Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2016/25151 E. 2019/11671 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yapı denetim şirketine ödenecek yapı denetim hizmet bedelinden arsa sahipleri de sorumludur. Yüklenici ile arsa sahipleri arasındaki sözleşmede yüklenicinin sorumlu olduğunun kararlaştırılması, arsa sahiplerinin yapı denetim şirketine karşı sorumluluğunu değiştirmez.
(Karar Tarihi : 28.11.2019)
Davacı, 18.02.102 tarihinde davalı arsa sahiplerinin vekili ile A ve B blok için ayrı ayrı olmak suretiyle imzalamış olduğu Yapı Denetim sözleşmelerine istinaden imza tarihinde mülkiyeti davalılara ait olan ... ili ... ilçesi ... Mahallesinde kain; .. ada .. parsel sayılı taşınmazda yapılacak inşaatlarla ilgili olarak inşaatların yapı denetim hizmetini üstlendiğini, davalılar ve bir kısım davalılar vekili ...'nin imzası karşılığında ... Belediyesinden yapı ruhsatı olan davalılara ait inşaatların ruhsata ve projesine uygun olarak yapımının tamamlandığını, taraflarından üstlenilen yapı denetim hizmetinin gereği gibi ifa edildiğini, hakediş raporunu belediyeye sunduğunu, ancak yapı denetim hizmet ücretinin ödenmediğini, alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine davalılar tarafından haksız itiraz edildiğini ileri sürerek vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2) Dava, yapı denetim hizmet bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali davasıdır. Mahkemece, "...Uygulama ve yerleşik yargıtay içtihatları, dava dışı yüklenici ile davalı arsa sahipleri arasındaki sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde davacı şirketin davalıların sahibi oldukları arsalar üzerine inşa edilen yapıların yapı denetim hizmet bedelini yükleniciden talep etmesi gerekirken arsa sahiplerinden istemesi sözleşme hükümlerine ve genel uygulamaya aykırı olduğu" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasa'sının 2. maddesindeki, "...Yapı denetim hizmeti, yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez." ve aynı Yasa'nın 5. maddesindeki, "Yapı denetim hizmet sözleşmeleri, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilir...Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılır." şeklinde düzenlenen hükümler uyarınca yapı denetim hizmetini veren şirkete karşı yapı denetim hizmet bedelinin ödenmesinden arsa sahibi sorumludur. Davalılar ile dava dışı yüklenici arasında yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde, yapı denetim hizmet bedelinden dava dışı yüklenicinin sorumlu olduğunun kararlaştırılması bu sorumluluğu değiştirmez. O halde, mahkemece, arsa hisselerini devretmeyen, davalılar ..., ... ve ... dışındaki davalıların yapı denetim hizmet bedelinden sorumlu olduklarının kabulüyle sorumlu oldukları bedel belirlenerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde, yanılgılı gerekçe ile bu davalılar yönünden de red kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 69 :Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür.

İntifa ve oturma hakkı sahipleri de, binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan, malikle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Sorumluların, bu sebeplerle kendilerine karşı sorumlu olan diğer kişilere rücu hakkı saklıdır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 28-06-2020

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03496003 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.