Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2018/4900 Esas 2021/3117 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
4721 s. Tmk'nın 713/3 m. gereğince, tescil davalarında Hazine'nin yanında ilgili kamu tüzel kişiliğine de husumet yöneltilmesi zorunludur. Bu nedenle taşınmazın sınırları içinde bulunduğu Balıkesir ilinde Büyükşehir Belediyesi kurulması nedeniyle tescil davalarında yasal hasım sıfatını kazanan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın da davada taraf olması gerekir. Bu şekilde taraf teşkili sağlanmamış, dava şartları oluşmamıştır. Bu koşul yerine getirilmeden davanın esasına girilmesi isabetsiz olup, hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
(Karar Tarihi : 2021)
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Davacı ____, intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak, ____ İlçesi ____ Köyü çalışma alanında bulunan ve 2001 yılında yapılan kadastro sırasında yol olarak haritasında gösterilerek tespit harici bırakılan taşınmazın bir bölümünün maliki olduğu 228 ada 19 parsel sayılı taşınmazın devamı olduğunu ileri sürerek, bu kısmın kendisine ait taşınmaza eklenmesi istemiyle dava açmıştır. Mahkemece, usule ilişkin bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne, fen bilirkişi tarafından düzenlenen 01.11.2013 tarihli rapora ekli krokide (A) harfi ile gösterilen 41.90 metrekare ve (B) harfi ile gösterilen 34.88 metrekare olmak üzere toplam 76.78 metrekarelik kısmın 228 ada 19 parsele eklenmek suretiyle tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili ile katılma yoluyla feri müdahil vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, TMK' nın 713/1, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 14. ve 17. maddelerine dayalı olarak açılan tapusuz taşınmazın tescili isteğine ilişkindir. 4721 sayılı TMK'nın 713/3. maddesi gereğince, tescil davalarında Hazine'nin yanında ilgili kamu tüzel kişiliklerine de husumet yöneltilmesi zorunludur. Somut olayda dava, Hazine ve ___ Köyü Tüzel Kişiliği hasım gösterilerek açılmış ve yargılama sırasında 6360 sayılı Yasa hükümleri uyarınca ____ davada taraf haline getirilmiş ise de, sözü edilen yasa uyarınca taşınmazın sınırları içinde bulunduğu Balıkesir ilinde Büyükşehir Belediyesi kurulması nedeniyle tescil davalarında yasal hasım sıfatını kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da davada taraf olması gerektiği gözden kaçırılmıştır. Bu nedenle davada taraf teşkilinin sağlandığından söz edilemez. Oysa ki, taraf teşkilinin sağlanması dava şartlarından olup, bu koşul yerine getirilmeden davanın esasına girilmesi hukuken mümkün değildir.

Hal böyle olunca; Mahkemece öncelikle davacı tarafa, davasını ____ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltmesi için süre ve imkan tanınmalı, bu şekilde taraf teşkilinin sağlanması halinde anılan Büyükşehir Belediyesinden savunma ve delilleri sorulmalı, bildirildiği takdirde delilleri toplanmalı ve bundan sonra tarafların iddia ve savunmalarına ilişkin tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir hüküm kurulmalıdır. Mahkemece bu husus göz ardı edilerek, taraf koşulu sağlanmaksızın işin esasına yönelik olarak yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden fer'i müdahile iadesine, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.04.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 59 :Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hâllerde, mecburi dava arkadaşlığı vardır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Stj.Av.Elif ŞENSES
Hukukçu
Stajyer Avukat
Şerh Son Güncelleme: 28-05-2021

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02887511 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.