Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2016/17466 ESAS - 2018/2414 KARAR İçtihat

Üyemizin Özeti
İİK 58/5. maddesine göre takip talebinde bulunması
gereken hususlardan biri de borcun sebebinin beyan edilmesidir.Takip konusu belgenin aslının veya
örneğinin verilmemesi, takip talebinin geçerliliğini etkilemez. Bir başka ifadeyle, takibin dayanağı olarak gösterilen belge takip talebine eklenmemiş olsa dahi,açılan itirazın iptali davasında delil olarak aynı belgenin sunulması halinde, davanın esasına girilerek oluşacak sonuç dairesinde hüküm tesisi gerekir.
(Karar Tarihi : 27.04.2018)
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı
davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davacının davalı ile imzaladığı umre hizmet sözleşmesi gereğince üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen davalının sözleşme bedelini ödemediğini, alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itiraz ettiğini ileri sürerek itirazının iptali ile takibin devamına ve tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacının takip dosyasında dayanmadığı belgeye dava dosyasında da dayanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Dava, umre hizmet sözleşmesi gereğince yapılan takibe yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı
takip talebinde borcun sebebini göstermiş olup, İİK 58/5. maddesine göre takip talebinde bulunması
gereken hususlardan biri de borcun sebebinin beyan edilmesidir. Takip konusu belgenin aslının veya
örneğinin verilmemesi, takip talebinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Her ne kadar takip talebine takip
dayanağı sözleşme eklenmemiş ise de, açılan itirazın iptali davasında delil olarak bu belge sunulmuştur.
Hal böyle olunca, somut olayda takip dosyasında dayanılmayan bir belgenin dava da dayanak olarak gösterilmesi söz konusu değildir. Mahkemece bu yön gözetilerek iddiasının kanıtlanması yönünde davacı delilleri ve davalının karşı delilleri toplanarak işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden
davacıya iadesine, 27/04/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 58 :(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/30 md.)

(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.9; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) "Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.”

Talepte şunlar gösterilir:

1. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.9; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) "Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır.);

2. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.9; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) "Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri;

Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerleri;”

3. (Değişik bend: 17/07/2003 - 4949 S.K./12. md.) Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi;

4. Senet, senet yoksa borcun sebebi;

5. Takip yollarından hangisinin seçildiği;

Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir.

Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masraflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 19-02-2022

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02321100 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.