Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2009/18436, Karar: 2009/19628 İçtihat

Üyemizin Özeti
Davayı kabul, ikrardan farklıdır. İkrar ile bir vakıanın doğru olduğu bildirilir. Davayı kabul ise, davacının dava dilekçesindeki talep sonucuna, yani davacının ileri sürdüğü bütün vakıalardan çıkarmış olduğu sonuca rıza gösterilir. Vekilin bir vakıayı ikrar edebilmesi için vekaletnamesinde özel bir ikrar (veya kabul) yetkisinin bulunmasına gerek yoktur.(Ayrıca bknz: Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, 1991 Baskı, 3. Cilt, sayfa 2624)
Kambiyo hukukuna dayalı takibin iptali isteminde, davacı(borçlunun) itirazına konu vakıanın, davalı(alacaklı) tarafından aynen kabul edilmesi, HUMK m.236 da düzenlenen ikrar niteliğinde olup, kambiyo senedi TTK m.688/2 de öngörülen kayıtsız ve şartsız bir bedeli ödemek vaadini taşımadığından, alacağın tahsili yargılamayı gerektirir ve kambiyo senedine mesnetle başlatılan icra takibinin iptali gerekir.
(Karar Tarihi : 20.10.2009)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı M____ vekili tarafından borçlu M____ S____ hakkında, 01.09.2006 vade tarihli 11.000,00 TL. bedelli bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçilmiş ve adı geçene örnek 10 no'lu ödeme emri gönderilmiştir. Borçlu vekilinin ise yasal süre içerisinde İcra Mahkemesine başvurduğu ve takip dayanağı bononun Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin teminatı olarak verildiğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği anlaşılmıştır.

Alacaklı vekilleri tarafından Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/47 esas sayılı dosyasına verilen 10.04.2008 tarihli cevap dilekçesinde; müvekkillerinin profesyonel futbolcu olup, ____ Spor Kulübü ile 2006/2007 Futbol Sezonu için transfer görüşmeleri yaptıklarını ve ileride Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalamak üzere sözlü olarak anlaştıklarını, Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi Yapma Vaadi Sözleşmesi gereğince kulüp tarafından senedin müvekkiline verildiğini beyan ve kabul ettikleri görülmektedir.

Alacaklı vekilinin bu beyanları davanın kabulü değil HUMK m. 236 da düzenlenen ikrar niteliğindedir. Davayı kabul, ikrardan farklıdır. İkrarın konusu vakıalardır. Oysa kabul talep sonucuna ilişkindir. İkrar ile bir vakıanın doğru olduğu bildirilir. Davayı kabul ise, davacının dava dilekçesindeki talep sonucuna, yani davacının ileri sürdüğü bütün vakıalardan çıkarmış olduğu sonuca rıza gösterilir. Vekilin bir vakıayı ikrar edebilmesi için vekaletnamesinde özel bir ikrar (veya kabul) yetkisinin bulunmasına gerek yoktur. (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, 1991 Baskı, 3. Cilt, sayfa 2624).

Bu durumda, takip dayanağı bononun Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi Yapma Vaadi Sözleşmesi gereğince verildiği alacaklı vekilinin kabul beyanı ile sabit olduğuna göre senet TTK m.688/2 de öngörülen kayıtsız ve şartsız bir bedeli ödemek vaadini taşımadığından alacağın tahsili yargılamayı gerektirir.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile İİK m. 170/a uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 236 :Dava evrakında veya hakim huzurunda iki taraftan birinin veya vekilinin sebkeden ikrarı muteberdir. Ve mukir olan taraf aleyhine delil teşkil eder.

Maddi bir hatadan neşet ettiği sabit olmadıkça ikrardan rücu olunamaz.

Sulh müzakeresi esnasında sebkeden ikrar muteber değildir.

Mahkeme haricindeki ikrarı teyit edecek delail ve emare mevcut ise hakim buna binaen hüküm verebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 20-09-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02498102 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.