Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2020/4483 Esas - 2021/3186 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı gerekçesi ile kesilen ölüm geliri aylığının, bu gerekçe ispatlanamadığı için yeniden bağlanması hk.
(Karar Tarihi : 11.03.2021)
Dava, davacının kesilen ölüm aylığının yeniden bağlanması ve 17.10.2008 tarihinden itibaren kesilen aylıklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemine ilişkindir.
İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne dair verilen karara karşı davalı Kurum vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesince verilen kararın, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddî delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine,11/03/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

---

İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
34. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2018/2509
KARAR NO : 2019/1608

Davacı; boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı gerekçesiyle maaşının haksız olarak 17/10/2008 tarihinde kesildiğini, icra takibi başlatıldığını, Bakırköy ... İş Mahkemesinin 2013/... sayılı dosyasında davalı kurumun açtığı itirazın iptali davasının reddine karar verildiğini belirterek muvazaalı boşanma nedeniyle kesilen aylığının yeniden bağlanması ve yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğinin tespitini talep etmiştir.
Davalı Kurum vekili; davanın reddini istemiştir.

İlk Derece Mahkemesince; " yapılan yargılama, SGK ve nüfus kayıtları, tahsis dosyası, 14/06/2011 tarihli ... sayılı denetmen raporu, Gaziosmanpaşa ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/... sayılı ilam örneği, Türk Telekom, Belediye, İgdaş, muhtarlık yazı cevapları, Bakırköy ... İş Mahkemesinin 2013/... sayılı dosyası, bilirkişi raporu ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının babası Şaban ...'dan aldığı ölüm geliri aylığının 14/06/2011 tarihli ... sayılı denetmen raporunda boşandığı eşiyle birlikte yaşadığının tespiti üzerine ... tahsis dosyasında bağlanan ölüm gelirinin kesildiği, kurum tarafından yersiz ödenen aylıkların tahsili için icra takibine girişildiği, icra takibine itiraz üzerine Bakırköy ... İş Mahkemesinin 2013/... sayılı dosyasında kurumun itirazın iptali davası açtığı, itirazın iptali davasının yargılaması sonucu denetmen raporundaki davalı ile boşandığı eşinin birlikte yaşadığına dair beyanda bulunan kişinin izinin tespit edilemediği, davalının eşiyle birlikte yaşadığına ilişkin ayrıntılı araştırma yapılmadığı, eski boşandığı eşiyle birlikte oturduğuna dair yeterli delil bulunmadığı, adreslerin farklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, kararın Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleştiği, davacının kesilen aylığın yeniden bağlanması için 22/03/2016 tarihinde tahsis talebinde bulunduğu, kurum tarafından tahsis başvurusunun 31/03/2016 tarihli yazı ile reddedildiği anlaşılmıştır. Bakırköy ... İş Mahkemesinin 2013/... sayılı kesinleşmiş ilamı ve ilam sonrası davacının 22/03/2016 tarihli tahsis talebi dikkate alındığında davacıya babası Şaban ... nedeniyle bağlanıp kesilen ölüm geliri aylığının müracaat tarihi olan 22/03/2016'yı takip eden ay başından (01/04/2016 tarihinden) itibaren yeniden bağlanması ödenmesi gereken aylıkların (5510 Sayılı Kanunun 42. maddesi dikkate alınarak) hak kazanılan tarihten itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğinin tespitine karar vermek gerektiği" belirtilerek,
davanın kabulü ile davacıya babası Şaban ... nedeniyle bağlanıp kesilen ölüm aylığının müracaat tarihini takip eden ay başı olan 01/04/2016 tarihinden itibaren yeniden bağlanması gerektiğinin ve ödenmesi gereken aylıkların (5510 Sayılı Kanunun 42. maddesi dikkate alınarak) hak kazanılan tarihten itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davalı Kurum vekili; eksik inceleme sonucu alınan bilirkişi raporunun hatalı olduğunu, mahkemece rapora itirazlarının değerlendirilmediğini, yeterli araştırmanın yapılmadığını davanın reddi gerektiğini belirterek istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

Dava, kesilen ölüm aylığının yeniden bağlanması ve birikmiş aylıkların faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğinin tespiti talebine ilişkindir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; Davacı ile eşinin Gaziosmanpaşa ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/... esas ve karar sayılı kararı ile anlaşmalı olarak 03/04/2001 tarihinde boşandıkları,

Kurum tarafından muvazaalı boşanma nedeni ile 17/10/2008-16/05/2011 tarihleri arasındaki 17.704,03 TL yersiz ödemenin davacıdan tahsili için Gaziosmanpaşa ... İcra Müdürlüğü'nün 2011/... esas nolu dosyasında icra takibine girişildiği, davacı tarafından takibe itiraz edildiği,

Bakırköy ... İş Mahkemesinin 2013/... sayılı dosyasında; davacı Kurumun davalı ... ... hakkında, davalının ... tahsis numarası ile aylık almakta iken boşandığı eşiyle birlikte yaşadığının tespiti üzerine 17/10/2008 tarihi itibariyle maaşının kesildiğini, 17/10/2008-16/05/2011 tarihleri arasındaki 17.704,03 TL yersiz ödemenin davalıdan tahsili için Gaziosmanpaşa .... İcra Müdürlüğü'nün 2011/... esas nolu dosyasında icra takibine girişildiğini, takibe haksız olarak itiraz edildiğini belirterek itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının tahsilini talep ettiği, mahkemece davacı ve eşinin bir arada yaşadığı ispat edilemediğinden davanın reddine karar verildiği, bu kararın Yargıtayca onararak kesinleştiği,

İtirazın iptalinin reddine ilişkin karar sonrası davacının 24/02/2015 tarihinde Kuruma başvurduğu,

Bu davanın yargılaması sırasında 22/03/2016 tarihinde davacının yeniden tahsis talebinde bulunduğu, 31/03/2016 tarihli yazı cevabı ile Kurumun başvuruyu reddettiği, Mahkemece 22/03/2016 tarihli tahsis talebi nazara alınarak 01/04/2016 tarihinden itibaren davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmış olup,

Mahkemenin gerekçesi ve dosya kapsamına göre İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla, davalı Kurum vekilinin istinaf başvurusunun oy birliği ile esastan reddine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmakla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle,
Bakırköy .... İş Mahkemesi'nin 04/06/2018 tarihli, 2015/... Esas - 2018/... Karar sayılı kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan davalı Kurum vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı Yasanın 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonrasında 7036 sayılı Yasanın 7/3 maddesi göndermesi ile 7035 sayılı Yasa ile değişik 6100 sayılı HMK'nın 361.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere 18/09/2019 günü oy birliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu MADDE 35 :HAK SAHİPLERİNİN AYLIKLARININ BAŞLANGICI, KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI

Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar;

       a) Sigortalının ölüm tarihini,

       b) Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı tarihi,

       takip eden ay başından itibaren başlatılır. Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 34 üncü maddede belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir.

       Ancak bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerden öğrenci olanların sigortalı sayılmaları, bağlanan aylıkların kesilmesini gerektirmez.

       Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde, 34 üncü maddede belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden aylık bağlanır. (Mülga son cümle: 17/4/2008-5754/67 md.)

       Bu madde gereğince aylığı kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında kaybederek malûl olduğu anlaşılanlara, 34 üncü maddede belirtilen şartları taşımaları halinde, malûllük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takip eden ay başından itibaren, 94 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla aylık bağlanır.

       Yeniden bağlanan aylık, aylığın kesildiği tarihten tekrar bağlandığı tarihe kadar geçen süre için 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre artırılmak suretiyle belirlenir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Yakup AYDIN
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 25-05-2022

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02783489 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.