...
(Şerh No: 1333 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:26)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,27688599 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.