Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/3500 E. , 2018/5636 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Dava dilekçesinde, tespit giderlerinin de davalılardan tahsili istenmiştir. 22/03/1976 gün ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince delil tespiti giderleri de yargılama giderlerindendir. Şu durumda, yargılama giderleri arasında karar verilmesi gereken tespit masraflarının da maddi tazminata eklenerek, hüküm altına alınıp üzerinden faiz yürütülmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.
(Karar Tarihi : 25/09/2018)
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacılar …'ya velayeten kendi adlarına asaleten … ve … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve diğerleri aleyhine 25/04/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 19/01/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili ile davalılardan … ve … vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine, özellikle "Davacılardan … ve …'nın yangın esnasında evde bulunmalarından dolayı yaşadıkları korku nedeniyle yararlarına manevi tazminata hükmedilmiş olmasının sonuç olarak hukuka uygun olmasına göre" davacıların "vekalet ücreti dışında yer alan" tüm, davalılardan … ile …'un aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Davalılardan … ile …'un diğer temyiz itirazlarına gelince;
Dava, haksız fiil nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalılardan … ile … vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Davacılar vekili; davalılardan …'nın maliki olduğu taşınmazda diğer davalılara çatı onarımı yaptırdığı esnada gerekli tedbir ve özeni göstermemeleri nedeniyle yangın meydana geldiğini; yangının, müvekkillerinin ikamet ettiği taşınmazın çatı katına sıçrayarak, evin tamamının zarar görmesine neden olduğunu, … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/61 Değişik iş sayılı dosyası ile tespit yapıldığını, davalılardan …'nın sigortası tarafından maddi zararlarının bir bölümünün karşılandığını belirterek, tespit dosyasında yapılan yargılama giderleri ile beraber sigorta şirketi tarafından karşılanmayan maddi zararlarının ve yangın esnasında evde bulunan müvekkillerinin manevi zararlarının giderilmesi isteminde bulunmuştur.
Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece; davaya konu yangının, davalıların kusuru ile meydana geldiği gerekçesiyle; alınan bilirkişi raporları doğrultusunda, yangın nedeniyle zarar gören eşyaların bedeli, tadilat yapım maliyeti, iki aylık kira bedeli, ulaşım bedeli ve tespit masrafları da tazminat tutarına eklenerek, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
a) Dosya kapsamından; dava konusu yangında zarar gören eşyalar yönünden düzenlenen bilirkişi raporunda; koltuk takımı, orta sehpa, fiskos sehpa, televizyon sehpası, masa ve sandalye takımı, vitrin, genç odası takımı, başlık ve banyo dolabı yönünden mükerrer şekilde piyasa fiyatı ile aynı eşyaların kullanılabilir hale getirme bedelinin hesap edildiği ve mahkemece, bu bilirkişi raporu hükme esas alınarak belirlenen bedelin hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır. Şu durumda, zarar gören eşyalara ilişkin temizlenerek kullanılabilecek olanlar için kullanılabilir hale getirme bedeli; kullanılamayacak durumda olanlar için ise piyasa bedelinden yıpranma payı düşülmek suretiyle bulunacak miktarın esas alınması gerekirken; yeterli olmayan eşya bilirkişi raporu hükme esas alınarak, yangında zarar gören eşyaların bir bölümünün piyasa değerleri ile beraber mükerrer şekilde aynı eşyaların kullanılabilir hale getirme bedeline hükmedilmesi usul ve yasaya uygun değildir. Hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
b) Dava dilekçesinde, tespit giderlerinin de davalılardan tahsili istenmiştir. 22/03/1976 gün ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince delil tespiti giderleri de yargılama giderlerindendir. Şu durumda, yargılama giderleri arasında karar verilmesi gereken tespit masraflarının da maddi tazminata eklenerek, hüküm altına alınıp üzerinden faiz yürütülmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.
KARAR : Temyiz edilen kararın yukarıda (2/a-b) sayılı bentlerde gösterilen nedenlerle davalılardan … ve … yararına BOZULMASINA; davacıların vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının (2-a) bendinde yer alan bozma nedenine göre bu aşamada incelenmesine yer olmadığına; davacıların vekalet ücreti dışında yer alan tüm temyiz itirazları ile davalılardan … ve …'un diğer temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 25/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 323 :(1) Yargılama giderleri şunlardır:

a) Başvurma (Değişik, 28.07.2020T. 7251 Sy.Kanun-32.madde), karar ve ilam harçları.

b) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri.

c) Dosya ve sair evrak giderleri.

ç) Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler.

d) Keşif giderleri.

e) Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler.

f) Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler.

g) Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri.

ğ) Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti.

h) Yargılama sırasında yapılan diğer giderler. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.M.Mustafa ÖZKUL
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 21-01-2021

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02319407 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.