Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 12.HD. 2003/9019 E.-2003/11702 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
İlamın takibe konulmasından sonra,borçlu tarafından "ilamın temyiz edilip teminat yatırılarak tehir-i icra kararı alındığı,ilamın müstakil takip konusu yapılamayacağı" gerekçesiyle takibin iptali isteminde; İİK.nun 36. maddesi gereğince,Yargıtay'dan icranın geri bırakılması yönünde karar getirilmek üzere borçluya mühlet verilmesi halinde takibin durdurulması gerekirken, doğrudan takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
(Karar Tarihi : 22.05.2003)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra takibinin dayanağı olan İ___2.Ticaret Mahkemesinin 09.05.2002 tarih ve 2000/871 E.-2002/396 K. sayılı ilamının infazı için takibe konulmasından sonra, borçlu vekili tarafından İcra Tetkik Mercii Hakimliğine başvurularak, dayanak ilamın temyiz edildiği ve halen Yargıtay'da inceleme aşamasında olduğu ve tehiri icra kararı da alınarak teminat yatırıldığı beyan edildikten sonra ilamın müstakil takip konusu yapılamayağı da bildirilerek takibin iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

Merciice icranın geri bırakılması kararı alındığı ve teminatı da yatırıldığı açıklanarak istemin kabul edildiği görülmektedir. Dayanak ilamda yer alan ve edayı içeren alacak kalemleri yönünden müstakil takip yapılmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Bu durumda, İİK.nun 36. maddesi gereğince Yargıtay'dan icranın geri bırakılması yönünde karar getirilmek üzere borçluya mühlet verilmesi halinde takibin durdurulması yerine iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.05.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 36 :(Değişik: 2/3/2005 – 5311/5 md.)
İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın
resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra
mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni
veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak
malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar
alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk
hâlinde uzatılabilir.

Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur. (Değişik üçüncü fıkra:24/11/2021-7343/5 md.) Ücreti ilgililer tarafından verilirse icra mahkemesince icranın geri bırakılması hakkındaki karar, hükmü veren mahkemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.

Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine bozma sonrası esası inceleyecek mahkemece kesin olarak karar verilir.

Bölge adliye mahkemesince başvurunun kesin olarak esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. (Ek cümle:24/11/2021-7343/5 md.) Bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşıtemyiz yolunun açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın geri bırakılması kararının etkisi devam eder. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 22-10-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02035189 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.