Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 11.H.D 2007/13253 E. 2007/15908 İçtihat

Üyemizin Özeti
Somut olayda, müteselsil sorumluluğa engel olan ayrık bir yasal duruma ilişkin koşullar oluşmadığı sürece, kooperatifin tarafı olduğu sözleşmede imzası olmayan yönetim kurulu üyeleri de, sözleşme nedeniyle ortaya çıkan zarardan, yasadan kaynaklanan müteselsil sorumlulukları gereği, sözleşmede imzası olan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur.
(Karar Tarihi : 17.12.2007)
Taraflar arasında görülen davada (A… Asliye Hukuk Mahkemesi)' nce verilen 16.11.2005 tarih ve 2000/1689-2005/615 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili ve davalılar tarafından istenmiş olmakla, tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra, işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, davalılardan B. ve A. nın kooperatifin eski denetçileri, diğer davalıların ise eski yönetim kurulu üyesi olduklarını, 26.11.2000 tarihinde yapılan kooperatif genel kurulunda 24.12.1996 tarihinde kooperatif ile B... Asansörleri ... Ltd. Şti. arasında yapılan sözleşme ve ödenen paralar nedeniyle kooperatifin uğradığı zararın tazmini için dava açılması hususunda karar alındığını, kooperatif yönetiminin gerekli özen ve ihtimamı göstermemesi, denetçilerin de gerekli denetim ve uyarı yapma yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sonucu kooperatifin zararına sebep olduklarını ileri sürerek, davalıların B... Asansörleri ... Ltd. Şti.'ye iş yapılmadan ödeme yapmaları nedeniyle ortaya çıkan 33.215.526.000 TL zarar ile, asansörlerin zamanında yapılmaması nedeniyle kooperatifin uğradığı 125.600.000.000 TL zararın ve altı adet asansör yapımı için kooperatifin uğradığı 20.243.000.000 TL zarar olmak üzere toplam 179.058.526.000 TL'nin davalılardan faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar E, M. ve A. yapılan sözleşmede ve ödemelerde kusurlarının bulunmadığını, gerekli özenin gösterildiğini ve kooperatife zarar vermediklerini savunarak, davanın reddini, diğer davalılar da, davaya konu olaylarda bir kusurlarının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, asansörlerin tamamlanamaması nedeniyle ortaya çıkan kooperatif zararının toplam 119.623.68 YTL olduğu, kooperatifin bu zararından yönetim kurulu başkanı davalı E. ile yönetim kurulu üyesi M. nın kişisel kusurları nedeniyle sorumlu bulundukları, sadece ihale kararının alınmasında imzaları bulunan diğer yönetim kurulu üyesi davalıların ve yönetimi uyaran, genel kurulu bilgilendiren denetim kurulu üyelerinin sorumlu olmayacaklarının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın, davalılar E. ve M. yönünden kısmen kabulüne, diğer davalılar hakkındaki davanın ise reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili ve davalılar E.ile M. temyiz etmiştir.

1-Dava, eski yönetim kurulu üyeleri olan davalıların kooperatif adına yaptıkları iş ve işlemlerde gerekli özeni göstermemeleri, denetçi olan davalıların da gerekli denetim ve uyarıda bulunma yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle kooperatifin uğradığı zararın tazmini istemine ilişkindir. Davalılardan eski denetim kurulu üyeleri olan B. ile A.nın ortaya çıkan zarardan dolayı sorumlu olmadıkları anlaşılmıştır. Eski yönetim kurulu üyelerinden E. ve M. dışında kalanların ise, dava dışı B... Asansör... Ltd. Şti. ile kooperatif arasındaki sözleşmeyi yapmayıp, sadece işin anılan şirkete ihale edilmesine ilişkin kararda imzaları bulunması nedeniyle sorumlu olmadıklarına karar verilmiştir. Kooperatifler Kanunu'nun 98. maddesinde, bu kanunda aksine açıklama olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ait hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin TTK' nın 336. maddesinde yönetim kurulu üyelerinin müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiş, ancak son fıkrasında bu durumun aynı Kanun'un 319. maddesindeki koşulların varlığı halinde geçerli olmayacağı düzenlenmiştir. Davalı yönetim kurulu üyelerinden sorumlu tutulanların kooperatiflerin inşaatı veya asansör işiyle özel olarak görevlendirildiğine dair alınmış iş bölümüne ilişkin bir kararın bulunmaması karşısında, salt sözleşmeyi imzalamış olmaları, sözleşmede imzası olmayan diğer yönetim kurulu üyelerini sorumluluktan kurtarıcı etkiye sahip değildir. Bu durumda, sözleşmede imzası olmayan diğer yönetim kurulu üyelerinin de yasadan kaynaklanan müteselsil sorumlulukları gereği ortaya çıkan zarardan sözleşmede imzası olan davalı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sorumlu tutulmalarına karar verilmesi gerekirken, müteselsil sorumluluğa engel olan ayrık yasal duruma ilişkin koşulların somut olayda gerçekleşmediği nazara alınmadan, yazılı şekilde sözleşmede imzası bulunmayan yönetim kurulu üyeleri hakkındaki davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

2-Öte yandan, mahkemece hüküm altına alınan kooperatif zararı, asansörlerin zamanında yapılmamasından kaynaklanan zarar olup, kooperatif tarafından iş yapılmamasına rağmen dava dışı B... Ltd. Şti/ye ödenen para nedeniyle meydana gelen zararı kapsamamaktadır. Oysa ki, dosyaya ibraz edilen 18.12.2000 tarihli borç ödemeden aciz belgesinden de anlaşıldığı üzere, davacı kooperatif, dava dışı B... Asansör ... Ltd. Şti/den 33.215.526.000 TL alacaklı olup, bu alacağını anılan şirketin acze düşmesi nedeniyle tahsil edememiştir. Anılan miktar, davalı eski yönetim kurulu üyelerinin kusurlu hareketleri sonucu kooperatifin uğradığı zarar olması karşısında, bu miktarın hüküm altına alınması gerekirken, kooperatifin uğradığı bu zararın hüküm altına alınmaması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle de davacı yararına bozulması gerekmiştir.

3-Davalılar E. ve M.'nin temyiz itirazlarına gelince; mahkemece asansörlerin zamanında yapılmaması nedeniyle kooperatifin uğradığı zararın belirlenmesine ilişkin olarak hükme esas alınan bilirkişi raporunda, dava tarihinde bile henüz yapılmamış olan on adet asansör için gerçekleşen zarar, dava tarihine göre hesaplanmıştır. Oysa, bu nedenle oluşan zararın tazmini, yapılmayan asansörlerin yapımı için akdedilmesi gereken yeni sözleşmenin makul bir süre içinde akdedilmesi koşuluna bağlı olup, davacı kooperatif ancak belirlenecek makul süre içinde yaptığı yeni sözleşme dolayısıyla ödemesi gereken asansör yapım farkını davalı yönetim kurulu üyelerinden isteyebilmesi mümkün bulunmakla, makul kabul edilebilecek süreyi aşan bir gecikme ya da halen yaptırılmamış olması halinde ortaya çıkan zarardan da eski yönetim kurulu üyelerini sorumlu tutmak hak ve nesafet ilkelerine aykırı düştüğü gibi, kusurlu eylem ile zarar arasında olması gerekli uygun illiyet bağı unsuruna da aykırı düşmektedir. Bu durumda, davacı kooperatifin 1999 yılında dava dışı Z... İnşaat... Ltd. Şti/ye yaptırdığı altı adet asansör işinin somut olayın özellikleri göz önüne alındığında makul bir süre içinde gerçekleştirilmiş iş olduğunun kabulü ile 2000 yılına gelindiği halde henüz yapılmayan on adet asansörün de yaptırılmasına karar verilen altı adet asansörle aynı tarihte yaptırılması gerektiğinin kabul edilerek B... Asansör... Ltd. Şti/ye ödenen asansör birim fiyatı ile 1999 yılında Z... İnşaat ... Ltd. Şti/ye ödenen asansör birim fiyatı arasındaki farkın tüm asansörler için geçerli bir rakam olduğu benimsenerek onaltı adet asansör için hesaplanacak toplam fiyat farkının kooperatif zararı olarak kabulü ile sorumlu bulunan tüm yönetim kurulu üyelerinden tahsiline karar verilmesi gerekirken, anılan ilkelere uygun bulunmayan hesaplama yöntemine dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiş, kararın kabul şekli bakımından bu nedenle de temyiz eden davalılar yararına bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekili ile temyiz eden davalılar E. ve M. nın diğer temyiz itirazlarının reddine; (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına; (4) numaralı bentte açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalılar yararına (BOZULMASINA), ödedikleri temyiz peşin harcının istekleri halinde temyiz edenlere iadelerine, 17.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Kooperatifler Kanunu MADDE 62 :Yönetim Kurulu, kooperatif işlerinin yönetim için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.

       Yönetim Kurulu, kendi tutanakları ile Genel Kurul tutanaklarının, gerekli defterlerin ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve işletme hesabiyle, yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp tetkik olunmak üzere denetleme kuruluna verilmesinden sorumludur.

       Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Hanifi Sancar KARACA
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 11-02-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02749109 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.