Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ 2017/4782 Esas,2018/5802 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Taraflar arasındaki sözleşmede bedel yabancı para cinsinden kararlaştırılmış olsa da, davacı alacağının tahsili için davalı tarafından verilen çekleri teslim almış olmakla, çekin bir ödeme aracı olması nedeniyle çek üzerindeki bedel dışında herhangi bir kur farkı talep edemez.
(Karar Tarihi : 14.11.2018)
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı
davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, davacı ile davalı arasında imzalanan sözleşme bedelinin 41.220 Euro olduğunu,davalının
bu meblağın yarısı olan 20.610 Euro'yu ödediğini, kalan borcu için de TL cinsinden çekler verdiğini, bu
çeklerin vade tarihlerinde kurları üzerinden Euro'ya çevrildiğini ve 18.027,36 Euro tahsil edildiğini,
kalan 2.582,64 Euro borç için kur farkı faturası kestiklerini ancak davalının fatura borcunu ödemediğini,
alacağın tahsili için başlatılan icra takibine de haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile
takibin devamına ve % 20 oranında tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, sözleşmede ödemenin çek ile yapılacağının kararlaştırıldığını, davacının ihtirazi kayıt
olmadan çekleri teslim aldığını, davacıya verilen çeklerin miktarlarının sözleşmenin yapıldığı tarihteki TL
üzerinden borcun tamamını karşıladığını,davacının fiili ödeme tarihindeki rayici üzerinden ödeme talep
etmesinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu, davalının borcunu tam olarak ifa ettiğini
belirterek davanın reddine ve %20 oranında tazminata karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, sözleşme bedelinin Euro
üzerinden ödeneceğinin kararlaştırıldığı, davalı bakiye bedel için verdiği TL cinsinden çeklerin sözleşme
tarihi itibariyle Euro borcunu karşıladığını belirtmişse de 6098 sayılı TBK'nın 99. maddesine göre
yabancı para ile ödeme yapılmasının kararlaştırılması halinde taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça borcun
ödeme günündeki TL karşılığının istenebileceği, davacının TL cinsinden çekleri alırken ihtirazi kayıt ileri
sürmesine gerek olmadığı, davacının TL niteliğindeki çekleri borca mahsuben aldığının kabulünün
gerektiği, davacının kur farkı faturasını tanzim ettiği tarih itibariyle 2.582,64 Euro karşılığının 7.018,84
TL olduğu ve davacının bu miktarı talep edebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, itirazın
haksız ve alacağında likit olması nedeniyle kabul edilen alacağın %20'si oranında icra inkar tazminatının
davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, kur farkı alacağından kaynaklanan alacağın tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali
istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan bedel yabancı para cinsinden olup,
davacı alacağının tahsili için davalı tarafından verilen çekleri teslim almış olmakla çekin bir ödeme aracı
olması nedeniyle çek üzerindeki bedel dışında herhangi bir kur farkı talep edemez. Davacı tüm
alacağının bu bedel üzerinden ödenmesini kabul etmiş bulunmaktadır. Bu nedenle davanın reddi
gerekirken, yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden
davalıya iadesine, 14/11/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 99 :Konusu para olan borç Ülke parasıyla ödenir.

Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parasıyla da ödenebilir.

Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça, borcun ödeme gününde ödenmemesi üzerine alacaklı, bu alacağının aynen veya vade ya da fiilî ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parası ile ödenmesini isteyebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 19-02-2022

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02738500 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.