Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 22. HD. 2016/8966 E. 2019/7377 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Mevcut raporu düzenleyen bilirkişi ile davacı vekilinin aynı iş yerinde çalışması, bilirkişinin tarafsızlığına gölge düşürecek bir olgu olsa da ve mahkemece bilirkişi incelemesine başvurulmuş ise de, somut olay yönünden HMK md. 266 maddesine göre bilirkişi incelemesi yapılmasını gerektiren özel veya teknik bilgiyi gerektiren bir uyuşmazlık bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, bilirkişi raporundaki tespit ve hesaplamaların doğru olduğu anlaşıldığı takdirde, salt bilirkişinin tarafsızlığı sebebi ile bozma kararı verilemez.
(Karar Tarihi : 02.04.2019)
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde 14.11.2012-16.06.2014 tarihleri arasında soğuk yemek usta aşçısı olarak çalıştığını, iş yerinde haftanın altı günü çalışma yapıldığını, davacının her ayın iki haftasında 07.00-16.30 saatleri arasında, diğer iki haftasında ise 13.00-22.30 saatleri arasında çalışmasına rağmen fazla çalışma ücretinin ödenmediğini, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı bir sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz Başvurusu:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 266. maddesine göre mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Ancak genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.

Somut uyuşmazlıkta, davalı taraf temyiz aşamasında sunduğu dilekçe ile hükme esas alınan bilirkişi raporunu düzenleyen bilirkişinin davacı vekili olarak davayı takip eden Av. ... ile aynı ofiste faaliyet gösterdiğini öğrendiklerini, bu halde bilirkişinin tarafsızlığından söz edilemeyeceğini, mevcut durumun bilirkişinin reddi sebebi için bir sebep oluşturduğunu ileri sürmüştür.

Gerçekten de, sunulan bilgi ve belgelere göre dosyada mevcut raporu düzenleyen bilirkişi ile davacı vekilinin aynı işyerinde çalıştığı anlaşılmakta olup, bu durum bilirkişinin tarafsızlığına gölge düşürecek bir olgudur.

Diğer taraftan mahkemece bilirkişi incelemesine başvurulmuş ise de, somut olay yönünden HMK'nın 266 maddesine göre bilirkişi incelemesi yapılmasını gerektiren özel veya teknik bilgiyi gerektiren bir uyuşmazlık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, bilirkişi raporundaki tespit ve hesaplamaların doğru olduğu anlaşıldığı takdirde, salt bilirkişinin tarafsızlığı sebebi ile bozma kararı verilemez.

Açıklanan maddi ve hukuki olgular çerçevesinde değerlendirme yapıldığında ise, somut uyuşmazlıkta taraflar arasında davacının fazla çalışma ücretine hak kazanıp kazanmadığı uyuşmazlık konusudur.

Davacı taraf dava dilekçesinde iş yerinde soğuk yemek usta aşçısı olarak görev yaptığını ileri sürmüş, beyanına itibar edilen davacı tanığı ise davacının iş yerinde pizzacı olarak çalıştığını beyan ederek pizzacının çalışma düzenini açıklamıştır. Ayrıca tanığın davacı ile birlikte çalıştığı süre, dosya kapsamından açıkça tespit edilememektedir. Söz konusu çelişki giderilmeden ve tanığın davacının çalışma düzenini bilebilecek durumda olup olmadığı netleştirilmeden, tanığın beyanına itibar edilerek davacı fazla çalışma ücretine hak kazandığı sonucuna varılması yerinde değildir.

Bu sebeple, öncelikle açıklanan yönlerden araştırma yapılmak suretiyle davacının iş yerinde ifa ettiği iş ve bu işe ilişkin çalışma düzeni açıklığa kavuşturulmalı, ayrıca davacı tanığının beyanına davacı ile birlikte çalıştığı süre ile sınırlı olarak itibar edebileceği de göz önüne alınarak, yapılacak araştırmanın sonucuna göre davacının fazla çalışma ücretine hak kazanıp kazanmadığı noktasında dosya kapsamındaki tüm deliller yeniden bir arada değerlendirilerek bir karar verilmelidir.

Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi yerinde olmadığından, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

KARAR : Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden bozulmasına...
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 272 :(1) Hâkimler hakkındaki yasaklılık ve ret sebepleriyle ilgili kurallar, bilirkişiler bakımından da uygulanır. Ancak, bilirkişinin, aynı dava veya işte daha önceden tanık olarak dinlenmiş bulunması, bir ret sebebi teşkil etmez.

(2) Hâkimler hakkındaki yasaklılık sebeplerinden biri, bilirkişinin şahsında gerçekleşmişse, mahkeme, hüküm verilinceye kadar, her zaman bilirkişiyi resen görevden alabileceği gibi, bilirkişi de mahkemeden, görevden alınma talebinde bulunabilir.

(3) Ret sebeplerinden birinin bilirkişinin şahsında gerçekleşmesi hâlinde taraflar, bilirkişinin reddini talep edebileceği gibi, bilirkişi de kendisini reddedebilir. Ret talebi veya bilirkişinin kendisini reddetmesinin, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılmış olması şarttır. Ret sebeplerinin ispatı için, yemin teklif edilemez.

(4) Görevden alınma, ret ve bilirkişinin kendisini reddetmesine yönelik talep, bilirkişiyi görevlendiren mahkemece dosya üzerinden incelenir ve karara bağlanır. Kabule ilişkin kararlar kesindir. Redde ilişkin kararlara karşı ise ancak esas hakkındaki kararla birlikte kanun yoluna başvurulabilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Safacan GÜNEŞ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 25-11-2021

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02849197 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.