Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ Esas: 2005/16928 Karar: 2005/20665 İçtihat

Üyemizin Özeti
Takip talebinde alacağın Türk Lirası karşılığının gösterilmesi zorunludur. Somut olayda, takip talebinde yabancı para alacağının TL karşılığı gösterilmemiştir. Söz konusu noksanlık kamu düzeni ile ilgili olduğundan her aşamada re`sen gözetilmesi gerekli olup takibin iptali nedenidir. Yerel mahkemece yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi hatalıdır.
(Karar Tarihi : 24.10.2005)
Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK`nun 58/3. maddesine göre alacağın Türk parası ile tutarının takip talepnamesinde gösterilmesi zorunludur. İncelenen takip talepnamesinde alacak miktarı yabancı para birimine göre belirlenmiş, Türk parası karşılığı gösterilmemiştir. Takip talepnamesine uygun olarak tanzim edilen icra emrinde de aynı eksikliğin mevcut olduğu görülmektedir. Bu noksanlık kamu düzeni ve Devletin hükümranlık hakları ile ilgili olup, takibin her safhasında re`sen göz önünde tutulmalı ve takibin iptaline karar verilmelidir (HGK`nun 12.05.1999 tarih ve 1999/12-271 Esas, 1999/301 Karar sayılı kararı). O halde, mahkemece yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.
KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 58 :(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/30 md.)

(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.9; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) "Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.”

Talepte şunlar gösterilir:

1. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.9; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) "Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır.);

2. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.9; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) "Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri;

Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerleri;”

3. (Değişik bend: 17/07/2003 - 4949 S.K./12. md.) Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi;

4. Senet, senet yoksa borcun sebebi;

5. Takip yollarından hangisinin seçildiği;

Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir.

Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masraflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Barış TİRYAKİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 07-01-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03085899 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.