Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 19. HD. 2006/3358 E.- 2006/8948 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Ayıplı mal (İthal Oto) satışı ve hatalı üretim nedenlerine dayalı uyuşmazlıkta, ayıp ve hatalı üretim hususlarının saptanması durumunda, her ne kadar ithalatçının sorumluluğundan söz edilmez ise de, garanti belgesini imzalamakla ithalatçı da sorumluluk altına girmiş bulunur.
Diğer yandan alıcı, BK. 203/1. uyarınca satış bedelinin iadesi, tenzilat veya aynen değiştirme konularında seçimlik dava hakkına sahiptir.
(Karar Tarihi : 28.09.2006)
Taraflar arasındaki ayıplı aracın aynen değiştirilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkili şirketin, 15.01.2003 tarihinde ithalatçı firma davalı B____Otomotiv'in bayii davalı K____ Oto'dan, ____marka ____tipi, 2003 model hususi otoyu 75.480 Euro karşılığı satın aldığını, aracın satın alım tarihinden kısa süre içinde aynı arızaları ikiden çok tekrarlayıp, farklı arızaları da dörtten çok ortaya çıkararak, araçtan yararlanmamanın süreklilik kazandığını, bu durumun garanti belgesi şartları gereği aracın ücretsiz, yenisi ile değişimini gerektirdiğini, değişim istemine ilişkin keşide edilen ihtarnameden sonuç alınamadığını belirterek, başkaca talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere aracın infaz anındaki yenisi, yeni modeli ile değişimine, aksi halde satış bedelinin alım tarihinden itibaren Libor faizi ile aynen veya ödeme tarihindeki TC Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL. karşılığının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri, husumet, zamanaşımı itirazında bulundukları gibi davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece, toplanan delillere göre gizli ayıbın belirlenme, ihtar ve dava tarihine göre davalıların zamanaşımı definin yerinde olmadığı, davalılardan B____ A.Ş.'nin imalatçı ve satıcı sıfatı bulunmadığından, bu davalı hakkındaki davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine, diğer davalı K____ Oto A.Ş.'ye yönelik açılmış olan davanın aracın değiştirilmesine hasredilmiş olması, davada BK.nun 202. maddesi uyarınca semen tenzili talep edilmediğinden bu yönde dava açmakta muhtar olmak üzere bu davalı hakkında açılan davanın da reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava konusu otomobilin garanti süresi içinde 2'si aynı sebeple olmak üzere, muhtelif zamanlarda toplam (6) kez arızalandığı ve bu arızaların ayıp niteliğinde olduğu, iş emirleri, servis belgeleri, bilirkişi raporları ve dosyadaki diğer delillerden anlaşılmıştır. Otomobilin garanti belgesinin "Garanti Şartları" bölümünün (5). maddesinde "malın, teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması durumunda ücretsiz olarak değiştirileceği" öngörülmüştür. Borçlar Kanunu'nun 203/1. maddesi uyarınca; "satılan, miktarı muayyen misli şeylerden ise, alıcı dilerse fesih veya semenin tenzilinden hiçbirini talep etmeyip satılanın ayıptan ari misliyle değiştirilmesini dava edebilir".

Mahkemece bu yönler gözetilmeden yanılgılı gerekçelerle davanın reddinde isabet görülmemiştir.

Öte yandan, kural olarak ayıplı mal satışı ve hatalı üretim hukuksal nedenlerine dayalı olarak açılan davalarda, ayıp ve hatalı üretim hususlarının saptanması durumunda ithalatçının sorumluluğundan söz edilmez ise de, somut olayda ithalatçı firma da garanti belgesini imzalamakla sorumluluk altına girmiş bulunmaktadır. Mahkemece bu yönün gözetilmemiş olması da diğer bir bozma nedenidir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine 28.09.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 203 :Mebi, miktarı muayyen misli şeylerden ise müşteri dilerse fesih veya semenin tenzilinden hiç birini talep etmeyip mebiin ayıptan âri mislile değiştirilmesini dâva edebilir.

Mebi, başka bir yerden gönderilmiyorsa bayiin de müşteriye derhal ayıtan âri mislini teslim ve müşterinin düçar olduğu zararı tamamen tazmin ederek aleyhine ikame edilecek dâvadan kurtulmağa salâhiyeti vardır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 25-08-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02465296 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.