Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 11. HD 1980/4368 E. 1980/5255 İçtihat

Üyemizin Özeti
Kural olarak Yönetim Kurulunun ortaklıktan çıkarma kararının iptali istemi haricinde, kooperatif ortaklarının, Genel Kurula başvurmadan doğrudan Mahkemeye gitme olanağı yoktur. Ortak, mahkemeden, Kooperatif Genel Kuruluna başvurmadan; mahkemenin genel kurul yerine kaimi ile kendisine kat tahsisi yönünde istemde bulunamaz.
(Karar Tarihi : 13.11.1980)
1163 sayılı Kooperatif Yasasının 42. maddesi hükmü uyarınca, kooperatifin en yetkili organı genel kuruldur. Dairelerin ortaklara tahsisi ya da ortaklardan hangisine ait olacağını saptama görevi de Genel Kurula ait olacaktır. Bunun dışında, ilke olarak, Yönetim Kurulunun karar ve işlemlerine karşı, yasa ya da ana sözleşmeye aykırı da olsa, ortaklarca, genel kurula başvurmaksızın doğrudan mahkemeye gidilebilecek tek ayrıcalıklı hal, anılan yasanın 16. maddesinde öngörülen çıkarma kararının iptaliyle ilgilidir.

Davacının, mahkemece kat tahsisine karar verilmesi yolundaki istemi, eda davası niteliğindedir. Kooperatifler Yasası hükümlerine göre, mahkemenin, kooperatif organı yerine geçip, bu organın yetkisinde olan bir konuda karar vermesi olanağı da yoktur.

Mahkemece, yukarıda belirtildiği üzere genel kurula başvurmayan davacının dava hakkı bulunmadığı dayanak yapılarak, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda yazılı nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, yan vekilleri geldiklerinden 3000 lira duruşma vekillik ücretinin davalı yararına davacıdan tahsiline, ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine 13/11/1980 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : Kooperatifler Kanunu MADDE 16 :(Değişik fıkra: 06/10/1988 - 3476/4 md.) Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

       Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Anasözleşme, çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere, bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir.

       Çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar defterine de yazılır. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir. Tebliğ edilen karar, yönetim kurulunca verilmiş ise ortak, üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkı saklıdır.

       Üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmiyen çıkarılma kararları kesinleşir.

       (Ek fıkra: 06/10/1988 - 3476/4 md.) Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Hatice SEVER
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 27-02-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02699804 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.