Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 7. HD 2008/6734 E, 2009/1438 K İçtihat

Üyemizin Özeti
Davada çözümü için teknik veya özel bir konuyu gerektiren hususlarda görüşüne başvurulacak bilirkişinin,görüşü alınacağı konunun uzmanı olması gerekir. Konusunun uzmanı olmayan bilirkişi raporu üzerine, hüküm kurulması isabetsiz olur.
(Karar Tarihi : 28.04.2009)
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından istenilmiş olup, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla; dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:
Dava, niteliği ve içeriği itibarıyla tacir ya da tacir sayılan taraflar arasında haksız fiilden, bir başka deyişle kaçak elektrik kullanımından kaynaklanan maddi tazminat alacağının tahsili istemine karşı açılmış, borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda davanın reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.
HUMK'nın 275. maddesi hükmüne göre, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi oy ve görüşünün alınması zorunludur. Genel hayat tecrübesi ve kültürünün sonucu olarak herkes gibi hakimin de bildiği konularda bilirkişi dinlenmesine karar verilemeyeceği gibi, hakimlik mesleğinin gereği olarak hakimin hukuki bilgisi ile çözümleyebileceği konularda da bilirkişi dinlenemez. Her halde seçilecek bilirkişinin mesleği itibarıyla konunun uzmanı olması gerektiği kuşkusuzdur.
Somut olaya gelince; davacının işyeri adresinde abonesiz olarak elektrik kullandığı gerekçesiyle kaçak elektrik tutanağı düzenlendiği, davalı idare tarafından tahakkuk ettirilen 1.740,86 TL kaçak elektrik faturasının gönderilmesi üzerine de, davacının borçlu bulunmadığının tespiti istemiyle görülen davayı açtığı, yargılama sırasında bilgisine başvurulan serbest mali müşavir bilirkişinin raporu doğrultusunda davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Rapor düzenleyen bilirkişinin hesap işinde uzman olduğu, davanın konusunu oluşturan kaçak elektrik kullanımı konusunda uzman olmadığı, bu nedenle bilirkişi olarak dinlenemeyeceği kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca, mahkemece dava dosyasının kaçak elektrik konusunda uzman olan elektrik mühendisi bir bilirkişiye verilerek kaçak kullanım olup olmadığı, var ise kaçak elektrik bedelinin belirlenmesi konusunda rapor düzenlettirilmesi gerekirken, konusunda uzman olmayan bilirkişiden alınan rapor doğrultusunda yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, davacı tarafın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulüyle hükmün (BOZULMASINA), bozma nedenine göre de sair yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin ödenen temyiz harcının istek halinde davacı tarafa iadesine, 28.04.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 275 :(DEĞİŞİK MADDE RGT: 18.07.1981 RG NO: 17404 KANUN NO: 2494/18)
Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Hilal TOSUN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 18-01-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02409005 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.