Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

4734 S.lı Kamu İhale Kanunu MADDE 13
(Değişik: 4964 - 30.7.2003 / m.9) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,

(Değişik ibare: 5812 - 20.11.2008 / m.5 / Yürürlük / m.35) “Kamu İhale Bülteninde” en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

1) Yaklaşık maliyeti 117.120,-TL (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirası) (*) na kadar olan mal veya hizmet alımları ile 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası) (*) na kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

2) Yaklaşık maliyeti 117.120,-TL (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirası) (*) ile 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası) (*) arasında olan mal veya hizmet alımları ile 132.311,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası) ile 1.952.189,-TL (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirası) (*) arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce (Değişik ibare: 5812 - 20.11.2008 / m.5 / Yürürlük / m.35) “Kamu İhale Bülteninde” ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

3) Yaklaşık maliyeti 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası) (*) nın üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile 1.952.189,-TL (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirası) (*) nın üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce (Değişik ibare: 5812 - 20.11.2008 / m.5 / Yürürlük / m.35) “Kamu İhale Bülteninde” ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

(*) Tutarlar, 21.1.2017 tarih ve 29955 sayılı R.G.'de yayımlanan Tebliğ hükmü gereğince, 1.2.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.

Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

(Ek fıkra: 5812 - 20.11.2008 / m.5 / Yürürlük / m.35) İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün kısaltılabilir.

(Ek fıkra: 5812 - 20.11.2008 / m.5 / Yürürlük / m.35) İdareler, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde kırk günlük ilan ve davet süresi yirmidört güne kadar indirilebilir.

(Ek fıkra: 5812 - 20.11.2008 / m.5 / Yürürlük / m.35) Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı.

c) Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı.

d) İhalenin yapılacağı yer.

e) İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı.

(Ek fıkra: 5812 - 20.11.2008 / m.5 / Yürürlük / m.35) Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez.

(Ek fıkra: 5812 - 20.11.2008 / m.5 / Yürürlük / m.35) Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur.

(Ek fıkra: 5812 - 20.11.2008 / m.5 / Yürürlük / m.35) Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.

İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.

21.01.2010 Tarih, 27469 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler

Üyemizin Notu: 21 Ocak 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27469
TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2010/1)

MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

Buna göre;
...
3- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;
(1) nolu alt bendinde belirtilen 66.154,- TL (Altmışaltıbin yüzellidört Türk Lirası), 70.076,- TL (yetmişbin yetmişaltı Türk Lirası), 132.311,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası), 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası),
(2) ve (3) nolu alt bentlerinde belirtilen 1.102.622,- TL (Birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk Lirası), 1.168.007,- TL (Birmilyon yüzaltmışsekizbin yedi Türk Lirası),
...olarak güncellenmiştir.

1 Şubat 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/2/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

31.01.2010 TARİHİNE KADAR UYGULANAN

EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER
01.02.2010 – 31.01.2011 DÖNEMİ

EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER
...
MADDE 13 (b)

66.154
70.076

132.311
140.157

1.102.622
1.168.007...


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 10-02-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02570200 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.