Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 1.HD. 2002/9212 E.- 2002/10352 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
HMUK 368. ve devamı kapsamında delil tespiti niteliğinde açılan,edaya yönelik bir talep içermeyen dava, HMUK.83 ve devamı hükmünce ıslah yolu ile eda davasına dönüşebilir.
(Karar Tarihi : 02.10.2002)
Taraflar arasında görülen davada;

Davacı vekili,ifrazen hazine adına kayıtlı 232 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 202 m2 lik kısmının 3194 Sayılı Kanunun 11.maddesi gereğince terk edildiğini,ancak amacı dışında kullanıldığını,davalı tarafından üzerine kaçak ve izinsiz kafeterya yapıldığını belirterek,taşınmazın terk amacı dışında kullanıldığının ve üzerindeki kaçak yapının tespitini istemiştir. 27.7.2001 hakim havale tarihli dilekçesiyle ise,davasını islah ederek,davalının elatmanın önlenmesi ve kaçak yapıların yıkımını talep etmiştir.

Davalı vekili,dava dilekçesininin tespit işlemi içermekte olup,"islah" ile dava haline getirilmeyeceğini,davacının dava açma hakkı olmadığını, davalının sıfatının bulunmadığını,yargılama giderleri ile davalının zararlarının mahkeme veznesine yatırılmadığını,bu nedenle davanın reddinin gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece,dava dilekçesinde edaya yönelik bir talep olmadığı,delil tespiti niteliğinde olup bir dava olmadığından bunun islahının da mümkün olmadığından bahisle,dilekçesinin reddine karar verilmiştir.

Kararın davacı hazine vekili,tarafından temyizi sonucu tetkik hakimi Sevinç Türközmen'in düzenlediği rapor okundu,açıklamaları dinlendi.Dosya incelendi,gereği görüşülüp düşünüldü;

Davacı hazine,25.9.2000 tarihli dilekçesiyle davalıyı da hasım göstermek suretiyle çekişmeli taşınmazın amacı dışında kullanıldığının ve üzerindeki kaçak yapıların tespiti isteğiyle dava açmış,sonradan 27.2.2001 havale tarihli dilekçesiyle bu isteğini elatmanın önlenmesi ve yıkım isteğine dönüştürmüştür.

HUMK'nun 83 ve devamı maddeleri hasım dışında davanın konusu ve miktarının davanın her aşamasında ıslah yolu ile değiştirebileceği hükmünü taşımaktadır.Bu durum da, davacı hazinenin ıslah suretiyle dava sebebinideğiştirdiği gözetilip, işin esası incelenerek bir karar verilmesi gerekirken,yazılı olduğu üzere dilekçenin reddine karar verilmesi doğru değildir. Davacı Hazinenin temyiz itirazı yerindedir.Kabulü ile,hükmün açıklanan nedenden ötürü HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA 2.10.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 368 :İki taraftan her biri, derdesti rüyet bulunan dâvada henüz tahkik ve tetkikına sıra gelmemiş bulunan veyahut ileride ikame edeceği dâvada dermeyan edilecek olan hususun şahit, keşif, ehlihibre veya diğer deliller ile tesbitini talep edebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 16-07-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02428198 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.