Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 11.HD. 2002/266 E.-2002/3130 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Eda davası açma olanağı-davacının belirli bir miktar borcunun bulunmadığının İİK.nun 72. maddesi gereğince menfi tespit davasına konu etme hakkı- varken,HMUK. 368 hükmünce tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunmadığından, yasal koşulları bulunmayan davanın reddi gerekir.
(Karar Tarihi : 04.04.2002)
Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi´nce verilen 05.07.2001 tarih ve 2000/140-2001/1022 sayılı kararın Yargıtay´ca incelenmesi duruşmalı olarak davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 02.04.2002 günde davacı avukatı N.F. ile davalılar avukatı B.S.gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Yaşar Arslan tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili ile davalı banka arasındaki kredi sözleşmesiyle ilgili düzenlenen 28.04.1990 tarihli tasfiye protokolü ekinde itfa planı saptandığını, müvekkilince bu protokole göre ödemelerin yapılmasına karşın borç bakiyesinin ne olduğu, senet ve çeklerin hangilerinin tahsil edildiği konularında bilgi verilmediğini ileri sürerek, davalı banka kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak protokol hükümleri gereği müvekkilinin ödemelerinin. Davalı elindeki senet ve çeklerden yapılan tahsilat sonucu faizler dikkate alınarak gerçek borç bakiyesinin ve halen davalı portföyündeki mevcut senet ve çeklerin sayı ve miktarının ve davalının protokol hükümlerine uygun hareket edip etmediğinin tesbitini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, menfi tespit yerine delil tespiti amaçlı açılan böyle bir davanın dinlenemeyeceğini savunmuştur.

Mahkemece, davacı taraf isteklerinin HUMK.nun 368 v.d. maddelerinde öngörülen delil tespiti niteliğinde olduğu, eda davası açma olanağı varken tespit davası açılmasında davacının hukuki yararının bulunmadığı, davacının belirli bir miktar borcunun bulunmadığının İİK.nun 72. maddesi gereğince menfi tespit davasına konu etme hakkının bulunduğu, yasal dava koşullarının bulunmadığı, sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillere gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.720.000 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 250.000.000 TL. vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 04.04.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 368 :İki taraftan her biri, derdesti rüyet bulunan dâvada henüz tahkik ve tetkikına sıra gelmemiş bulunan veyahut ileride ikame edeceği dâvada dermeyan edilecek olan hususun şahit, keşif, ehlihibre veya diğer deliller ile tesbitini talep edebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 16-07-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02500510 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.