Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/38863 E. , 2018/3739 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
1-Mahkemece 02.10.2015 tarihli ek karar ile davanın basit yargılama usulüne tabi olup, adli tatilde görülen davalardan olduğu, dolayısı ile temyiz süresinin 27/07/2014 tarihinde sona erdiği ve davalı ... Tic.AŞ vekilinin yasal temyiz süresi geçirildikten sonra, uyap üzerinden gönderdiği 07/09/2015 tarihli temyiz dilekçesi ile temyiz talebinde bulunmuş olduğu gerekçesiyle temyiz talebinin süre yönünden reddine karar verilmiş olup, davalı ... Tic. AŞ bu kararı da süresinde temyiz etmiştir. Temyiz süresinin sona erme tarihi olan 27.07.2014 tarihinin adli tatile rastlaması ve adli tatilde sürelerin adli tatilin bitiminden itibaren 1 hafta uzaması nedeniyle davalı ... Tic.AŞ tarafından verilen temyiz dilekçesinin süresinde olduğunun kabul edilmesi gerekir. Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz talebinin reddine ilişkin ek karar kaldırılarak davalı ... Tic.AŞ nin temyiz itirazları incelenmiştir.
(Karar Tarihi : 29/03/2018)
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ...avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı firma ... 'ın yetkili bayisi olan davalı ... Araçlar Servis Hizmetlerinden ... Marka 2012 model .... plaka sayılı aracı satın aldığını, bir yıl sonra aracının kaportası üzerinde kabarmalar olmaya başladığını, yetkili servise başvurduğunu, durumu tespit ettirdiğini ancak ısrarlarına rağmen bir sonuç alamadığını, bu defa Tirebolu Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/65 D.İş dosyası üzerinden aracın durumunun tespit ettirildiğini, bu dosyada da hatanın fabrikasyondan kaynaklı boya uygulama hatası olduğunun belirtildiğini, bu raporla birlikte davalı ... Otosan'a çekilen ... Noterliğinin 01/11/2013 tarihli ihtarnamesi ile araçtaki ayıp nedeniyle aracın misli ile değiştirilmesi, mümkün olmaması halinde fatura bedelinin ödenmesi yönündeki ihtar gönderildiğini, olumlu cevap alamadığını, aracın boya hatasının aracın orijinalliği bozulmadan giderilemeyeceği hususunun aşikar olduğunu ifade ederek fazlaya ve başkaca haklara ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile ... Marka ... tipli, 2012 model ... plaka sayılı aracın ücretsiz olarak ayıpsız misli ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde ayıpsız mislinin bedelinin davalılardan yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... Tic.AŞ, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, Davanın Kabulüne, Davacıya ait dava konusu ... plaka sayılı Skoda Marka .... Tipli 2012 model motor no-... Şasi no- ... olan otomobilin davalılar tarafından ücretsiz olarak ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine, Değiştirmenin imkansızlığı halinde İİK 24.maddenin uygulanmasına, Dava konusu ayıplı ... plakalı aracın davalılara iadesine, Dava konusu ... plaka sayılı Skoda Marka .... Tipli 2012 model motor no-... Şasi no- ... olan otomobilin her türlü takyidattan ari olarak davalıya iade edilmesine, karar verilmiş; hüküm davalı ... Tic.AŞ tarafından temyiz edilmiştir.
1-Mahkemece 02.10.2015 tarihli ek karar ile davanın basit yargılama usulüne tabi olup, adli tatilde görülen davalardan olduğu, dolayısı ile temyiz süresinin 27/07/2014 tarihinde sona erdiği ve davalı ... Tic.AŞ vekilinin yasal temyiz süresi geçirildikten sonra, uyap üzerinden gönderdiği 07/09/2015 tarihli temyiz dilekçesi ile temyiz talebinde bulunmuş olduğu gerekçesiyle temyiz talebinin süre yönünden reddine karar verilmiş olup, davalı ... Tic. AŞ bu kararı da süresinde temyiz etmiştir. Temyiz süresinin sona erme tarihi olan 27.07.2014 tarihinin adli tatile rastlaması ve adli tatilde sürelerin adli tatilin bitiminden itibaren 1 hafta uzaması nedeniyle davalı ... Tic.AŞ tarafından verilen temyiz dilekçesinin süresinde olduğunun kabul edilmesi gerekir. Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz talebinin reddine ilişkin ek karar kaldırılarak davalı ... Tic.AŞ nin temyiz itirazları incelenmiştir.
2-Davacı, davalılardan satın aldığı aracın boya kalınlıklarının aynı olmadığını ileri sürerek ayıpsız misli ile değişimi istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davalı ... Tic.AŞ, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, dava konusu aracın boya kalınlığının farklı olduğu, arızanın gizli ayıp niteliğinde olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Mahkemece, aldırılan bilirkişi raporu ve 27.10.2014 tarihli ek bilirkişi raporunda dava konusu otomobilin boya kusuru olduğu belirtilen yerlerinde boya kalınlığının 110-140 mikrometre olduğunu, araca sonradan boya atılmış sayılabilmesi için 200-250 mikrometre ve yukarısında olması gerektiği, ölçülen boya kalınlıklarının fabrika üretim şartları sınırlarında kaldığı, aracın kesinlik derecesinde üretim hatasına bağlı bir boya kusuru olduğu belirtilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporunda aracın boya kalınlıkları ölçülmekle birlikte normal ve olması gereken boya kalınlığı değerlerinin nasıl tespit edildiği, ayıplı olduğu ileri sürülen aracın boya kalınlık değerinin orijinal fabrikasyon boya kalınlığı değerleri arasında kalıp kalmadığı, fabrika orjinal boyası dışında aracın farklı bir boyaya maruz kalıp kalmadığı ya da ikinci bir boyamanın yapılıp yapılmadığı konusu açıklanmamıştır. Bu haliyle raporun dosya kapsamına uygun olmadığı anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, davalının bilirkişi raporuna itirazları da dikkate alınarak teknik üniversiteden seçilecek akademik kariyere sahip bilirkişi heyetinden araç üzerinde inceleme de yaptırılarak, tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda ve özellikle davalının itirazlarını karşılayacak şekilde boya ve arızaların aracın satım tarihinden önce veya sonra gerçekleşip gerçekleşmediği boya hatasının imalat hatası olup olmadığı ve aracın bu nedenle gizli ayıplı olup olmadığı yönünde taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor tanzim ettirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
3-Bozma nedenine göre davalı ... Tic.AŞ'nin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
KARAR : Yukarıda 2. bentte açıklanan nedenle hükmün davalı ... Tic.AŞ, yararına BOZULMASINA, 3. bent gereğince davalı ... Tic.AŞ'nin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, HUMK'nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 103 :(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.M.Mustafa ÖZKUL
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 29-07-2022

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01646805 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.