Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ 2015/11192 Esas - 2016/2067 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Mal satım faturalarının döviz cinsinden düzenlenmesi halinde, ayrıca yazılı sözleşmeye gerek olmaksızın kur farkı talep edilebilir ise de; çek bir ödeme vasıtası olup, döviz üzerinden düzenlenmesi mümkün olduğu gibi, bedel hanesi verildiği andaki döviz satış kuru üzerinden hesap edilerek de doldurulabilir. Buna rağmen,ödemeyi Türk Lirası üzerinden çek olarak kabul eden davacının bu aşamadan sonra kur farkı isteyemeyeceğinin kabulü gerekir.
(Karar Tarihi : 10.02.2016)
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı
davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasındaki ödemelerin dolar cinsinden yapılmasının teamül
haline geldiğini, davalı ödemelerinin ödeme tarihindeki kur üzerinden gerçekleştirildiğini, müvekkilinin
davalıdan kur farkından kaynaklı alacağı bulunduğunu, alacağın ödenmemesi üzerine X İcra
Müdürlüğü'nün .... sayılı dosyasıyla icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu
ileri sürerek, itirazın iptaline ve % 20'den az olmamak üzere icra inkâr tazminatına karar verilmesini
talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacı ile aralarında tüm alışverişin döviz üzerinden yapılacağına dair anlaşma olmadığını,
alışverişin döviz kuru üzerinden olup olmadığının alışveriş bazında kararlaştırıldığını, mutabık kalınan
faturalar için kur farkı ödemesi yapıldığını, inkar tazminatı talebinin haklı olmadığını savunarak, davanın
reddi ile % 20'den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, dava konusu alacağın kur farkından kaynaklandığı, takip tarihi itibariyle davacının davalıdan 6.297,28 USD karşılığı 13.471,14 TL kur farkı alacağının bulunduğu, takipten önce davalının temerrüde düşürülmemiş olması nedeniyle işlemiş faiz talep edilemeyeceği, alacağın likit olduğu gerekçeleri ile davanın kısmen kabulüne, davalının, X İcra Müdürlüğü'nün ...sayılı dosyasında itirazının
13.469,00 TL asıl alacak üzerinden iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına, kabul edilen miktarın %20'si oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş,hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık kur farkı alacağından kaynaklanmaktadır. Davacı tarafından düzenlenen
faturaların Amerikan Doları cinsinden olduğu görülmekle kural olarak kur farkı istenebilmesi mümkün
ise de; dava konusu uyuşmazlıkta davalının çekle ödemede bulunduğu hususunda bir ihtilaf bulunmamaktadır. Çek bir ödeme vasıtası olup, döviz üzerinden düzenlenmesi mümkün olduğu gibi, bedel hanesi verildiği andaki döviz satış kuru üzerinden hesap edilerek de doldurulabilir. Buna rağmen,
ödemeyi Türk Lirası üzerinden çek olarak kabul eden davacının bu aşamadan sonra kur farkı isteyemeyeceğinin kabulü gerekirken, mahkemece delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 10.02.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 99 :Konusu para olan borç Ülke parasıyla ödenir.

Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parasıyla da ödenebilir.

Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça, borcun ödeme gününde ödenmemesi üzerine alacaklı, bu alacağının aynen veya vade ya da fiilî ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parası ile ödenmesini isteyebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 19-02-2022

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02672696 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.