Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TCK. 279] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 279.– Kamu görevlileri, görevlerini yaptıkları sırada ve göreve ilişkin olarak bir suçun işlendiğini öğrendiklerinde bunu yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler. Madde metninde, bu yükümlülüğe aykırı davranış, suç olarak tanımlanmaktadır. Suçun maddî unsuru, bildirimde bulunmak hususunda ihmalde bulunmak veya gecikme göstermektir. Ancak, bu suçun oluşabilmesi için, bildirim konusu suçun kamu görevlisinin yürüttüğü görevle bağlantılı olması gerekir. İşlenen suçun görevle bağlantısının ...
(Şerh No: 1389 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:06)

 Bilgi  [TCK. 278] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 278.– Barış esasına dayalı hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devletten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep hakkına sahiptir. Suç teşkil eden bir fiilin işlendiğini öğrenen bireyin, bununla ilgili olarak yetkili makamlar nezdinde bildirimde bulunma hakkı vardır. Bu bakımdan, belli bir suç vakıasıyla ilgili olarak bildirimde bulunmak, hukuka uygunluk nedeni olarak bir hakkın kullanılmasından ...
(Şerh No: 1388 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:06)

 Bilgi  [TCK. 277] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 277.– Madde, bir davada taraflardan birinin veya birkaçının ve sanıkların, katılanların veya mağdurların leh veya aleyhine yargı görevi yapanlara emir vermeyi veya baskı yapmayı veya nüfuz icra etmeyi veya yargı görevleri yapanları ne suretle olursa olsun etkilemeye teşebbüs etmeyi cezalandırmaktadır. Emir verildiği, baskı yapıldığı veya nüfuz icra edildiği veya etki yapılmasına girişildiği anda cürüm tamamlanmış olur. Suç, herhangi bir yargı görevi yapana karşı işlenebilir. Teşebbüs il...
(Şerh No: 1387 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:05)

 Bilgi  [TCK. 276] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 276.– Madde, bilirkişi ve tercümanların kasten gerçeği yanlış olarak yansıtmalarını, yanlış tercüme yapmalarını cezalandırmaktadır. Bilirkişinin, kendi bilgi ve değerlendirmesine göre vereceği mütalâanın sadece hatalı olması, kastın bulunmaması hâlinde suç oluşturmayacaktır.
(Şerh No: 1386 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:05)

 Bilgi  [TCK. 275] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 275.– Madde, hukuk davalarında taraflara kanuna uygun olarak ve sübut vasıtası oluşturmak üzere yöneltilen yeminin yalan yere icrasını cezalandırmaktadır. Suçun oluşması, teklifin kanunî şekil ve koşullara uygun olmasına ve yemin önerilmesinin kanunen olanaksız bir konuya ilişkin bulunmamasına bağlıdır. Dava hakkında hüküm verilmeden yalan yere yeminden dönülmesi hâlinde, fail hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. Buna karşılık, hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeği...
(Şerh No: 1385 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:05)

 Bilgi  [TCK. 274] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 274.– Madde metninde, yalan tanıklıkla ilgili etkin pişmanlık düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1384 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:05)

 Bilgi  [TCK. 273] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 273.– Madde metninde yalan tanıklık suçu ile ilgili şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler hakkında düzenleme yapılmıştır. Birinci fıkraya göre; belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişiler aleyhine yalan tanıklık yapılması hâlinde ya da tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen bu hakkı kendisine hatırlatılmadan gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kişi hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Maddenin ikinc...
(Şerh No: 1383 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:05)

 Bilgi  [TCK. 272] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 272.– Madde metninde yalan tanıklık suçu tanımlanmıştır. Birinci fıkraya göre, hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapılması, bu suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Suçun temel şekli açısından tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurulun yemin verdirmeye yetkisinin olmaması gerekir. İkinci fıkraya göre ise, yalan tanıklık suçunun mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinl...
(Şerh No: 1382 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:05)

 Bilgi  [TCK. 271] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 271.– Madde, suç uydurma hâlini cezalandırmaktadır. Bu suretle adlî makamları gereksiz olarak işgal etmek veya yanlış yollara yönlendirerek gereksiz yere uğraştırmak cezalandırılmış olmaktadır.
(Şerh No: 1381 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:04)

 Bilgi  [TCK. 270] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 270.– Madde metninde suç üstlenme suçu tanımlanmıştır. Kişi, gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş olan bir suçu kendisinin işlediğinden bahisle, bildirimde bulunmuş olabilir. Bu durumda, suç üstlenme suçu oluşur. Madde metnine göre; bu suçun belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişilerin cezadan kurtulması amacıyla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
(Şerh No: 1380 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:04)

 Bilgi  [TCK. 269] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 269.– Madde metninde iftira suçu açısından etkin pişmanlıkla ilgili düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 1378 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:52)

 Bilgi  [TCK. 268] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 268.– Madde metninde iftira suçunun özel bir işleniş biçimi hakkında düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 1377 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:52)

 Bilgi  [TCK. 267] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 267.– Madde metninde, iftira suçu tanımlanmıştır. İftira, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesiyle oluşur. İftira suçunun konusunu hukuka aykırı fiil oluşturabilir. Bu fiilin suç oluşturması şart değildir. Disiplin yaptırımını veya başka bir idari yaptırımı gerekli kılan fiiller de bu suçun konusunu oluşturabilir. Bu isnadın yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunmak...
(Şerh No: 1376 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:51)

 Bilgi  [TCK. 266] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 266.– Madde metninde, kamu görevlisinin görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanması, ilgili suç açısından daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Ancak, bunun için, kanunda kamu görevlisi sıfatının ilgili suçun bir unsuru olarak öngörülmemiş olması gerekir.
(Şerh No: 1375 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:51)

 Bilgi  [TCK. 265] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 265.– Madde metninde, görevini yaptırmamak için kamu görevlisine direnme fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Birinci fıkrada, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanılması hâlinde verilecek ceza belirlenmiştir. Bu suçun oluşması için kullanılan cebrin kasten yaralama suçunun temel şekli veya daha az cezayı gerektiren hâli kapsamında değerlendirilebilecek boyutta olması gerekir. Aksi takdirde, dördüncü fıkra hükmüne göre uygulama yapmak gere...
(Şerh No: 1374 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:51)

 Bilgi  [TCK. 264] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 264.– Maddenin birinci fıkrasında, bir rütbe ya da kamu görevinin veya mesleğin resmî elbisesini yetkisi olmadan alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giymek veya hakkı olmadığı hâlde belirli nişan veya madalyaları takmak suç olarak tanımlanmıştır. Elbisenin ait olduğu kamu görevine ilişkin işlerin yapılmasına teşebbüs edilmesi, ayrı bir suç oluşturur. Bu durumda ayrıca yukarıdaki madde hükmüne göre cezaya hükmetmek gerekir. Maddenin ikinci fıkrasında, haksız olarak giyilen elbiseni...
(Şerh No: 1373 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:51)

 Bilgi  [TCK. 263] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 263.– Madde metninde kanuna aykırı eğitim suçu tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1372 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:51)

 Bilgi  [TCK. 262] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 262.– Madde metninde, bir kamu görevinin hukuka aykırı bir şekilde üstlenilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suç, hukuka aykırı olarak, kamu görevini yerine getirmeye teşebbüs etmek veya bu görevden ayrılması kendisine bildirilmiş olduğu hâlde, görevi sürdürmeye çalışmak suretiyle oluşmaktadır. Suçun oluşması için göz önünde bulundurulması gereken husus, kişinin kamu görevinin verdiği yetkileri kullanmaya teşebbüs etmesidir.
(Şerh No: 1371 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:51)

 Bilgi  [TCK. 261] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 261.– Madde metninde, kamu görevlilerinin maddede gösterilen fiilleri icra suretiyle kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerindeki tasarruf haklarını ortadan kaldırmaları veya sınırlandırmaları suç olarak tanımlanmaktadır. Madde, aynı zamanda kamulaştırma hususundaki kurallara uymadan kişilerin mallarına elkonulmasını da cezalandırmaktadır.
(Şerh No: 1370 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:51)

 Bilgi  [TCK. 260] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 260.– Madde metninde, kamu görevlilerinin toplu olarak görevlerini terk etmesi, görevlerine gelmemesi, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmaması veya yavaşlatması suç olarak tanımlanmıştır. Bir hizmetin kamu adına yürütülmesine karar verilmesi, bu hizmetin düzenli ve aksamaksızın yürütülmesini gerektirir. Madde metniyle bir kamu hizmetinin aksamasına neden olacak toplu hareketler ceza yaptırımı altına alınmıştır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için maddede belirtilen hare...
(Şerh No: 1369 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:44)

 Bilgi  [TCK. 259] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 259.– Madde metninde kamu görevlilerinin ticareti suçu tanımlanmıştır. Bu hükümle, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle başkalarına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisinin cezalandırılması öngörülmüştür. Suçun tamamlanması için, mal veya hizmetin satılmış olması gerekmemektedir. Söz konusu suç tanımıyla amaçlanan, bir kamusal faaliyetin yürütülmesine katılan veya bir kamu hizmetinden yararlanan kişilerin, kamu görevlisinin görevinin gereklerine uygun işlem tesis ...
(Şerh No: 1368 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:43)

 Bilgi  [TCK. 258] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 258.– Maddede, kamu görevine ilişkin sırrın ifşası cezalandırılmaktadır. Söz konusu suç, gizli kalması gereken hususları açıklamak, yayınlamak veya ne suretle olursa olsun bunlardan başkasının bilgi edinmelerini kolaylaştırmak suretiyle oluşacaktır. Suçun faili, bir kamu görevlisi olacaktır. Suçun konusu, ifa edilen kamu göreviyle ilgili olan ve gizli tutulması yani sır olarak saklanması gereken bilgilerdir. Kamu görevlisinin, ifa ettiği göreve ilişkin sırları bu görevi sona erdikten son...
(Şerh No: 1367 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:43)

 Bilgi  [TCK. 256] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 256.– Bazı kamu görevlileri, görevlerinin gereği olarak zor kullanma yetkisiyle donatılmışlardır. Örneğin emniyet görevlileri, suç şüphesi altında bulunan kişiyi yakalamak yetkisiyle donatılmıştır. Yakalanan kişi, gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için, emniyet görevlisinin görevinin gereği olarak ve mevzuattan kaynaklanan talimatlarına uygun davranmak yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüğe aykırı davranan kişinin örneğin hâkim veya savcı huzuruna çıkarılmamak için direnmesi hâ...
(Şerh No: 1366 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:43)

 Bilgi  [TCK. 255] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 255.– Kamu görevlisinin görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceğinden bahisle kişiden menfaat temin etmesi, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, menfaati temin eden kişinin, yapılmasını arzuladığı işin kamu görevlisinin görevine girmediğini ve bu hususta yetkisi olmadığını bilmesi gerekir. Ancak, kamu görevlisi, özel ilişkileri nedeniyle bu konuda yetkili olan kişilere işi yaptırabileceğine veya herhangi bir şekilde işi y...
(Şerh No: 1365 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:43)

 Bilgi  [TCK. 254] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 254.– Maddede rüşvet suçunda etkin pişmanlık hâline ilişkin hükme yer verilmiştir. Cezayı ortadan kaldıran bir şahsî sebep hâlini düzenleyen bu hükümden yararlanabilmesi için; kamu görevlisinin, rüşvet suçundan dolayı hakkında soruşturmaya başlanmadan önce, durumu soruşturmaya yetkili makamlara haber vererek, rüşvet konusu şeyi aynen teslim etmesi gerekir. Keza, rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin soruşturma başlamadan önce durumu yetkili makamlara haber vermesi hâli...
(Şerh No: 1364 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:43)

 Bilgi  [TCK. 253] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 253.– Madde metninde, rüşvet suçunun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir. Ancak, bunun için rüşvet suçunun işlenmesiyle tüzel kişi lehine haksız bir yararın sağlanması gerekir.
(Şerh No: 1363 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:43)

 Bilgi  [TCK. 252] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 252.– Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmez ve “satın alınamaz” oldukları hususunda toplumda hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. Rüşvete ilişkin suç tanımı, bu güveni korumayı amaçlamıştır. İzlenen suç siyaseti gereğince, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması,...
(Şerh No: 1362 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:42)

 Bilgi  [TCK. 251] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 251.– Madde metninde denetim görevinin ihmali, ceza yaptırımına bağlanmıştır. Birinci fıkrada zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman kamu görevlisinin, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, kamu görevlisi, zimmet veya irtikap suçunun işlendiğinden haberdardır ve buna rağmen denetim görevini kasten ihmal etmektedir. Buna karşılık, denetimle yükümlü kamu görevlisinin bu görevini ihmal etmesinden yararlanılarak zimmet v...
(Şerh No: 1361 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:42)

 Bilgi  [TCK. 257] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 257 – Bir kamu göreviyle görevlendirilen kişi, bu kamu faaliyetinin yürütülmesi sırasında, görevinin gerekli kıldığı yükümlülüklere uygun hareket etmek zorundadırlar. Öyle ki; kamu faaliyetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü hususunda toplumda hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. Bu yükümlülükle bağdaşmayan davranışlar, belli koşullar altında suç olarak tanımlanmıştır. Görevi kötüye kullanma suçu, bu bakımdan genel, tali v...
(Şerh No: 940 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 21-11-2009 23:42)

 Bilgi  [TCK. 250] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 250.– Madde metninde çeşitli şekillerde gerçekleştirilen irtikap fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. İrtikabın varlığı için, kamu görevlisinin kişilerden kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekir. Ancak, bu yarar sağlama olgusu çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Madde metninde bu yararlanma olgusunun gerçekleştiriliş şekilleri göz önünde bulundurularak suç tanımlaması yapılmıştır. Maddenin birinci fıkrasında icbar suretiyle irtikap suçu tanımlanmıştır. İcbar suretiyle irtikâp suç...
(Şerh No: 1360 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:39)

 Bilgi  [TCK. 249] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 249.– Suç konusu malın değerinin az olması durumunda da zimmet suçu oluşur. Ancak, bu durumlarda zimmet suçundan dolayı verilecek cezada belli bir oranda indirim öngörülmüştür. Söz konusu madde metninde bu indirimin oranı belirlenmiştir. Zimmete geçirilen malın değerinin çok az olması durumunda, bu tasarruf, hoşgörüyle karşılanabilir. Suç konusu malın değerinin çok düşük olmasına rağmen, bunun zimmete geçirilmesi bir haksızlık oluşturmakla beraber, fiilin ifade ettiği haksızlık muhtevası...
(Şerh No: 1359 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:39)

 Bilgi  [TCK. 248] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 248.– Maddede zimmet suçunda etkin pişmanlık hâline ilişkin hükme yer verilmiştir. Zimmet suçunda etkin pişmanlık hâli, sadece cezada indirim yapılmasını gerektiren neden olarak kabul edilmiştir. Ancak, cezada yapılacak olan indirim oranları, etkin pişmanlığın gösterildiği zamana göre belirlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasına göre, zimmet suçundan dolayı soruşturmaya başlanmadan önce, durumu soruşturmaya yetkili makamlara haber vererek, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya u...
(Şerh No: 1358 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:39)

 Bilgi  [TCK. 247] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 247.– Kamu görevlisi, bu görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu mallar üzerinde ancak görevinin gerektirdiği şekilde tasarrufta bulunabilir. Madde metninde, kamu görevlisinin bu mallar üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaşmayan bir surette tasarrufta bulunması, bu malları kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi suç olarak tanımlanmıştır. Zimmet suçunun konusu, taşınır veya taşınmaz maldır. Bu malın zilyetliğinin kamu gör...
(Şerh No: 1357 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:39)

 Bilgi  [TCK. 246] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 246.– Madde metninde, bu Bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1356 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:39)

 Bilgi  [TCK. 245] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 245.– Madde, banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle bankaların veya kredi sahiplerinin zarara sokulmasını, bu yolla çıkar sağlanmasını önlemek ve failleri cezalandırmak amacıyla kaleme alınmıştır. Banka kartı, bankanın kurduğu sisteme hukuka uygun olarak girmeyi sağlamaktadır. Bu kart, saptanan ve kart sahibince bilinen bir numara marifetiyle, banka görevlisinin yardımı olmadan, kart sahibinin kendi hesabından para çekmesini sağlamaktadır. Kredi kartları...
(Şerh No: 1355 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:39)

 Bilgi  [TCK. 244] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 244.– Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme, erişilmez kılma, değiştirme ve yok etme fiilleri, suç olarak tanımlanmaktadır. Böylece sistemlere yöneltilen ızrar fiilleri özel bir suç hâline getirilmiştir. Aracın fizik varlığı ve işlemesini sağlayan bütün diğer unsurları, söz konusu suçun konusunu oluşturmaktadır. Fıkrada seçimlik hareketli bir suç meydana getiri...
(Şerh No: 1354 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:39)

 Bilgi  [TCK. 243] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 243.– Bilişim sistemlerine karşı suçların düzenlendiği bölümde yer alan bu maddede bilişim sistemine girme fiili suç olarak tanımlanmıştır. Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek fiili suç hâline getirilmiştir. Sisteme, hukuka aykırı olarak giren ...
(Şerh No: 1353 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:38)

 Bilgi  [TCK. 242] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 242.– Madde metninde, bu Bölümde yer alan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı öngörülmüştür. Ancak, bunun için, tüzel kişi lehine haksız bir yararın sağlanması gerekir.
(Şerh No: 1352 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:38)

 Bilgi  [TCK. 241] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 241.– Madde metninde tefecilik fiili suç olarak tanımlanmıştır. Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi, tefecilik suçunu oluşturur. Tefecilik suçu, iktisadi hayatımızda, “senet kırdırma” denen usulle de işlenebilir. Örneğin henüz vadesi gelmemiş bir bononun vadesinden önce başkasına verilerek karşılığında bono üzerinde yazılı meblağdan daha az bir paranın alınması durumunda tefecilik suçu oluşur. Çünkü, bu durumda bononun el değiştirmesi...
(Şerh No: 1351 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:38)

 Bilgi  [TCK. 240] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 240.– Madde metninde, belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınmak fiili suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu suçtan dolayı failin cezalandırılabilmesi için, belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınmak suretiyle kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması gerekir. Böylece, kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması, söz konusu suçun bir objektif cezalandırılabilme şartını oluşturmaktadır. Örneğin, özel hukuk tüzel kişileri eliyle verilen sağlık hizmetlerini aksatarak, belli bir güzerga...
(Şerh No: 1350 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:38)

 Bilgi  [TCK. 239] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 239.– Maddenin birinci fıkrasında ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bir bilgi veya belgenin bu nitelikte olup olmadığı, ilgili kanunda belirlenen bu hususa ilişkin ölçütler göz önünde bulundurularak hâkim tarafından belirlenir. Maddenin ikinci fıkrasında, fennî keşif ve buluşlar ile sınaî uygulamaya ilişkin bilgiler koruma altına alınmıştır. Genel anlamda fennî vey...
(Şerh No: 1349 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:36)

 Bilgi  [TCK. 238] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 238.– Madde, taahhüt olunan işin yapılmaması suretiyle kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veyahut genel bir felâketin önlenmesi için zorunlu eşya veya gıda maddelerinin ortadan kalkmasına veya bu sonucu doğuracak derecede azalmasına neden olunmasını suç hâline getirmiş bulunmaktadır. Suçun maddî unsuru, taahhüt olunan işin yapılmamasıdır. Elbette ki, bu yapmamanın kasta bağlı bulunması suçun oluşması için gereklidir. Suçun oluşması için herhangi bir taahhüdün yerine getirilmemes...
(Şerh No: 1348 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:36)

 Bilgi  [TCK. 237] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 237.– Madde, esasta işçi ücretlerinin veya besinler veya başka malların değerlerinin artıp eksilmesini sağlamak maksadıyla yalan haber veya havadis yayınlanmasını veya aynı maksatla diğer bir takım hileli yollara başvurulmasını cezalandırmaktadır. Böylece maddenin esasta korumak istediği hukukî yarar, serbest rekabet koşulları çerçevesinde fiyatların belirlenmesini ihlâl edici hareketleri engellemektir. Borsalarda kabul edilen belge ve senetler hakkında sermaye piyasası araçlarının değeri...
(Şerh No: 1347 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:35)

 Bilgi  [TCK. 236] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 236.– Bu maddede, edimin ifasına fesat karıştırma suçu tanımlanmıştır. Sözleşmenin imzalanmasıyla ihale süreci sona ermekte ve edimin ifası süreci başlamaktadır. Bu süreçte edimin ifasına fesat karıştırılması bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suç, kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı t...
(Şerh No: 1346 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:35)

 Bilgi  [TCK. 234] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 234.– Maddenin birinci fıkrasında, velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece bu maddeyle çocuk üzerindeki velâyet veya vesayet hakları korunmaktadır. Söz konusu suç, onbeş yaşını bitirmemiş olan çocuğun kaçırılması veya alıkonulması suretiyl...
(Şerh No: 1345 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:35)

 Bilgi  [TCK. 233] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 233.– Maddenin birinci fıkrasında, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşması için terk olgusunun gerçekleşmemesi gerekir. Aksi takdirde, terk suçu oluşur. Aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün kapsamını, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlemek gerekir. Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, şikâyete tabi tutulmuştur. Maddenin ikinci fık...
(Şerh No: 1344 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:35)

 Bilgi  [TCK. 232] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 232.– Madde, aynı konutta birlikte yaşayan kişilerden birine kötü muamelede bulunulmasını cezalandırmaktadır. Ancak, her türlü kötü muamele, suçun oluşmasını olanaklı kılmaz. Kötü muamelenin merhamet, acıma ve şefkatle bağdaşmayacak nitelikte bulunması gereklidir. Ancak, bu muamele biçimi kişide basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçünün ötesinde bir etki meydana getirmiş ise, artık kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmedilmelidir. Yarı aç veya susuz bırakma, uyku uyutma...
(Şerh No: 1343 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:35)

 Bilgi  [TCK. 231] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 231.– Madde, bir çocuğun soybağının değiştirilmesini veya gizlenmesini suç hâline getirmiştir. Bu netice, yetkili mercilere gerekli bilgileri vermemek veya yanlış bilgiler vermek suretiyle gerçekleştirilecektir. Kişilerin aileleriyle olan ilişkileri, doğum, evlât edinme, tanıma veya babalığa hükmolunması yolları ile hukuken oluşur. Doğumla meydana gelen ilişkinin maddede belirtilen suretlerle değiştirilmesi suç hâline getirilmiştir. Suçun oluşması için failde, çocuğu soybağını değiştir...
(Şerh No: 1342 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:34)

 Bilgi  [TCK. 230] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 230.– Maddenin birinci fıkrası, birden çok evlenme fiilini suç hâline getirmiştir. Suçun faili kadın veya erkek olabilir. Bu fiilin suç olarak tanımlanmasıyla, aile düzeninin korunması amaçlanmıştır. Suçun oluşması için, evli olan kimsenin kanuna ve usulüne uygun olarak ikinci bir nikâh işlemi yaptırmış bulunması gerekir. Birinci evliliğin Türkiye’de veya yabancı bir ülkede yapılmış olmasının önemi yoktur. Birinci evlilik ölüm, boşanma veya iptal suretiyle ortadan kalkmadığı sürece iki...
(Şerh No: 1341 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:34)

 Bilgi  [TCK. 235] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 235.- Madde metninde ihaleye fesat karıştırma suçu tanımlanmıştır. Bu hükümle korunmak istenen hukukî değer, kamusal faaliyetlerin dürüstlük ilkesine uygun olarak yürütüldüğüne dair ve özellikle, kamu adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımı gibi ihale işlemlerinin yapılmasıyla ilgili olarak, kamu görevlilerine duyulan güvendir. Suçun konusu, mal veya hizmet alım veya satımına ilişkin ihale ya da kiralama ihalesidir. İhalenin konusunun, suçun oluşması açısından bir önemi yoktur. ...
(Şerh No: 870 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 21-11-2009 23:33)

 Bilgi  [TCK. 222] TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN Kanun Numurası: 1353 Kabul Tarihi: 01/11/1928 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/11/1928 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1030 Madde 1 - Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir. Madde 2 - Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve müesseselerinde ve bilcümle şi...
(Şerh No: 1340 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:30)

 Bilgi  [TCK. 222] ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN
ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 671 Kabul Tarihi: 25/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 28/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 230 Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder. Madde 2 - İşbu kan...
(Şerh No: 1339 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:29)

 Bilgi  [TCK. 229] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 229.– Çocukları, fiziksel veya zihinsel engellileri dilencilikte araç olarak kullanmak suretiyle başkalarının diğerkamlık ve acıma duyguları istismar edilmekte ve haksız kazançlar elde edilebilmektedir. Bu durumun kişilerdeki kimsesizlere, yoksullara yardım etme yönündeki hasletlerin zayıflamasına yol açtığı, bilinen bir gerçektir. Bu düşüncelerle, çocukların, fiziksel veya zihinsel engellilerin dilencilikte araç olarak kullanılması, suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1338 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:27)

 Bilgi  [TCK. 228] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 228.– Madde metninde kumar oynanması için yer veya başka surette imkan sağlanması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suça ilişkin düzenlemede, kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike ve doğurması olası facialar göz önüne alınmıştır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, aleniyet şartı aranmamıştır. Söz konusu suç, başkalarının kumar oynaması için yer veya başka surette imkan sağlamakla oluşur. Maddenin ikinci fıkrasında, çocukların kumar oynaması için yer veya başka surette im...
(Şerh No: 1337 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:27)

 Bilgi  [TCK. 227] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 227.– Madde metninde, kişilerin ve özellikle çocukların fuhşa teşviki, sürüklenmesi fiillerinin hangi koşullarda suç oluşturduğu hususunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken, Türkiye’nin fuhuşla mücadele ile ilgili olarak milletlerarası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri göz önünde bulundurulmuştur. Türkiye’nin fuhuşla mücadele konusundaki milletlerarası yükümlülüklerini ihtiva eden anlaşmalardan 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris’te imzalanmış olan “Beyaz Kadın Tica...
(Şerh No: 1336 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:27)

 Bilgi  [TCK. 226] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 226.– Madde metninde, müstehcenlik ve çocukların bu tür zararlı yayınlara karşı korunmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Normatif (değerlendirilebilir) bir unsur niteliğini taşıyan müstehcenlik kavramının içeriğinin belirlenmesinde, toplumda egemen olan değer ölçüleri ve yukarıdaki madde gerekçesinde hayasızca hareketler kavramına yönelik olarak yapılan açıklamalar, göz önünde bulundurulmalıdır. Maddenin birinci fıkrasında müstehcenlikle ilgili çeşitli davranışlar, suç olarak tanımla...
(Şerh No: 1335 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:27)

 Bilgi  [TCK. 225] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 225.– Madde metninde, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının, edep törelerinin ihlâli, incitilmesi ve her ne suretle olursa olsun edep ve ahlâk temizliğine alenen saldırı niteliği taşıyan hareketler, tutum ve davranışlar ve takınılan durumlar suç olarak tanımlanmıştır. Bu hükme göre, genel olarak edep ve iffete saldırı niteliği taşıyan davranışlar, suç oluşturmaktadır. Böylece, halkın ar ve haya duygularının, toplumun ortak edep ve ahlâk temizliğinin korunması amaç...
(Şerh No: 1334 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:27)

 Bilgi  [TCK. 224] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 224.– Maddenin birinci fıkrasında kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir platformun cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçirilmesi, zaptedilmesi veya kontrol altına alınması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamada, Türkiye’nin de imzalamış bulunduğu “Kıt’a Sahanlığındaki Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Fiillerin Tenkili Hakkında Sözleşme” hükümleri göz önünde bulundurulmuştur. “Sabit bir platfor...
(Şerh No: 1333 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:26)

 Bilgi  [TCK. 223] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 223.– Maddenin birinci fıkrası, kara ulaşım araçlarının hareketlerinin cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bile bile engellenmesini veya bunların kaçırılmasını cezalandırmaktadır. Suçun maddî unsuru belirtilirken, uygulamada herhangi bir duraksamaya neden olunmaması için kaçırma niteliğinde bulunan hareketlerin teker teker sayılması ve böylece araçların hareket etmesinin engellenmesi, aracın hareket ettirilmemesi, hareket hâlinde bulunanların durdurulmas...
(Şerh No: 1332 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:26)

 Bilgi  [TCK. 222] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 222.– Madde metninde, sayılan “Devrim Kanunları”na aykırı davranış, suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1331 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:26)

 Bilgi  [TCK. 221] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 221.– Madde metninde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu amaçla kurulmuş örgüte üye olmak suçları ile ilgili olarak etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Birinci fıkrada, örgüt kurucu veya yöneticileri ile ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Buna göre; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek dolayısıyla haklarında soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağl...
(Şerh No: 1330 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:26)

 Bilgi  [TCK. 220] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 220.– Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek ile bu amaçla kurulmuş örgüte üye olmak, işlenmesi amaçlananlardan ayrı suçlar olarak tanımlanmıştır. Örgüt kurmak, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından sadece bir araç niteliğindedir. Suç işlemek için örgüt kurmak, toplum düzenini tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca belirtilmelidir ki, suç örgütü, amaçlanan suçları işlemede bir kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenlerle, işlenmesi amaçlan suçlar açısında...
(Şerh No: 1329 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:24)

 Bilgi  [TCK. 219] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 219.– Maddenin birinci fıkrası ile dinî görev yapanlar, görevlerini yerine getirirken Devlet idaresini veya kanunlarını veya hükûmet icraatını alenen kötülemeleri suç hâline getirilmiştir. İkinci fıkrada din hizmeti verenlerin görev sırasında olmasa da, sahip oldukları sıfattan yararlanarak ve alenen Devlet idaresini veya kanunlarını veya hükûmet icraatını kötülemeleri suç olarak belirlenmiştir.
(Şerh No: 1328 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:23)

 Bilgi  [TCK. 218] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 218.– Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın yayın yolu ile işlenmesi, bu suçlar açısından daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâl olarak kabul edilmiştir.
(Şerh No: 1327 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:23)

 Bilgi  [TCK. 217] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 217.– Bu maddede halkın, kanunlara uymamaya tahrik edilmesi suç hâline getirilmiştir. Tahrik fiilinin “kamu barışını bozmaya elverişli” olması aranarak, bu suçun somut tehlike suçu olduğu vurgulanmıştır.
(Şerh No: 1326 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:23)

 Bilgi  [TCK. 216] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 216.– Birinci fıkrada tanımlanan “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu, hukuk devleti olma standardı yüksek olan birçok ülkenin Ceza Kanunlarında yer almaktadır. Hiçbir devlet, vatandaşları arasında, muayyen özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, öç almayı gerektirecek şiddetli nefrete yönlendirilmesine seyirci kalamaz. Öte yandan çağdaş dünyada, gelişmenin temel dinamiği olarak düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kabul edilmektedir. Bu bağlamda; kişil...
(Şerh No: 1325 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:23)

 Bilgi  [TCK. 215] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 215.– Madde metninde suçu veya suçluyu övme suçu tanımı yapılmıştır. Buna göre suçun oluşması için, failin işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmesi gerekmektedir. İşlenmiş olan bir suçun failini veya kanuna uymayan kişiliğini, sırf suç işlemesi sebebiyle övme hâli de cezalandırılmaktadır. Suç işlemiş olan kişinin övülmesi hâlinde, aslında bu kişi aracılığıyla işlenmiş olan suç övülmektedir.
(Şerh No: 1324 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:23)

 Bilgi  [TCK. 214] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 214.– Maddenin birinci fıkrasında, suç işlemeye alenen tahrik fiili, iştirak ilişkisinden bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Burada bir tehlike suçu söz konusu olduğundan, suç işlemeye tahrik suçunun tamamlanabilmesi için tahrik konusu suçların işlenmesi gerekmemektedir. Suç işlemek için tahrik, aslında tahrik konusu suça bir hazırlık hareketi niteliğindedir. Ancak aleni olarak gerçekleştirilen bu tür fiillerin, kamu barışı açısından ifade ettiği tehlike nedeniyle, zararlı neticenin d...
(Şerh No: 1323 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:22)

 Bilgi  [TCK. 213] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 213.– Bölüm başlığı “Kamu Barışına Karşı Suçlar” olarak belirlenmiştir. Kamu barışı kavramından, bireyler arasındaki ilişkilerde hukukun egemen olduğu toplum düzeni anlaşılmalıdır. Bireylerin taşıdığı, barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşadıklarına dair duygunun da, kamu barışı kavramı içerisinde düşünülmesi gerekmektedir. Bu kavram, kamu güvenliği kavramından daha geniş bir anlam içeriğine sahiptir. Madde ile ülkenin belli bir bölgesinde yaşayan halkın hayat, sağlık, vücut veya...
(Şerh No: 1322 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:22)

 Bilgi  [TCK. 212] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 212.– Madde metninde, sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması hâlinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir. Örneğin, sahte belgenin kullanılması sureti ile bir kimse aldatılarak bir yarar elde edilmiş olabilir. Bu durumda, hem dolandırıcılık hem de resmi veya özel belgede sahtecilik suçlarına ait cezaların içtima suretiyle verilmesi gerekecektir. Keza, sahte belge düzenlemek suretiyle zimmetin gi...
(Şerh No: 1321 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:22)

 Bilgi  [TCK. 211] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 211.– Madde metninde, resmi veya özel belgede sahtecilik suçunun bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmesi, suçun temel şekline göre daha az ceza ile cezalandırılması gereken bir hâl olarak öngörülmüştür.
(Şerh No: 1320 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 23:22)

 Bilgi  [İİK. 1] İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE DIŞARIDAN GÖREVLİ ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA ADALET BAKANLIĞI GENELGESİ
T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.19/010.06.02/18 01/01/2006 Konu : İcra müdürlüklerinde dışarıdan görevli çalıştırılmaması GENELGE No: 92 Bazı icra müdürlüklerinde, resmî görevliler dışında, hacze götürülen araç şoförleri, emekli memur veya avukatların yanında çalışanlar gibi kişilerin usulsüz biçimde icra iş ve işlemlerinde çalıştırıldığı, ayrıca sorumluluğu bulunmayan bu kimselerin yapılacak olan takip ve hacizleri önceden borçlulara ...
(Şerh No: 1319 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:55)

 Bilgi  [TebK. 60] TEBLİGAT TÜZÜĞÜ
TEBLİGAT TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 20/08/1959 - 4/12059 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 11/02/1959 - 7201 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/09/1959 - 10303 BİRİNCİ BAP : UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL : TÜZÜĞÜN ŞÜMULÜ TEBLİGATIN KİMİN ARACILIĞIYLA YAPILACAĞI: Madde 1 - (Değişik madde: 05/10/1987 - 87/12170 K.) Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediye ve köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterlerin bütün tebliğleri, Tebligat...
(Şerh No: 1318 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:45)

 Bilgi  [CMK. 150] CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili yapılacak cari giderlere dair Türkiye Barolar Birliğin...
(Şerh No: 1317 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:40)

 Bilgi  [CMK. 150] CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 02/03/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26450 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine müdafi veya vekillerin görevlendirilmeleri ile bu kişilere yapılacak ödemelere ili...
(Şerh No: 1316 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:37)

 Bilgi  [CMK. 253] CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 26/07/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26594 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile diğer kanunlarda uzlaşma kapsamında olduğu belirtilen suçlar bakımından ş...
(Şerh No: 1314 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:35)

 Bilgi  [CMK. 90] YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ 1 Haziran 2005 T. 25832 S. RESMİ GAZETE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi üzerine adlî kolluk görevini ifa eden diğer kolluk görevlilerinin, Cumhuriyet savcılarının bilgi ve emirleri doğrultusunda yürütecekleri adlî soruşturma sırasında kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama, gözaltına al...
(Şerh No: 1313 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:11)

 Bilgi  [CMK. 123] SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ 1 Haziran 2005 T. 25832 S. RESMİ GAZETE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmelik, suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına alınması, elkonulması, elden çıkarılması, iadesi, müsaderesi ve imhasına ilişkin işlemlerin yapılmasında uyulacak usul ve esasları düzenler. Dayanak Madde 2 — Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanu...
(Şerh No: 1312 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:10)

 Bilgi  [CMK. 116] ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ 1 Haziran 2005 T. 25832 S. RESMİ GAZETE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas ve usulleri göstermektir. Kapsam Madde 2- - Bu Yönetmelik, kolluk tarafından, kişilerin üstlerinin, eşyasının, araçlarının, özel kâğıtlarının, konut, işyeri ve eklentilerinin aranmasında uyulacak esas ve...
(Şerh No: 1311 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:07)

 Bilgi  [CMK. 167] ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ 1 Haziran 2005 T. 25832 S. RESMİ GAZETE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını, adlî kolluk görevlilerinin niteliklerini, adlî işlemlerinin denetimini, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimini, diğer hizmet birimleri ile ilişkilerini, değerlendirme raporlarının düzenlenmesini, uzmanlık dallarına göre hangi bölümlerde çalıştırılacaklarını ve diğer hususları düzenler. Dayanak ...
(Şerh No: 1309 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:04)

 Bilgi  [TCK. 210] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 210.– Madde, ticarî hayatta büyük yer tutan ve basit bir ciro ile veya buna bile gerek görülmeksizin tedavül eden bazı evrakı daha ciddî bir şekilde korumak maksadına yöneliktir. Madde ile sayılan özel belgelerde sahtecilik yapılması hâlinde, resmî belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Burada söz konusu olan, sadece resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin cezanın uygulanması değildir. Sayılan belgelerde sahtecilik yapılması durumunda, resmi belgede sah...
(Şerh No: 1308 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:02)

 Bilgi  [TCK. 209] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 209.– Maddeyle, belirli bir tarzda doldurulup kullanılması için verilmiş boş bir kağıdı, teslim edenin isteğine ve imzalı boş kağıdı veriş nedenine aykırı olarak dolduran kimse cezalandırılmaktadır. Suçun yapısı şu suretle ortaya çıkmaktadır: Bir kişi diğerine belirli bir tarzda doldurmak üzere imzalı ve fakat boş bir kağıt verecektir; böylece suçun oluşması için imzanın gerçek olması temel koşuldur. Ayrıca verilen kağıt hukuken geçerli bir belge oluşturmayacaktır; suç böylece gerçek bir...
(Şerh No: 1307 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:01)

 Bilgi  [TCK. 208] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 208.– Maddede, özel belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, özel belgede sahtecilik suçundan ayrı bir suç olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır. Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir özel belgedir. Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemektir. Gerçek bir özel belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak, karalamak veya silmek suretiyle okunamaz hâle getirmek, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu oluşt...
(Şerh No: 1306 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:01)

 Bilgi  [TCK. 207] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 207.– Maddede, özel belgede sahtecilik suçu tanımlanmaktadır. Suçun konusu, özel belgedir. Söz konusu suçu oluşturan hareketlerden biri, özel belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Özel belge esasında mevcut olmadığı hâlde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmektedir. Suç, gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek suretiyle de işlenebilir. Bu seçimlik hareketle, esasında mevcut olan özel belge üzerinde silmek veya ilaveler yapmak suretiyle değişiklik yapılmaktadır...
(Şerh No: 1305 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:01)

 Bilgi  [TCK. 206] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 206.– Madde, doktrinde “fikrî sahtecilik” olarak adlandırılan bir suç tipini düzenlemektedir. Kişi, kendi beyanıyla, sahte bir resmî belgenin düzenlenmesine neden olmak hakkına sahip değildir. Kişinin açıklamaları üzerine düzenlenen resmî belgenin bu beyanın doğruluğunu ispat edici bir güce sahip olması suçun oluşması için gereklidir. Aksi takdirde düzenlenen belge, yapılan beyanın doğruluğunu ispat edemeyeceğinden, kişi kendi beyanı ile böyle bir belgenin düzenlenmesine etmen olmuş sayıla...
(Şerh No: 1304 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:01)

 Bilgi  [TCK. 205] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 205.– Maddede, resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, resmi belgede sahtecilik suçundan ayrı bir suç olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır. Sahtecilik suçu, düzenlenen belgenin veya belgede yapılan değişikliğin başkasını aldatıcı nitelikte olmasını gerektirir. Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi, başkasını aldatma özelliği taşımayabilir. Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir resmi belgedir. Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, resmi belgeyi bozmak,...
(Şerh No: 1303 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:00)

 Bilgi  [TCK. 204] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 204.– Maddede, resmi belgede sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu resmi belgedir. Belge, eski dilimizdeki “evrak” kelimesi karşılığında kullanılmakta olup, yazılı kağıt anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, yazılı kağıt niteliğinde olmayan şey, ispat kuvveti ne olursa olsun, belge niteliği taşımamaktadır. Kağıt üzerindeki yazının, anlaşılabilir bir içeriğe sahip olması ve ayrıca, bir irade beyanını ihtiva etmesi gerekir. Bu yazının belli bir kişiye veya kişilere izafe edilebil...
(Şerh No: 1302 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:00)

 Bilgi  [TCK. 202] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 202.– Madde metninde Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı veya Başbakanlık tarafından kullanılan mührün sahte olarak üretilmesi veya kullanılması, suç olarak tanımlanmıştır. Anayasamız kanunları yayınlamak görevini Cumhurbaşkanına verdiği gibi, seçimlerin yenilenmesine, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmasına, uluslararası antlaşmaların onaylanmasına, Silâhlı Kuvvetlerin kullanılmasına, bireysel özel af çıkarılmasına, bazı görevlere atamalar yapılmasına ve diğer...
(Şerh No: 1301 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:00)

 Bilgi  [TCK. 201] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 201.– Madde metninde etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Birinci fıkraya göre, etkin pişmanlık için, sahte olarak para veya kıymetli damga üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya kabul eden kişi, bu para veya damgaları tedavüle koymadan ve resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve sahte olarak üretilen para veya damgaların üretildiği veya saklandığı yerleri merciine haber vermesi ve ayrıca, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını ve saht...
(Şerh No: 1300 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 22:00)

 Bilgi  [TCK. 203] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 203 – Madde, esasta bir şeyin saklanmasını veya varlığının olduğu gibi muhafazasını sağlamak üzere, kanunun veya yetkili makamların emrine uyularak konulmuş mührün kaldırılmasını cezalandırmaktadır. Gerçekten bu gibi hâllerde mührün konulmasının esas nedeni, durumun aynen muhafazasını sağlamaktır. Oysa uygulamada, mühre dokunulmaksızın, durumun değiştirilmemesi hususundaki emre aykırı faaliyetlerin sürdürüldüğü görülmektedir. Bu durumu da ceza yaptırımı ile karşılamak üzere, madde metni...
(Şerh No: 957 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 21-11-2009 21:59)

 Bilgi  [TCK. 200] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 200.– Para ve kıymetli damgaların sahte olarak üretiminde kullanılan alet veya malzemenin imali, ithali, satılması, devredilmesi, alınması ve muhafaza edilmesi de suç sayılmıştır. Esasta sahtecilik suçlarının hazırlık hareketlerini oluşturan bu gibi fiillerin başlı başına cezalandırılması, bunlara bir an önce müdahale edilmesindeki zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Suçun konusunu oluşturan alet veya malzemenin, sahte para veya kıymetli damgalarda sahtecilik amacıyla imali, ithali, satılmas...
(Şerh No: 1299 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 199] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 199.– Madde metninde kıymetli damgalarda sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Kıymetli damga esasta, bir vasıtalı verginin veya harcın ödendiğini gösteren belgedir. Özel kanunlar bir takım işlemlerin bu gibi damgaları içeren kağıtlar üzerine yazılmasını veya bu işlemlerin onaylanması için belirli değerde damga pulunun işlemler üzerine yapıştırılıp imha olunmasını yahut posta hizmetlerinden yararlanmak isteyen kimsenin, idarece saptanan değerde posta pulunu hizmetin konusunu teşkil eden mektup...
(Şerh No: 1298 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 198] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 198.– Madde metninde paralara eşit sayılan değerler belirlenmiştir. Bu değerler, para değildir, ancak, bunlar da, herhangi bir devir ve ciro işlemine ihtiyaç bulunmaksızın, elden ele geçer ve gerektiğinde tediye vasıtası fonksiyonunu görürler; örneğin teminat olarak yatırılmaları olanaklıdır. Hükûmet tarafından ihraç olunan bonolar, hisse senetleri, tahvil ve kuponların bu madde gereğince para gibi sayılmaları için başta gelen koşul, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca çıkarılmış ve Devlet Ha...
(Şerh No: 1297 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 197] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 197.– Madde metninde parada sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu paradır. Paranın, madeni veya kağıt para ya da millî veya yabancı para olması arasında fark gözetilmemiştir. Suç konusu paranın kanunen tedavülde bulunması gerekir. Bu nedenle, tedavülden kaldırılmış ve örneğin antika özellik taşıyan paranın sahte olarak üretilmesi, ancak dolandırıcılık suçu bağlamında değerlendirilebilir. Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, sahte olarak üretme, ülkeye sokma, nakletme, ...
(Şerh No: 1296 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 196] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 196.– Maddede, ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömülmesi veya gömdürülmesi cezalandırılmaktadır.
(Şerh No: 1295 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 195] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 195.– Maddede, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir.
(Şerh No: 1294 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 194] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 194.– Madde metninde çocuklara veya akıl hastalarına sağlık için tehlikeli olabilecek maddelerin verilmesi suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, alkollü içki ve tütün mamülleri gibi, sağlık için tehlikeli olan her çeşit maddedir. Bu bakımdan, insanda bağımlılık yaratması ve sağlık için tehlikeli olması dolayısıyla tiner gibi kimyasal maddeler de bu suçun konusunu oluşturur. Ancak, belirtilmelidir ki, bağımlılık etkisi yapan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler açısından, bu Bölümde tanım...
(Şerh No: 1293 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:56)

 Bilgi  [TCK. 193] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 193.– Maddede, insan sağlığı için ortaya koyduğu tehlike nedeniyle zehirlerin izinsiz olarak üretilmesi veya ticareti suç hâline getirilmiştir. İzinsiz üretim veya ticaretten maksat, bu faaliyetlerin gerekli iznin alındığını gösteren belge bulunmadan icra edilmesidir.
(Şerh No: 1292 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:56)

 Bilgi  [TCK. 192] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 192.– Maddede, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin suçlar bakımından özel bir pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçlarına ilişkin etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre etkin pişmanlığın soruşturma başlamadan önce gösterilmesi gerekir. Etkin pişmanlık için, kişinin, diğer suç ortakları ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerler hakkında bilgi vermesi ve verilen ...
(Şerh No: 1291 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:56)

 Bilgi  [MK. 406] MK. 406 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 356 ncı maddesini karşılamaktadır. Madde "savurganlık", "alkol" veya "uyuşturucu madde bağımlılığı", "kötü yaşama tarzı" veya "malvarlığını kötü yönetme" sebebiyle ergin bir kişinin kısıtlanması için bu kişinin bu yüzden kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açması veya bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olması ya da başkasının güvenliğini tehdit etmesi gerektiği açıklığa kavuşturulacak şekilde düzenlenmiştir. Bir hüküm ...
(Şerh No: 1290 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:55)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,13083601 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.