Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5651 S.lı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

5651 S.lı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun - Son Eklenen Şerhler

İnternet sitesinde; kişilik haklarına saldırı sebebiyle talep olunan manevi tazminat davasında; 5651 sayılı Kanun m.4 uyarınca içerik sağlayanın, salt kullanıma sunmaktan mütevellit kusursuz sorumlulukla sorumlu olduğuna hükmedilmiştir.
(Şerh No: 16634 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-08-2017 13:10)

 Bilgi  [İnternetK. 4] 4.maddenin 3.fıkrasının İptali Gerekçesi
Maddeye 6518 sayılı Kanun'un 87.maddesi ile "İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır" fıkrası eklenmiştir. Anayasa Mahkemesi, 8.12.2015 T., 2014/87 E. ve 2015/112 K. sayılı kararı ile: “… 159. Anayasa’nın 20.maddesinin ilk fıkrasında, herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu, ö...
(Şerh No: 16633 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-08-2017 12:56)

Davacı hakkında davalı şirketin sahibi olduğu internet sitesinde 2011 yılı şubat ayından itibaren saldırgan ve aşağılayıcı ifadeler kullanılmış, 28.2.2011 tarihli ihtarnameyle uyarıda bulunulmasına rağmen uyar-kaldır sistemi işletilmemiş ve uzun bir süre yayına devam edilmiş, makul süre ilkesi de aşılmıştır. İnternet sitesi sahibi olan davalı, yorumların içeriğini denetlemekle yükümlüdür. Zira zararı doğuran saldırı eyleminin gerçekleşmesine elverişli ortamı hazırlayan-kullanıma sunan site sahib...
(Şerh No: 16209 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2015 11:50)

İnternet Erişim Sağlayıcı tarafından otomatik olarak sağlanan DNS adresinin Google tarafından sunulan DNS adresi ile değiştirilmesi eylemi, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinde DNS değişikliği ile kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığından dolayı suç kabul edilmemiştir. Bu nedenle yerel mahkeme kararı bozularak idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir.
(Şerh No: 15995 - Ekleyen: Av.M.Gökhan AHİ - Tarih : 18-12-2014 23:53)

İnternet ortamında kullanıcıların oluşturmuş olduğu veya yüklediği içerikleri yayınlamak bakımından yer sağlayıcı olan davalının hukuki sorumluluğunun 5651 sayılı Kanun hükümleri ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ek 4. Maddesi kapsamında tespit edilmesi gerekir.
(Şerh No: 15974 - Ekleyen: Av.M.Gökhan AHİ - Tarih : 10-11-2014 19:07)

 Bilgi  [İnternetK. 4] 5651 S.lı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 3/2 bendine ilişkin eleştiri
5651 S.lı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 3/2 bendine ilişkin bir sınır belirsizliğinin giderilmesi, sınırın açıklıkla ifadesinin gerektiği; hukukî mütalaâların yapılmasında kesin kanıt niteliğinin oluşturulması, kişiye göre farklı yönlere çekilmesi veya fiillerin gerekçesinde niyet okumalarının önlenmesi açısından zorunlu görülmüştür: 3. Maddenin 2. fıkrasında; içerik sağlayıcının, "bağlantı sağla...
(Şerh No: 15265 - Ekleyen: Orhan TİRYAKİOĞLU - Tarih : 12-01-2014 13:05)

 Bilgi  [İnternetK. 14] Madde gerekçesi
Kanunun yürütme maddesidir.
(Şerh No: 4035 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-02-2010 21:02)

 Bilgi  [İnternetK. 13] Madde gerekçesi
Kanunun yürürlük maddesidir.
(Şerh No: 4033 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-02-2010 21:00)

 Bilgi  [İnternetK. 12] Madde gerekçesi
Maddeyle, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda casusluk faaliyetleri kapsamında telekomünikasyon iletişim araçları yoluyla tespiti ve dinlemelerin de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığındaki merkez üzerinden yapılmasına ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda ise uygulamadan doğan bazı tereddütleri gidermeye olanak sağlayacak değişikliklerin yapılması hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 4030 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-02-2010 20:59)

 Bilgi  [İnternetK. 11] Madde gerekçesi
Maddeyle, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usûllerin çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 4028 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-02-2010 20:58)

 Bilgi  [İnternetK. 10] Madde gerekçesi
Madde ile, diğer kanunlarla verilen görev ve yetkilere ilave olarak bu Kanunla verilen yetki ve görevlerin de Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca yerine getirilmesi öngörülmekte ve bu hizmetlerde kullanılmak üzere kadro ihdas edilmektedir. Başkanlığa verilen görevlerin önem ve özelliği dikkate alındığında hızlı ve seri bir şekilde yerine getirilmesi için, yapılacak her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kam...
(Şerh No: 4025 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-02-2010 20:56)

 Bilgi  [İnternetK. 8] Madde gerekçesi
Madde ile, erişimi engellenebilecek suçlar düzenlenmiştir. Bu suçlar; Türk Ceza Kanununda yer alan çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş, intihara yönlendirme ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarıdır. Elektronik ortamda yapılan ve içeriği yukarıdaki suçları oluşturan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı aşağıda belirtilen esaslara göre verilir: 1. İçerik veya yer sağlayıcısının yurt iç...
(Şerh No: 4021 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-02-2010 20:54)

 Bilgi  [İnternetK. 2] Madde gerekçesi
Madde ile, Tasarıda geçen bazı terimlerin tanımlarına yer verilmiştir. Tasarıda yer alan terimlerin geniş kapsamına yer verilmiş, özellikle Türkçe anlam ve karşılığına uygun terimler tercih edilmiştir. Örneğin, internet ve bilişim ağlarını da kapsayacak şekilde “elektronik ortam” terimi kullanılmıştır.
(Şerh No: 4014 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-02-2010 20:48)

 Bilgi  [İnternetK. 1] Madde Gerekçesi
Madde ile, Kanunun amacı, Türk Ceza Kanununda yer alan belirli suçların elektronik ortamda yapılan yayınlarla işlenmesinin, idari ve yargısal koruma tedbiri olmak üzere belirlenen iki yöntemle içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden önlenmesine ilişkin esas ve usûlleri düzenlemek olarak belirlenmiştir.
(Şerh No: 4012 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-02-2010 20:47)

 Bilgi  [İnternetK. 11] İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Başbakanlıktan: Resmi Gazete Tarihi : 30/11/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26716 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcıları üzerind...
(Şerh No: 2211 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 30-11-2009 01:27)

 Önerge  [İnternetK. 4] (1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu ve bilgisi dahilinde olan her türlü içerikten sorumludur. (2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir.
(Şerh No: 531 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-11-2009 01:07)

 Bilgi  [İnternetK. 8] İnternet sitelerine erişimin engellenmesi kararı bu maddede yer alan sınırlı gerekçelere dayalı olarak verilmekteyse de, Türk Mahkemeleri Fikir ve Sanat Eserleri yasasının [url=http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=4678]Ek4/A maddesine[/url] dayalı olarak da erişim engellemesi kararı ihdas ettiğinden bu madde de ayrıca incelenmeli ve dikkate alınmalıdır.
(Şerh No: 238 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-10-2009 17:53)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02706599 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.