Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/2255 E. , 2019/15021 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.İlk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, taraf vekillerince yapılan istinaf başvurusunun davacı idare vekili yönünden HMK’nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine, davalı vekilinin istinaf başvurusunun ...Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince kabulü ile HMK'nun 353/1-b-3 maddesi uyarınca yeniden esas hakkında karar verilmesine ilişkin hüküm; taraflara usule uygun tebliği ile süresinde temyiz edilmediğinden 25.08.2017 tarihinde kesinleşmiş olup, iş bu kesinleştirme kararı davacı idare vekilince temyiz edilmiş, ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 15.11.2017 tarihli 2017/354 Esas, 2017/695K sayılı ek kararı ile kesinleştirme işleminin usul ve yasaya uygun olduğundan bahisle davacı idare vekilinin temyiz talebinin reddine karar verilmiş, bu ek karar, davacı idare vekilince süresi içerisinde temyiz edilmiştir.Tarafın birden fazla vekili olması halinde vekillerden birine yapılan tebliğat geçerli olduğu gibi Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan davalar basit yargılama usulüne tabi olup, adli tatilde de görülür ve HMK’nun 361.maddesine göre verilecek nihai kararlara karşı tebliğden itibaren bir ay içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
(Karar Tarihi : 30/09/2019 g)
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ: ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesinin kararına karşı taraf vekillerinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesinin 5. Hukuk Dairesince istinaf isteminin davacı idare vekili yönünden esastan reddine, davalı vekili yönünden ise kabulü ile HMK 353/1-b-3 maddesi uyarınca esas hakkında yeniden karar verilmesine dair yukarıda gün ve sayıları yazılı kararının Yargıtay'ca incelenmesi davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
K A R A R -
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.İlk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, taraf vekillerince yapılan istinaf başvurusunun davacı idare vekili yönünden HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine, davalı vekilinin istinaf başvurusunun ...Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince kabulü ile HMK'nun 353/1-b-3 maddesi uyarınca yeniden esas hakkında karar verilmesine ilişkin hüküm; taraflara usule uygun tebliği ile süresinde temyiz edilmediğinden 25.08.2017 tarihinde kesinleşmiş olup, iş bu kesinleştirme kararı davacı idare vekilince temyiz edilmiş, ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 15.11.2017 tarihli 2017/354 Esas, 2017/695K sayılı ek kararı ile kesinleştirme işleminin usul ve yasaya uygun olduğundan bahisle davacı idare vekilinin temyiz talebinin reddine karar verilmiş, bu ek karar, davacı idare vekilince süresi içerisinde temyiz edilmiştir.Tarafın birden fazla vekili olması halinde vekillerden birine yapılan tebliğat geçerli olduğu gibi Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan davalar basit yargılama usulüne tabi olup, adli tatilde de görülür ve HMK'nun 361.maddesine göre verilecek nihai kararlara karşı tebliğden itibaren bir ay içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
Bu nedenle, davacı idare vekilinin kesinleştirme işleminin iptaline yönelik temyiz talebinin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün HMK'nun 370. maddesi gereğince ONANMASINA, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 30/09/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Üye Notu : Aynı Yönde Verilen Kararlar:
5. Hukuk Dairesi 2017/31967 E. , 2019/12391 K.
5. Hukuk Dairesi 2017/34562 E. , 2019/11460 K.
5. Hukuk Dairesi 2017/35013 E. , 2019/7574 K.
5. Hukuk Dairesi 2017/34759 E. , 2019/7572 K.
5. Hukuk Dairesi 2017/34761 E. , 2019/7571 K.
5. Hukuk Dairesi 2017/34754 E. , 2019/6955 K.
5. Hukuk Dairesi 2017/34756 E. , 2019/6953 K.
5. Hukuk Dairesi 2017/34758 E. , 2019/6952 K.
5. Hukuk Dairesi 2017/34757 E. , 2019/6951 K.
5. Hukuk Dairesi 2017/33685 E. , 2019/6940 K.
5. Hukuk Dairesi 2018/11608 E. , 2019/6263 K.

Bu davalar ivedi işlerden olup adlî tatilde de görülür (5. HD. 2018/11876 E. 2019/9475 K.; 5. HD. 2017/34623 E. 2018/12737 K.; 5. HD. 2017/3523 E. 2018/10902 K.).
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 103 :(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.M.Mustafa ÖZKUL
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 29-07-2022

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03530192 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.