Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 7. CD. 2003/10073 E 2004/11328 K İçtihat

Üyemizin Özeti
Küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovuşturmasında Suçüstü hükümleri (3005 sayılı Kanun) uygulanamaz.
(Karar Tarihi : 27.09.2004)
• SUÇÜSTÜ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI
• ÇOCUK MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANINA GİREN DAVALAR
• 18 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIKLARIN ÇOCUK SAYILMASI
• CÜRMÜ MEŞHUT HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAMASI
2313 Sayılı Kanuna muhalefetten sanık Z. hakkında yapılan duruşma sonunda; hükümlülüğüne ve müsadereye dair Kilis Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 30.05.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, sanık müdafii tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteyen 26.05.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1- 2313 Sayılı Yasanın 3005 Sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadığı ancak 3005 Sayılı Kanunun 1. maddesi (B) fıkrasına göre yargılama bu yasa hükümlerine göre yürütülmüş ise de, 07.08.2003 gün ve 25192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4963 Sayılı Yasanın 8. maddesiyle 2253 Sayılı Yasanın 6. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen "15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde bakılır" hükmünde yer alan "15" ibaresi "18" şeklinde değiştirilerek 20.11.1989 tarihinde imzalanan ve 27.01.1995 gün ve 22184 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak iç hukuk kuralı haline gelen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin "bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır" yönündeki 1. maddesi hükmüne paralel düzenleme yapıldığı ve hüküm tarihinden sonra 22.05.2004 gün ve 25469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 Sayılı Yasa ile Anayasa'nın 90. maddesine eklenen cümlede "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır" hükmü getirilmiş olup, 2253 Sayılı Yasanın 41. maddesindeki "Bu kanundaki küçük deyimi suçun işlendiği tarihte henüz 15 yaşını bitirmemiş kimseleri kapsar" hükmünü geçersiz hale getirdiği cihetle, açıklanan yasal düzenlemeler uyarınca 15-18 yaş gurubuna dahil olan sanıkların da yargılanmasının 2253 Sayılı Yasa hükümlerine tabi olduğu ve anılan yasanın 26. maddesi gereğince küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovuşturmasında 3005 Sayılı Kanun hükümleri uygulanamaz, amir hükmüne göre sanık hakkında 3005 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacak olması,

2- Hükümden sonra 10.02.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4806 Sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik TCK'nun 30/2. madde fıkrasındaki düzenlemenin sanık lehine uygulanmasının gerekmesi,

KARAR : Bozmayı icabettirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 27.09.2004 günü oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun MADDE 6 :(Değişik: 25/2/1988 - 3412/4.md.)

18 ( Değişik ibare: 30.07.2003-4963/8 md. İle "15" olan ibare "18" olarak değiştirilmiştir. ) yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde bakılır.

Çocuk mahkemeleri, bu Kanunda yazılı tedbirleri alır ve Kanunla verilen diğer görevleri yapar.

( Mülga fıkra: 30.07.2003-4963/35-a md ) 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Elvan AKKAYA
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 13-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02285504 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.