Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 1982/3670 Esas 1982/3837 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
İcra takibine konu edilmiş bir ilamı temyiz eden taraf; İcra ve İflas Kanunu'nun 36. maddesine göre icranın geri bırakılmasını talep etmişse (takip masrafları eklenmeksizin) ilamdaki miktar kadar teminat getirmelidir.
(Karar Tarihi : 03.05.1982)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 22.4.1982 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar : İcra ve İflas Kanununun 36. maddesi, ilamı temyiz eden borçlunun hükmolunan para kıymetinde teminat göstereceği şeklinde olup icra takip masrafından söz edilmemiştir. Esasen icra takip masrafları sonradan memurlukça hesap edilerek ilamdaki miktara ilave olunur. Takibin başlangıcında icra masraflarının toplamının ne olacağının tespiti mümkün değildir.

Borçlu, ilamda hükmolunan miktarı yatıracağını beyan ettiğine göre 36. maddenin uygulanması gerekirken icra başvurma harcı ile icra masraflarının da depo edilmesinin gerektiğinden bahisle alacaklı talebinin reddi isabetsiz olduğundan borçlunun memur muameleleri hakkındaki şikayetinin kabulüne karar vermek gerekirken reddi isabetsiz, temyiz itirazları yerinde olduğundan mercii kararının İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 3.5.1982 gününde, oybirliği ile karar verildi.
Üye Notu : Güvence (teminat) olarak sadece “hükmolunan para”nın yatırılması (İcra ve İflas Kanunu madde 36/I) yeterli olduğundan, icranın durdurulabilmesi için ayrıca “hükmolunan para” dışında “takip harç ve giderlerinin” özellikle, takip vekalet ücretinin, ilamda rakam olarak belirtilmeyen işlemiş faizin de yatırılması gerekmez.

Borçlunun, temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar icranın durdurulması için Yargıtay’dan karar getirmek üzere süre isteyebilmesi için, ilamda hüküm altına alınan diğer bir deyimle belirtilen kadar, İcra ve İflas Kanunu’nun 36. maddesinde öngörülen türden güvence (teminat) göstermesi yeterlidir.

Uygulamada genellikle icra müdürleri, kendisine temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar Yargıtaydan tehir-i icra kararı getirmek üzere uygun bir süre ve mehil belgesi verilmesini isteyen borçluya, dosyaya sunacağı teminat miktarını belirlerken takip çıkışı esas alınarak üzerine 2 veya 3 ay kadar işlemiş faiz de eklenerek güvence miktarı belirlenmektedir. Bu şekilde yapılan hesaplama İİK.'nun 36. maddesine aykırıdır.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 36 :(Değişik: 2/3/2005 – 5311/5 md.)
İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın
resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra
mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni
veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak
malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar
alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk
hâlinde uzatılabilir.

Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur. (Değişik üçüncü fıkra:24/11/2021-7343/5 md.) Ücreti ilgililer tarafından verilirse icra mahkemesince icranın geri bırakılması hakkındaki karar, hükmü veren mahkemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.

Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine bozma sonrası esası inceleyecek mahkemece kesin olarak karar verilir.

Bölge adliye mahkemesince başvurunun kesin olarak esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. (Ek cümle:24/11/2021-7343/5 md.) Bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşıtemyiz yolunun açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın geri bırakılması kararının etkisi devam eder. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 10-02-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03025007 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.